Modern Compact Physics 1-6
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

โดย  อ. ชัชวาลย์ สักกะวงศ์   อ. สมบัติ การสมศาสตร์  อ. ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต   อ. พูลศักดิ์ อินทวี  อ. จำนงค์ ฉายเชิด

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้า

บทนำ

7
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ 15
การเคลื่อนที่  ตำแหน่งหรือเวกเตอร์ตำแหน่ง  เวลา  แนวทางเดิน ระยะทาง  การขจัด  ความเร็ว  อัตราเร็ว  การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่  ความเร่ง  การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในแนวเส้นตรง  การตกอิสระ  
บทที่ 2 มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ 42
มวล  แรง  การหาแรงลัพธ์  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน  และแรงเสียดทาน  
บทที่ 3 สภาพสมดุล 61
สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง  การสมดุลต่อการหมุน  โมเมนต์ของแรง  แรงคู่ควบ  และจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลางความถ่วง  
บทที่ 4  การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 83
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  การเคลื่อนที่ของวัตถุบนทางโค้ง  และการเคลื่อนที่ของดาวเทียม  
บทที่ 5 งานและพลังงาน 119
งาน กำลัง และพลังงาน  
บทที่ 6 โมเมนตัม 142
โมเมนตัม  การดลและแรงดล  และการชน  
บทที่ 7 สมบัติของก๊าซ และทฤษฎีจลน์ 159
พลังงานความร้อน   อุณหภูมิและพลังงานความร้อน   สมดุลความร้อน   ความร้อนจำเพาะ   และความจุความร้อนจำเพาะ  ความร้อนแฝงกับสถานะของสสาร  กราฟการเปลี่ยนสถานะของวัตถุ  แคลอริมิเตอร์   สมบัติของก๊าซ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  การแจกแจงอัตราเร็วของโมเลกุล  พลังงานภายในของก๊าซ  งานจากการเปลี่ยนปริมาตรของก๊าซ  งานจากกราฟของ  P-V   กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  และความจุความร้อนจำเพาะของก๊าซ  
บทที่ 8 สมบัติของของเหลวและของแข็ง 194
ของไหล ความหนาแน่น  แรงดัน  ความดัน  ความดันในของเหลว   ความดันเกจ  เครื่องมือวัดความดัน  ความดันของน้ำที่เขื่อน  กฎของปาสคาล   เครื่องอัดไฮดรอลิก   ความตึงผิว  ระดับของของเหลวที่สูงขึ้นในหลอดคะปิลลารี   แรงลอยตัว  กฎของการลอย   หลักของอาคิมิดิส   แรงหนืด  ความยืดหยุ่น  ขึดจำกัดของความยืดหยุ่น   ความเค้น  ความเครียด   มอดูลัสของความยืดหยุ่น   มอดูลัสของยังก์  บัลค์มอดูลัส  และมอดูลัสเฉือน  
บทที่ 9 คลื่น 229
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก   คลื่น   คุณสมบัติของคลื่น  และคลื่นนิ่ง  
บทที่ 10 คลื่นเสียง 253
คลื่นเสียง  ความเร็วของคลื่นเสียง  ความเข้มของคลื่นเสียง  ความดังของเสียง ระดับความเข้มเสียง  บีตส์  ระดับเสียงดนตรีและการแบ่งชั้นระดับเสียง  Interval ต่างๆของเสียงดนตรี  ฮาร์โมนิก  กำทอน  ปรากฎการณ์ทางดอปเปลอร์   หลักการคำนวณเกี่ยวกับ Doppler Effect และคลื่นกระแทก  
บทที่ 11 คลื่นแสง 276
สมบัติทางเรขาคณิตของแสง :   รังสีของแสง   การเคลื่อนที่ของแสง  ประเภทของตัวกลาง  เงาของแสง   การส่องสว่าง  การเปรียบเทียบความสว่าง   การสะท้อนของแสง  ภาพ   การเกิดภาพจากผิวกระจกเงาราบ  ภาพจากการสะท้อนของกระจกระนาบวางทำมุมต่อกัน   การสะท้อนจากกระจกโค้งแบบทรงกลม  ชื่อและส่วนประกอบที่สำคัญของกระจกเว้าและนูน   สมการที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับกระจกโค้ง  สัญนิยมทางเครื่องหมาย   การเขียนภาพเมื่อวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งต่างๆ ทั้งกระจกนูนและกระจกเว้า   ดัชนีหักเหสมบูรณ์  การหักเหของแสง  ความลึกจริง ความลึกปรากฎ  ระยะร่น   ดัชนีหักเหของปริซึม  การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโค้งหน้าเดียว   เลนส์   ชื่อส่วนต่างๆ ที่สำคัญของเลนส์  สมการของเลนส์   ทัศนอุปกรณ์    และความผิดปกติของตา

สมบัติทางกายภาพของแสง :   การแทรกสอด   แหล่งกำเนิดอาพันธ์   เกรตติง  การแทรกสอดโดยฟิล์มบาง    การเลี้ยวเบน   การกระเจิงของคลื่น   โพลาไรเซชันของแสง   มุมบริวสเตอร์   และการโพลาไรเซชันจากการกระเจิงของแสง

 
บทที่ 12  ไฟฟ้าสถิต 328
โครงสร้างของอะตอม  การทำให้เกิดประจุอิสระ   สมบัติของประจุไฟฟ้า  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า   เส้นแรงไฟฟ้า  จุดสะเทินในสนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  และความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ  
บทที่ 13 ไฟฟ้ากระแส 363
กระแสไฟฟ้า  ความเร็วลอยเลื่อน  ความต้านทาน  ความต้านทานกับอุณหภูมิ  กฎของโอห์ม   การต่อความต้านทาน  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย   การหาความต่างศักย์และศักดาไฟฟ้า   ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซล  กระแสไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้า  วิทสโตนบริดจ์   การต่อเซลไฟฟ้า  การต่อเซลไฟฟ้าที่ให้กระแสสูงสุด กฎของเคอร์ชอฟฟ์   การใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์  วิธีของแมกซ์เวลล์   การแปลงวงจรระหว่างเดลต้า วาย   พลังงานไฟฟ้า  กำลังไฟฟ้า   ความหมายของตัวเลขบนอุปกรณ์ไฟฟ้า   และการคิดค่าไฟฟ้า  
บทที่ 14  แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 407
สนามแม่เหล็ก  แรงแม่เหล็กหรือแรงลอเรนซ์   เส้นแรงแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กโลก  จุดสะเทิน  ทิศของสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำ  สนามไฟฟ้าซึ่งเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำสั้นๆ    สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า   สนามแม่เหล็กของขดลวดวงกลม    สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงยาวมาก    ทางเดินของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก   แรงกระทำบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและตัวนำอยู่ในสนามแม่เหล็ก   แรงระหว่างเส้นลวดตรงสองเส้นขนานกัน  และมีกระแสไฟฟ้าไหล   โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่กระทำบนขดลวดที่มีกระแสไหลและอยู่ในสนามแม่เหล็ก   แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลวดตัวนำตัดสนามแม่เหล็ก   แรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับ  หม้อแปลงไฟฟ้า     กัลวานอมิเตอร์   แอมมิเตอร่  โวลต์มิเตอร์   และ โอห์มมิเตอร์  
บทที่ 15  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 457
กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์  การเคลื่อนที่ของแรงเคลื่อนไฟฟ้า   กฎของเลนส์   ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   ลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   เฮิรตซ์ สายอากาศ   สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และวงจรจูน  
บทที่ 16  อิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอม 493
การทดลอง  q/m  ของทอมสัน  การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน  ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก  รังสีเอกซ์   สเปกตรัมของอะตอม  แบบจำลองของอะตอม  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  และหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก  
บทที่ 17 นิวเคลียส และกัมมันตภาพรังสี 523
กัมมันตภาพรังสี   การเกิดกัมมันตภาพรังสี   สมบัติของกัมมันตภาพรังสีชนิดต่างๆ    พลังงานเนื่องจากมวลลดลงของไอน์สไตน์  พลังงานที่ปลดปล่อยจากการสลายตัว  โครงสร้างของนิวเคลียส   การค้นพบนิวตรอน  ไอโซโทป    แมสสเปกโตรกราฟหรือแมสสเปกโตรมิเตอร์   สภาพของนิวเคลียสและปฏิกิริยานิวเคลียร์  
บทที่18  ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 549
ด้านพลังงาน   และด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 54012809

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์