ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5 (ว. 026) ส่วนที่ 2 โดย อ.นิคม ใจซื่อ และ อ.สุขสันต์ สุขสวัสดิ์
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า

16

อิเล็กตรอนและโครงสร้างของอะตอม  
16.1 โครงสร้างของสสาร 1
16.2 มวลของอะตอม 2
16.3 การค้นพบอิเลกตรอน 3
16.4 การทดลองของทอมสัน 4
16.5 การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน 15
16.6 สเปกตรัมของอะตอม 21
16.7 โครงสร้างอะตอมของทอมสัน 28
16.8 โครงสร้างอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 28
16.9 ทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของบอร์ 32
16.10 รังสีเอกซ์ 47
16.11 การทดลองของฟรังด์ และเฮิรตซ์ 54
16.12 ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีของบอร์ 58
16.13 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 62
16.14 ปรากฎการณ์โฟโตอิเลกตริก 72
16.15 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก 89
16.16 ทฤษฎีอะตอมยุคใหม่ 92
  สรุปสูตร บทที่ 16 อิเลกตรอนและโครงสร้างอะตอม 95
  โจทย์ทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 16 98
  เฉลยโจทย์ทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 16 135

17

นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี  
17.1 โครงสร้างของนิวเคลียส 155
17.2 ขนาดของนิวเคลียส 157
17.3 มวลของนิวเคลียส 159
17.4 พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส 161
17.5 กัมมันภาพรังสี 164
17.6 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 167
17.7 ไอโซโทป 188
17.8 สเถียรภาพของนิวเคลียส 192
17.9 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 193
  แบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 17 207
  เฉลยแบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 17 232

17

ฟิสิกส์และเทคโนโลยี  
18.1 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน 241
18.2 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 247
18.3 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 254
  แบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 19 262
  เฉลยแบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 18 268
  เฉลยแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบ บทที่ 16 269
  เฉลยแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบ บทที่ 17 280
  เฉลยแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบ บทที่ 18 290
  คณิตศาสตร์ที่นำไปใช้ในฟิสิกส์ 293

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 50387754

Who's Online

ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์