โวลต์มิเตอร์เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

วงจรเรียงกระแสในเครื่องวัดจะใช้ไดโอดซิคอน (Silicon) หรือเจอร์เมเนียม (Germaniu) ก็ได้ การต่อวงจรแสดงในรูปที่ 8.2 เมื่อมีสัญญารณรูปคลื่นไซน์เข้ามาไดโอดจะสลับกันนำกระเสคือ เมื่อสัญญาณรูปคลื่นไซน์บวกเข้ามา ไดโอด D1 กับ D4 จะนำกระแส
จะไหลผ่านไดโอด D1 ผ่านเครื่องวัด PMMC และผ่านไดโอด D4 ครบวงจร ถ้าสัญญาณรูปคลื่นไซน์ซักลบเข้ามาลบ้าง ไอด D2 กับ D3 นำกระแสกระแสไหลผ่าน D3 ผ่านเครื่องวัด PMMC และผ่านไฟโอด D2 ครบวงจร

                             

        จากรูปที่ 8.2 เราจะต่อความต้านทานตัวคูณ (Multiplier resistance) เพื่อขยายพิสัยการวัดแรงดันและจำกัด (Limit) กระแสที่ไหนผ่านเครื่องวัด PMMC การบ่ายเบนของเข็มชี้จะเป็นสัดส่วนกับกระแสเฉลี่ย (0.636xกระแสพีค) แตก่ปกติค่ากระแสหรือแรงดันของการวัดไฟสลับจะเป็นค่า rms คือ (0.707x ค่าพีค) sinv 1.11 เท่าของค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยค่าพีคและค่า rms มีความสัมพันธ์กันโดยตรงดังนั้นเราสามารถปรับแต่สเกลให้เป็นค่าแรงดัน rms (Vrms) ได้

                           

เครื่องวัดแรงดันเรียกกระแสครึ่งคลื่น

             เครื่องวัดแรงดันไฟสลับโดยใช้วงจรเรียกกระแสแบบครึ่งคลื่นเบื้องต้น (แสดงดังรูปที่ 8.3 ก) โดยมีสัญญษณแรงไฟสลับ (AC) แบบรูปคลื่นไซน์ (Vg) มีค่าพีคเท่ากับ Vp ในการออกแบบเบื้องต้น เราจะให้ไดโอดที่ใช้เป็นไดโอดทางอุดมคติ (Ideal) ถือว่ามีความต้านทานเป็น 0 ขณะเมือ่ไฟสลับช่วงบวกเข้ามาและให้ไดโอดมีค่าอนันต์ (Infinity) เมื่อสัญญาณไฟสลับเป็นช่วงลบเข้ามากระแสที่ไหนในวงจรมีลักษณะดังรูปที่ 8.3 (ข)


                                  


(จากรูปที่ 8.3) เป็น AC Volt ตามแนวความคิด แต่ในความเป็นจริง (ทางปฎิบัติ) ไดโอดจะมีค่าความต้านทานขณะกระแส (ได้รับไบแอสตรง) เมื่อไดโอดได้รับไบแอสกลับจะมีกระแสจำนวนน้วอยรั่วไหลผ่านไปได้ และถ้าแรงไฟที่วัดมีค่าสูงเกินค่าพิกัดของไดโอดมาก ๆ ก็อาจจะทำให้ไดโอดถึงจุดทลาย( Break down) กระแสจำนวนมากจะไหลผ่านมิเตอร์มูฟเมนท์ทำให้มูฟเมนท์ชำรุดได้

          ในทางปฎิบัตจริงเพื่อแก้ไขข้อเสียดังกล่าว จะใส่ไดโอด (D2) อีกตัวหนึ่งต่อขนานกับวงจรเรียงกระแส (D1) ดังรูปที่ 8.4 เพื่อให้เป็นทางผ่านของกระแสในขณะเมื่อได้รับสัญญาณช่วงลบให้ไหลผ่าน D2 ไปได้ โดยไม่ต้องผ่านวงจรมิเตอร์มูฟเมนท์

ตัวเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นถูกใช้ในวงจร AC Voltmeter (แสดงในรูป 8.4 )ความต้านทานต่อขนาน ( R SH ) มิเตอร์จะทำให้มีกระแสจำนวนมากไหลผ่านไดโอด D 1 (ขนาดกระแสไหลผ่านมากกว่ากระแสไดโอด เมื่อไดโอดได้รับกระแสตรง ( Forward)ทำให้ไดโอดมีคุณสมบัติในการทำงานมากขึ้น ไดโอด D 1 จะนำกระแสในระหว่างแรงดันทำที่ D 2 และไดโอด D 1 และ D 2 จะช่วยในการป้องกันกระแสอีกด้วย

<<<กลับหน้าแรก>>>

ของ     ฟิิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 วิชาที่ว่าด้วย เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

  มาตรฐานการวัด 
  คาร์สันวาลมิเตอร
  เครื่องกำเนิดความถี่
  เพาเวอร์ แฟกเตอร์ มิเตอร์
  AC แอมมิเตอร
  วงจรบริดจ์ DC , AC
  Frequency
 
  โอห์มมิเตอร์
  ออสซิโลสโคป
  AC โวลต์มิเตอร์
  DC โวลต์มิเตอร์
  วัตต์มิเตอร์
  
 
 
   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกเรื่องการทดลองเสมือนจริง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง