แรงลอยตัวในของเหลว

        จาวาแสดงการทดลองหาแรงลอยตัวของวัตถุในของเหลว
ใช้เม้าส์ลากวัตถุลงไปในของเหลว ตัวเลขแสดงให้เห็นปริมาณต่าง ๆ ดังนี้

  • Base area of body คือปริมาตรของวัตถุทั้งก้อน
  • heigh of body คือความสูงของวัตถุ
  • Density of body คือ ความหนาแน่นของวัตถุ
  • Density of liquid คือ ความหนาแน่นของของเหลว
  • Measuring rang คือ ระยะช่วงที่ให้สปริงอ่านค่าได้
  • Draught คือ ระยะที่วัตถุจมลงในของเหลว
  • Replace Volume คือ ปริมาตรวัตถุส่วนที่จมในของเหลว
  • Weight of Body คือ น้ำหนักของวัตถุทั้งก้อน
  • Measured Force คือ ค่าที่ตาชั่งสปริงอ่านได้

 

กลับหน้าสารบัญ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง