การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


การผสมแสงสี

นักศึกษาสามารถปรับความสว่างของแสงสีแดง   เขียว  และน้ำเงิน   ให้ทดลองลากแผ่นแสงสีไปผสมกัน

ใบบันทึกผลการทดลอง

แสงสีน้ำเงินผสมกับแสงสีแดง ได้สี  ____________

แสงสีแดงผสมกับแสงสีเขียว ได้สี  ____________

แสงสีเขียวผสมกับแสงสีน้ำเงิน ได้สี  ____________

 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง