ฟิสิกส์พื้นฐาน ไฟฟ้าแม่เหล็ก ของ รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
ความนิยมของผู้ชม: / 6
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 ประจุไฟฟ้า 9
  1.1 กฎของคูลอมบ์ 9
  1.2 สนามไฟฟ้า 13
  1.3 สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุมากกว่าหนึ่งประจุ 15
  1.4 ประจุในสนามไฟฟ้า 19
    แบบฝึกหัดบทที่ 1 22
2 ฟลักซ์สนามไฟฟ้า 25
  2.1 ฟลักซ์สนามไฟฟ้า 25
  2.2 กฎของเกาส์ 27
    แบบฝึกหัดบทที่ 2 33
3 ศักดาไฟฟ้า 35
  3.1 ความต่างศักย์ 35
  3.2 ศักดาไฟฟ้าที่เกิดจากประจุประจุเดียว 36
  3.3 ศักดาไฟฟ้าเนื่องจากกลุ่มประจุ 39
  3.4 พลังงานศักย์ไฟฟ้า 43
    แบบฝึกหัดบทที่ 3 45
4 ความจุไฟฟ้า 47
  4.1 การหาค่าความจุไฟฟ้า 47
  4.2 คาปาซิเตอร์แบบเพลทขนานที่มีวิชชุมัชฌิมอยู่ด้วย 53
  4.3 วิชชุมัชฌิม 54
  4.4 กฎของเกาส์ในวิชชุมัชฌิม 55
  4.5 เว็คเตอร์ไฟฟ้า 60
  4.6 พลังงานที่สะสมอยู่ในรูปของสนามไฟฟ้า 61
    แบบฝึกหัดบทที่ 4 67
5 ไฟฟ้ากระแส 69
  5.1 ความเข้มของกระแสไฟฟ้า 69
  5.2 การหาค่า Drift speed ของประจุ 70
  5.3 ความต้านทานและสภาพความต้านทาน 71
  5.4 สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน 74
  5.5 กฎของโอห์มและพลังงานในวงจรไฟฟ้า 76
    แบบฝึกหัดบทที่ 5 81
6 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 87
  6.1 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 87
  6.2 วงจรไฟฟ้าหลายวง 91
  6.3 วงจรอาร์ซี 92
  6.4 การแปลงวงจรไฟฟ้าให้ง่าย 99
    แบบฝึกหัดบทที่ 6 104
7 สนามแม่เหล็ก 109
  7.1 ปฏิกิริยาสนามแม่เหล็กต่อประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่ 110
  7.2 ปฏิกิริยาสนามแม่เหล็กต่อเส้นลวดกระแส 111
  7.3 แรงบิดบนขดลวดกระแส 114
  7.4 ฮอลส์เอฟเฟคท์ 116
  7.5 การเคลื่อนที่แนวโค้งของประจุ 117
  7.6 เครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน 122
  7.7 การหาค่า e/m จากการทดลองของทอมสัน 125
    แบบฝึกหัดบทที่ 7 127
8 กฎของแอมแปร์ 129
  8.1 สูตรของกฎแอมแปร์ 129
  8.2 สนามแม่เหล็กเกิดจากลวดไฟฟ้ายาวๆ 131
  8.3 เส้นแรงชักนำ 138
  8.4 เส้นตัวนำขนาน 139
  8.5 สนามแม่เหล็กเกิดจากขดลวดโซลินอย 143
  8.6 กฎของบิโอท-ซาวาท 145
    แบบฝึกหัดบทที่ 8 151
9 กฎของฟาราเดย์ 153
  9.1 ฟลักซ์ลิงค์เกจ 153
  9.2 กฎของเลนซ์ 156
  9.3 การเหนี่ยวนำ 156
  9.4 อัตราการเปลี่ยนค่าสนามแม่เหล็ก 163
  9.5 เบตาตรอน 165
    แบบฝึกหัดบทที่ 9 167
10 ความเหนี่ยวนำ 169
  10.1 การหาค่าความเหนี่ยวนำ 170
  10.2 วงจรอาร์แอล 172
  10.3 ความสัมพันธ์ของพลังงานและสนามแม่เหล็ก 176
  10.4 ความสัมพันธ์ของความเข้มของพลังงานกับสนามแม่เหล็ก 178
    แบบฝึกหัดบทที่ 10 181
11 ไฟฟ้ากระแสสลับ 185
  11.1 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสลับ 185
  11.2 ค่าอิมพีแดนซ์ 189
  11.3 วงจรไฟฟ้าของอิมพีแดนซ์ 194
  11.4 วงจรกำธร 197
  11.5 กำลังงานในวงจร AC 198
    แบบฝึกหัดบทที่ 11 201
12 คุณสมบัติเชิงแม่เหล็กของสสาร 205
  12.1 กฎของแอมแปร์กับความเข้มของอำนาจแม่เหล็ก 205
  12.2 ประเภทของสารแม่เหล็ก 210
    12.2.1 สารพวก Diamagnetic 211
    12.2.2 สารพวก Paramagnetic 212
    12.2.3 สารพวก Ferromagnetic 212
  12.3 วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 214
    แบบฝึกหัดบทที่ 12 218
    ภาคผนวก ก. SI unit 219
    ภาคผนวก ข. สูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้ทั่วไป 225
    ภาคผนวก ค. คุณสมบัติของสาร 229

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 51580572

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์