การสะท้อนกลับหมด


 

ถ้าจะเลื่อนลำแสงให้ใช้เมาส์


แหล่งกำเนิดแสงอยู่ทางด้านล่างของสระ  ลำแสงจะพุ่งจากแหล่งกำเนิดมาถึงผิวของน้ำและหักเหออกสู่อากาศ  แต่มีบางส่วนที่สะท้อนกลับลงไปในน้ำ  แต่ถ้าคุณเพิ่มมุมของการตกกระทบ  จะมีลำแสงที่สะท้อนกลับมากขึ้น  และถ้ามุมตกกระทบเท่ากับหรือมากกว่ามุมวิกฤติ  ลำแสงจะสะท้อนกลับหมด

ดัชนีหักเหหาได้จากสูตร

sin = nอากาศ / nน้ำ 

โดย  nอากาศ   และ nน้ำ คือดัชนีหักเหของอากาศและน้ำตามลำดับ

ดังนั้น  เมื่อเพิ่มมุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤติ  ลำแสงจะสะท้อนกลับหมด


Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง