บทที่

11. จลศาสตร์ของอนุภาค
12. จลพลศาสตร์ของอนุภาคและกฎข้อที่สองของนิวตัน    
13.    งาน  พลังงาน   โมเมนตัม  และการดล
14.   ระบบของอนุภาค    
15.  จลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง

 ผู้ที่จะศึกษาด้วยตนเองพึงตระหนักว่า การดูเฉลยช่วยได้ระดับหนึ่ง ที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจ จึงควรอ่านและทำความเข้าใจทฤษฏีอย่างถ่องแท้เสียก่อน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

กลับหน้าสารบํญเฉลย

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลศาสตร์เวกเตอร์

 

...