แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 6

 

  

แผ่นใสฟิสิกส์ 1

      บรรจุความรู้ฟิสิกส์ ไว้ทั้งหมด  อธิบายได้กระชับน่าสนใจมาก  ตอบคำถามว่า ฟิสิกส์คืออะไร  เรียนฟิสิกส์ไปทำไม  คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์  การเคลื่อนที่  กฎของนิวตัน   โมเมนตัม   พลังงาน   โมเมนต์ความเฉื่อย  ความเค้นและความเครียด  จำนวน  226  แผ่น ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คลิกค่ะ

 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

     ภายในประกอบด้วย   ชนิดของกล้อง  การมองเห็นภาพ   Resolution    และกำลังขยาย  จำนวน  10  หน้า  คลิกค่ะ

ธรณีวิทยา

    ความหมายของธรณีวิทยา  กำเนิดโลก  เปลือกโลก  วัฏจักรหิน  กำเนิดชีวิต  การแบ่งแยกเวลาของโลก  ยคไดโนเสาร์  และอื่นๆอีกมากมาย  ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน  51  แผ่น คลิกค่ะ

พลังงาน  แรง และการเคลื่อนที่

     เป็นแผ่นใสแบบ มัลติมีเดีย  ภายในประกอบด้วย  พลังงานแบบต่างๆ  ห่วงโซ่ของพลังงาน พลังงานหมุนเวียน  ความร้อน การถ่ายเทความร้อน  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   ไจโรสโคป  แรงโน้มถ่วง  เรือ  รถ  และอื่นๆอีกมากมาย อธิบายไม่ไหว  คลิกดูเองครับ จำนวน  115  หน้า

 

กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

      อธิบายความหมายของสนาม  ทั้งสนามเวกเตอร์  และสนามสเกลาร์  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้าของประจุลักษณะต่างๆ  ฟลักซ์ไฟฟ้า  กฎของเกาส์  เส้นประจุยาวมาก  และแผ่นประจุ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  36  แผ่น  คลิกครับ

 

การเคลื่อนที่เชิงเส้น

     เข้าใจแนวคิดของ ท่านอริสโตเติล   คอเปอร์นิคัส  กาลิเลโอ  ความหมายของการกระจัด  อัตราเร็ว   และความเร็ว  อัตราเร่ง และความเร่ง  จำนวน  33  แผ่น  ของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ   คลิกค่ะ

สมบัติความเป็นคลื่นของสสาร

      คลื่นสสารมีสมบัติอย่างไร  สมมติฐานของเดอบรอยห์ ตัวอย่างลวดลายการเลี้ยวเบน  การทดลองของดาวิสสัน และเจอเมอร์   คลื่นและอนุภาค  สมการของชเรอดิงเงอร์  อนุภาคอิสระ  และอื่นๆอีกมากมาย ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา  จำนวน  50  แผ่น คลิกค่ะ

 

เวกเตอร์

      เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ที่แสดงด้วยทิศทาง  ท่านจะได้ทราบถึงความหมายของเวกเตอร์  และสเกลาร์  การบวกลบเวกเตอร์  เวกเตอร์หนึ่งหน่วย  องค์ประกอบของเวกเตอร์  และการคูณเวกเตอร์  ของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  จำนวน  18  แผ่น คลิกค่ะ

 

Cosmology

     กล่าวถึงอนุภาคมูลฐาน  อนุภาคและปฏิอนุภาค  การประยุกต์ใช้ปฏิสสาร  PET  การชนของอนุภาค  ทฤษฎีควาร์ก  องค์ประกอบของอะตอม  อนุภาคมูลฐาน  และอื่นๆอีกมากมาย  ของ อ.ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ  จำนวน  37  แผ่น  คลิกค่ะ

หญิงเหล็กกับเรเดียม

      ประวัติและผลงานวิจัย  ชีวิตครอบครัวในวอร์ซอ  แรงบันดาลใจ  การศึกษา  ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์  เรินต์เกน  การเปล่งรังสีส่วนเกิน  ค้นหาสารลึกลับ  สตรีหมายเลขหนึ่ง   นางฟ้าเรืองแสง  ความสำเร็จและความสูญเสีย  จำนวน  70  แผ่น คลิกค่ะ

การเคลื่อนที่แบบหมุน

        ลักษณะการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม  ความเร็วเชิงมุม   ความเร่งเชิงมุม   โมเมนต์ความเฉื่อย  ทิศทางของความเร็วเชิงมุม   โมเมนตัมเชิงมุม  การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม  ของ อ.สิทธิชัย  ปิ่นกาญจนโรจน์  จำนวน 35  แผ่น คลิกค่ะ

แผ่นใสเรื่อง

bullet

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

bullet

ทฤษฎีควอนตัม

bullet

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

      ผลงานของไอน์สไตน์  การเคลื่อนที่สัมพัทธ   ผู้สังเกต  กรอบอ้างอิง  และพิกัด   space  และ เวลา  การแปลงแบบกาลิเลโอ   การรวมความเร็วสัมพัทธ   สัจพจน์ของไอน์สไตน์   กรอบอ้างอิงเฉื่อย  การรวมความเร็ว ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  30  แผ่น    คลิกค่ะ

 

Lorentz  tranformation

      ความพร้อมในเหตุการณ์  การวัดความยาว   การหดของระยะทาง  การวัดช่วงเวลา  การยืดของเวลา  Muon   สายฝนคอสมิก   ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  18  แผ่น    คลิกค่ะ

Doppler effect  for Light

      แหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่  เส้นสเปกตรัม   การเลื่อนของแสงสีแดงและแสงสีน้ำเงิน  กาแลกซี่  M87   สัมพัทธภาพกับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม     ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  15  แผ่น    คลิกค่ะ

มุมมองใหม่ของพลังงาน

      หลักการคงตัวของพลังงาน  มวลและพลังงาน  พลังงานของมวลนิ่ง  ปรากฎการณ์คอมพ์ตัน  Pair production     ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  20  แผ่น    คลิกค่ะ

ควอนตัมฟิสิกส์

     การแผ่รังสีของวัตถุดำ  เอกภพ  อุณหภูมิของฟ้า  ความไม่สอดคล้องของการทดลอง  Max planck    ทฤษฎี  Photoelectric   การแทรกสอดของอิเล็กตรอน    ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  28  แผ่น    คลิกค่ะ

แบบจำลองอะตอม

     แบบจำลองของ เจ เจทอมสัน   รัทเธอร์ฟอร์ด  บอร์ห  เส้นสเปกตรัม  สมมติฐานของบอร์ห    ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน   ความผิดพลาดของบอร์ห   สมการคลื่น  ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  23  แผ่น    คลิกค่ะ

สมการ ชโรดิงเจอร์

     รูปแบบของสมการ  แบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจน  บ่อศํกย์  อนุภาคในบ่อศักย์  ระดับพลังงานของอนุภาค  ความน่าจะเป็น  วงโคจรต่ำสุด  ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  23  แผ่น    คลิกค่ะ

อนุภาคในบ่อศักย์

      ฟังก์ชันคลื่น   ระดับพลังงานในบ่อศักย์   เลเซอร์  อะตอมประดิษฐ์   Quantum dot   ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  20  แผ่น    คลิกค่ะ

นิวเคลียร์ฟิสิกส์

     องค์ประกอบของอะตอม  นิวเคลียส  ตารางธาตุ  ไอโซโทป   ไอโซบาร์  พลังงานยึดเหนี่ยว   Deuterium   ปฏิกิริยาลูกโซ่  มวลวิกฤติ  ผลของปฏิกิริยาลูกโซ่  ระเบิดอะตอม    การควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์  ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  34  แผ่น    คลิกค่ะ

ความฝันอันสูงสุด

    วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย  แหล่งพลังงาน   Femtosecond    FIR    Ion Implant   การระดมยิงวัสดุดัวยลำไอออน  การปรับปรุงข้าวหอมมะลิ   จำนวน  39  แผ่น คลิกครับ

ภาพไอน์สไตน์

     ภาพความทรงจำของนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก  เก็บไว้จำนวน  34  ภาพ  คลิกครับ

คาร์บอนนาโนทิวบ์

    ท่อขนาดนาโนสามารถเป็นได้ทั้งท่อปลายเปิดหรือปลายปิด  มีความสามารถในการนำไฟฟ้าดีกว่าทองแดง  การผลิตท่อนาโน  การประยุกต์ใช้ท่อนาโน  และอื่นๆอีกมากมาย  จำนวน 22  แผ่น  คลิกค่ะ

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน