เครื่องกำเนิดความถี่เสียง

เป็นเครื่องที่ทำงานของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ในย่านความถี่เสียง มีย่านอยู่ในช่วง 20Hz-20KHzเครื่องมือชนิดนี้จะผลิตสัญญาณ

เป็นรูปเคลื่นซายน์ และสี่เหลียม เราสามารถเปลียนค่าคสามถี่และขนาดของแอมปลิจูลทางเอาต์พุตของสัญญาณของเครื่องกำเนิด

ความถี่ประมาณ 25 Vmax พิสัยย่านการวัดในช่วง 20 Hz-20KHz วงจร ออสซิลเลเตอร์ มีอยู่ 2 แบบ

 

 

วงจรออสซิลเลเตอร์แบบวีนบริดจ์ เพราะว่ามันเสถียรภาพของรูปคลื่นเอาท์พุตและความถี่ใช้งานคงที่รูปแบบที่ใช้งานจริง

เราสามารถใช้งานได้จริงทั้งสองแบบอีกแบบอยู่ข้างล่าง

แบบที่พูดถึง

หมายเลขที่ 1 สเกลสำหรับอ่านค่าความถี่

หมายเลขที่ 2 เข็มชี้แสดงค่าคงที่ ยึดติดกับปุ่มปรับแบบมือหมุน

หมายเลขที่ 3 สวิตซ์เปิด- ปิดเครื่อง

หมายเลขที่ 4 หลอดไฟแสดงการทำงาน

หมายเลขที่ 5 สวิตซ์สำหรับเลือกสํญาณรุปคลื่นไซน์หรือจัตุรัส

หมายเลขที่ 6 ขั้วต่อซิงสำหรับต่อความถี่สัญญาณซิงโครไนซ์จากภายนอก

หมายเลขที่ 7 ปุ่มไฟน์เป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดของสัญญาณทางขั้วต่อเอาท์พุตก่อนออกไปใช้งานา

หมายเลขที่ 8 สวิตซ์เลือก สูง-ต่ำระดับสํญญาณทางเอาท์พุต

หมายเลขที่ 9. ขั้วต่อเอาท์พุต ใช้ต่อสัญญาณไปยังโหลดมีเอาท์พุตอิมพแดนซ์ 600โอห์ม

หมายเลขที่ 10ปุ่มปรับความถี่

x1 มีค่าความถี่เป็น 20 - 200Hz

x10มีค่าความถี่เป็น 200-2000Hz

x100มีค่าความถี่เป็น 2 - 20 KHz

x1Kมีค่าความถี่เป็น 20 - 200 KHz

เครื่องกำเนิดความถี่วิทยุ

เป็นเครื่องที่ผลิตสัญญาณหรือผลิตความถี่วิทยุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาร์ เอฟซิกแนลให้เอาท์พุต30K - 300 MHz

 

วงจรภาคที่หนึ่ง เป็นวงจรเปรยบเทียบแรงดันและกำเนิดสัญญาณรูปคลืนจัตุรัส

วงจรภาคที่ 2 เป็นวงจรอินทิเกรต ทำหน้าที่กำเนิดสํญญาณทางเอาท์พุต

 

แผนที่บล็อกของฟังก์ชันเจเนอเลเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วยวงจรอินติเกรทที่เป็นตัวป้อนสัญญาณสามเหลี่ยมให้กับวงจรจุดชนวนของชมิตต์และตัวแปลงผันคลื่นไซน์


ประโยชน์การใช้งาน

    ประโยชน์ใช้งานของเครื่องกำเนิดสัญญาณมีมากมายหลายประการด้วยกัน กล่าวโดยสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

        1.ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณมาตรฐาน เพื่อป้อนไปใช้งาน

        2. ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณอ้างอิง เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

        3. ใช้เพื่อการทดสอบและปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น เครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

        4.ใช้ในการตรวจซ่อมอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

        5. ใช้เป็นอุปกรณ์ร่วมในการทำงานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

        6. ใช้ในการตรวจซ่อมอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
                            
                                                                 

ของ     ฟิิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 วิชาที่ว่าด้วย เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

  มาตรฐานการวัด 
  คาร์สันวาลมิเตอร
  เครื่องกำเนิดความถี่
  เพาเวอร์ แฟกเตอร์ มิเตอร์
  AC แอมมิเตอร
  วงจรบริดจ์ DC , AC
  Frequency
 
  โอห์มมิเตอร์
  ออสซิโลสโคป
  AC โวลต์มิเตอร์
  DC โวลต์มิเตอร์
  วัตต์มิเตอร์
  
 
 
 


  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกเรื่องการทดลองเสมือนจริง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง