เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 เรื่อง ดีซีโวลต์มิเตอร์และการวัด


 หัวข้อเรื่องและงาน
                -  โครงสร้างภายในของโวลท์มิเตอร์กระแสตรง
                -  การออกแบบขยายย่านวัดของโวลท์มิเตอร์กระแสตรง
                -  การใชังานโวลท์มิเตอร์กระแสตรง  
      

  เนื้อหาสาระ
              
โครงสร้างของดีซีโวลท์มิเตอร์
                การคำนวณของโวลท์มิเตอร์
                
การวัดและการต่อดีซีโวลท์มิเตอร
               
การเลือกโวลท์มิเตอร์ที่เหมาะสมในการวัดแรงดัน
               
การเกิดโหลดดิ้งของดีซีโวลท์มิเตอร์
                         บทสรุป

 
  
บทนำ

             คาร์สันวาล์มิเตอร์นอกจากสามารถดัดแปลงเป็นดีซีแอมมิเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถดัดแปลงให้เป็นดีซีโวลต์มิ
เตอร์ได้เช่นเดียวกัน โดยอาศัยคุณสมบัติการจ่ายกระแสไฟตรงให้ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของดาร์สันวาล์มิเตอร์
เหมือนกัน ปริมาณ ของแรงดันไฟตรงที่ป้อนให้ดาร์สันวาล์มิเตอร์มีผลต่อกระแสไฟตรงที่เกิดขึ้นมาแรงดันไฟตรง
ป้อนเข้ามา น้อยกระแสไฟ ตรงเกิดขึ้นน้อย  แรงดันไฟตรงป้อนเข้ามามากกระแสไฟตรง เกิดขึ้นมาก นั้นคือแรงดัน จะมีผลโดยตรงต่อกระแส ดังนั้นสามารถ ทำดาร์สันวาล์มิเตอร์หรือแอมมิเตอร์มาดัดแปลงวงจรเป็นโวลต์มิเตอร์ได้ และปรับเปลี่ยนสเกลหน้าปัดให้เป็นสเกลโวลต์พร้อมใล่ตัวเลขและหน่วยให้ถูกต้อง ก็จะได้โวลต์มิเตอร์ตามต้องการ
ลักษณะหน้าปัดและสเกล ของดีซีโวลต์มิเตอร์
      การดัดแปลงดาร์สันวาล์มิเตอร์ให้เป็นโวลต์มิเตอร์   ทำได้โดยเติมส่วนประกอบของอุปกรณ์เข้าไปในวงจร
มิเตอร์ให้เหมาะสมพร้อมกับปรับเปลี่ยนสเกลของมิเตอร์ให้ถูกต้อง  ก็สามารถสร้างดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟ
ตรงได้สามารถสร้าง   โวลต์มิเตอร์ ได้หลายย่านโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันเป็นมิลลิโวลต์เรียก  มิลลิโวลต์มิเตอร์ (Millivoltmeter)   โวลต์มิเตอร์ วัด แรงดันเป็นโวลต์   เรียก โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)  และโวลต์มิเตอร์ วัด แรงดันเป็นกิโลโวลต์เรียก กิโลโวลต์มิเตอร์ (Kilovoltmeter)
      ดีซีโวลต์มิเตอร์ คือมิเตอร์วัดแรงดันไฟตรง (DC voltage) ในการใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟตรง จะ
ต้องต่อดีซี โวลต์มิเตอร์วัดคร่อมขนานกับโหลดที่ต้องการวัดแรงดัน ขั้วของดีซีโวลต์มิเตอร์ที่จะต่อวัดคร่อมโหลด ต้องมีขั้วเหมือนแรง ดันที่ตกคร่อมโหลด โดยใช้หลักการวัดดังนี้ ใกล้บวกใส่บวก ใกล้ลบใส่ลบ คือโหลดขาใด รับแรงดันใกล้ขั้วบวก (+) ของ แหล่งจ่าย ก็ใช้ขั้วบวก (+) ของดีซีโวลต์มิเตอร์วัด โหลดขาใดรับแรงดันใกล้ขั้วลบ (-) ของแหล่งจ่าย ก็ใช้ขั้วลบ (-) ของ ดีซีโวลต์มิเตอร์วัด 
       การบ่ายเบนของเครื่องวัด PMMC จะขึ้นอยู่กับจำนวนกระแสที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่กระแสที่ขดลวด
จะเป็นสัดส่วน โดยตรงกับแรงดันที่ตกคร่อมขดลวด ดังนั้นสเกลแรงดันเครื่องวัด PMMC สามารถปรับแต่ง ได้ เนื่องจากความ ต้านทานขดลวดมีขนาดเล็กและแรงดันตกคร่อมขดลวดก็มีไม่มาก จึงสามารถใช้วัดแรงดันได้
ค่า ต่ำ ๆ แต่ ถ้าต้อง การ ขยายย่านวัดแรงดันให้สูงขึ้นก็ทำได้โดยการต่อความต้านทานอนุกรมเข้ากับเครื่องวัด
PMMC เราเรียกความต้าน ทาน ที่ต่อเพิ่มเข้าไปนี้ว่า ความต้านทานตัวคูณ
  


                                                   

ของ     ฟิิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 วิชาที่ว่าด้วย เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

  
มาตรฐานการวัด 
  
คาร์สันวาลมิเตอร
  
เครื่องกำเนิดความถี่
  
เพาเวอร์ แฟกเตอร์ มิเตอร์
  
AC แอมมิเตอร
  
วงจรบริดจ์ DC , AC
  
Frequency
 
  
โอห์มมิเตอร์
  
ออสซิโลสโคป
  
AC โวลต์มิเตอร์
  
DC โวลต์มิเตอร์
 
วัตต์มิเตอร์
  
 
 
   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกเรื่องการทดลองเสมือนจริง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง