แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 10

 

  

แผ่นใสของ Labnet จำนวน 16  ชุด

บทที่ 1  

ตอนที่ 1

ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์

     ชาวกรีกโบราณ  ตำบล Magnesia  การค้นพบของ oersted  สร้า่งเครื่องรับส่งวิทยุเครื่องแรก   ฉนวนและตัวนำ  การทดลองของคูลอมบ์  หน่วยของประจุ   ประจุที่มีลักษณะเป็นก้อน  ประจุเป็นปริมาณอนุรักษ์   ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา   จำนวน  24 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

บทที่ 1  

ตอนที่ 2

สนามไฟฟ้า

     แนวความคิดเกี่ยวกับสนาม  สนามความโน้มถ่วง และสนามไฟฟ้า  นิยามของสนามไฟฟ้า  ประจุทดสอบ  สนามไฟฟ้าของจุดประจุ  เส้นแรงไฟฟ้า  สนามไฟฟ้าของก้อนประจุ  ประจุบนวงแหวน แผ่นวงกลม  และเส้นตรงยาวอนันต์   การทดลองของ  Millikan   ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา   จำนวน  53 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

บทที่ 2

ศักย์ไฟฟ้า

     แรงไฟฟ้ากับแรงโน้มถ่วง  พลังงานศักย์ไฟฟ้า   ระบบของจุดประจุ  วิธีคำนวณศักย์จากสนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุ ผิวสมศักย์ ศักยฺ์ไฟฟ้าในตัวนำโดดเดี่ยว   ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา   จำนวน 45  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 3

ความจุไฟฟ้า

    นิยามและสัญลักษณ์  ตัวเก็บประจุชนิดแผ่นตัวนำคู่ขนาน  แบบทรงกลม  ความจุไฟฟ้าของโลก  การต่อตัวเก็บประจุ  พลังงานที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุ    ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 27 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 3 ( ต่อ )

ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก

    สมบัติของตัวนำในสมดุลสถิตย์   ตัวนำกลวง  ไดโพลไฟฟ้า  โพลาไรเซชันของไดอิเล็กตริก  สมบัติของไดอิเล็กตริกในระดับโมเลกุล  ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก  การใส่่ไดอิเล็กตริกบางส่วน    ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 24 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 3

ความจุไฟฟ้า

    สํยลักษณ์   การคำนวณความจุไฟฟ้ารูปทรงต่างๆ  การต่อตัวเก็บประจุ  ตัวอย่าง   ไดโพลไฟฟ้า  ไดอิเล็กทริก   พลังงานในตัวเก็บประจุ   จำนวน 45 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 4

ไฟฟ้ากระแสตรง

    การไหลของประจุ  ความหนาแน่นของกระแส J   แนวคิดระดับจุลภาพและมหัพภาพ  สภาพนำไฟฟ้าและสภาพต้านทานไฟฟ้า  นาย Georg Simon ohm   กฎของโอห์ม   ตัวต้านทานชนิดต่างๆ  รหัสสีของตัวต้านทาน  ตัวนำยวดยิ่ง   การต่อตัวต้านทาน   ปลักซ์ไฟสำหรับต้นคริสต์มาส วงจรไฟฟ้า RC    ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 67 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

     แสงของ Lorentz   หน่วยของสนามแม่เหล็ก  การเคลื่อนที่ของประจุเป็นวงกลม   เครื่องแยกมวล   การทดลองของทอมสัน  เครื่องไซโคลตรอนตัวแรก   การเกิดแสงเหนือแสงใต้  การหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก  ขดลวดทอรอยด์    ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 38 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

สนามแม่เหล็กขึ้นกับเวลา

      การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า  ขดลวดโซลีนอยด์  ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า  กฎของเลนส์  การหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   การเหนี่ยวนำตัวเอง   การเหนี่ยวนำร่วม  การแกว่งกวัดทางไฟฟ้า      ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 32 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

     วงจร LCR  วงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำตัวเดียว  วงจรที่มีตัวเก็บประจุตัวเดียว  ค่าความต้านทานเชิงซ้อน  ค่า Power factor   การเรโซแนนซ์   หม้อแปลงไฟฟ้า      ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา   จำนวน 48  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

      สมการแมกซ์เวลล์  กระแสกระจัด  ฟลักซ์บนตัวเก็บประจุ  สมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นระนาบ   กฎของแอมแปร์-แมกซฺ์เวลล์   การส่งผ่านพลังงานและโมเมนตัม  Poynting Vector   ความดันการแผ่รังสี  การสั่นทางไฟฟ้า         ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 44 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสงและทัศนศาสตร์

      แสงคืออะไร  ธรรมชาติของแสง  หน้าคลื่นและเส้นรังสี  หลักการสะท้อนและหักเห  หลักของ Huygen  การสร้างภาพโดยใช้เส้นรังสี  กำลังขยาย  ความสูงต่ำของกระจกเงาราบ  กฎของเสนลล์   ปลาเสือพ่นน้ำ   แท่งปริซีม           ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 33 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

ทัศนศาสตร์กายภาพ

       ความแตกต่างของเส้นทางเดินของแสง   ความต่างเฟส  การเลี้ยวเบน  การแทรกสอดของยัง  การสะท้อน  การแทรกสอดในฟิล์มบาง  ฟิล์มบางลดการสะท้อน  แผนภาพเฟเซอร์  การเลี้ยวเบนผ่านช่องเปิดวงกลม  เกณฑ์ของเรย์ลี  ความกว้างของริ้วสว่างกลาง  แสงโพลาไรซ์ แผ่นโพราลอยด์           ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 60 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น

    ทวิลักษณะของความเป็นอนุภาคและคลื่น    คลื่นสสาร   การแผ่รังสีของวัตถุดำ   กฎของสเตฟาน-โบล์ตมันท์  กฎการกระจัดของวีน   กฎการแผ่รังสีของพลังค์  ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก  สมมติฐานของไอน์สไตน์  ปรากฎการณ์คอมพ์ตัน  สมบัติของการเป็นคลื่นและอนุภาค  การทดลองของดาวิสสันและเจอเมอร์       ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา   จำนวน 42  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

   อันตรกิิริยา ค้นพบนิวเคลียส  ขนาดของนิวเคลียส   แบบจำลองของนิวเคลียส   การสลายตัวให้รังสีแอลฟา บีตา  และแกมมา   ครึ่งชีวิต  สมดุลกัมมันตรังสี   ของ อ. ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม   จำนวน 35  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

กฎการสะท้อนและการหักเหของแสง

       การสะท้อนที่ผิวโค้ง  ผิวสะท้อนโค้งนูน  จุดรวมแสงของกระจกโค้ง  ภาพสะท้อนจากผิวโค้งรังสี  การสร้างภาพโดยใช้เส้นรังสี  เลนส์  สมการของช่างเลนส์  ภาพที่เกิดจากเลนส์บาง         ของ อ. ภุชงค์  กิจอำนาจสุข   จำนวน 29 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

การพัฒนากิจการอวกาศของไทย

      ประเด็นบรรยาย  การประยุกต์ใช้  อวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ  การวิจัยพื้นฐาน   ความมั่นคง  remote sensing    การสำรวจอวกาศ  โรงแรมอวกาศ   งบประมาณ  พยากรณ์อวกาศ   ของ ดร. เลอสรร  ธนสุกาญจน์   จำนวน 76 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

ประสบการณ์ลึกลับเดชาวู

     เคยไหมครับที่คุณกำลังทำอะไรเพลิน ๆ จู่ ๆ ก็มีความรู้สึกว่า เอ๊ะ เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่ แถมบางครั้งยังรู้อีกด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น แต่ความรู้สึกที่ว่านี้มักเกิดในช่วงสั้น ๆ แล้วหายไป  ของ  ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ   จำนวน 15  แผ่น  คลิกค่ะpowerpoint

คอมพิวเตอร์

    เครื่องคำนวณของปาสกาล ประดิษฐ์ในปี 1642 โดย เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal :1623 - 1662) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศษ โดยเครื่องคำนวณนี้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีฟันเฟืองสำหรับตั้งและหมุนตัวเลขอยู่ด้านบน ถือได้ว่าเป็น "เครื่องคำนวณใช้เฟืองเครื่องแรก"  ของ  Mr.Wichep Jaiboon  จำนวน 52  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint

Network

    ระบบสื่อสาร  พันธมิตรข้ามพรมแดน   ระบบการประมวลข้อมูลแบบกระจายที่  ชนิดของตัวกลางส่งผ่านข้อมูล  ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล  ลักษณะสัญญาณที่ส่งผ่านมาตามสื่อ  ของ ดร. บูรพา ชดเชย  จำนวน 36  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint

 

GPS

    ความหมายของ GPS   ส่วนประกอบ  ส่วนสถานีควบคุม  ผู้ใช้งาน  หน้าที่ของดาวเทียม   การเข้ารหัส  จำนวน 24  แผ่นคลิกค่ะ powerpoint 

เทคโนโลยีชีวภาพ

    ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ  ความสำคัญ  การปรับปรุงพันธุ์พืช  gene mapping  การศึกษาทางด้าน genetic modification  การcloning   Bioemediation    Bioprocessing   และ  Genetherapy   จำนวน 8แผ่นคลิกค่ะ powerpoint 

 

ศัพท์แผ่นดินไหว และธรณีวิทยา

ตัวอักษรจาก A-M

     อัตราเร่งของพื้นดิน  รอยเลื่อนทรงพลัง  แผ่นดินไหวระรอกหลัง   ศูนย์กลางแผ่นดินไหว   ธรณีสัญฐานวิทยา  เทคนิกทางธรณีวิทยา  แนวโมโฮ  และแนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิก  ของอดิศร  ฟุ้งขจร  จำนวน 92  หน้า คลิกค่ะpowerpoint

ศัพท์แผ่นดินไหว และธรณีวิทยา

ตัวอักษรจาก N-Z

   รอยเชื่อมปกติ  รอยเลื่อนเฉียง  กระบวนการปฐพี   โมเมนต์แผ่นดินไหว  เขตแผ่นดินไหว  แถบคลื่น   แรงเครียด  และแรงดัน ของอดิศร  ฟุ้งขจร  จำนวน 94  หน้า คลิกค่ะpowerpoint

 

ศักดาไฟฟ้า

(Electric potential)

    Work done   การเปรียบเทียบระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามความโน้มถ่วง  ศักย์ของจุดประจุ  การหาศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายอย่างต่อเนื่อง  ตัวเก็บประจุ  และ Dielectric จำนวน  38   หน้า คลิกค่ะpowerpoint

ปรากฎการณ์สิ่งแวดล้อมโลก

   โลกขาดน้ำต้องพึ่งทะเล   เตือนโลกเผชิญวิกฤติน้ำ  climate change  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อประเทศไทย  คำถามที่สำคัญต่อมนุษย์   GMOS   ปรากฎการณ์เอลนิญโญ จำนวน 60   หน้า คลิกค่ะpowerpoint

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน