การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์

การทดลองการหาระยะพิสัย(ระยะทางแนวราบ)ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์

จากการทดลองจงตอบคำถามให้ได้ว่า


การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ