วงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทาน 2 ตัว

เราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าโดยคลิกส่วนบนหรือส่วนล่างของวัตถุที่เลือก   ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนจากค่า 1 ไปจนถึง 10 โอห์ม   และค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเปลี่ยนจาก  -10 ถึง  +10 โวลต์  ; กดปุ่ม Eraser  และไปกดตรงจุดที่ต้องการลบตัวต้านทานหรือสายไฟออกจากวงจรไฟฟ้า  กดเส้นสีขาวและไปกดตรงจุดที่ต้องการเพิ่มสายไฟเข้าไปในวงจรไฟฟ้า และกดปุ่มตัวต้านทาน  และไปกดตรงจุดที่ต้องการเพิ่มความต้านทาน และคุณสามารถกลับทิศทางขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ได้โดยกดที่ขั้วบวกและลบ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรไฟฟ้า:
I = E / R .
ความต้านทานทั้งหมดของวงจรไฟฟ้าคือผลบวกของความต้านทานที่ต่อในลักษณะอนุกรมกัน ดังนั้น
R = R1 + R2 .

Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง