ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดย ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
ความนิยมของผู้ชม: / 12
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า
1 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1
  1.1 บทนำ 1
  1.2 เครื่องหมายเวกเตอร์ 1
  1.3 พีชคณิตของเวกเตอร์ 2
  1.4 ระบบพิกัด 3
  1.5 อนุพันธ์ของปริมาตร พื้นผิว และเส้น 6
2 กฎคูลอมบ์และความเข้มสนามไฟฟ้า 17
  2.1 กฎของคูลอมบ์ 16
  2.2 ความเข้มสนามไฟฟ้า 18
  2.3 การกระจายของประจุ 18
  2.4 โครงสร้างมาตรฐานของประจุ 20
3 ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส์ 38
  3.1 ประจุสุทธิในบริเวณหนึ่งๆ 38
  3.2 ฟลักซ์ไฟฟ้าและความหนาแน่นของฟลักซ์ 38
  3.3 กฎของเกาส์ 40
  3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นฟลักซ์และความเข้มสนามไฟฟ้า 41
  3.5 พื้นผิวของเกาส์แบบพิเศษ 41
4 ไดเวอร์เจนซ์และทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ 55
  4.1 ไดเวอร์เจนซ์ 55
  4.2 ไดเวอร์เจนซ์ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน 55
  4.3 ไดเวอร์เจนซ์ของ D 57
  4.4 ตัวดำเนินการแบบเดล 58
  4.5 ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ 59
5 สนามไฟฟ้าสถิต : งาน พลังงาน และศํกย์ 70
  5.1 งานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุชนิดจุด 70
  5.2 คุณสมบัติอนุรักษ์สนามไฟฟ้าสถิต 71
  5.3 ศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด 72
  5.4 ศักย์ไฟฟ้าของประจุชนิดจุด 72
  5.5 ศักย์ไฟฟ้าของประจุที่มีการกระจาย 73
  5.6 เกรเดียนท์ 74
  5.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง และ V 75
  5.8 พลังงานในสนามไฟฟ้าสถิต 76
6 กระแสความหนาแน่นกระแสและตัวนำ 90
  6.1 บทนำ 90
  6.2 การเคลื่อนที่ของประจุ 90
  6.3 ความหนาแน่นของกระแสการพา 91
  6.4 ความหนาแน่นของกระแสนำ 92
  6.5 สภาพนำ 92
  6.6 กระแส I 93
  6.7 ความต้านทาน 95
  6.8 ความหนาแน่นของแผ่นกระแส 96
  6.9 ความต่อเนื่องของกระแส 97
  6.10 เงื่อนไขขอบเขตไดอิเล็กตริก 99
7 ความจุไฟฟ้าและวัสดุไดอิเล็กตริก 112
  7.1 โพราไรเซชัน และเพอร์มิตติวิตีสัมพัทธ์ 112
  7.2 ความจุไฟฟ้า 113
  7.3 ตัวเก็บประจุไดอิเล็กตริกหลายชั้น 115
  7.4 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 116
  7.5 D และ E เมื่อความต่างศักย์คงที่ 116
  7.6 D และ เมื่อประจุคงที่ 117
  7.7 เงื่อนไขขอบเขตที่รอยต่อระหว่างไดอิเล็กตริกสองชนิด 118
8 สมการของลาปลาซ 134
  8.1 บทนำ 134
  8.2 สมการของปัวส์ซงและสมการลาปลาซ 134
  8.3 รูปที่แตกออกของสมการลาปลาซ 135
  8.4 ทฤษฎีของความเป็นหนึ่ง 136
  8.5 ทฤษฎีค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุด 136
  8.6 คำตอบคาร์ทีเซียนในหนึ่งตัวแปร 137
  8.7 คำตอบผลคูณคาร์ทีเซียน 138
  8.8 คำตอบของผลคูณทรงกระบอก 139
  8.9 คำตอบของผลคูณทรงกลม 140
9 กฎของแอมแปร์และสนามแม่เหล็ก 158
  9.1 บทนำ 158
  9.2 กฎบิโอต์-ซาวาร์ต 158
  9.3 กฎของแอมแปร์ 160
  9.4 เคิร์ล 161
  9.5 ความสัมพันธ์ของ J และ H 163
  9.6 ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก 164
  9.7 ศักย์แม่เหล็กชนิดเวกเตอร์ 165
  9.8 ทฤษฎีบทของสโตกส์ 167
10 แรงและแรงบิดในสนามแม่เหล็ก 180
  10.1 แรงแม่เหล็กบนอนุภาค 180
  10.2 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กรวมกัน 181
  10.3 แรงแม่เหล็กบนส่วนย่อยของกระแส 182
  10.4 งานและกำลัง 183
  10.5 แรงบิด 184
  10.6 โมเมนต์แม่เหล็กของขดลวดแบบระนาบ 185
11 ความเหนี่ยวนำและวงจรแม่เหล็ก 199
  11.1 ความเหนี่ยวนำ 199
  11.2 รูปร่างภายนอกของตัวนำมาตรฐาน 201
  11.3 กฎของฟาราเดย์และความเหนี่ยวนำของตัวเอง 202
  11.4 ความเหนี่ยวนำภายใน 202
  11.5 ความเหนี่ยวนำร่วม 204
  11.6 วงจรแม่เหล็ก 205
  11.7 เส้นโค้ง B-H 205
  11.8 กฎของแอมแปร์สำหรับวงจรแม่เหล็ก 206
  11.9 แกนที่มีช่องอากาศ 208
  11.10 ขดลวดหลายชุด 209
  11.11 วงจรแม่เหล็กแบบขนาน 209
12 กระแสกระจัดและ EMF เหนี่ยวนำ 227
  12.1 กระแสกระจัด 227
  12.2 อัตราส่วน JC ต่อ JD 228
  12.3 กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนส์ 229
  12.4 ตัวนำที่เคลื่อนที่ผ่านสนามไม่แปรผันตามเวลา 230
  12.5 ตัวนำที่เคลื่อนที่ผ่านสนามที่แปรผันตามเวลา 232
13 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต 243
  13.1 บทนำ 243
  13.2 ความสัมพันธ์เชิงขอบเขตสำหรับแม่เหล็ก 243
  13.3 แผ่นกระแสที่ขอบเขต 245
  13.4 สรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขขอบเขต 246
  13.5 สมการของแมกซ์เวลล์ 246
14 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 256
  14.1 บทนำ 256
  14.2 สมการคลื่น 256
  14.3 คำตอบในพิกัดคาร์ทีเซียน 257
  14.4 คำตอบสำหรับตัวนำกลางเพียงส่วนเดียว 259
  14.5 คำตอบสำหรับไดอิเล็กตริกที่สมบูรณ์ 260
  14.6 คำตอบสำหรับตัวนำที่ดี : ความลึกของผิว.. 260
  14.7 เงื่อนไขรอยต่อที่การตกกระทบตั้งฉาก.. 262
  14.8 การตกกระทบแบบมุมและกฎของสเนลล์ 263
  14.9 โพลาไรเซชันแบบตั้งฉาก.. 264
  14.10 โพลาไรเซชันแบบขนาน 265
  14.11 คลื่นนิ่ง 266
  14.12 กำลังและเวกเตอร์ของพอยน์ติง 267
15 สายส่ง 280
  15.1 บทนำ 280
  15.2 พารามิเตอร์ของการกระจาย 280
  15.3 แบบจำลองของการเพิ่มขึ้น: แรงดันและกระแส 281
  15.4 การกระตุ้นสภาวะอยู่ตัวแบบไซน์ 282
  15.5 สมิธ ชาร์ท 285
  15.6 การแมตช์แบบอิมพีแดนซ์ 287
  15.7 การแมตซ์แบบสตับเดี่ยว 289
  15.8 การแมตซ์แบบสตับคู่ 290
  15.9 การวัดอิมพีแดนซ์ 292
  15.10 สภาวะชั่วครู่ในสายตาที่ไม่มีการสูญเสีย 293
16 ท่อนำคลื่น 325
  16.1 บทนำ 325
  16.2 สนามตามขวางและสนามตามแกน 325
  16.3 โหมด TE และ TM , อิมพีแดนซ์คลื่น 328
  16.4 การหาสนามตามแกน 328
  16.5 โหมดความถี่คัทออฟ 329
  16.6 โหมดโดมิแนนท์ 330
  16.7 กำลังที่ถูกส่งในท่อนำคลื่นที่ไม่มีการสูญเสีย 332
  16.8 การสูญเสียกำลังในท่อนำคลื่นที่มีการสูญเสีย 333
17 สายอากาศ 348
  17.1 บทนำ 348
  17.2 แหล่งกำเนิดกระแสและสนาม E กับสนาม H 348
  17.3 สายอากาศไดโพลไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์) 349
  17.4 พารามิเตอร์ของสายอากาศ 350
  17.5 สายอากาศแบบวงรอบวงกลมขนาดเล็ก 352
  17.6 ไดโพลแบบความยาวจำกัด 352
  17.7 สายอากาศโมโนโพล 354
  17.8 อิมพีแดนซ์ของตัวเองและอิมพีแดนซ์ร่วม 355
  17.9 สายอากาศตัวรับ 356
  17.10 สายอากาศแถวลำดับแบบเส้น 357
  17.11 ตัวสะท้อน 358
  ภาคผนวก 372
  ดัชนี 373

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 58993971

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์