เคมี ม. 4 เล่ม 1 ว431 โดย สุทัศน์ ไตรสถิตวร อาจารย์เคมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ความนิยมของผู้ชม: / 31
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

สารและการเปลี่ยนแปลง

 
  บทนำ 3
  1.1 สารและสมบัติของสาร 4
    1.1.1 สารบริสุทธิ์และสารละลาย 8
    1.1.2 สารตรวจสอบสารบริสุทธิ์ 12
    1.1.3 การตรวจสอบสารละลาย 14
  1.2 ธาตุและสารประกอบ 16
    1.2.1 ธาตุและสารประกอบในธรรมชาติ 20
    1.2.2 สมบัติบางประการของธาตุและสารประกอบ 21
    1.2.3 สัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุ 21
  1.3 สารแขวนลอย สารละลาย และสารประกอบ 29
    1.3.1 ประเภทของคอลลอยด์ 31
    1.3.2 คอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน 33
  1.4 การแยกสาร 35
  1.5 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ 53
    1.5.1 ระบบกับการเปลี่ยนแปลง 53
    1.5.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบ 53
    1.5.3 พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 55
    1.5.4 พลังงานกับการละลาย 59
    1.5.5 พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี 63
    1.5.6 พลังงานกับชีวิตประจำวัน 64
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 1 71
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 1 106
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 1 129
2

โครงสร้างอะตอม

 
  2.1 แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ 135
  2.2 แบบจำลองอะตอมของดอลตัน 136
  2.3 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 137
  2.4 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 144
    2.4.1 อนุภาคมูลฐานของอะตอม 147
    2.4.2 เลขมวล เลขอะตอม และไอโซโทป 148
    2.4.3 ไอโซโทป ไอโซบาร์ ไอโซโทน 150
  2.5 แบบจำลองอะตอมของโบร์ 157
    2.5.1 สเปกตรัม 157
    2.5.2 เส้นสเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย 161
    2.5.3 การเกิดสเปกตรัมของธาตุ 164
    2.5.4 สเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจน 168
  2.6 พลังงานไอออไนเซชัน 171
  2.7 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 175
  2.8 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 186
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 2 189
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 2 213
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 2 235
3

ปริมาณสารสัมพันธ์ 1

 
  3.1 ระบบและสิ่งแวดล้อม 241
  3.2 ความหมายของสมมติฐาน ทฤษฎี และกฎ.... 243
  3.3 กฎทางเคมี 243
  3.4 มวลอะตอม 250
  3.5 ขนาดของโมเลกุล 257
  3.6 มวลโมเลกุล 262
  3.7 โมล 270
    3.7.1 ความหมายของคำว่า โมล 270
    3.7.2 ความรู้รวบยอด เรื่อง โมล 272
  3.8 สูตรเคมีและสมการเคมี 290
    3.8.1 ความหมายของสูตรเคมี และประเภทของสูตรเคมี 290
    3.8.2 สมการเคมี 293
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 3 297
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 3 321
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 3 357
  ภาคผนวก 375

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61849027

Who's Online

ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์