พล๊อตกราฟสำหรับฟังก์ชันต่างๆ
ใช้ได้ดีกับ IE4  ขึ้นไป

แอพเพล็ตบนนี้เป็นการพล๊อตกราฟของฟังก์ชันแบบต่างๆ  คุณสามารถใส่ฟังก์ชันลงในช่องว่างช้างล่าง โดยใส่ในรูป  y =........ ,  y+x  =  5 ไม่อนุญาตให้ใส่   ข้อสังเกตฟังก์ชันบางประเภทต้องใส่วงเล็บให้ด้วย  ยกตัวอย่างเช่น  y  =  sin(x)  ; คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้น  Xmin   และค่าสูงสุด  Xmax  ; จำนวนจุดในกราฟ  numpoints  เป็นค่าความละเอียดของกราฟ ตัวเลขนี้ยิ่งมีค่ามาก จะทำให้การประมวลผลช้า  ;  แกน y ของกราฟจะปรับเองตามอัตโนมัติ   ; มุมในฟังก์ชันตรีโกณเป็นหน่วยเรเดียน


Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง