การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก


 

B แทนสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษ ; ประจุบวกแสดงด้วยสีแดง  ;  ประจุลบแสดงด้วยสีน้ำเงิน ; สีเขียวแสดงทิศทางและขนาดของความเร็ว  ; สีเทา คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค


ในแอพเพล็ตนี้เป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาค ภายในสนามแม่เหล็ก โดยมีความเร็วอยู่ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ในสถานการณ์นี้  อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม  จากกฎของมือขวา จะได้ว่าแรงของสนามแม่เหล็กจะมีทิศทางตั้งฉากกับความเร็ว

ขนาดแรงแม่เหล็กคือ

F = q V B , 

โดยที่  q  แทน ประจุไฟฟ้า

v แทนความเร็ว     และ  B  แทนสนามแม่เหล็ก

แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

Fc = m V2 / R , โดยที่   แทนมวลของอนุภาค    และ  R  แทนรัศมีของวงกลม

เมื่อแทนสมการ   FC   =   F  เราสามารถหารัศมี  R  ได้จาก

R = m V / q B .


Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง