ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3-4 โดย ผศ.ประสงค์ หลำสะอาด และ ผศ.ดร. จิดเกษม หลำสะอาด
ความนิยมของผู้ชม: / 136
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 9
  7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 9
    การเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึม 9
    การเคลื่อนไหวโดยการใช้แฟลเจลลา 10
  7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 11
  7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 15
    โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 16
    โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคน 21
    โครงสร้างของกระดูก 23
    โครงสร้างของกระดูกคน 23
    ข้อต่อ 27
    ระบบกล้ามเนื้อของคน 29
    กล้ามเนื้อลาย 29
    กล้ามเนื้อเรียบ 36
    กล้ามเนื้อหัวใจ 36
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 7 38
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 7 48
8 การรับรู้และการตอบสนอง 53
  8.1 การรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของโพรโทซัวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 53
  8.2 เซลล์ประสาท 58
    เซลล์ประสาท 63
    เส้นประสาท 63
  8.3 การทำงานของเซลล์ประสาท 64
    การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทภายในเซลล์ประสาท 64
    การถ่ายทอดกระแสประสาท 66
  8.4 ศูนย์ควบคุมระบบประสาท 69
    สมอง 71
    ไขสันหลัง 78
  8.5 การทำงานของระบบประสาท 81
    ระบบประสาทที่ทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ 82
    ระบบประสาทอัตโนวัติ 84
  8.6 อวัยวะรับสัมผัส 88
    นัยน์ตาและการรับภาพ 89
    หูการรับฟังและการทรงตัว 95
    จมูกและการดมกลิ่น 98
    ลิ้นและการชิมรส 99
    ผิวหนังและการสัมผัส 100
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 8 103
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 8 119
9 ระบบไร้ท่อ 129
  9.1 ต่อมไร้ท่อ 129
  9.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะสำคัญ 132
    ต่อมไพเนียล 132
    ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง 133
    ต่อมไทรอยด์ 140
    ต่อมพาราไทรอยด์ 142
    ตับอ่อน 143
    ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 146
    อวัยวะสืบพันธุ์ 149
    ต่อมไทมัส 151
    รก 151
    ฮอร์โมนจากเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารและลำไส้ 151
  9.3 การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน 155
  9.4 ฮอร์โมนของแมลง 159
  9.5 ฟีโรโมน 160
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 9 161
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 9 177
10 พฤติกรรมของสัตว์ 184
  10.1 กลไกการเกิดพฤติกรรม 185
  10.2 ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ 188
    พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด 189
    โอเรียนเทชัน 189
    พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ต่อเนื่อง 191
    พันธุกรรมและการเกิดพฤติกรรม 193
    พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 198
    การเรียนรู้แบบแฮบิชูเอชัน 199
    การเรียนรู้แบบฝังใจ 200
    การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข 201
    การเรียนรู้แบบการลองผิดลองถูก 203
    การเรียนรู้แบบใช้เหตุผล 204
  10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาการของระบบประสาท 205
  10.4 การสื่อสารระหว่างสัตว์ 206
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 10 214
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 10 221
11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต 225
  11.1 การสืบพันธุ์ 225
    สิ่งมีชีวิตสร้างเซลล์ใหม่ได้อย่างไร 229
    การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 229
    การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 231
    การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 237
    การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ 239
    การสืบพันธุ์ของคน 242
    เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 258
    การผสมเทียม 258
    การถ่ายฝากตัวอ่อน 259
    การผสมเทียมในหลอดแก้ว 260
    การนำเซลล์สืบพันธุ์ไปใส่ในท่อนำไข่ 263
    การทำอิ๊กซี 263
  11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์ 266
    การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ 269
    การเจริญเติบโตในระยะเอ็มบริโอของสัตว์ 273
    การเจริญระยะหลังเอ็มบริโอของสัตว์ 290
  11.3 การเจริญเติบโตของคน 292
    การเจริญเติบโตของคนระยะที่อยู่ในครรภ์ 292
    การควบคุมการเจริญเติบโตของตัวอ่อน 295
    การเกิดฝาแฝด 301
    การเจริญเติบโตของคนระยะหลังคลอด 302
    สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 303
    ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 305
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 11 308
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 11 330
12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 343
  12.1 เนื้อเยื่อของพืช 343
    เนื้อเยื่อเจริญ 344
    เนื้อเยื่อถาวร 345
  12.2 โครงสร้างและหน้าที่ของราก 349
  12.3 โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น 354
  12.4 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ 365
  12.5 การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช 373
  12.6 การคายน้ำของพืช 379
    กลไกการเปิดปิดของปากใบ 380
    ปัจจัยที่ควบคุมการคายน้ำของพืช 382
  12.7 การลำเลียงน้ำของพืช 384
    การดูดน้ำจากราก 385
    โครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำ 386
    กลไกการลำเลียงน้ำของพืช 388
  12.8 การลำเลียงแร่ธาตุของพืช 393
    กลไกการดูด แร่ธาตุของพืช 394
    ปุ๋ย 398
  12.9 การลำเลียงอาหารของพืช 404
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 12 410
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 12 429
13 การสังเคราะห์ด้วยแสง 441
  13.1 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 441
  13.2 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 448
  13.3 กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช 458
  13.4 กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ 462
  13.5 โฟโตเรสพิเรชันหรือการหายใจแสง 464
  13.6 รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 466
  13.7 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 468
  13.8 การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง 477
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 13 479
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 13 500
14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 513
  14.1 โครงสร้างของพืชดอก 513
  14.2 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก 523
    การสร้างละอองเรณู 523
    การสร้างไข่ 524
  14.3 การถ่ายละอองเรณู 525
    การปฏิสนธิ 525
    วัฏจักรชีวิตของพืช 527
  14.4 การเกิดผลของเมล็ด 533
    โครงสร้างของผล 534
    การจำแนกชนิดของผล 535
    เมล็ด 540
  14.5 การงอกของเมล็ด 544
    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด 544
    ลักษณะการงอกของเมล็ด 545
    ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 547
  14.6 การขยายพันธุ์พืช 549
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 14 557
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 14 570
15 การตอบสนองของพืช 577
  15.1 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 577
  15.2 การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต 583
    ออกซิน 584
    จิบเบอเรลลิน 586
    เอทิลีน 588
    กรดแอบไซซิก 589
    การออกดอกของพืช 590
  ต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 15 593
  เฉลยต้วอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 15 598 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60301643

Who's Online

ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์