การใช้และการอ่านเครื่องมือวัด


   แคลลิเปอร์แบบเลื่อนได้ หรือ แคลลิเปอร์แบบเวอร์เนีย (slide or vernier callipera) ดังที่แสดงไว้ในรูป เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานวัดละเอียดแบบหนึ่ง ประกอบด้วยไม้บรรทัดเหล็ก (ปัจจุบันมีแบบพลาสติกด้วย) ที่มีขาคงที่อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง และขาอีกข้างหนึ่งเลื่อนได้ ขาล่างทั้งสองใช้วัดภายนอก เช่นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ส่วนขาบนทั้งคู่ใช้วัดภายใน เช่น  วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของหลอดแก้ว เป็นต้น
    สเกลอันสั้นบนเขาที่เลื่อนได้แบ่งออกเป็น ๑๐ ช่อง เท่า ๆ กัน เรียกว่า เวอร์เนียร์ คำนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของผู้ค้นพบ คือ  ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส เวอร์เนียร์ช่วยให้อ่านทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัดเป็นเซนติเมตรได้โดยไม่ ต้องกะประมาณด้วยสายตา
    วิธีอ่านเวอร์เนียร์
 

  

      สำหรับการใช้สเกลที่แบ่งเป็นมิลลิเมตร เวอร์เนียร์จะยาว ๙ มิลลิเมตร และแบ่งเป็น ๑๐ ช่องเท่า ๆ กัน ดังนั้น แต่ละช่องของเวอร์เนียร์จะแตกต่างกับแต่ละช่องของสเกลหลัก เท่ากับ ๐.๑ มิลลิเมตร หรือ ๐.๐๑ เซนติเมตร  เวอร์เนียร์เลื่อนไปตามสเกลจนกระทั่งขาแตะกับปลายวัตถุที่จะวัด

      จากแผนภาพ  แสดงสเกลและเวอร์เนียร์ซึ่งอ่านค่าได้ ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร 

โดย 

๑. อ่านค่าที่สเกล(ส่วนที่เป็นด้าม) จะอ่านได้ค่า ๖ มิลลิเมตร (สังเกตที่ตำแห่ง ศูนย์ของเวอร์เนียร์เริ่มในตำแห่งใด บนขีดของสเกลที่ด้าม) ในรูป ศูนย์อยู่ระหว่าง ขีด ๖ - ๗ 

 ๒. อ่านค่าที่สเกลของเวอร์เนียร์ จะอ่านได้ค่า ๐.๕ (เพราะขีดที่สเกลเวอร์เนียร์ขีดที่ ๕ ตรงกับตำแหน่งของสเกลที่ด้ามมากที่สุด) สังเกตว่าขีดสเกลเวอร์เนียร์ขีดอื่น ๆ ไม่ตรงกับตำแหน่งขีดใด ๆ ในสเกล

๓. นำค่าที่ได้ในข้อ ๑ + ๒ จะได้ค่าที่อ่านได้ คือ ๖ + ๐.๕ = ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร 

     สรุปได้ว่า ทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัด (หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร) คือ จำนวนขีดของเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดบนสเกล
 
    ทดลองใช้เวอร์เนียร์ด้วยโปรแกรมjava
 

โดย : นาย วิจิตร คำผอง, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์, วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

หน้าแรก   หน้าก่อน  หน้าถัดไป

 

ทฤษฎีเวอร์เนียร์
 
  1. ทดลองวัดเวอร์เนียร์
  2. การใช้และการอ่านเครื่องมือวัด
  3. ส่วนประกอบหลักของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์
  4. การใช้เวอร์เนียร์
  5. บันทึกค่าการวัด

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง