วัสดุวิศวกรรรม แปลและเรียบเรียงโดย รศ. แม้น อมรสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สมชัย อัครทิวา
ความนิยมของผู้ชม: / 49
แย่มากดีมาก 

จาก PRINCIPLES OF MATERIALS SCIENCE  AND  ENGINEERING ของ William F. smith 

สารบัญ

   บทที่

เรื่อง

หน้า
1 บทนำ 1
  1.1 วัสดุและวิศวกรรม 1
  1.2 วัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม 3
  1.3 ประเภทของวัสดุ 4
  1.4 การแข่งขันกันระหว่างวัสดุประเภทต่างๆ 9
  1.5 สมบัติและการเลือกใช้วัสดุ 11
  1.6 แนวโน้มการใช้วัสดุในอนาคต 14
2 โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี 18
  2.1 โครงสร้างของอะตอม 18
  2.2 เลขอะตอมและมวลอะตอม 18
  2.3 โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม 23
  2.4 ชนิดของพันธะอะตอมและพันธะโมเลกุล 34
  2.5 การเกิดพันธะไอออนิก 35
  2.6 พันธะโคเวเลนต์ 41
  2.7 พันธะโลหะ 44
  2.8 พันธะทุติยภูมิ 46
  2.9 พันธะผสม 50
3 การจัดตัวของอะตอมและโครงสร้างผลึก 54
  3.1 space lattice และหน่วยเซลล์ 54
  3.2 ระบบผลึกและบราเวส์แลตทิช 54
  3.3 ความสำคัญของโครงสร้างผลึกของโลหะ 56
  3.4 การบอกตำแหน่งของอะตอมใน cubic Unit cell 61
  3.5 การหาทิศทางใน Cubic Unit cell 62
  3.6 การหา Miller Indices 65
  3.7 Hexagonal Unit Cells 69
  3.8 การคำนวณหาความหนาแน่นของหน่วยเซลล์ 71
  3.9 สภาพอัญรูป 73
  3.10 การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึก 75
4 การแข็งตัวของโลหะ  ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 85
  4.1 กลไกการเกิดนิวคลีไอที่อยู่ตัวในโลหะที่หลอมเหลว 86
  4.2 การโตขึ้นของผลึกในโลหะหลอมเหลว 90
  4.3 การผลิตวัสดุผลึกเดี่ยว 91
  4.4 สารละลายของแข็งโลหะ 92
  4.5 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 95
  4.6 ขนาดของเกรน 102
  4.7 อัตราเร็วของกระบวนการในสภาวะของแข็ง 105
  4.8 การแพร่ของอะตอมในของแข็ง 108
  4.9 การแพร่ในสถานะคงตัว 110
  4.10 การแพร่ในสถานะไม่คงตัว 113
  4.11 การประยุกต์ใช้กระบวนการแพร่ในอุตสาหกรรม 114
  4.12 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการแพร่ของอะตอมในของแข็ง 120
5 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ 127
  5.1 การนำไฟฟ้าในโลหะ 128
  5.2 Energy-Band Model สำหรับโลหะตัวนำ 134
  5.3 สารกึ่งตัวนำแบบ Intrinsic 136
  5.4 สารกึ่งตัวนำแบบ Extrinsic 141
  5.5 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 149
  5.6 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 154
  5.7 สารกึ่งตัวนำจำพวกสารประกอบ 159
6 สมบัติเชิงกลของโลหะ 166
  6.1 กระบวนการการผลิตโลหะและโลหะผสม 166
  6.2 ความเค้นและความเครียดของโลหะ 173
  6.3 การทดสอบแรงดึงและแผนภาพของความเค้น-ความเครียด 177
  6.4 ความแข็งและการทดสอบความแข็ง 184
  6.5 การเปลี่ยนแปลงรูปของโลหะที่เป็นผลึกเดี่ยว 184
  6.6 การเปลี่ยนแปลงรูปของโลหะที่เป็น Polycrystalline 187
  6.7 Solid Solution ทำให้โลหะแข็งแรงขึ้น 189
  6.8 Recovery and Recrystallizationof Plastically Deformed Metals 190
  6.9 การเกิดรอยแตกของโลหะ 195
  6.10 ความล้าของโลหะ 200
  6.11 อัตราการทวีรอยแตกร้าว 203
  6.12 ครีพและความเค้นแตกหักของโลหะ 208
  6.13 กราฟที่แสดง Creep 210
7 วัสดุพอลิเมอร์ 216
  7.1 ความหมายและประเภทของพอลิเมอร์ 216
  7.2 ปฏิกิริยาพอลิเมอโรเซชัน 218
  7.3 วิธีทำให้เกิดพอลิเมอไรเซชันในทางอุตสาหกรรม 227
  7.4 การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซเมอร์ในเทอร์โมพลาสติกบางชนิด 228
  7.5 กระบวนการผลิตวัสดุพลาสติก 231
  7.6 สมบัติพื้นฐานและการเลือกใช้ประโยชน์ทั่วไปของเทอร์โมพลาสติก 237
  7.7 เทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม 245
  7.8 เทอร์โมเซททิงพลาสติก (เทอร์โมเซท) 253
  7.9 อีลาสโตเมอร์หรือยาง 260
  7.10 การเปลี่ยนรูปการเพิ่มความแข็งแรงของพลาสติก 265
  7.11 การเกิดครีพ และการแตกร้าว 270
  7.12 การเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ 273
8 เฟสไดอะแกรม 283
  8.1 เฟสไดอะแกรมของสารที่บริสุทธิ์ 283
  8.2 กฎเฟสของ Gibbs 284
  8.3 ระบบ Binary Isomorphous Alloy 285
  8.4 กฎ Lever 287
  8.5 การแข็งตัวของโลหะผสมอย่างไม่สมดุล 289
  8.6 กรรมวิธีทางความร้อนโดยวิธีโฮโมจิไนซิ่ง 290
  8.7 ระบบของโลหะผสมที่มีส่วนประกอบ 2 ชนิดแบบ Eutectic 291
  8.8  ระบบของโลหะผสมที่มีส่วนประกอบ 2 ชนิดแบบ Peritectic 297
  8.9 ระบบที่มีส่วนประกอบ 2 ชนิดแบบ Monotectic 300
  8.10 ปฏิกิริยา Invariant 302
  8.11 เฟสไดอะแกรมที่มีเฟสของสารละลายของแข็ง 302
  8.12 เฟสไดอะแกรม Ternary 304
9 โลหะอัลลอยด์ หรือโลหะผสม 313
  9.1 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 313
  9.2 เฟสไดอะแกรมของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ 315
  9.3 การปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้า Plain-carbon ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 322
  9.4 เหล็กกล้า low-alloy 337
  9.5 โลหะผสมอะลูมิเนียม 344
  9.6 โลหะผสมทองแดง 356
  9.7 เหล็กกล้าไร้สนิม 360
  9.8 เหล็กหล่อ 364
  9.9 โลหะผสมแมกนีเซียม ไทเทเนีม และนิกเกิล 369
10 วัสดุเซรามิก 378
  10.1 โครงผลึกอย่างธรรมดาของเซรามิก 379
  10.2 โครงสร้างแบบ Silicate 391
  10.3 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 393
  10.4 วัสดุเซรามิกธรรมดาและเซรามิกวิศวกรรม 399
  10.5 สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก 403
  10.6 สมบัติเชิงกลของเซรามิก 410
  10.7 สมบัติทางความร้อนของวัสดุเซรามิก 413
  10.8 แก้ว 416
11 วัสดุแม่เหล็ก 428
  11.1 หน่วยพื้นฐานต่างๆในวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของแม่เหล็ก 429
  11.2 ชนิดของสภาวะแม่เหล็ก 432
  11.3 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติแม่เหล็ก 436
  11.4 Ferromagnetic Domains 436
  11.5 ประเภทต่างๆของพลังงานที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างของ  Ferromagnetic domains 438
  11.6 การทำให้โลหะจำพวก Ferromagnetic เกิดสภาวะแม่เหล็ก 442
  11.7 วัสดุแม่เหล็กแบบ Soft 443
  11.8 วัสดุแม่เหล็กแบบ Hard 448
  11.9 Ferrites 456
12 การกัดกร่อน 464
  12.1 บทนำ 464
  12.2 การกัดกร่อนของโลหะเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า 465
  12.3 เซลล์แกลแวนิก 468
  12.4 อัตราการกัดกร่อน (จลนพลศาสตร์) 478
  12.5 ประเภทของการกัดกร่อน 484
  12.6 ออกซิเดชันของโลหะ 496
  12.7 การควบคุมการกัดกร่อน 500
13 วัสดุผสม 509
  13.1 บทนำ 509
  13.2 วัสดุผสมที่เป็นพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย 509
  13.3 วัสดุผสมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย 515
  13.4 กระบวนการผลิตวัสดุผสมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย โดยใช้แบบเปิด 523
  13.5 กระบวนการผลิตวัสดุผสมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย โดยใช้แบบปิด 527
  13.6 คอนกรีต 529
  13.7 ยางมะตอยและยางมะตอมผสม 538
  13.8 ไม้ 538
  13.9 โครงสร้างแบบแซนวิช 545
  13.10 วัสดุผสมที่เป็นโลหะเมทริกซ์ และเซรามิกเมทริกซ์ 547
  ภาคผนวก 559 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60301660

Who's Online

ขณะนี้มี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์