กระแสเหนี่ยวนำ
คุณสามารถบิดรูปร่างของขดลวดโดยการคลิกที่วงขดลวดและลากเมาส์ไปมา   ให้สังเกตกระแสเหนี่ยวนำว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
แอพเพล็ตนี้แสดงให้เห็นว่ากระแสเหนี่ยวนำเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของขดลวดในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  จากกฎของฟาราเดย์ กระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะเป็นสัดส่วนเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก  โดยที่ฟลักซ์แม่เหล็กคือ ผลคูณความเข้มของสนามแม่เหล็ก กับพื้นที่ของวงขดลวดที่อยู่ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั้น  ส่วนทิศทางของกระแสหาได้จากกฎของเลนซ์  ซึ่งกล่าวว่า  กระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก
Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง