back.gif (125 bytes) กลับไปที่ศักย์ไฟฟ้า

การทดลองเรื่อง

สนามไฟฟ้าและเส้นศักย์เท่า


    สนามไฟฟ้าเป็นแนวคิดในเชิงนามธรรม   (มองไม่เห็น ได้แต่คิด)  เราสร้างห้องทดลองนี้ขึ้นมา  เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับสนามไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า  ของจุดประจุ  หลายๆขนาด

We're sorry, your browser does not appear to support Java.

วิธีการทดลอง

    เพิ่มประจุ : กดปุ่ม  Add  a  charge    และเลื่อนเมาส์ไปบนส่วนสีขาว  กดเพื่อวางตำแหน่งของประจุ  กล่องข้อมูลจะปรากฎขึ้นมุมบนซ้าย   ให้คุณกำหนดจุด  และ  y      พร้อมกับ ขนาด  และชนิดของประจุว่าจะเป็นบวกหรือลบ กด Okay  

    จุดล่างซ้ายเป็นตำแหน่ง  [0,0]   และจุดบนขวา  [10,10]    คุณสามารถวางประจุที่ใดก็ได้บนพื้นสีขาว   หน่วยของประจุมี 2  แบบคือ หน่วยพื้นฐาน  (elementary   charge)   กับ หน่วย คูลอมบ์  (Colomb)    หน่วยพื้นฐานคือจำนวนอิเล็กตรอน ( อิเล็กตรอน 1 ตัว มีประจุ  1.66 x  10-19  คูลอมบ์ ) เช่น  1  หมายถึงอิเล็กตรอนจำนวน  1  ตัว  และ  2  หมายถึง 2  ตัวเป็นต้น    ประจุหน่วยคูลอมบ์เป็นปริมาณที่ใหญ่กว่าหน่วยพื้นฐานมาก    ดังนั้นถ้าคุณใส่ประจุมี 2  หน่วยนี้อยู่ในบริเวณเดียวกัน   ประจุในหน่วยคูลอมบ์จะมีผลกับสนามไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า  โดยหน่วยพื้นฐานไม่มีผลอะไร   ถ้าต้องการเปลี่ยนชนิดของประจุ   เช่น ประจุลบให้ใส่สัญญลักษณะ  -  หน้าประจุ  ประจุบวกเป็นสีแดง  ประจุลบเป็นสีน้ำเงิน

    ลบประจุ :  กดปุ่ม  Delete a charge   และเลื่อนเมาส์ไปวางไว้บนประจุที่ต้องการลบและกด  ประจุจะหายไป  

    ลากเส้นสนามไฟฟ้ากดปุ่ม  Draw  a field line   และเลื่อนเมาส์ไปคลิก  สนามไฟฟ้าจะถูกลากจากจุดประจุ 

    ลากเส้นสมศักย์ : กดปุ่ม Draw  a field  line   และเลื่อนเมาส์ไปคลิก  เส้นศักย์เท่าจะถูกลากขึ้นรอบประจุ  ลักษณะเป็นเส้นวงรอบ  ถ้ามีหลายประจุ   การคำนวณอาจต้องใช้เวลา   คลิกแล้วให้รอหน่อย

    ลากเส้นสนามไฟฟ้าแบบออโต้ :  กดปุ่ม  Auto Draw  field  lines  เครื่องคอมพิวเตอร์จะคำนวณและลากเส้นสนามไฟฟ้าให้อัตโนมัติ

    ลากเส้นศักย์เท่าแบบออโต้ : กดปุ่ม Auto Draw  equipotential  lines  เครื่องคอมพิวเตอร์จะคำนวณและลากเส้นศักย์เท่าให้อัตโนมัติ

    ลบเส้น :  กดปุ่ม  clear  all lines   ลบเส้นสนามไฟฟ้า และเส้นศักย์เท่า  ออกจากการทดลองทั้งหมด เหลือแต่ประจุไฟฟ้า

    ลบทั้งหมด :  กดปุ่ม  Clear all  ลบทุกอย่างออกจากการทดลอง


ใบบันทึกผลการทดลอง

1.  ให้นักศึกษาวางประจุ  +1  และ -1   ลงในห้องทดลอง  วาดเส้นสนามไฟฟ้า  และเส้นสมศักย์  ลงด้านล่าง  พร้อมคำอธิบาย

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. ให้นักศึกษาวางประจุ  +2  และ -5   ลงในห้องทดลอง  วาดเส้นสนามไฟฟ้า  และเส้นสมศักย์  ลงด้านล่าง  พร้อมคำอธิบาย

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. ให้นักศึกษากำหนดประจุอย่างน้อย  3  จุด  ทั้งขนาดและชนิดด้วยตนเอง  ลงในห้องทดลอง  วาดเส้นสนามไฟฟ้า  และเส้นสมศักย์  ลงด้านล่าง  พร้อมคำอธิบาย

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


[Top] [Previously Asked Questions] [References]


การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์


ของ  Johnny  Erickson   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมคนที่

เซ็นชื่อในสมุดเยี่ยมฟิสิกส์ราชมงคล

เรื่องศักย์ไฟฟ้า

ติวเตอร์ของ  Johnny Erickson