ไฟฟ้า-แม่เหล็ก โดย อ. วิไลวรรณ ภูละออ
ความนิยมของผู้ชม: / 6
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า 1
  1.1 ประจุไฟฟ้า 1
  1.2 โครงสร้างอะตอม 1
  1.3 กฎของคูลอมบ์ 2
  1.4 การประยุกต์กฎของคูลอมบ์ 4
  1.5 สนามไฟฟ้า 21
  1.6 สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 22
  1.7 สนามไฟฟ้าเนื่องจากขั้วคู่ไฟฟ้า 26
  1.8 สนามไฟฟ้าเนื่องจากเส้นประจุ และแผ่นประจุ 29
  1.9 เส้นแรงไฟฟ้าและฟลักซ์ไฟฟ้า 37
  1.10 การคำนวณเกี่ยวกับฟลักซ์ไฟฟ้า 39
  1.11 กฎของเกาส์ 43
  1.12 การประยุกต์กฎของเกาส์ 43
2 ศักย์ไฟฟ้า 55
  2.1 พลังงานศักย์ไฟฟ้า 55
  2.2 ศักย์ไฟฟ้า 56
  2.3 ความต่างศักย์ไฟฟ้า 56
  2.4 อิเล็กตรอนโวลต์ 57
  2.5 พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า เนื่องจากระบบประจุ 57
  2.6 การคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า เนื่องจากจุดประจุ 58
  2.7 การคำนวณศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุทีกระจายบนรูปทรงต่างๆ 64
  2.8 การคำนวณสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้า 76
  2.9 พลังงานศักย์ไฟฟ้าจากระบบจุดประจุ 83
3 ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กตริก 87
  3.1 ตัวเก็บประจุ 87
  3.2 ความจุไฟฟ้า 87
  3.3 การต่อตัวเก็บประจุ 97
  3.4 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 107
  3.5 ตัวเก็บประจุที่มีไดอิเล็กตริกกั้น 108
4 ไฟฟ้ากระแสตรง 117
  4.1 กระแสไฟฟ้า 117
  4.2 ความต้านทานและกฎของโอห์ม 120
  4.3 กำลังไฟฟ้าของตัวต้านทาน 126
  4.4 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 127
  4.5 การต่อตัวต้านทาน 133
  4.6 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 136
  4.7 วงจร RC ต่ออนุกรม 145
5 สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 161
  5.1 แรงแม่เหล็กบนประจุฟฟ้าที่เคลื่อนที่ 161
  5.2 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก 162
  5.3 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า 164
  5.4 เครื่องแยกมวล 169
  5.5 ไซโคลตรอน 172
  5.6 ปรากฎการณ์ฮอลล์ 176
  5.7 แรงแม่เหล็กบนลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า 179
  5.8 ทอร์กบนขดลวดตัวนำที่มีกระแส 185
6 สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้า 189
  6.1 กฎของบิโอต์ และซาวาร์ต 189
  6.2 กฎของแอมแปร์ 199
  6.3 แรงแม่เหล็กระหว่างลวดตัวนำที่มีกระแส 209
  6.4 ฟลักซ์แม่เหล็ก 212
7 กฎของฟาราเดย์และการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 216
  7.1 กฎของฟาราเดย์ 216
  7.2 กฎของเลนซ์ 217
  7.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 225
  7.4 การเหนี่ยวนำตัวเอง 233
  7.5 ความเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวดรูปร่างต่างๆ 234
  7.6 พลังงานและความหนาแน่นพลังงานของสนามแม่เหล็ก 236
  7.7 วงจร RL ต่ออนุกรม 238
  7.8 การเหนี่ยวนำร่วมกัน 243
  7.9 การแกว่างทางไฟฟ้าในวงจร LC 249
  7.10 ความถี่ของการแกว่งทางไฟฟ้า 249
  7.11 วงจร RLC ต่ออนุกรม 251
8 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 257
  8.1 ไฟฟ้ากระแสสลับ 257
  8.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 257
  8.3 ตัวต้านทานในวงจร ac 257
  8.4 ขดลวดเหนี่ยวนำในวงจร ac 259
  8.5 ตัวเก็บประจุในวงจร ac 261
  8.6 วงจร RLC ต่ออนุกรม 263
  8.7 ค่ายังผลของกระแสและความต่างศักย์ 266
  8.8 กำลังของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 276
  8.9 เรโซแนนท์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 284
  8.10 วงจร RLC ต่อขนาน 287
  8.11 เรโซแนนท์ในวงจร RLC ต่อขนาน 288
  8.12 หม้อแปลงไฟฟ้า 292
  บทผนวก สมการของแมกซ์เวลล์ 296
  บรรณานุกรม 299
  ดัชนี 300
  ภาคผนวก 305
  ผ 1  เนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับบทที่ 3 305
  ผ 1.1  ขั้วคู่ไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า 305
  ผ 1.2 โพลาไรเซชันในไดอิเล็กตริก 306
  ผ 1.3 ตัวเก็บประจุที่มีแผ่นไดอิเล็กตริกกั้น 306
  ผ 1.4 กฎของเกาส์ในไดอิเล็กตริก 308
  ผ 2  เนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับบทที่ 7 312
  ผ 2.1 การหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก 312
  ผ 2.2 เบตาตรอน 314
  ผ 3  เนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับบทที่ 8 319
  ผ 3.1 การต่อ RLC แบบผสม 319
  ใบแก้คำผิด 324

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60301806

Who's Online

ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์