การทดลองเรื่อง

ไมโครมิเตอร์

Micrometer  screw  guage   สกูรเกจไมโครมิเตอร์

     เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการวัดที่ต้องการความแม่นยำถึงขนาด  30 มิลลิเมตร

Method of  measurement:  การวัด

 1. สังเกตการแบ่งขีดบนปลอกหมุน (ดูแผนผัง)

 2. ใช้ปลอกหมุนละเอียด  เพื่อเลื่อนปากของไมโครมิเตอร์ให้ใกล้ชิดกัน  ขีดศูนย์บนสเกล  ปลอกหมุนจะตรงกับเส้นในแนวระดับถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ดูความคลาดเคลื่อนศูนย์

 3. นำวัตถุที่วัดใส่ลงระหว่างปากของไมโครมิเตอร์ ใช้ปลอกหมุนละเอียดเลื่อนจนชิดกัน

 4. อ่านค่าสูงสุดที่อ่านได้บนแขน  (กรณีนี้คือ  6.5  มิลลิเมตร)

 5. ต่อจากนั้นจึงดูสเกลปลอกหมุนว่าขีดใดตรงกับเส้นในแนวระดับ  (กรณีนี้คือ  0.41  มิลลิเมตร)

 6. รวมค่าทั้งสองเข้าด้วยกัน  และบวกเข้าหรือลบออกค่าความคลาดเคลื่อนศูนย์เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง  (กรณีนี้คือ 6.91  มิลลิเมตร)

การทดลองเรื่องไมโครมิเตอร์

    กดปุ่ม  step  ไปเรื่อยๆ  สังเกตค่าบนสเกลปลอกหมุน   และบันทึกค่าการวัดลงในใบบันทึกผลการทดลองด้วยตนเอง  ค่า (ต้องการทราบคำตอบว่าถูกหรือผิดกดปุ่มสีแดง)

ค่าที่วัดได้ 

ครั้งที่

มิลลิเมตร

1  
2  
3  
4  
5  

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

หน้าถัดไป

ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

 1. ทดลองเรื่องไมโครมิเตอร์

 2. การใช้และการอ่านเครื่องมือวัด

 3. การใช้และการอ่านเครื่อง ฯ

 4. ส่วนประกอบไมโครมิเตอร์

 5. การบันทึกค่าการวัด

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง