แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โดย วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
ความนิยมของผู้ชม: / 667
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7
ตัวอย่างการจัดสาระการเรียนรู้รายภาค ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) 9
ตัวอย่างสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค 10
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน 13
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 การประมาณค่ 60
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 คู่อันดับและกราฟ 72
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 88
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ 119

เฉลยแบบฝึกหัดและตัวอย่างแบบทดสอบพร้อมเฉลย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน

135

เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 ก 135
เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 ข 136
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 ก 137
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 ข 140
เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 ก 147
เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 ข 152
เฉลยแบบฝึกหัด 1.4 162
เฉลยแบบฝึกหัด 1.5 ก 165
เฉลยแบบฝึกหัด 1.5 ข 167
เฉลยแบบฝึกหัด 1.6 ก 175
เฉลยแบบฝึกหัด 1.6 ข 181
เฉลยแบบฝึกหัด 1.7 187
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน 194
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน 198
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมาณค่ 202
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 202
เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 204
เฉลยแบบฝึกหัด 2.3 ก 206
เฉลยแบบฝึกหัด 2.3 ข 209
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมาณค่า 211
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมาณค่า 215
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คู่อันดับและกราฟ 219
เฉลยแบบฝึกหัด 3.1 219
เฉลยแบบฝึกหัด 3.1 228
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คู่อันดับและกราฟ 240
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คู่อันดับและกราฟ 244
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมการเชิงตัวแปรเดียว 245
เฉลยแบบฝึกหัด 4.1 245
เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 248
เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ก 250
เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข 257
เฉลยแบบฝึกหัด 4.4 ก 269
เฉลยแบบฝึกหัด 4.4 ข 270
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 281
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 283
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 286
เฉลยแบบฝึกหัด 5.1 286
เฉลยแบบฝึกหัด 5.2 288
เฉลยแบบฝึกหัด 5.3 291
เฉลยแบบฝึกหัด 5.4 296
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 300
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 303
ตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 305
เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 314
บรรณานุกรม 315

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48649149

Who's Online

ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์