ลูกตุ้มเพนดูลัม

ลากลูกตุ้มเพนดูลัมจากตำแหน่งเริ่มต้น และปล่อยเพนดูลัมจะเริ่มเคลื่อนที่โดยเราสามารถกำหนดความยาวของลูกตุ้มได


แอพเพล็ตแสดงการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาที่แขวนอยู่กับเชือกที่ไม่มีการยืด  ให้ใช้เมาส์ลากลูกตุ้มจากจุดเริ่มต้น  มีความยาวและมุมเอียงตามที่ต้องการและปล่อย  ลูกตุ้มจะเริ่มแกว่ง  สำหรับการแกว่งที่มุมเล็ก  สามารถหาคาบการแกว่งได้จากสูตร
โดยที่  ; T  คือคาบของการแกว่ง

L  คือความยาวของเชือก

g  คือความเร่งโน้มถ่วงของโลก

ถ้าเราเลือกมุมแกว่งที่กว้างมาก คาบที่ได้จะมีค่าแตกต่างจากสูตรบนบ้างเล็กน้อย คำถามมีอยู่ว่า เพราะอะไร


Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง