พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม โดย ธีระยุทธ สุวรรณประทีป และมนตรี พิรุณเกษตร
ความนิยมของผู้ชม: / 6
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้าที่
1 สถิตยศาสตร์ 11
  1.1 นิยาม 11
  1.2 สเกลาร์และเวกเตอร์ 12
  1.3 กฎของนิวตัน 14
  1.4 หน่วย 14
  1.5 ระบบแรง 15
  1.6 กฎของไซน์ 18
  1.7 กฎของโคไซน์ 18
  1.8 การหาเวกเตอร์ตำแหน่ง 18
  1.9 การหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วย 19
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

36
  1.10 สมดุล 65
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

72
  1.11 ความเสียดทาน 101
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

109
2 พลศาสตร์ 129
  2.1 ระยะกระจัด (s) 129
  2.2 ความสัมพันธ์ ระหว่าง s-v-t 130
  2.3 สูตรคำนวณการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ 131
  2.4 เกณฑ์พิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 131
  2.5 พิจารณาเครื่องหมายของระยะกระจัดในแนวดิ่ง 131
  2.6 กราฟ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 132
  2.7 การแก้ปัญหาด้วยกราฟ 133
  2.8 สูตรคำนวณเรื่อหยดน้ำจากก๊อกน้ำประปา 133
  2.9 สูตรคำนวณเรื่องยิงปืนขึ้นฟ้าทีละนัดอย่างต่อเนื่อง 133
  2.10 สูตรคำนวณเรื่องการกระดอนของลูกบอล 134
  2.11 การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ระหว่างอนุภาค 134
  2.12 การเคลื่อนที่ขึ้นต่อกัน 134
  2.13 ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่าง s กับ v 135
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

136
  2.14 การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ 172
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

175
  จลนพลศาสตร์  
  2.15 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 189
  2.16 การเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งวงกลม 190
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

196
  2.17 การใช้กฎการเคลื่อนที่กับการเคลื่อนที่แบบทั่วไปของมวล m 232
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

242
  2.18 การดลและโมเมนตัม 259
  2.19 หลักการถาวรของโมเมนตัม 261
  2.20 สมการงานและพลังงาน 264
  2.21 การชนกัน 266
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

269
3 ทฤษจลน์ของก๊าซ และเทอร์โมไดนามิกส์ 284-
  3.1 ความร้อน 284
  3.2 ความจุความร้อนจำเพาะหรือค่าความร้อนจำเพาะ 284
  3.3 ความร้อนสัมผัส และความร้อนแฝง 285
  3.4 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ 285
  3.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง P-V-T 287
  3.6 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 288
  3.7 พลังงานภายในระบบ 288
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

289
4 กลศาสตร์ของเหลว 305
  4.1 ความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะ 305
  4.2 ความหนืดสัมบูรณ์ 306
  4.3 ความดันของของเหลว 307
  4.4 เครื่องมืดใช้วัดความดันของไหล 307
  4.5 แรงดันของของเหลว 309
  4.6 กฎของปาสคาล 311
  4.7 แรงตึงผิว 312
  4.8 หลักของอาร์คิมิดิส 315
  4.9 สมการเบอร์นูลลี 316
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

316
5 พื้นฐานกลศาสตร์ของวัสดุ 356
  5.1 ความเค้น 356
  5.2 ความเครียด 358
  5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด 359
  5.4 ยังส์โมดูลัส 360
  5.5 ค่าความปลอดภัย 360
  5.6 ความเค้นเฉือนเนื่องจากการบิด 361
  5.7 การถ่ายทอดกำลัง 362
  5.8 ความเค้นเนื่องจากโมเมนต์ดัด 363
  5.9 ความเค้นผสม 363
  5.10 ความเค้นและความเครียดเนื่องจากความร้อน 364
6 การเคลื่อนที่แบบคลื่น 376
  6.1 ชนิดของคลื่น 376
  6.2 คลื่นในเส้นเชือกและคลื่นน้ำ 377
  6.3 ระยะกระจัด ความเร็ว 379
  6.4 หลักการรวมกันได้ของคลื่น 384
  6.5 การสะท้อนของคลื่น 385
  6.6 การหักเหของคลื่น 388
  6.7 การแทรกสอดของคลื่น 390
  6.8 คลื่นนิ่ง 392
  6.9 การเลี้ยวเบนของคลื่น 393
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

395
7 เสียง แสง และไฟฟ้าสถิต 417
  เสียง  
  7.1 คลื่นเสียง 417
  7.2 ความเร็วเสียงในตัวกลางต่างๆที่ควรทราบ 418
  7.3 การแทรกสอดของคลื่นเสีย 418
  7.4 บีตส์ 419
  7.5 การกำทอนของเสียง 420
  7.6 กำลังเสียง  ความเข้มของเสียง 422
  7.7 ระดับเสียง และคุณภาพเสียง 423
  7.8 ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 423
  7.9 คลื่นกระแทก 424
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

425
  แสง  
  7.10 แสงเป็นทั้งอนุภาคและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 437
  7.11 ลักษณะสำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 438
  7.12 เราวัดความเร็วแสงได้อย่างไร 438
  7.13 เงามืดเงามัว 439
  7.14 การสะท้อนของแสง 440
  7.15 การหักเหของแสง 434
  7.16 ความลึกจริงและความลึกปรากฎ 446
  7.17 เลนส์เว้าและเลนส์นูน 448
  7.18 การทำให้เกิดภาพขึ้นที่เดียวกับวัตถุ 449
  7.19 การแทรกสอดของแสง 449
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

 
  ไฟฟ้าสถิต  
  7.20 กฎของคูลอมบ์ 459
  7.21 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 459
  7.22 สนามไฟฟ้าและศํกย์ไฟฟ้า 459
  7.23 ความต่างศักย์และงานในสนามไฟฟ้า 461
  7.24 หลักการถาวรของพลังงานในการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า 462
  7.25 ความจุไฟฟ้า 463
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

463
8 ไฟฟ้ากระแสและแม่เหล็กไฟฟ้า 471
  8.1 กระแสไฟฟ้า 471
  8.2 กฎของโอห์ม 472
  8.3 การต่อความต้านทาน 474
  8.4 การคำนวณกระแสในวงจรไฟฟ้า 476
  8.5 แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ 477
  8.6 พลังงานไฟฟ้า และ กำลังไฟฟ้า 478
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

478
  8.7 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 479
  8.8 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 500
  8.9 แรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับ 501
  8.10 หม้อแปลงไฟฟ้า 501
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

502
9 โครงสร้างอะตอมและกัมมันตภาพรังสี 509
  9.1 การหาอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอิเล็กตรอน 509
  9.2 การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน 512
  9.3 แบบจำลองอะตอม 513
  9.4 สเปกตรัมของอะตอม 514
  9.5 รังสีเอกซ์ 515
  9.6 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 515
  9.7 การวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอนุภาค 516
  9.8 หลักความไม่แน่นอน 517
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

517
  9.9 นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี 522
 

ปัญหาและการวิเคราะห์

527
10 การเขียนภาพแบบวิศวกรรม 547
  10.1 ภาพฉายออร์โทกราฟิก 547
  10.2 ตัวอย่างภาพฉายแบบมุมที่ 3 554
  10.3 ตัวอย่างภาพฉายแบบมุมที่ 1 557
  แบบฝึกหัด 564
11 กลไกทางกล 569
  11.1 กลไกทางเฟือง 569
  11.2 กลไกยกน้ำหนักอย่างง่าย 574
  11.3 ความฝืดในเครื่องจักรกล 575
  11.4 ล้อและเพลา 576
  11.5 ล้อและเพลาแบบดิฟเฟอเรนเชียล 578
  11.6 ชุดรอกดิฟเฟอเรนเชียลของเวสตัน 579
  11.7 ชุดรอกฟันเฟือง 581
  11.8 ชุดเฟืองหนอน 582
  11.9 ชุดรอกและเฟืองหนอน 584
  11.10 กว้านยกน้ำหนักแบบเดี่ยว 586
  11.11 กว้านยกน้ำหนักแบบคู่ 587
  11.12 รอกพวงแบบที่ 1 588
  11.13 รอกพวงแบบที่ 2 590
  11.14 รอกพวงแบบที่ 3 591
  11.15 แม่แรงเกลียวอย่างง่าย 592
  11.16 แม่แรงเกลียวดิฟเฟอเรนเชียล 594
  แบบฝึกหัด 597
12 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 599
  12.1 การทำงานของเครื่องยนต์ 599
  12.2 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสองจังหวะ 600
  12.3 การเปรียบเทียบเครื่องยนต์สองกับสี่จังหวะ 602
  12.4 เครื่องยนต์ดีเซลสี่จังหวะ 602
  12.5 เครื่องยนต์ดีเซลสองจังหวะ 604
  12.6 ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ 605
  12.7 ลำดับการจุดระเบิด 606
  12.8 การจัดวางกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 607
  12.9 ส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ 609
13 สรุปสูตรคณิตศาสตร์และตัวอย่างข้อสอบ 610
  13.1 ยกกำลังแฟกเตอร์ 610
  13.2 สูตรทางเรขาคณิต 611
  13.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 619
  13.4 จำนวนเชิงซ้อน 628
  13.5 ฟังก์ชันชี้กำลังและลอการิทึม 629
  13.6 ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก 631
  13.7 สูตรจากเรขาคณิตวิเคราะหืสามมิติ 635
  13.8 อนุพันธ์ 641
  13.9 อินทิกรัลไม่จำกัดเขต 643
  13.10 อนุกรมของค่าคงที่ 644
  13.11 สูตรจากการวิเคราะห์เวกเตอร์ 645
  ตัวอย่างข้อสอบ (หมวดวิชาคณิตศาสตร์) 648 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 52035256

Who's Online