คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ รศ. เฉลิมพล น้ำค้าง
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า
1 ระบบเวกเตอร์ 3 มิติสำหรับวิศวกร 11
  1.1 สเกลาร์และเวกเตอร์ 11
  1.2 พีชคณิตเวกเตอร์ 12
  1.3 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงสี่เหลียม 13
  1.4 ยูนิตเวกเตอร์ 15
  1.5 การคูณเวกเตอร์ 17
    1.5.1 การคูณเวกเตอร์สองตัวแบบดอท (Dot product) 18
    1.5.2 การคูณเวกเตอร์สองตัวแบบครอส (Cross product) 19
    1.5.3 การคูณเวกเตอร์สามตัว (Triple vector multiplication) 20
  1.6 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกระบอก 24
  1.7 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกลม 27
  1.8 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง 29
    1.8.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยมกับทรงกระบอก 30
    1.8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์รูปลูกบาศก์ทรงสี่เหลียมกับเวกเตอร์รูปลูกบาศก์ทรงกลม 32
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 40
2 กฎคูลอมบ์  ความเข้มของสนามไฟฟ้า 43
  2.1 กฎของคูลอมบ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์ 43
  2.2 ความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุด (Point charge) 46
  2.3 ความเข้มสนามไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นกลุ่ม (Volume charge) 49
  2.4 ความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นเส้น (Line charge) 52
  2.5 ความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้ากระจายทั่วบริเวณพื้นที่ (Surface charge) หรือเรียกว่า ประจุไฟฟ้าเป็นแผ้น 56
  2.6 วิธีสเก็ตหาเส้นกราฟของความเข้มสนามไฟฟ้า 60
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 66
3 ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ไดเวอร์เจนซ์ 69
  3.1 ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า (Electric flux density) 69
  3.2 กฎของเกาส์ (Gauss' Law) 72
  3.3 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ 75
    3.3.1 ใช้หาความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุด 75
    3.3.2 ใช้หาความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นเส้น 76
    3.3.3 ใช้หาความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นแผ่น 77
    3.3.4 การคำนวณหาประจุไฟฟ้าที่อยู่ในภาชนะทรงต่างๆ 80
  3.4 ไดเวอร์เจนซ์ (divergence) 83
  3.5 เวกเตอร์ โอเพอเรเตอร์ เดล (Vector Operator del) 84
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 90
4 พลังงานและแรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือศักดาไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ 93
  4.1 พลังงานที่ใช้เพื่อการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเป็นจุดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านสนามไฟฟ้า 93
  4.2 การเคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าเป็นจุดไปตามเส้นทางที่กำหนดในสนามไฟฟ้า 96
    4.2.1 การเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้า เป็นวงกลมรอบประจุไฟฟ้าเป็นเส้น 100
    4.2.2 การเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าผ่านสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นเส้น 101
  4.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือศักดาไฟฟ้า 102
    4.3.1 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุด 103
    4.3.2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นจุดทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงกัน 105
    4.3.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นกลุ่ม 105
  4.4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเกรเดียนท์ (Potential gradient) 106
  4.5 ไดโพล (electric dipole) 109
  4.6 พลังงานสะสมในสนามไฟฟ้า 113
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 123
5 ตัวสื่อนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้าหรือตัวสื่อนำไฟฟ้าที่เลว  ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 125
  5.1 กระแสไฟฟ้าและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 125
  5.2 กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง 128
  5.3 ตัวสื่อนำไฟฟ้าประเภทโลหะ 129
  5.4 วัสดุสื่อนำไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้า 134
  5.5 อิเมจ (image) 136
  5.6 สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ 139
  5.7 ข้อจำกัดของวัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า (สารไดอิเล็กตริก) 141
  5.8 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 145
    5.8.1 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดจากวัสดุสื่อนำไฟฟ้ารูปร่างต่างๆ 147
    5.8.2 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดจากโคแอกเชียลเคเบิล 148
    5.8.3 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นเส้นอนันต์ 2 เส้นขนานกัน 149
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 160
6 เทคนิคการเขียนเส้นกราฟสนามไฟฟ้า- สนามแม่เหล็ก 163
  6.1 วิธีเชิงเส้นโค้ง (Curvilinear method) 164
  6.2 วิธีกระทำซ้ำ (Iteration method) 167
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 173
7 สมการพอยซอนและสมการลาปลาส 175
  7.1 สมการพอยซอน และสมการลาปลาส 175
  7.2 ทฤษฎียูนิคเนสส์ 177
  7.3 ตัวอย่างการหาค่าพารามิเตอร์บางตัวของสนามไฟฟ้าสถิตย์โดยอาศัยสมการลาปลาส 179
  7.4 การใช้สมการลาปลาสหาค่าศักดาไฟฟ้า V ที่เปลี่ยนค่าตามค่า x และ y 184
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 194
8 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าตรง 195
  8.1 กฎของไบโอท ซาวาร์ท ซึ่งเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าตรงไหลผ่านเส้นลวดที่เป็นสื่อไฟฟ้า 195
  8.2 กฎแอมแปร์ (Ampere's Circuital Law) 202
    8.2.1 สนามแม่เหล็ก H เกิดจากกระแสไฟฟ้าตรงไหลผ่านขดลวดโซลีนอยด์ 210
    8.2.2 สนามแม่เหล็ก H ที่เกิดจากทอรอยด์ 212
  8.3 เคิร์ล () 213
  8.4 ทฤษฎีสะโตคที่เกี่ยวกับเคิร์ล H 220
  8.5 เส้นแรงแม่เหล็กและความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก 225
  8.6 ศักดาไฟฟ้าของสนามแม่เหล็ก 226
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 237
9 แรงเกิดจากสนามแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก อินดัคแทนซ์ 241
  9.1 แรงเกิดจากการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าเป็นจุด 241
  9.2 แรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเชิงอนุพันธ์ 243
  9.3 แรงเกิดจากกระแสไฟฟ้าเชิงอนุพันธ์มากกว่าหนึ่งจำนวน 245
  9.4 แรงและกำลังบิดที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าตรงไหลในวงจรแบบปิด 248
  9.5 ธรรมชาติ และคุณสมบัติบางประการของวัสดุแม่เหล็ก 254
  9.6 ขอบเขตของสนามแม่เหล็กในตัวกลาง 2 ชนิดที่ต่างกัน 257
  9.7 วงจรแม่เหล็ก 259
  9.8 พลังงานศักย์ และแรงที่เกิดในวงจรแม่เหล็ก 267
  9.9 ความเหนี่ยวนำ และ มิวทวล อินดัคแทนซ์ 269
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 278
10 สนามไฟฟ้า-สนามแม่เหล็กที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลา  และสมการของแมกเวลล์ 283
  10.1 บทนำ 283
  10.2 กฎของฟาราเดย์ 284
  10.3 กระแสการกระจัด 291
  10.4 สมการแมกเวลล์ที่อยู่ในรูปสมการเชิงอนุพันธ์ 295
  10.5 สมการแมกเวลล์ที่อยู่ในรูปอินทิกรัล 296
  10.6 ศักดาไฟฟ้าหน่วง 297
  แบบฝึกหัดบทที่ 10 303
11 คลื่นระนาบเอกรูป 305
  11.1 บทนำ 305
  11.2 คลื่นเคลื่อนที่ในอากาศ 305
  11.3 คลื่นเคลื่อนที่ในไดอิเล็กตริกชั้นดี 314
  11.4 คลื่นเคลื่อนที่ในฉนวนไฟฟ้าชั้นเลว 319
  11.5 พอยน์ดิงเวกเตอร์ (Poynting Vector) 324
  11.6 คลื่นเคลื่อนที่ในตัวนำไฟฟ้าชั้นดี 328
  11.7 การสะท้อนกลับของคลื่นระนาบเอกรูป 333
  11.8 อัตราส่วนคลื่นนิ่ง 339
  แบบฝึกหัดบทที่ 11 346
12 สายส่งสัญญาณ 349
  12.1 อารัมภบท 349
  12.2 สมการของสายส่งสัญญาณ 349
  12.3 พารามิเตอร์ของสายส่งสัญญาณ 355
  12.4 สมิทชาร์ท (Smith Chart) 372
  แบบฝึกหัดบทที่ 12 384
  ภาคผนวก 385
  ภาคผนวก A Mathematical Formulas 387
  ภาคผนวก B Material Constants 399
  ภาคผนวก C List of Symbols 403
  ภาคผนวก D Vector Analysis 409
  ภาคผนวก E Useful Results 411

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 50441865

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์