แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 12

 

  

การทดลองเรื่อง

การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

       นิยามของวัตถุแข็งเกร็ง   โมเมนตัมเชิงมุม   พลังงานจลน์การหมุนของอนุภาค     โมเมนต์ความเฉื่อย   ทอร์ก   ความเร่งเชิงมุม    วัตถุเนื้อเอกพันธ์    วัตถุทรงกระบอกกลวง    การคำนวณ   ผลการทดลอง    และตารางผลการทดลอง    มีภาพเคลื่อนไหวและการทดลองเสมือนจริง ประกอบ  จำนวน  37  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

คลื่น   1/20

      สถานะของสสาร สมบัติของความยืดหยุ่น สภาพอัดได้ สรุปเกี่ยวกับโมดูลัสของความยืดหยุ่น คลื่นในตัวกลางยืดหยุ่น คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว คลื่นมรณะสึนามิ  จำนวน 34 แผ่น   คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ฟังก์ชั่นของคลื่นที่เคลื่อนที่ 2/20

     ตัวอย่างของคลื่นเคลื่อนที่ไปทางขวา คลื่นรูปไซน์ คาบและความถี่เชิงมุม ความถี่ (Frequency) ความเร็วเฟส สมการของคลื่น คลื่นในเส้นเชือก  จำนวน  25 แผ่น   คลิกค่ะ powerpoint

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

Thermal   Physics  3/20

      ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   ความดัน (Pressure)    อุณหภูมิในทางจลนศาสตร์    ปัญหาน่าคิด    อุณหภูมิต่ำที่บนผิวโลก   อุณหภูมิต่ำสุด  ศูนย์เคลวิน    Laser Cooling   ผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี  1997    ฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำ  อุณหภูมิสูงที่สุด   จำนวน  14  แผ่น   คลิกค่ะ powerpoint

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ความร้อนจำเพาะ  4/20

     พลังงานภายในของระบบก๊าซ  classical  equipartition  of energy    พลังงานภายในของก๊าซโมเลกุลเดี่ยว  โมเลกุลคู่และหลายอะตอม   พลังงานเนื่องจากการสั่นของโมเลกุล  กฎของก๊าซอุดมคติ   แผนภาพ  P-V   และ  P-T   จำนวน  21  แผ่น   คลิกค่ะ powerpoint

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กฎของก๊าซในอุดมคติ 5/20

     Avogadro’s Constant และค่าคงที่ของก๊าซ แรงแวนเดอวาล (Van der Waal Force) ท่านแวนเดอวาล (Johannes Dyderik Van der Waals) นาย Rudolf clausius สมการแวนเดอวาล การแจกแจงอัตราเร็วของโมเลกุลก๊าซ   จำนวน  28  แผ่น   คลิกค่ะ powerpoint

 

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

การแจกแจงความเร็วของโมเลกุลก๊าซ  6/20

     Vrms ของก๊าซ นายเจมส์ คราก แมกซ์เวลล์ และการแจกแจงความเร็วของแมกซ์เวลล์ คะแนนสอบมิดเทอมของนักศึกษา อัตราเร็วเฉลี่ย  อัตราเร็วที่เป็นไปได้มากที่สุด เส้นทางอิสระเฉลี่ย  จำนวน  21  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

อุณหพลศาสตร์  7/20

    กระบวนการทาง Thermodynamics งานในการเปลี่ยนปริมาตรของก๊าซ ทดสอบความเข้าใจ กฎข้อที่หนึ่ง และกฎการอนุรักษ์พลังงาน   จำนวน  11  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิก 8/20

    งานที่ก๊าซกระทำ ความร้อน (Heat) กระบวนการ adiabatic กระบวนการ Isochoric และกระบวนการ Isobaric การขยายตัวอิสระ คิดสนุกๆกับ Quantum Vacuum พลังงานจากสสารมืด (Dark Matter)   จำนวน  18  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กระบวนการ  Isochoric 9/20

    Isobaric  Process   งานใน  Isothermal  Process  ความร้อนจำเพาะของก๊าซเมื่อปริมาตรคงที่  Cv   และความดันคงที่  Cp    ค่าแกมม่า  จำนวน  15  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ดสอบความเข้าใจ  10/20

    ตัวอย่างของก๊าซอุดมคติ   การขยายตัวแบบอิสระ    กระบวนการAdiabatic  กับอัตราเร็วของเสียงในอากาศ   ทิศทางของเวลา   กระบวนการผันกลับได้   และผันกลับไม่ได้ จำนวน  17  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ฎข้อที่สองของอณหพลศาสตร์  11/20

    สายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับ   กระสุนปืนที่ลั่นออกจากปากกระบอกปืน   และโอกาสดีๆที่ผ่านไป  แก้วตกแตก  เอนโทรปี และลูกศรของเวลา  ของ จำนวน  17  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี  12/20

     ที่อุณหภูมิเปลี่ยนน้อยๆ   เอนโทรปีในกระบวนการผันกลับไม่ได้  ฟังก์ชันสถานะ   เอนโทรปีคงที่ในกระบวนการที่ผันกลับได้   การเพิ่มขึ้นเสมอของเอนโทรปี จำนวน  19 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

เครื่องยนต์ 13/20

     เครื่องจักรที่เปลี่ยนความร้อนให้เป็นงาน  สารทำงาน  (Working   Substance)   ข้อสังเกตของเครื่องยนต์  นาย  Sadi  Carnot    เครื่องยนต์ Carnot   เอนโทรปีที่เปลี่ยนไปจากวัฏจักรคาร์โน  จำนวน  18แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

วัฏจักรคาร์โน ( Carnot  Cycle) 14/20

      ประกอบด้วย 4 กระบวนการ   ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์  เทอร์โมไดนามิกกับคอมพิวเตอร์  ควอนตัมคอมพิวเตอร์  เอนโทรปีคืออะไร จำนวน  19 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ปรากฎการณ์ขนส่ง  15/20

      การฟุ้งของโมเลกุล  การเคลื่อนที่แบบบราวน์  100 ปีของไอน์สไตน์   กฎของฟิกค์   เกร์เดียนท์ของความเข้มข้น  ( Concentration Gradient)  จำนวน  14 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

เกรเดียนท์  16/20

      สมการการฟุ้ง  การฟุ้งในสภาวะคงตัว   การฟุ้งในท่อปลายเปิดและท่อปลายปิด   ทฤษฎีโมเลกุลของการฟุ้ง  เส้นทางอิสระเฉลี่ย  จำนวน  17 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ทฤษฎีโมเลกุลของการฟุ้ง 17/20

      ระยะทางอิสระเฉลี่ย  สัมประสิทธ์การฟุ้ง  การเคลื่อนที่ซิกแซกของโมเลกุล    ความหนืดของของไหล   การฟุ้ง  VS.  ความหนืด  แรงหนืดและความเค้นเฉือน    จำนวน  18 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ความหนืดของของไหล  18/20

      มวลความเร็วสูงและมวลความเร็วต่ำ   สมการการเคลื่อนที่ของของไหลที่มีความหนืด   เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดเพิ่มขึ้น   จำนวน  18 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

ทฤษฎีโมเลกุลของความหนืด  19/20

      ความเข้มข้นของโมเลกุล  โมเมนตัมรวมของโมเลกุล  กฎของสโตก   ความเร็วสุดท้าย  ( Terminal speed)   จำนวน  11 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ

กลศาสตร์ของไหล  20/20

      อุทกพลศาสตร์   สายกระแส   หลอดของการไหล   สมการต่อเนื่อง   ฟลักซ์มวลและฟลักซ์ของปริมาตร   นาย Daniel  Bernouli   สมการของแบร์นูลลี   แรงยกของปีกเครื่องบิน   โศกนาฏกรรมของยอดนักแข่งรถ ไอตันเซนา   จำนวน  21 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

กาลิเลโอ

      เคปเลอร์  และกฎของเคปเลอร์   วิธีสร้างวงรี  ภาคตัดกรวย  แบบจำลองระบบจักรวาลพีธากอรัส  โคเปอร์นิคัส  เซอร์ไอแซค นิวตัน  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   การตกอย่างอิสระคลิกค่ะ powerpoint

แผนยุทธศาสตร์ที่ดี

      เป้าประสงค์ที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติ (เศรษฐกิจพอเพียง)  บริโภคนิยม  จุดแข็งของเรา  องค์กรเรียนรู้  ความรู้ฝังลึก  สารสนเทศกับเศรษฐกิจความรู้  การเรียนรู้ร่วมกัน  นักคิดเชิงกลยุทธ์  คิดเชิงจริยธรรม  สถานการณ์โลก  ขั้นตอนการเรียนรู้ คลิกค่ะ powerpoint

 

คอมพิวเตอร์ 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  1/6

      คอมพิวเตอร์คืออะไร   คุณสมบัติที่แตกต่างจากเครื่องคำนวณทั่วๆไป   ประโยชน์และการใช้งาน   ทำไมถึงต้องใช้   วิวัฒนาการเครื่องของ Pascal   และ  Leibniz   ยุคของคอมพิวเตอร์  จำนวน  26 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

คอมพิวเตอร์ 1

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  2/6

      องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์   ซอฟต์แวร์  บุคลากรทางด้านข้อมูล   บุคลากรทางด้านระบบ  การเขียนโปรแกรม DBA   Operator   และผู้ใช้  จำนวน  10 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

คอมพิวเตอร์ 1

องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ 3/6

      ซอฟต์แวร์ระบบ ประยุกต์ และสำเร็จรูป    ระบบปฏิบัติการ  ซอฟต์แวร์จัดอุปกรณ์ต่อพ่วง  การสื่อสาร  ระบบฐานข้อมูล  จัดพิมพ์รายงาน และงานธุรกิจ  จำนวน  14 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

คอมพิวเตอร์ 1

หน่วยประมวลผลกลาง 4/6

      ซีพียู  หน่วยควบคุม   หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา  Register   การปฏิบัติงานของหน่วยประมวลผลกลาง   ความเร็วของซีพียู   หน่วยความจำ   ประเภทของหน่วยความจำ   Cache  memory   จำนวน  23   แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

คอมพิวเตอร์ 1

หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก  5/6

      Input device    คีย์บอร์ด   เมาส์    Trackball   Touch screen  ปากกาแสง   กล้องดิจิตอล   ระบบจดจำเสียง  รหัสแท่ง   อุปกรณ์ OCR   Output device  จอภาพและเครื่องพิมพ์   จำนวน  22 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

คอมพิวเตอร์ 1

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 6/6

     ประเภทของหน่วยเก็บ  จานแม่เหล็ก   Floppy disk   เทปแม่เหล็ก  ซีดีรอม   จำนวน  15 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     สมบัติของนิวเคลียส   ขนาดและโครงสร้างของนิวเคลียส  แบบจำลองนิวเคลียส   Nuclear  magnetic resonance   แรงนิวเคลียร์   พลังงานยึดเหนี่ยว    คุณสมบัติของนิวเคลียนที่เสถียร   เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี   จำนวน  46 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ของ ดร. เจษฎา สุขพิทักษ์

    ส่วนประกอบของนิวเคลียส   พลังงานยึดเหนี่ยว  แรงนิวเคลียสอย่างแรง  การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี  ค่าครึ่งชีวิต   radioactive  Tracers  เครื่องตรวจวัตถุระเบิด  ปริศนาการตายของนโปเลียน   การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี   การสลายตัวเบต้า  วัฏจักร C-14   อนุภาคมูลฐาน 

 จำนวน  36 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

 

ฝูงบินที่ 19

     ....นี่ คือข้อมูลที่ได้รับจากวิทยุติดต่อกันระหว่างฝูงบินที่ 19...เสียงจ่าฝูงดังมาแล้วได้ยินชัดว่า "สงสัยว่าเราหลงทางทำไมแถวนี้มีแต่หมอกสีขาวเรืองแสงไปหมด...เฮ้ พื้นน้ำเป็นสีขาว ไปหมด..มองไม่เห็นท้องฟ้า ..มันขาวโพลนไปหมด..." นี่เราอยู่ที่ไหนกัน..เข็มทิศผมมันหมุนติ้วไปหมดแล้ว "แล้วทุกอย่างก็เงียบหายไป..ฝูงบินที่ 19 หายสาบสูญไปจากโลกของเรา   จำนวน  42  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ระบบการส่งดาวเทียม

ของ อาจารย์ รุ่งเรือง ทศวงศ์ชาย

    ระบบการส่งดาวเทียมสำคัญอย่างไร  องค์ประกอบของระบบส่งดาวเทียม วิวัฒนาการทางจรวดและเชื้อเพลิง  วิวัฒนาการทางจรวด  จรวดขนส่งดาวเทียม  จรวดประเภทต่างๆ  การบรรจุดาวเทียมบนจรวด  การเข้าสู่วงโคจร

 จำนวน  11 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ภาพผลงานของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น powerpoint  จำนวน 18  แผ่น


คลิกครับ

 

ภาพถ่ายดาวเทียม

ของ  Dr. Surachai Ratanasermpong

   ของกรุงเทพมหานคร

 จำนวน  22 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

การสำรวจความเข้าใจเรื่อง

การหักเหของแสงของนักศึกษา

 

วิทยาศาสตร์และครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
 

จำนวน 20 แผ่น  โดยนายกรีฑา  แก้วคง คลิกครับ powerpoint

นกในประเทศไทย

ของ  ด.ช. ธีรวุฒิ  เนียมคุ้ม

   นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  นกพิราบป่า  นกเขาพม่า  นกเขาใหญ่   นกเขาเขียว  นกชาปีไหน   นกเขาลายเล็ก  คุณค่าของนก

 จำนวน  10 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

วัสดุวิศวกรรม จำนวน 13 บท

บทที่ 1   1/13

บทนำวัสดุวิศวกรรม

       วิวัฒนาการของวัสดุ  วัสดุคืออะไร  วัสดุวิศวกรรมคืออะไร  โครงสร้าง  คุณสมบัติของวัสดุ  จำนวน  37 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 2   2/13

โครงสร้างของของแข็งโลหะ

The Structure of solid Metals

      โครงสร้างอะตอม  เลขอะตอม  เลขมวล  จำนวนอะตอมใน 1 โมล  เลขควันตัม  ตารางธาตุ  Bond energy   พันธะอิออนิก   พันธะโลหะ   ระบบผลึก  โครงสร้างผลึกของโลหะ  ผลึกรูปหกเหลี่ยม  ทิศทางของผลึก  ระบบผลึก  ดัชนีมิลเลอร์ จำนวน  79 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 4   4/13

คุณสมบัุติทางกลและการเสียรูปอย่างถาวร

      ความเค้นและความเครียด  พฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงกล  การเสียรูปแบบยืดหยุ่น  การเสียรูปแบบถาวร  กลไกการเสียรูปแบบถาวร   ลักษณะการแตกหักของวัสดุ  ลักษณะของผิวที่แตกแบบเปราะ  การทดสอบความล้า (Fatique test)   อิทธิพลของแรงเค้นกับความคืบ การเลื่อนตัวของขอบเกรน จำนวน  57 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 5   5/13

กระบวนการผลิต

การขึ้นรูปแบบร้อนและแบบเย็นของโลหะ

      การรีด  การฉีด  Forging  การดึงลวด การขึ้นรูปโลหะ  ช่วงฟื้นตัว การตกผลึกใหม่  การเติบโตของผลึก  Hotworking   ผลของการขึ้นรูปร้อน ข้อดีของการแปรรูปร้อน  โครงสร้างจุลภาคที่ผ่านการแปรรูปเย็น จำนวน  49 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 6   6/13

กลไกความแข็งแรงของโลหะ

      เมื่อผลึกที่สมบูรณ์ได้รับแรงเฉือน  Strain hardening  กราฟ stress-strain  การเพิ่มขึ้นของ stress การเพิ่มความแข็ง  ขอบเกรน การแพร่แบบแทนที่  และแบบแทรก   การแพร่ในสถานะไม่คงตัว จำนวน  39 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 7   7/13

คุณสมบัติทางไฟฟ้าและสารกึ่งตัวนำ

Electrical properties of material

and semiconductor

    อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสง  กฎของโอห์ม สารเจือปน  อุณหภูมิกับความต้านทานไฟฟ้า  ประเภทของสารกึ่งตัวนำ   Czochralski process  สาร และสาร  n    p-n Junction    The Mosfet    จำนวน  38 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 8   8/13

การเย็นตัวของโลหะและระบบโลหะผสม

    นิยามของโลหะผสม ชนิดของโลหะผสม การละลายเข้าเป็นเนื้อเดียว  ตัวอย่างของโลหะผสมอลูมิเนียม   โครงสร้างจุลภาค  การเกิดนิวเคลียส   การเจริญเติบโตของผลึก  Undercooling  โครงสร้าง Dendrite   การเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์  Grain refining  อัตราการเย็นตัว    จำนวน  44 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 9   9/13

แผนภูมิสมดุลของเฟสและการเปลี่ยนเฟส

Phase diagrams

    ประโยชน์ของเฟสไดอะแกรม  กฎของเฟส  ธาตุบริสุทธิ์สองธาตุ  การหาปริมาณสัมพัทธ์ของผสมสองเฟส  Eutectic  Austenite  Ferrite  Pearlite   Cementite   Graphite  ปฏิกิริยา  Eutectoid   ปฏิกิริยา Eutectic   ปฏิกิริยา  Peritectic    จำนวน  37 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 10   10/13

โลหะผสมเหล็กและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก

    ประวัติศาสตร์การค้นพบเหล็ก  ขบวนการผลิตเหล็ก   เตาถลุงเหล็ก  การหลอมเหล็กกล้า  การหล่อ   โลหะกลุ่มเหล็ก  High  และ  Low  carbon steel  การเรียกชื่อเหล็กกล้า  เหล็กกล้าทำเครื่องมือ   เหล็กกล้าอบเหนียว  โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ทองเหลือง  อลูมิเนียม  แมกนีเซียม    จำนวน  86 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 11   11/13

โพลิเมอร์

Polymers

   การ Polymerization  โมเลกุลของ polymer   โครงสร้างแบบกึ่งผลึก  ปริมาณความเป็นผลึก  คุณสมบัติทั่วไปของการเป็นผลึก สมบัติทางกล  ประเภทของพลาสติก  PVC   พลาสติกยืดหยุ่น  ยางสังเคราะห์ การอัดรีด   ยางมะตอย   แอสฟัลท์ซีเมนต์   จำนวน  43  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 12   12/13

เซรามิกส์

Ceramics

     สารประกอบเซรามิกส์   คุณสมบัติทั่วไป  โครงสร้างของผลึก  วัตถุดิบการผลิต   การขึ้นรูปผง   เซรามิกส์โบราณ   Clay products  เซรามิกส์ใหม่  การประยุกต์ใช้งานทางด้านอวกาศ   Piezoelectricity  จำนวน  35  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

บทที่ 13   13/13

วัสดุร่วม

Composites

   ส่วนประกอบ  ทิศทางการเสริมเส้นใย   เส้นใยคาร์บอนและเส้นใยแก้ว  คุณสมบัติทางกล  กรรมวิธีการผลิต  การม้วนเปียก   การหล่อเหนียว  การดึงเส้นใยผ่านอ่าง  พลาสติกเหลว  สายเคเบิล  อะไรคือคอนกรีต  คอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตอัดแรง  จำนวน  54  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

Gas power cycle

ภาค 1

   เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ  วัฏจักรคาร์โนต์    จำนวน  10 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

Gas power cycle

ภาค 2

   เครื่องยนต์สันดาปภายใน จังหวะ  และ  จังหวะ   วัฏจักรออตโต้     จำนวน  16 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

Atomic Absorption

Spectrophotometer

โดย นายพลยุทธ  ศุขสมิติ

        History of optical spectrum , Fraunhofer Lines , Alan walsh , ระดับพลังงานของตะกั่ว , HCL operation , Partitioned Graphite Tubes , Ash step , Monochromater type , Deuterium, Zeeman Technique จำนวน 157 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

เอลนีโญ

     ความหมายของเอลนีโญ (EL-Nino)  ลมสินค้าตะวันออก   เอลนีโญเกิดขึ้นได้อย่างไร  ความแห้งแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จำนวน 5 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

อุทกภัยและแผ่นดินไหว

     โดย นิพนธ์  ตั้งธรรม 

     รอยแผ่นดินถล่มต้นน้ำคลองผวน  หินทับถมบ้านกะทูน ความเสียหายจากการกัดเซาะของทางน้ำ  แผ่นดินถล่ม  บ้านลุ่มน้ำแม่แจ่ม  ฝนตกหน้กกว่าในอดีต  พระพุทธทำนาย  ระบบนิเวศต้นน้ำ   ลุ่มน้ำหมดสภาพ  ลดความรุนแรนของน้ำในแม่น้ำ  ดินโคลนถล่ม-หินไหล  ฝายต้นน้ำลำธาร  ระบบวนเกษตร โครงการอาสาปรับเปลี่ยนการใช้ดิน   จำนวน 115 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

โครงสร้างอะตอม

ของ อ. เสกสรรค์

        อะตอมไฮโดรเจน    ธาตุ  สารประกอบ   โปรตรอน   อนุภาคมูลฐานในอะตอม   สัญลักษณ์นิวเคลียร์   ไอโซโทป  ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงาน  วิวัฒนาการตารางธาตุ   โลหะแอลคาไล  จำนวน  36  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

วิวัฒนาการตารางธาตุ   Mosley   ตารางธาตุในปัจจุบัน  การนำไฟฟ้ากับตารางธาตุ   ขนาดอะตอม และอิออน   ค่าอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี  สารประกอบออกไซด์   ก๊าซเฉื่อย   ธาตุหมู่ต่างๆ   ประโยชน์ของตารางธาตุ  จำนวน  67  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

อ.พูนสุช  ภูสิมมา  

       กฏพีริออดิก  คาบเดียวกัน  แนวโน้มของสมบัติทางกายภาพ  พันธะโคลาเลนต์  กลุ่มโลหะ  การหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ  สมบัติทางเคมี  ธาตุพรีเซนเททีฟ  อโลหะ และกึ่งโลหะ  อัญรูป   catenation จำนวน  67  แผ่น คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสงคืออะไร

     แสงคืออะไร   คุณสมบัติความเป็นคลื่นและอนุภาคของแสง  แสงเชิงคลื่น  ใยแก้วนำแสง  ภาพที่เกิดจากการหักเห  การแทรกสอดเนื่องจากสลิทคู่  สเปคโตมิเตอร์  แถบสว่างและแถบมืด   การเลี้ยวเบน   จำนวน 100 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

  

 

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน