ENTRANCE ระบบใหม่ คู่มือวิชาคณิตศาสตร์ 2 โดยสถาบัน EDUTAC
ความนิยมของผู้ชม: / 23
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 เซต 8
  1.1 เซต 8
  1.2 เอกภพสัมพัทธ์ 11
  1.3 สับเซต 12
  1.4 ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลีเมนต์ของเซต 15
2 ระบบจำนวนจริง 22-45
  2.1 จำนวนจริง 22
  2.2 ขั้นตอนวิธีการหาร 26
  2.3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง 30
  2.4 การไม่เท่ากัน 33
  2.5 ช่วงและการแก้อสมการ 35
  2.6 การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 43
3 ความสัมพันธ์ 45-59
  3.1 คู่อ้นดับ 46
  3.2 ผลคูณคาร์ทีเชียน 46
  3.3 ความสัมพันธ์ 48
  3.4 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 50
  3.5 อินเวอร์สของความสัมพันธ์ 52
  3.6 กราฟของความสัมพันธ์ 55
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 60-81
  4.1 ระยะระหว่างจุดสองจุด 60
  4.2 จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 63
  4.3 ความชันของเส้นตรง 67
  4.4 เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก 71
  4.5 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 74
  4.6 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 79
5 ฟังก์ชัน 82-101
  5.1 ฟังก์ชัน 82
  5.2 ตัวอย่างฟังก์ชันที่ควรรู้จัก 87
  5.3 พีชคณิตของฟังก์ชัน 91
  5.4 ฟังก์ชันคอมโพสิท 92
  5.5 ฟังก์ชันอินเวอร์ส 99
6 ภาคตัดกรวย 102-122
  6.1 วงกลม 102
  6.2 พาราโบลา 105
  6.3 วงรี 111
  6.4 ไฮเพอร์โบลา 116
7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 123-153
  7.1 เลขยกกำลัง 123
  7.2 การบวก ลบ คูณ และหาร เลขยกกำลัง และการแก้สมการ 131
  7.3 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 135
  7.4 ฟังก์ชันลอการิทึม 138
  7.5 ลอการิทึมสามัญ 141
  7.6 การคำนวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม 148
  7.7 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม 150
  7.8 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 151
8 ตรรกศาสตร์ 154-168
  8.1 ประพจน์ 154
  8.2 การหาค่าความจริงของประพจน์ 159
  8.3 การสร้างตารางค่าความจริง 160
  8.4 ข้อความที่สมมูลกัน 162
  8.5 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ (ตัวแปรเดียว) 164
9 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 169-199
  9.1 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ 169
  9.2 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ 172
  9.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 182
  9.4 การอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตาราง 187
  9.5 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 191
10 เมตริกซ์ 200-237
  10.1 สัญลักษณ์ของเมตริกซ์ 201
  10.2 การเท่ากันของเมตริกซ์ 203
  10.3 การบวกเมตริกซ์ 205
  10.4 การคูณเมตริกซ์ด้วยจำนวนจริง 208
  10.5 การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ 210
  10.6 สมบัติเกี่ยวกับการบวกเมตริกซ์ 218
  10.7 สมบัติเกี่ยวกับการคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ 219
  10.8 ดีเทอร์มินันต์ 229
  10.9 การใช้เมตริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น 232
11 สถิติ 238-296
  11.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 238
  11.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 246
  11.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 271
  11.4 การวัดการกระจายของข้อมูล 279
  11.5 ค่ามาตรฐาน 294
12 แคลลูลัส 297-332
  12.1 ลิมิตของฟังก์ชัน 297
  12.2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 305
  12.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง 307
  12.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 312
  12.5 ความชันของเส้นโค้ง 317
  12.6 การประยุกต์ของอนุพันธ์ 320
  12.7 โอเปอเรชันตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์ 327
13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 33-345
  13.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 333
  13.2 แฟกทอเรียล n 335
  13.3 วิธีเรียงสับเปลี่ยน 337
  13.4 วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด 340
  13.5 วิธีจัดหมู่ 342
14 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 346-358
  14.1 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 346
  14.2 เหตุการณ์ 347
  14.3 ความน่าจะเป็น 349
  14.4 กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น 355
15 เลขดัชนี 359-375
  15.1 ชนิดของเลขดัชนี 359
  15.2 ดัชนีราคา 360
  15.3 ดัชนีราคาผู้บริโภค 368
  15.4 ดัชนีราคาหุ้น 373
  ภาคผนวก  
  ตารางลอการิทึม 376-379
  ตาราง n! 380

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 49760369

Who's Online

ขณะนี้มี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์