กฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 1)
เราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าโดยคลิกส่วนบนหรือส่วนล่างของวัตถุที่เลือก   ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนจากค่า 1 ไปจนถึง 10 โอห์ม  และค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเปลี่ยนจาก  -10 ถึง  +10 โวลต์  และคุณสามารถกลับทิศทางขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ได้โดยกดที่ขั้วบวกและลบ

วงจรไฟฟ้า ACDF  มีเพียงวงเดียวไม่มีสาขา  จึงมีกระแสไฟไหลเพียงกระแสเดียวในวงจรไฟฟ้า

กฎสำคัญทางไฟฟ้า 2 ข้อ  ที่ใช้ในการแก้สมการของวงจรไฟฟ้าคือ

1. กฎผลบวกแรงดันไฟฟ้ารอบวงของเคอร์ชอฟ

2. กฎของโอห์ม (ตัวอย่าง V / I =  R  โดยที่  I  คือกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมบ์แปร์

V  คือ  แรงดันไฟฟ้า

R  คือ ความต้านทานไฟฟ้า

ดูจากแอพเพล็ต เราสามารถใช้กฎของโอห์มหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน A   ได้ดังนี้

I  =  VA /  RA

จากกฎผลบวกของแรงดันไฟฟ้ารอบวงของเคอร์ชอฟที่ว่า  ผลบวกของแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้านขึ้นจะเท่ากับผลบวกของแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้านลง ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า
EA + I*RA + I*RC = EC;
I = (EC - EA)/(RA + RC);

เพราะฉะนั้น ถ้าทราบว่า RA   ,   RC  ,  EC  และ  EA   เราสามารถหาค่ากระแสไฟฟ้า  I  ได้


Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง