อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ

 

จาก อพอลโล 1-17  พิชิตดวงจันทร์  ของธนู  แก้วโอภาส  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่  

  1. ลูกเรือของอพอลโล 13

  2. ภารกิจมอบหมาย

  3. เริ่มเดินทาง

  4. เรามีปัญหา

  5. ฝ่าวิกฤติอวกาศ

  6. วิกฤติครั้งใหญ่

  7. ที่สูงฟรามอโร

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต