Modern Physics 4 ม.5 เล่ม4 ว 028 โครงสร้าง 3 โดย อ.กฤตนัย (สมชาย) จันทรจตุรงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 14
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 ไฟฟ้าสถิต 1
  1.1 ประจุไฟฟ้า 2
  1.2 แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎคูลอมบ์ 4
  1.3 การเหนี่ยวนำไฟฟ้าและการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า 20
  1.4 สนามไฟฟ้า 29
  1.5 สนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม 35
  1.6 แรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 47
  1.7 ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 59
  1.8 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 63
  1.9 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 67
  1.10 งานในการเคลื่อนประจุไฟฟ้า 78
  1.11 ความต่างศักย์ในสนามไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ 80
  1.12 การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างตัวนำ 104
  1.13 ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ 115
  1.14 การต่อตัวเก็บประจุ 120
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต 137
  เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต 174
2 ไฟฟ้ากระแสตรง 242
  2.1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า 242
  2.2 กระแสไฟฟ้าในตัวนำ 244
  2.3 การนำไฟฟ้าของตัวนำ 245
  2.3.1 การนำไฟฟ้าในโลหะ 245
  2.3.2 การนำไฟฟ้าในหลอดสุญญากาศ 246
  2.3.3 การนำไฟฟ้าในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 246
  2.3.4 การนำไฟฟ้าในหลอดบรรจุก๊าซ 247
  2.3.5 การนำไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ 248
  2.4 ปริมาณไฟฟ้ากระแส 249
  2.5 กฎของโอห์ม 256
  2.6 สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 260
  2.7 ผลของอุณหภูมิต่อความต้านทานของสาร 262
  2.8 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์ 276
  2.9 การต่อความต้านทาน 288
  2.10 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 338
  2.11 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด 348
  2.12 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า 360
  2.13 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 395
  2.14 วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 428
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง 433
  เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง 495
3 แม่เหล็ก - ไฟฟ้า 597
  3.1 สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก 597
  3.2 สนามแม่เหล็กโลก 599
  3.3 แรงกระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กโลก 604
  3.4 การเคลื่อนที่แบบวงกลมของประจุในสนามแม่เหล็ก 607
  3.5 แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก 632
  3.6 โมเมนต์ของแรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก 647
  3.7 กัลวานอมิเตอร์ 649
  3.8 มอเตอร์กระแสตรง 650
  3.9 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ 654
  3.10 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้า 658
  3.11 กระแสเหนี่ยวนำ 668
  3.12 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกำลังไฟฟ้า 690
  3.13 หม้อแปลงไฟฟ้า 700
  3.14 การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง 715
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 3 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 725
  เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ แม่เหล็ก - ไฟฟ้า 770
4 ไฟฟ้ากระแสสลับ 829
  4.1 ไฟฟ้ากระแสสลับและค่ามิเตอร์ 829
  4.2 ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 835
  4.3 ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 836
  4.4 ตัวขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 839
  4.5 การต่อวงจรในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 849
  4.6 ความต้านทานเชิงซ้อน 851
  4.7 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 852
  4.8 วงจร RLC ที่ต่อกันแบบอนุกรม 853
  4.9 วงจร RLC ที่ต่อกันแบบขนาน 856
  4.10 วงจรผสม RLC 858
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ 882
  เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ 894
5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 912
  5.1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ 912
  5.2 การส่งและรับคลื่นวิทยุ 915
  5.3 สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 925
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 934
  เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 941
  แบบฝึกหัดท้่ายบทเรียน ฟิสิกส์ ม.5 ว 028 948
  บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต 948
  บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง 972
  บทที่ 3 ไฟฟ้า - แม่เหล็ก 999
  บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ 1020
  บทที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1028

            
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60121560

Who's Online

ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์