ทดสอบความหนาแน่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เราจะทดสอบว่า  วัตถุลอยหรือจมในของเหลวที่สามารถปรับค่าความหนาแน่นได้อย่างไร

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง