การใช้และการอ่านเครื่องมือวัด

สำหรับการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดและระยะทางสั้น ๆ นิยมวัดด้วย micrometer screw gauge หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ไมโครมิเตอร์ ส่วนประกอบสำคัญได้แสดงไว้ในภาพ ส่วนสำคัญที่สุดคือ เดือยเกลียว (screwed spindle) ที่ต่ออยู่กับปลอกหมุน (thimble) ที่แบ่งช่องไว้ ส่วนที่เป็นเกลี่ยวจะปิดบังไว้มิดชิดเพื่อป้องกันบุบสบาย ระยะระหว่างเกลียว (pitch) = 0.5 mm. ดังนั้นเดือยจะเคลื่อนที่ได้ 0.5 mm. หรือ 0.05 cm. เมื่อหมุนไป 1 รอบ
เมื่อใช้ในงานวัดละเอียด ให้หมุนปลอกจนกระทั่งเดือยเลื่อนไปติด กับวัตถุที่อยู่ระหว่างเดือยกับฐานรับ (anvil) แต่เพียงเบา ๆ บางเครื่องจะติดตั้งที่หมุนพิเศษ (spring ratchet) ซึ่งจะหมุนฟรีเมื่อออกแรงหมุนมากเกินไป
แกนกลาง (sleeve) ตามที่แสดงในรูปแบ่งสเกลเป็นครึ่งมิลลิเมตร แต่ละช่องจึงแทนเกลียวที่หมุนไป 1 รอบ เศษของรอบแสดงไว้บนปลอกหมุนซึ่งแบ่งออกเป็น 50 ช่อง เท่า ๆ กัน เพราะฉะนั้นแต่ละช่องบนปลอกหมุนจึงแทนเกลียวหมุนไป 1/50 ของครึ่งมิลลิเมตร = 0.01 mm. หรือ 0.001 cm. เมื่อตอบเป็นเซนติเมตร และพึงจำไว้ว่าค่าที่อ่านได้บนแกนกลางจะบอกหน่วยและทศนิยมสองตำแหน่ง ส่วนปลอกหมุนจะให้ค่าทศนิยมตำแหน่งที่สาม (ตั้งแต่ 10 ขึ้นไปเป็นค่าทศนิยมตำแหน่งที่สองและที่สาม)


      ทำการวัดสิ่งใด ๆ เมื่อหมุนปลอกหมุนไปยังไม่ครบรอบ (หมุนครบ ๑ รอบ วัดได้ ๐.๕๐ มิลลิเมตรหรือ ๐.๐๕๐ เซนติเมตร)
๑. ให้อ่านค่าที่แกนกลางไม่ครบรอบ เท่ากับ ๐ *(คูณ) ๐.๕๐ มิลลิเมตร
๒. ให้อ่านค่าที่วัดได้จากสเกลปลอกหมุน ดังภาพ อ่านได้ ๐.๒๑ มิลลิเมตร
๓. นำค่าที่อ่านได้ในข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันจะได้ (๐*๐.๕๐)+๐.๒๑ มิลลิเมตร เท่ากับ ๐.๒๑ มิลลิเมตร
๔. บันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือ (ค่าที่เครื่องมือ อ่านได้ + ค่าที่อ่านจากการประมาณด้วยสายตา) เท่ากับ ๐.๒๑๐ มิลลิเมตร

ข้อพึงระหว่างก่อนใช้ไมโครมิเตอร์แบบเกลียวนี้คือ ให้ทำความสะอาดฐานรับและแกนกลางเพื่อเอาอนุภาคสกปรกออกไปซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ค่าที่อ่านได้ผิดพลาด จึงต้องตรวจสอบว่าค่าศูนย์ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้อ่านค่านั้นไว้เป็นค่าที่นำไปแก้ไขจากค่าที่อ่านได้จริง ค่าแก้ไขนี้อาจนำไปบวกหรือลบก็ได้แล้วแต่กรณี
อ่านต่อ NEXT >>
 
โดย : นาย วิจิตร คำผอง, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์, วันที่ 9 มกราคม 2546

หน้าแรก  หน้าก่อน  หน้าถัดไป

ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

  1. ทดลองเรื่องไมโครมิเตอร์

  2. การใช้และการอ่านเครื่องมือวัด

  3. การใช้และการอ่านเครื่อง ฯ

  4. ส่วนประกอบไมโครมิเตอร์

  5. การบันทึกค่าการวัด

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง