แอมมิเตอร์กระแสสลับ

รูป แอมมิเตอร์กระแสสลับ

แอมมิเตอร์กระแสสลับ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดไฟสลับ ในวงจรกระแสสลับ ปริมาตรกระแสไฟฟ้าที่วัด

ได้จะเป็นค่า rmsและโครงสร้างของแอมมิเตอร์ไฟสลับจะเป็นชนิดของเหล็กเคลื่อนที่ การแอมมิเตอร์

ไฟสลับวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรให้ต่ออนุกรมกับวงจรที่วัด หรืออนุกรมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะวัด

เหมือนแอมมิเตอร์กระแสตรง การเลือกใช้ย่านวัดต้องเลือกย่านวัดสูงๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาปรับลดทีหลัง

การใช้งานไม่ต้องคำนึงถึงขั้งเหมือนแอมมิเตอร์ DC

การออกแบบแอมิเตอร์กระแสสลับ

แอมมิเตอร์กระแสสลับที่สามารถวัดค่ากระแส อาร์เอ็มเอสได้ถูกต้องเหมาะสม คือแอมมิเตอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นแม่เหล็เคลื่อนที่ เครื่องวัดดังกลา่วมีราค่าค่อนข้างสูง จึงมี การดัดแปลงแอมมิเตอร์กระแสตรงชนดเหล็กเคลื่อนที่ให้สามารถวัดไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยใช้วงจรเรียงกระแสแปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรง และทำให้แอมมิเตอร์กระแสตรงอ่านค่าได้ซึ่งค่าค่าที่อ่านได้ต้องมีการปรับแต่งสเกลใหม่ก่อนให้สามารถอ่านค่ากระแสอาร์เอ็มเอส

ได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างของแอมิเตอร์เรียงกระแส และแอมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่แสดงดังรูป

เนืองจากการแปลงกระแสไฟสลับให้เป็นไฟตรง ทำให้ปริมาณกระแสไฟ AC และ DC ไม่เท่ากันถ้าแปลงความสัมพันธ์ด้วยวงจรเรียงกระแสจะได้ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี่

เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

I AC = 1.1 I DC

เรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

I AC = 2.2 I DC

 

<<กลับหน้าแรก>>

 

ของ     ฟิิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 วิชาที่ว่าด้วย เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

  
มาตรฐานการวัด 
  
คาร์สันวาลมิเตอร
  
เครื่องกำเนิดความถี่
  
เพาเวอร์ แฟกเตอร์ มิเตอร์
  
AC แอมมิเตอร
  
วงจรบริดจ์ DC , AC
  
Frequency
 
  
โอห์มมิเตอร์
  
ออสซิโลสโคป
  
AC โวลต์มิเตอร์
  
DC โวลต์มิเตอร์
 
วัตต์มิเตอร์
  
 
 
   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกเรื่องการทดลองเสมือนจริง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง