การให้ระดับคะแนน

        การให้ระดับคะแนน (Grading) เป็นการประเมินผลสรุปรวมของการเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน เพื่อบ่งบอกคุณภาพของการเรียน

        กิจกรรมที่ควรมีก่อนการให้ระดับคะแนน

        วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล

1. สอบด้วยแบบทดสอบ

2. สังเกตผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรม

          ฯ ล ฯ

         ลำดับขั้นตอนการสอบวัดจนถึงการให้ระดับคะแนน

        ระบบการให้คะแนน

        1. ระบบผ่าน - ไม่ผ่าน

        ข้อดี ลดความรู้สึกในการแบ่งความสามารถของคนออกเป็นหลายระดับ ทำให้การแบ่งพวกแบ่งชั้นลดลง ผลการประเมินสำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงแก้ไข

        ข้อเสีย ผู้ที่ผ่านไม่รู้ว่าตนมีความสามารถระดับใด ผู้ที่เรียนดีอาจขาดแรงจูงใจ เพราะได้ผลเพียงผ่านเท่านั้น

        2. ระบบการให้ระดับคะแนนเป็นหลายระดับ

เกรด
ความหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับคะแนน
A
ดีมาก(Excellent)
สูงสุด
4
B
ดี(high statisfaction)
มาก
3
C
ปานกลาง(statisfaction)
ปานกลาง
2
D
อ่อน(poor)
น้อย
1
F
อ่อนมาก(Unstatisfaction)
น้อยมาก
0

        ข้อดี สามารถจำแนกผู้เรียนได้เป็นกลุ่ม ๆ ตามระดับความสามารถ ทำให้เกิดแรงจูงใจสำหรับผู้เรียน

        ข้อเส ระดับคะแนนอาจไม่สามารถบ่งชี้ว่าผู้เรียนบรรลุผลเท่าไร และทำให้ผู้เรียนอ่อนหรือปานกลางมีความวิตกกังวล

 

หน้าแรก  หน้าก่อน  หน้าถัดไป

ทฤษฎีทางสถิติเบื้องต้น

สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการตัดเกรด

          การตัดเกรดด้วยคะแนนมาตรฐาน จำเป็นต้องใช้ค่าสถิติเพื่อการตัดเกรด สถิติพื้นฐานที่นำมาใช้ได้แก่

1. ค่าเฉลี่ย (Mean)
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile)

คะแนนมาตรฐาน

          การเปรียบเทียบกันระหว่างคะแนน 2 ชุดขึ้นไป สามารถทำได้เมื่อแปลงคะแนนแต่ละชุดให้อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน โดยอาศัยทฤษฎีการแจกแจงของโค้งปกติ (Normal Distribution)

- การแจกแจงแบบรูปโค้งปกติ

- คะแนนมาตรฐาน Z

- การให้ระดับคะแนน

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง