ความยืดหยุ่น

  


 

ความยืดหยุ่น

    เป็นสมบัติของวัสดุเมื่อถูกดึง  บีบ  หรือกระแทก  แล้วสามารถคืนสู่สภาพเดิมได้หรือใกล้เคียงสภาพเดิม

                        ภาพที่  1                                       ภาพที่  2

                                                 

 

  วัสดุทีมีสมบัติยืดหยุ่น  คือเส้นยาง  เพราะเมื่อเราดึงเส้นยางแล้วยางจะยืดตัวออกไป
ได้ แต่เมื่อปล่อยแรงดึง ปรากฏว่าเส้นยางกลับคืนสภาพเดิม ส่วนเส้นด้ายและ
เชือกฟาง  เมื่อออกแรงดึงแล้ว ไม่สามารถยืดตัวออกได้ แสดงว่าไม่มีสมบัติยืดหยุ่นหรือยืดได้น้อยมาก

  

   วัสดุจำพวกยาง  ซึ่งจัดเป็นวัสดุประเภทโพลิเมอร์ มีความยืดหยุ่นมากจึงนิยมใช้ทำของเล่น

 

                                                     

ความเหนียวของวัสดุ

      ความเหนียวของวัสดุ  ลักษณะที่ดึงขาดยาก  ไม่หัก  ไม่ขาด  เมื่อถูกนำมาดึง ยึด  ตี  ทุบ เพื่อเปลี่ยนรูปร่างจากเดิมดินเหนียวมีลักษณะดึงยืดยาวได้   

 

 

                                   

    วัสดุที่มีความเหนียวมาก  คือ  โลหะ  เมื่อทำให้โลหะร้อน  สมารถนำมาตีแผ่เป็นแผ่นหรือ
รีดเป็นเส้นได้  โดยไม่เป็นผง

                          

 

 จัดทำโดย นายจำลอง  เทพนิล
โรงเรียนอนุบาลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
 Copyright(c)2004 Mr.jumlong tepnil All rights reserved.

หน้าแรก   หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. การทดลองเรื่อง Young's Modulus   คลิกค่ะ

2. การทดลองเรื่อง Shear's Modulus  คลิกค่ะ

3.  การทดลองเรื่อง Bulk's Modulus  คลิกค่ะ

4. ความยืดหยุ่น

5. สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง