วงจรออสซิลเลเตอร์

      การทดลองนี้เป็นการสั่นแกว่งของประจุไฟฟ้า ในวงจรออสซิลเลเตอร์  ภายในวงจรประกอบด้วย  ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ   เมื่อคุณกดปุ่ม  "Reset"   ตัวเก็บประจุจะได้รับการชาร์จประจุจนเต็ม    โดยแผ่นบนจะเป็นประจุบวก   และแผ่นล่างจะเป็นประจุลบ   หลังจากที่คุณ คลิกปุ่ม "Start"  ด้วยเมาส์   สวิทซ์จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่อีกข้างหนึ่ง   การสั่นแกว่งของประจุไฟฟ้าเริ่มเกิดขึ้น   ถ้าเรากดปุ่ม  "Pause /Resume"  การสั่นแกว่งจะหยุดลงตรงตำแหน่งนั้น   และถ้ากดปุ่มนี้ซ้ำ  การสั่นแกว่งจะดำเนินต่อไป 

      ถ้าคุณกดปุ่ม "Slow motion (10x)"  การสั่นแกว่งจะช้าลง  10  เท่า   และถ้ากด 100X    จะช้าลง  100 เท่า   คุณสามารถเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้า  ( จาก  100  ไมโครฟารัด  ถึง  1000  ไมโครฟารัด)    ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวด  (จาก  1  เฮนรี่ ถึง  10  เฮนรี่)    และความต้านทาน  (  จาก  10 โอห์ม  ถึง  1000 โอห์ม)    รวมทั้งแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้วย

      ทิศทางของสนามไฟฟ้า (สีแดง)    และสนามแม่เหล็กของตัวเหนี่ยวนำ (สีน้ำเงิน)  ปรากฎอยู่ในห้องทดลอง    ความหนาแน่นของเส้นแรง  แสดงถึงความเข้มของสนาม ณ. บริเวณนั้นๆ  ทิศทางของกระแสดูได้จากหัวลูกศร

      กรอบสีดำด้านล่างซ้าย   คือนาฬิกาดิจิตอล แสดงเวลาเริ่มต้นการออสซิลเลส    ด้านล่างของนาฬิกาแสดงคาบของการออสซิลเลส  ปุ่มทางขวาด้านล่าง  2   ปุ่มมีหน้าที่ดังนี้

  1.  ปุ่มโวลเตจ  กับแอมแปร์  แสดงแรงดันไฟฟ้า  U   (สีน้ำเงิน)   และกระแสไฟฟ้า  I   (สีแดง)    แปรผันกับเวลา

  2. ปุ่มพลังงาน (Energy)  แสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างพลังงานแม่เหล็กกับพลังงานไฟฟ้า  


 

Physics
สารบัญ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง