ผลการสอบวิชาฟิสิกส์ 1/ ฟิสิกส์ 1สำหรับวิศวกร ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x (4/11) + คะแนนปลายภาค x (4/11) + จิตพิสัย 20 %

No.รหัสนักศึกษา.ชื่อ-สกุลSectionผู้สอนกลางภาค 110จิตพิสัย 20%ปลายภาค 110 รวม 100% Grade
1115110461101-7นายศิวะนนท์ ม่วงสาร1มรกต61.5207770.4A
2115110461104-1นายนฤพน สวัสดิ์นที1มรกต30204948.7B
3115110461105-8นายปิยณัฐ พักเรือนดี1มรกต33206555.6B+
4115110461106-6นายสถาพร โพธิ์แก้ว1มรกต47204152B
5115110461107-4นายคณินทร์ เอกภักดีโพธา1มรกต25205147.6C+
6115110461109-0นายสิทธิโชค สุขมี1มรกต30204246.2C+
7115110461110-8นายไพโรจน์ โกจันทร์1มรกต20202235.3D
8115110461111-6นายธนา ประดิพัทธ์นฤมล1มรกต27202037.1D+
9115110461112-4นายอนุกูล มังจักร1มรกต29204647.3C+
10115110461113-2นางสาวสุวิมล ปล้องพันธ์1มรกต30204647.6C+
11115110461114-0นายอารยะ สืบจากโกสีย์1มรกต27.571221.4F
12115110461116-5นายนพพร เภาตา1มรกต18202334.9D
13115110461117-3นายอนุวัตร เขียวพิลาภ1มรกต62205462.2B+
14115110461118-1นายภูริทัต หุ้นเอียด1มรกต27204044.4C+
15115110461119-9นายจตุพร ศิริศักดากุล1มรกต45204352B
16115110461121-5นายบริพัตร นิลอ้วน1มรกต24202838.9C
17115110461126-4นายจักรี สุขสวัสดิ์1มรกต22202938.5C
18115110461127-2นายชัยนาท พลอยหิน1มรกต18201833.1D
19115110461128-0นายปฐมพฤฒ กุลจิตติเลิศ1มรกต53204856.7B+
20115110461133-0นายวิษณุรักษ์ วิทยาภรณ์1มรกต26202237.5D+
21115110461134-8นายวินิจ เกตุเนียม1มรกต18204442.5C+
22115110461135-5นายยศกร พูนอุ่นจะบวก1มรกต36201438.2C
23115110461137-1นายณัฐวุฒิ ปัญญาวรเมธ1มรกต26202839.6C
24115110461138-9นายกัมพล มะลิพรม1มรกต31203042.2C+
25115110461139-7นายนันทพงศ์ สมุทรผ่อง1มรกต12204540.7C
26115110461140-5นายวุฒิชัย อ่วมมี1มรกต18203338.5C
27115110461141-3นายทรงพล แสงด้วงนิล1มรกต8203535.6D
28115110461142-1นายวชิระ กิตติวงศ์1มรกต12201429.5F
29115110461143-9นายพีรนนท์ รวมเจริญ1มรกต24203842.5C+
30115110461144-7นายจงภิวัฒน์ อินคล้าย1มรกต12192933.9D
31115110461145-4นายศุภรัฐ ประมวลสุข1มรกต18181931.5F
32115110461147-0นายชาญชัย นิตย์โรจน์1มรกต18202334.9D
33115110461149-6นายตรงจิต โรจนนิติ1มรกต33205050.2B
34115110461151-2นายบัญชา ลือศิริ1มรกต33205250.9B
35115110461152-0นายพงษ์พิทักษ์ โมกกลาง1มรกต55156458.3B+
36115110461153-8นายอุดมทรัพย์ วทัญญูตระกูล1มรกต49204955.6B+
37115110461154-6นายเทพนิมิตร ธรรมาวุฒิ1มรกต22203540.7C
38115110461155-3นางสาวชนิตา หุตะนาวิน1มรกต17.5181730.5F
39115110461215-5นายนิติศาสตร์ สุขศรี1มรกต30204346.5C+
40115110461217-1นายวัฒนา หงษ์ทอง1มรกต27202538.9C
41115110461218-9นายอธิปกรณ์ สอนสา1มรกต41.5204651.8B
42115110461219-7นายธนพล นิธิธัญญานุรักษ์1มรกต27202438.5C
43115110461220-5นายพรพิทักษ์ เชื้อขำ1มรกต35203746.2C+
44115110461221-3นางสาวศศิธร จัดหงษา1มรกต22194041.5C
45115110461224-7นายเอกฤทธิ์ สมบุญฤทธิ์1มรกต18202234.5D
46115110461225-4นายศุภเชษฐ์ งามทรง1มรกต16202434.5D
47115110461226-2นายไชยพจน์ ชนุคุณ1มรกต27192939.4C
48115110461227-0นายเชฏฐพร โอพั่ง1มรกต34205050.5B
49115110461228-8นายสิรวิชญ์ จุลพูล1มรกต49205758.5B+
50115110461229-6นายศรกฤษ ไชยอัษฎาพร1มรกต33.5204147.1C+
51115110461230-4นายเดชาธร อิทธาภิชัย1มรกต20203439.6C
52115110461231-2นายยุทธพงษ์ วงศ์นาค1มรกต35202842.9C+
53115110461232-0นางสาวกฤตยา วงษ์ศิลป์1มรกต38.5203948.2B
54115110461234-6นางสาวสกุลตา แท่นงาม1มรกต10193435D
55115110461236-1นางสาววรรณภา วงษ์กำจัดภัย1มรกต35203344.7C+
56115110461238-7นายภาณุวัฒน์ เรืองรัตน์1มรกต19182634.4D
57115110461240-3นายอิทธิพงษ์ แก้วอุไร1มรกต12.5202634D
58115110461241-1นายทศพร ถาวรสถิตย์วงศ์1มรกต28202539.3C
59115110461242-9นายณัฐพงศ์ ทับอินทร์1มรกต26191835D
60115110461246-0นางสาว ธิรดา หาญธงชัย1มรกต25206452.4B
61115110461247-8นางสาว นิสารัตน์ แก้วยาว1มรกต26203241.1C
62115110461248-6นางสาวผรินทิพย์ ผู้บังเกิดผล1มรกต41194148.8B
63115110461249-4นาย ภารินทร์ อ้อยทอง1มรกต35.5202742.7C+
64115110461250-2นาย มนูญ มิเดิง1มรกต32.5011.8F
65115110461251-0นางสาว รัชฎา นิคมเขต1มรกต30203342.9C+
66115110441101-2นายสุเทพ แตงทองแท้2อ.เดี่ยว47204754.2B+
67115110441104-6นายวรพล บุณยบรวรวิวัฒน์2อ.เดี่ยว26202237.5D+
68115110441105-3นายกองทัพ ดาศรี2อ.เดี่ยว33201938.9C
69115110441107-9นางสาววนิดา เดชะ2อ.เดี่ยว30203041.8C
70115110441108-7นางสาวจุฑารัตน์ ใจวารี2อ.เดี่ยว44205455.6B+
71115110441109-5นายอรรถพล ยะฝา2อ.เดี่ยว20.5204242.7C+
72115110441110-3นายวิทยา เหล่หวี2อ.เดี่ยว42203046.2C+
73115110441111-1นายอิสระ เชิดฉิ่ง2อ.เดี่ยว17152329.5F
74115110441112-9นางสาวธารทิพย์ มะโรงมืด2อ.เดี่ยว30204246.2C+
75115110441113-7นายนิติ เกิดกัน2อ.เดี่ยว24202437.5D+
76115110441115-2นายธนรัชต์ ศรีนัครินทร์2อ.เดี่ยว40202844.7C+
77115110441117-8นายจอมพล ตะสันเทียะ2อ.เดี่ยว33202942.5C+
78115110441118-6นางสาวปิยธิดา เพ็ชร์วัตร์2อ.เดี่ยว31203644.4C+
79115110441120-2นายเศรษฐวัสตร์ พิมพิรัตน์2อ.เดี่ยว23202035.6D
80115110441122-8นายสุธิวัฒน์ สมพันธ์แพ2อ.เดี่ยว25203240.7C
81115110441123-6นายพรสันต์ ภิมาล2อ.เดี่ยว54154450.6B
82115110441124-4นายธีรวัฒน์ ปาณี2อ.เดี่ยว43203347.6C+
83115110441126-9นางสาวไพลิน กฤษณะปราณีต2อ.เดี่ยว42204551.6B
84115110441127-7นายกัมปนาท แก้วสุกใส2อ.เดี่ยว39206156.4B+
85115110441128-5นายจิรวัฒน์ พรหมคุณ2อ.เดี่ยว20151628.1F
86115110441131-9นายกันต์ธร เจริญศรี2อ.เดี่ยว11.5201830.7F
87115110441133-5นายวิศิษฏ์ กึมขุนทศ2อ.เดี่ยว32153740.1C
88115110441134-3นายธีรวัฒน์ โพธิ์พินิจ2อ.เดี่ยว46205054.9B+
89115110441136-8นายศุภฤกษ์ สุขสถาน2อ.เดี่ยว36.5152437D+
90115110441138-4นายศตวรรษ รื่นเริง2อ.เดี่ยว24202738.5C
91115110441140-0นายสุชิน บุญมา2อ.เดี่ยว28152634.6D
92115110441141-8นายธรรมรัตน์ นามสมุทร2อ.เดี่ยว14201530.5F
93115110441142-6นางสาว ชิตลดา เหลืองทอง2อ.เดี่ยว37.5204148.5B
94115110441144-2นาย ทรงกลด เฉลยบุญ2อ.เดี่ยว50205859.3B+
95115110441145-9นางสาว ธนัชพร อินทร์อร่าม2อ.เดี่ยว25202036.4D+
96115110441146-7นางสาว นฤมล พรมนนท์2อ.เดี่ยว20152832.5D
97115110441150-9นาย อัศศอดิก หมานมุ้ย2อ.เดี่ยว29203442.9C+
98115110441151-7นาย เอนกพงศ์ ริ้วทอง2อ.เดี่ยว18206349.5B
99115110441152-5นายกฤษฎา ยกโต2อ.เดี่ยว16202836D+
100115110441153-3นายอิศรา วงษ์มาก2อ.เดี่ยว18151025.2F
101115110461201-5นายสุชานนท์ แซ่ตั้ง2อ.เดี่ยว72207372.7A
102115110461204-9นายนิพนธ์ โพธิ์แฉล้ม2อ.เดี่ยว42206157.5B+
103115110461205-6นายกฤษฎา สีกันทา2อ.เดี่ยว49206360.7B+
104115110461206-4นายพงศา อินทร์ศวร2อ.เดี่ยว22.5203440.5C
105115110461207-2นายคามิน เล็กแดงอยู่2อ.เดี่ยว54203351.6B
106115110461208-0นายพุทธิภณ ศรีทองไหม2อ.เดี่ยว39205754.9B+
107115110461209-8นางสาววราภรณ์ เต็งเจียง2อ.เดี่ยว32204347.3C+
108115110461211-4นายวรากร ทนเถื่อน2อ.เดี่ยว27102328.2F
109115110461212-2นายวิทนุ จักรเครือ2อ.เดี่ยว53204856.7B+
110115110461213-0นางสาวศิริญญา แสงเจริญวรกุล2อ.เดี่ยว20203339.3C
111115110461214-8นายโฆษิต โจทย์จันทร์2อ.เดี่ยว30202540C
112115110461243-7นายวุฒิพงศ์ บุญแก้ว2อ.เดี่ยว6203133.5D
113115110461245-2นาย ธนพล งามพริ้ง2อ.เดี่ยว56205660.7B+
114115110461252-8นาย วโรดม วิเศษศรี2อ.เดี่ยว6.5202431.1F
115115110461253-6นาย เกียรติพงษ์ มีเสาเรือน2อ.เดี่ยว53205057.5B+
116115110461254-4นายวิชัย เพชรคงทอง2อ.เดี่ยว25203441.5C
117115110461256-9นายฐิติพงศ์ กลั่นเกษร2อ.เดี่ยว18202435.3D
118115040411122-3นายอติศักดิ์ ทองพันชั่ง3จรัส12202433.1D
119115110431001-6นายพีรวัฒน์ ทัดจันทร์3จรัส48204052B
120115110431003-2นายสิทธิกร สุทธิลึก3จรัส24175244.6C+
121115110431004-0นายกรวิทธิ์ จันทะไชย3จรัส29203944.7C+
122115110431005-7นายอธิวัฒน์ บุญหลัง3จรัส29175246.5C+
123115110431007-3นายสถาพร แสงภักดี3จรัส47.5173346.3C+
124115110431009-9นายอภิวัฒน์ ทองวิจิตร3จรัส20161127.3F
125115110431011-5นายชลภัทร รอดภัยปวง3จรัส18152229.5F
126115110431013-1นายจีระศักดิ์ ทับรอด3จรัส10192732.5D
127115110431014-9นายทิวากร นิยมวิทย์3จรัส12161425.5F
128115110431015-6นายสรณ โสภณวิโรจน์3จรัส22152431.7F
129115110431016-4นายวิทิต สงวนสิทธิอนันต์3จรัส16174438.8C
130115110431017-2นายสิทธิลักษณ์ บวรศักดิ์เสถียร3จรัส16161627.6F
131115110431018-0นายทวีพล บุบผารัตน์3จรัส75165563.3A
132115110431019-8นายยุทธนา คำมา3จรัส47186358B+
133115110431020-6นายณัฐกิตติ์ อ่องยิ้ม3จรัส29174443.5C+
134115110431021-4นายฤตกร กัลกะ3จรัส12202232.4D
135115110431023-0นายสมใจนึก ขุนทอง3จรัส37205453.1B+
136115110431025-5นายธีรพงศ์ ถิรจิต3จรัส20162833.5D
137115110431027-1นายกฤตติณณ์ ด่านจิตร์ตรง3จรัส14173635.2D
138115110431028-9นายบุญรัตน์ ภาคสุข3จรัส26204445.5C+
139115110431031-3นายธนวัฒน์ กันเสือ3จรัส23183940.5C
140115110431033-9นายมารุต เยาหะรี3จรัส56177062.8B+
141115110431034-7นายนรเสฎฐ์ วรโชติธนภาพย์3จรัส54.5166760.2B+
142115110431035-4นายศุภวิทย์ ผุดผ่อง3จรัส46173646.8C+
143115110431036-2นายณัฐ ติยะจินดา3จรัส47152641.5C
144115110431037-0นายกิตติพันธ์ ไสยอรรถ3จรัส35194849.2B
145115110431038-8นายเชาวลิต สุขพัฒนศรีกุล3จรัส40175451.2B
146115110431039-6นายส่งเสริม บุตรรัตน์3จรัส20162632.7D
147115110431040-4นายกิตติพศ การสมโชค3จรัส16152028.1F
148115110431041-2นายวีระวัฒน์ เล็กราช3จรัส14171828.6F
149115110431043-8นายจิรวัฒน์ พฤกษชาติรัตน์3จรัส124.4F
150115110431044-6นายณัฐพงษ์ กำแหงหาญ3จรัส12181628.2F
151115110431045-3นาย กาญจนะพงศ์ หิริกมล3จรัส78186871.1A
152115110431046-1นาย ชุมพล สีเสา3จรัส51185857.6B+
153115110431047-9นาย ณัฏฐ์วุฒิ สุทธิพงศ์วิรัช3จรัส18.5194341.4C
154115110431049-5นาย นิธิศ อนุสรประชา3จรัส33184847.5C+
155115110431051-1นาย บุญฤทธิ์ ราชพิลา3จรัส35.5173442.3C+
156115110431053-7นาย อิสรออิง มะลี3จรัส18193437.9D+
157115110431054-5นาย เนตรเจริญ อัศวภูมิ3จรัส38152638.3C
158115110441213-5นายพงษ์พันธ์ ภักดีดินแดน3จรัส36.5203646.4C+
159115110441214-3นางสาวพรพรรณ แก้วเข้ม3จรัส29175045.7C+
160115110441217-6นายประดิษฐ์ ชำนาญไพร3จรัส42184750.4B
161115110441218-4นายธีรพันธุ์ สุทธินาค3จรัส29.5164543.1C+
162115110441220-0นายชุติพันธุ์ เจียรประพันธ์3จรัส38195954.3B+
163115110441221-8นายอนุพงษ์ พุ่มอ่อน3จรัส31183140.5C
164115110441222-6นายรัชกร เพชรทะนันท์3จรัส321728.6F
165115110441223-4นายวรพงศ์ นิ่มรักษา3จรัส41194148.8B
166115110441226-7นายเอกพงษ์ ขนอม3จรัส26195046.6C+
167115110441228-3นายหิรัณย์ สีม่วง3จรัส37193244.1C+
168115110441230-9นางสาวสุพิชญา วงศ์วิเศษ3จรัส33194547.4C+
169115110441232-5นางสาวดวงพร ทองรัก3จรัส33203344C+
170115110441233-3นายธรัช นกแจ้ง3จรัส29163037.5D+
171115110441234-1นายปนัฎชัย แสงนาค3จรัส25182937.6D+
172115110441235-8นายภาคภูมิ พุทธรักษา3จรัส32183442C+
173115110441236-6นายวิสิฐ วรวิเวทย์3จรัส41194951.7B
174115110441238-2นายนที ทองทวี3จรัส24172635.2D
175115110441257-2นายอานนท์ สายพรม3จรัส8.5181827.6F
176115140431023-7นายจิระพงษ์ พรรณโกมุท3จรัส26202638.9C
177115010416049-6นายวีรวัฒน์ วุฑฒิโชติ4สุชาติ20193037.2D+
178115010416056-1นายกิตติ ปานสายลม4สุชาติ10170W
179115110421001-8นายอลิก สาสกุล4สุชาติ16193537.5D+
180115110421007-5นายปริวัตร์ พุ่มเจริญ4สุชาติ36197157.9B+
181115110421008-3นายวสันต์ ศรีพรหมษา4สุชาติ63197870.3A
182115110421009-1นายศักดา โต๊ะลายเทศ4สุชาติ54.5196161B+
183115110421010-9นายศิวะดล บัณฑิต4สุชาติ64.5206667.5A
184115110421011-7นายบัณฑิต โฉมอัมฤทธิ์4สุชาติ43.5193748.3B
185115110421012-5นายกิจจา ผลทวีทรัพย์4สุชาติ61206164.4A
186115110421013-3นายบุญชัย ฤกษ์เศรษฐ์สิริ4สุชาติ16203237.5D+
187115110421014-1นายดนย์ กาสลัก4สุชาติ38204148.7B
188115110421017-4นายสุรพงษ์ ฉัตรพรมราช4สุชาติ24195547.7C+
189115110421018-2นายเธียรชัย เมืองช้าง4สุชาติ65.5175460.5B+
190115110421024-0นายคมกฤช ทัพพุน4สุชาติ12202433.1D
191115110421025-7นายชัฐพล ทรงอารมย์4สุชาติ49204955.6B+
192115110421027-3นายวีระศกดิ์ นิราภัย4สุชาติ38194147.7C+
193115110421030-7นายอาณัฐชัย คงมี4สุชาติ1818827.5F
194115110421033-1นายพิชิต เลิศเกียรติวงศ์4สุชาติ38203747.3C+
195115110421034-9นายองอาจ ไกรราช4สุชาติ38205553.8B+
196115110421035-6นายณัฐพล กิจบำรุงศิลป์4สุชาติ46185655.1B+
197115110421041-4นายสราวุธ บุญเตปิน4สุชาติ12204741.5C
198115110421042-2นายพุทธิศักดิ์ สามทอง4สุชาติ28172235.2D
199115110421043-0นายวงศกร อยู่เย็น4สุชาติ12181628.2F
200115110421044-8นายธนพล เภากัน4สุชาติ16202233.8D
201115110421046-3นายชัชวาล เอื้อเฟื้อ4สุชาติ20201833.8D
202115110421049-7นายสมพงษ์ ศรีบุญเรือง4สุชาติ16201230.2F
203115110421050-5นาย ธนวัฒน์ ทองรัก4สุชาติ41207461.8B+
204115110421051-3นางสาว ปนิดา วรรณพฤกษ์4สุชาติ35203846.5C+
205115110421052-1นาย พรเทพ โอผล4สุชาติ28203342.2C+
206115110421055-4นางสาว วราภรณ์ ปริวันตา4สุชาติ35.5205552.9B
207115110421057-0นายสมชาย ไสยลาม4สุชาติ32204949.5B
208115110421058-8นาย สุรสิทธิ์ สิงห์เดช4สุชาติ22203741.5C
209115110421059-6นาย อภิวัตร นามสุทโท4สุชาติ44203348B
210115110421060-4นายทศพร เจริญจันทร์4สุชาติ18203740C
211115110421062-0นายอภิวัฒน์ มุกมณี4สุชาติ14171627.9F
212115110421063-8นายพงษ์ดนัย แป้นมุข4สุชาติ22191632.8D
213115110421064-6นายศุภชัย สร้อยสน4สุชาติ18.5202836.9D+
214115110421065-3นายกฤษดากร ศรีม่วง4สุชาติ24182937.3D+
215115110441202-8นางสาวดวงกมล ธรรมกิจจา4สุชาติ28205951.6B
216115110441204-4นายสมบัติ หลุมนา4สุชาติ35203244.4C+
217115110441206-9นายอภิมุข คำเจริญ4สุชาติ31203343.3C+
218115110441207-7นายอภิรักษ์ รุ่งเรือง4สุชาติ31204447.3C+
219115110441208-5นายเอกชัย อรุณรุ่ง4สุชาติ30.5194646.8C+
220115110441212-7นางสาวสุภิญญา รักติกุล4สุชาติ17201732.4D
221115110441241-6นายฐิติพันธ์ สืบสาย4สุชาติ14201430.2F
222115110441242-4นางสาว กนกรัตน์ ศรีสุข4สุชาติ35202040C
223115110441243-2นางสาว กนกวิภา ภูฆัง4สุชาติ27193842.6C+
224115110441244-0นางสาว กรรณิกา พลอยสีไพร4สุชาติ17192835.4D
225115110441245-7นางสาว ชนาธิป ศรีอ่างทอง4สุชาติ20203439.6C
226115110441246-5นางสาว ณัฐพร ช่วงนักธรรม4สุชาติ43205053.8B+
227115110441247-3นางสาว ธัญลักษณ์ ไวศยรุ่งเรือง4สุชาติ16194139.7C
228115110441248-1นาย ปริวัตร อโนศรี4สุชาติ12201228.7F
229115110441249-9นาย วรฉัตร แขมภูเขียว4สุชาติ26203040.4C
230115110441250-7นาย วีระพล แสงสุทธิ์4สุชาติ41202744.7C+
231115110441251-5นาย วุฒิกร ศรีธร4สุชาติ34.5192942.1C+
232115110441252-3นาย สมเกียรติ แสนใจบาล4สุชาติ43204652.4B
233115110441253-1นางสาว อรุณรัตน์ รัศมี4สุชาติ26203241.1C
234115110441254-9นางสาว อลิษา พันขุนทด4สุชาติ24195146.3C+
235014860403038-4นายอาคม ทองขวัญ5วิชัย27203843.6C+
236115130441223-2นายสิทธิโชค สมบูรณ์5วิชัย20201432.4D
237115130441224-0นายยุรนันท์ หวดสันเทียะ5วิชัย29202138.2C
238115130441225-7นายธนันชัย โสภณธาดา5วิชัย14202333.5D
239115130441226-5นายอนิรุธ ปิ่นแก้ว5วิชัย21203138.9C
240115130441228-1นายอรรถพล จุลมาศ5วิชัย22192034.3D
241115130441229-9นายอิสสรา ไหมพรหม5วิชัย14202534.2D
242115130441231-5นายกฤษฎา หนูมา5วิชัย32204447.6C+
243115130441232-3นายอภิญญา ทรงกลด5วิชัย18.5201431.8F
244115130441233-1นายปิยะนันท์ รอดทุกข์5วิชัย16192032.1D
245115130441234-9นายประวิทย์ หมาดมิตร5วิชัย20201633.1D
246115130441235-6นายธนายุทธ์ ศรีสุนนท์5วิชัย16192333.2D
247115130441236-4นายอภิวัฒน์ กรุดรุณ5วิชัย14.5191228.6F
248115130441237-2นายพัฒนพงศ์ ฤทธิ์สันเทียะ5วิชัย23203440.7C
249115130441238-0นายปาริวัฒน์ เผยสง่า5วิชัย16191831.4F
250115130441239-8นายอภิวัฒน์ อิ่มเอิบ5วิชัย18201230.9F
251115130441240-6นายเอกนรินทร์ เมียบขุนทด5วิชัย15201631.3F
252115130441241-4นายขจิต มีมาก5วิชัย18.5201532.2D
253115130441242-2นายกษมา กาสัก5วิชัย22201834.5D
254115130441244-8นายณัฐพล สุคันธเมศวร์5วิชัย18181831.1F
255115130441245-5นายฉัตรชัย บุตรเพ็ชร5วิชัย18181630.4F
256115130441246-3นายมานะ ดวงประทุม5วิชัย27192738.6C
257115130441247-1นายปริญญา ทองสงค์5วิชัย14.5192232.3D
258115130473004-7นายศิวัสว์ พรหมปลัด5วิชัย37205653.8B+
259115130473007-0นายเกียรติพงศ์ ดิสระ5วิชัย10202833.8D
260115130473011-2นายธนาวุฒิ คำรบธนสาร5วิชัย14201329.8F
261115130473012-0นางสาวปริศนา ประดิษฐพฤกษ์5วิชัย10203636.7D+
262115130473013-8นายกฤษดา คงขาว5วิชัย12201730.5F
263115130473014-6นายกิตติพงษ์ แดนทอง5วิชัย13193636.8D+
264115130473015-3นายปกรณ์ ทองคำ5วิชัย29182437.3D+
265115130473017-9นายอวิรุทธ์ พรมพุ้ย5วิชัย24182034D
266115130473018-7นางสาวขนิษฐา โพธิ์จุ้ย5วิชัย24204143.6C+
267115130473022-9นายมังกร อยู่จงดี5วิชัย19181630.7F
268115130473023-7นายพงศกร พิชัย5วิชัย22192435.7D
269115130473024-5นายธนวรรธน์ เตชินโชติรัตน์5วิชัย27194545.2C+
270115130473026-0นายสุรศักดิ์ เชาวลิต5วิชัย14202433.8D
271115130473027-8นายปวีณ ทองคำ5วิชัย16201932.7D
272115130473028-6นายจาตุรงค์ อยู่กิจติชัย5วิชัย16182031.1F
273115130473029-4นายปรัชญา ธรรมเกษร5วิชัย16171829.4F
274115130473030-2นายปวรุตม์ วนาพิทักษ์กุล5วิชัย14181428.2F
275115130473031-0นายสันติ พุทธก้อม5วิชัย28195248.1B
276115130473033-6นายคทาวุฒิ อะละมาลา5วิชัย8181426F
277115130473034-4นางสาวอลิสา เล่าเกี้ยง5วิชัย29200-
278115130473037-7นายจักรภัทร กรวยสวัสดิ์5วิชัย17202033.5D
279115130473038-5นายธนัญชัย เพ็งคล้าย5วิชัย28203743.6C+
280115130473040-1นายนรินทร์ พันธ์ถนอม5วิชัย14191830.6F
281115130473041-9นางสาวสุดา มาตวงษ์5วิชัย6202732D
282115130473042-7นายศรัณย์ ธีรโพธิพันธ์5วิชัย23182033.6D
283115130473043-5นายนรา อมรศิลปพิทักษ์5วิชัย16182432.5D
284115030441074-1นายนวศร โรจน์โมสิข6บดินทร์ชาติ2019829.2F
285115030441098-0นายพรเทพ ดีอาษา6บดินทร์ชาติ12202433.1D
286115130441101-0นายปกรณ์ ค่ายใส6บดินทร์ชาติ30203142.2C+
287115130441102-8นายเอกนาวิน ทับทวี6บดินทร์ชาติ14203337.1D+
288115130441103-6นายปรัชทวี โค้วสุวรรณ6บดินทร์ชาติ1820428F
289115130441104-4นายสราวุธ วงศ์วิศิษฎ์ชัย6บดินทร์ชาติ27201434.9D
290115130441105-1นายอนุกูล ทรงกลิ่น6บดินทร์ชาติ23202035.6D
291115130441106-9นายชัยวัฒน์ บุญกล้า6บดินทร์ชาติ20202937.8D+
292115130441107-7นายอำนวย มาเหมือน6บดินทร์ชาติ26201233.8D
293115130441108-5นายสุรเดช รุ่งเรือง6บดินทร์ชาติ23204243.6C+
294115130441109-3นายศราวุธ แจ้งกระจ่าง6บดินทร์ชาติ10201830.2F
295115130441111-9นายอนุรักษ์ วัฒนกูล6บดินทร์ชาติ16202033.1D
296115130441113-5นายประวิทย์ กระทู้6บดินทร์ชาติ14202333.5D
297115130441114-3นายเกตุคำรณ เหี่ยวเกิด6บดินทร์ชาติ22202838.2C
298115130441115-0นายจุมพล ภาประเวช6บดินทร์ชาติ16202434.5D
299115130441116-8นายพงศกร พึ่งชู6บดินทร์ชาติ25202738.9C
300115130441117-6นายกฤษ คงนวล6บดินทร์ชาติ22191833.5D
301115130441118-4นายจุติพันธ์ เนียมขำ6บดินทร์ชาติ22201834.5D
302115130441122-6นายสิทธิพงษ์ สอนสุกใส6บดินทร์ชาติ22201633.8D
303115130441125-9นายภาณุพันธ์ เงินกอบ6บดินทร์ชาติ18201331.3F
304115130441126-7นายณัฐพงศ์ เรียงเล็กจำนงค์6บดินทร์ชาติ32201737.8D+
305115130441127-5นายพรพจน์ จันดีวงษ์6บดินทร์ชาติ20201733.5D
306115130441128-3นายณัฐพล บรรจงอักษร6บดินทร์ชาติ41203045.8C+
307115130441129-1นายสกล ช่วงเมืองปักษ์6บดินทร์ชาติ12201429.5F
308115130441130-9นายศุภชัย ชลประสิทธิ์6บดินทร์ชาติ17201832.7D
309115130441131-7นายอรรถณพ พลเสน6บดินทร์ชาติ25201835.6D
310115130441133-3นางสาวดวงหทัย เหลือล้น6บดินทร์ชาติ14201630.9F
311115130441134-1นายอดิศักดิ์ รอดหริ่ง6บดินทร์ชาติ12202734.2D
312115130441135-8นายพัฒนพงษ์ เฉลียวฉลาด6บดินทร์ชาติ25201434.2D
313115130441137-4นายทองศรี เหลี่ยมสิงขร6บดินทร์ชาติ14202233.1D
314115130441138-2นายเฉลิมพล บำเพ็ญเพียร6บดินทร์ชาติ14201630.9F
315115130441140-8นายชิษณุ สุระทักษะ6บดินทร์ชาติ20203238.9C
316115130441141-6นายถาวร ไชยสงคราม6บดินทร์ชาติ8202431.6F
317115130441142-4นายสรพงศ์ วงษ์พัฒน์6บดินทร์ชาติ22202436.7D+
318115130441143-2นายอัฐพล ส่องแสงศักดิ์6บดินทร์ชาติ8202431.6F
319115130441144-0นายไกรสร อิสสรา6บดินทร์ชาติ25204144C+
320115130441147-3นายจักรพันธ์ พันธ์แจ่ม6บดินทร์ชาติ1420928.4F
321115130441148-1นายอภิชาต ริเริ่ม6บดินทร์ชาติ12202433.1D
322115130441149-9นายวรวิทย์ ภูมิจันทึก6บดินทร์ชาติ22201332.7D
323115130441153-1นายธีรพจน์ เงินยวง6บดินทร์ชาติ18202937.1D+
324115130441158-0นายกฤษฎา สร้อยเสือ6บดินทร์ชาติ12201730.5F
325115130441160-6นายมานวัฒน์ นิลประวิทย์6บดินทร์ชาติ14201630.9F
326115130441201-8นายศราวุฒิ พึ่งตน6บดินทร์ชาติ26201836D+
327115130441203-4นายบัญชา ทองเหลือ6บดินทร์ชาติ11201529.5F
328115130441204-2นายบรรพต ชาติมนตรี6บดินทร์ชาติ25202437.8D+
329115130441205-9นายเสกสรรค์ เจียมโชติพาณิชย์6บดินทร์ชาติ10202131.3F
330115130441206-7นายศรัณ ลอยวรรณ6บดินทร์ชาติ22201834.5D
331115130441207-5นายอัฐกรณ์ ธีระปัญญาชัย6บดินทร์ชาติ0202027.3F
332115130441208-3นายจาตุรงค์ สุคนธ์น้อย6บดินทร์ชาติ27202137.5D+
333115130441209-1นายธวัชชัย ไวยคงคา6บดินทร์ชาติ8192229.9F
334115130441210-9นายเสกสรร ดวงสูงเนิน6บดินทร์ชาติ1420526.9F
335115130441211-7นายรัฐพล ชมจันทึก6บดินทร์ชาติ8201227.3F
336115130441212-5นายถนอมวงศ์ บุตรดี6บดินทร์ชาติ15202133.1D
337115130441213-3นายพนม คงคาชาติ6บดินทร์ชาติ34202039.6C
338115130441214-1นางสาวประภัสสร สุขโต6บดินทร์ชาติ14201028.7F
339115130441215-8นายยุทธนา บัวฉาย6บดินทร์ชาติ12201630.2F
340115130441216-6นายรุ่งระวี ศรีลาพัฒน์6บดินทร์ชาติ22201332.7D
341115130441217-4นายชัชวาลย์ กำปั่นทอง6บดินทร์ชาติ1720829.1F
342115130441218-2นายภูวนาท เมาะราษี6บดินทร์ชาติ23202537.5D+
343115130441219-0นายเสวต อนุศรี6บดินทร์ชาติ22202135.6D
344115130441220-8นายอรรถพล สุทธนะ6บดินทร์ชาติ10201529.1F
345115130441221-6นายวรวุฒิ สิทธิพันธุ์6บดินทร์ชาติ24202036D+
346115130441222-4นายทศพล อยู่ผล6บดินทร์ชาติ20201231.6F
347115030411023-4นายณัฐเวทย์ เบ้าศิลป์7สุชาติ27162534.9D
348115030411028-3นายนิติกานต์ สุทธิประภา7สุชาติ20161227.6F
349115030441052-7นายบรรดาศักดิ์ ศรีรัสสะ7สุชาติ1416824F
350115030441107-9นายยงยุทธ หอมเทียน7สุชาติ16162330.2F
351115030451031-8นายสุเมธ ฉาบพิมาย7สุชาติ14181227.5F
352115030451032-6นายวุฒิชัย มุ่งเคียงกลาง7สุชาติ12181828.9F
353115030473061-9นายวุฒิชัย หอมสิงห์7สุชาติ19202234.9D
354115130421003-2นายธวัชชัย สำเภาทอง7สุชาติ19205245.8C+
355115130421004-0นายประพนธ์ เซ้งเครือ7สุชาติ32204246.9C+
356115130421008-1นายวรเดช วรอมราคุณ7สุชาติ38202743.6C+
357115130421009-9นายเจนณรงค์ เที่ยงอบ7สุชาติ41204450.9B
358115130421010-7นายอนุรัตน์ บัวเพ็ชร์7สุชาติ27204847.3C+
359115130421011-5นายกฤษฎา พูลสวัสดิ์7สุชาติ34192841.5C
360115130421012-3นายสุวิทย์ ใจเย็น7สุชาติ38194850.3B
361115130421013-1นายสิริวัฑ ศุภศิริ7สุชาติ21194141.5C
362115130421016-4นายประทีป จันทรลักษณะ7สุชาติ17191229.5F
363115130421017-2นายจตุรงค์ สุขเกษม7สุชาติ16202033.1D
364115130421019-8นายชัชวาลย์ ขวัญเมือง7สุชาติ29194244.8C+
365115130421020-6นายณัฐพงศ์ แสงสว่าง7สุชาติ2519831F
366115130421021-4นายเสกสิทธิ์ น้ำทรัพย์7สุชาติ33.52048.549.8B
367115130421023-0นายวัลลภ พรรณสาร7สุชาติ22150-
368115130421024-8นายธีรพงค์ ศรีประสม7สุชาติ30204446.9C+
369115130421026-3นายจักรพันธุ์ จ้ำสิงห์7สุชาติ29193441.9C
370115130421027-1นายจักรี เงินยวง7สุชาติ20185244.2C+
371115130421028-9นายวันเฉลิม หันเห7สุชาติ22182735.8D
372115130421029-7นายอาทิตย์ สะตะ7สุชาติ24192035D
373115130421030-5นายณัฐวุฒิ บุญอยู่7สุชาติ24196651.7B
374115130421031-3นายมณฑล สท้านไผท7สุชาติ32.5192841C
375115130421032-1นายปัญจบุตร รุดดิษฐ์7สุชาติ19207955.6B+
376115130421033-9นายชัยวัฒน์ ลิสุวรรณ7สุชาติ17194039.7C
377115130421034-7นายกิตติศักดิ์ อินผัด7สุชาติ25194243.4C+
378115130421035-4นายณัฐกิจ สาบุ่ง7สุชาติ22202938.5C
379115130421036-2นายไพบูลย์ ขาวราษี7สุชาติ23192636.8D+
380115130421037-0นายพีรณัฐ สุขละม้าย7สุชาติ35192741.5C
381115130421040-4นายอานนท์ ทองทรัพย์ใหญ่7สุชาติ25204344.7C+
382115130421042-0นายธงชัย จิตรีชาติ7สุชาติ17202535.3D
383115130421043-8นายครรชนะ เลิศศิริ7สุชาติ21191532.1D
384115130421044-6นายกฤษฎา วงษ์หาญ7สุชาติ11202633.5D
385115130421045-3นายกิตติศักดิ์ มีเดช7สุชาติ19192735.7D
386115130421046-1นายจักรพงศ์ กองโคกกรวด7สุชาติ24201233.1D
387115130421050-3นายนพพร โอนอ่อน7สุชาติ27195649.2B
388115130421051-1นายกฤษดา ผิวฝัก7สุชาติ25194745.2C+
389115130421052-9นายทักษิณ กันหาคุณ7สุชาติ2218.52535.6D
390115130421053-7นายติณณภพ คุ้มวงษ์ดี7สุชาติ8201428F
391115130421054-5นายพงศกร ชมระกา7สุชาติ17203840C
392115130421055-2นายสภาพร ขาวแม้นจันทร์7สุชาติ12201429.5F
393115130421056-0นายสานิตย์ เกษมรัตน์7สุชาติ19192233.9D
394115130421057-8นายฉัตรสกุล กลั่นกรอง7สุชาติ22.5202938.7C
395115030473002-3นายรังสรรค์ พรมสี8สิริ24162032D
396115030473050-2นายคณิน หอมอินทร์8สิริ1820729.1F
397115040441019-5นายพีระพงศ์ คำลือ8สิริ-0W
398115130461201-3นายภาณุมาศ ด้วงเกิด8สิริ58206865.8A
399115130461202-1นายเฉลิมชัย ด่านกาญจนะ8สิริ32205049.8B
400115130461203-9นายวิรัตน์ แสนเสนา8สิริ42203748.7B
401115130461204-7นายสุภกิจ สุขก้อน8สิริ38204951.6B
402115130461205-4นายวีรยุทธ ไชยรุ่งเรือง8สิริ18.5204342.4C+
403115130461206-2นายณัฐพงศ์ สุจริตจันทร์8สิริ3419733.9D
404115130461207-0นายทินกร ดวงเกตุ8สิริ19203439.3C
405115130461208-8นายณัฐพงษ์ กาญจนวิภาพร8สิริ26204746.5C+
406115130461209-6นายศรีชัย ไกรสิงห์สมนึก8สิริ24202638.2C
407115130461210-4นายนพรัตน์ เดชวัฒน์8สิริ28202539.3C
408115130461211-2นายกรกช อิ่มอาดูร8สิริ12191829.9F
409115130461212-0นายยุรนันท์ เลขะผล8สิริ34203745.8C+
410115130461213-8นายเทพนม บรรณรน8สิริ29202941.1C
411115130461214-6นายฐิตินันท์ บุญชุ่ม8สิริ21203138.9C
412115130461215-3นายพงศกร ชูทอง8สิริ35192039C
413115130461216-1นายอดิศักดิ์ จะรีศรี8สิริ38203646.9C+
414115130461217-9นายณัฐกิตติ์ อินทร์หวาน8สิริ52.5195156.6B+
415115130461219-5นายนาวิน พันธ์ศรี8สิริ25203040C
416115130461221-1นายอำนาจ ธรรมกันทะ8สิริ31193041.2C
417115130461222-9นายกิตติคุณ คุดเวียง8สิริ30.5184946.9C+
418115130461223-7นายสุรกาญจน์ สุระกิจ8สิริ14201831.6F
419115130461227-8นายวันเฉลิม หมื่นเถตระกูล8สิริ36.5204951.1B
420115130461229-4นายจิตรกร มณีพรม8สิริ34206556B+
421115130461230-2นายเอกพันธ์ ฝั้นจักรสาย8สิริ44205455.6B+
422115130461232-8นายภานุพันธ์ ศุภปริญญา8สิริ32193944.8C+
423115130461233-6นายวัชระพงษ์ มงคลเลิศ8สิริ23204143.3C+
424115130461234-4นายวุฒิกร ทองนันไชย8สิริ18203438.9C
425115130461238-5นายสุรศักดิ์ ยกกรเลิศ8สิริ27205048B
426115130461239-3นายวิทยา กำแพงแก้ว8สิริ20201432.4D
427115130461247-6นายมงคล โพธิจันทร์8สิริ35203746.2C+
428115130461249-2นายคณิตศักดิ์ นันเสนา8สิริ33203946.2C+
429115130461252-6นายสาโรจน์ ศรีรักษา8สิริ20203640.4C
430115110417001-4นางสาวพิชามญชุ์ เรืองสิงห์9อ.วรนุช69.5206267.8A
431115110417002-2นางสาวอัษฎรัตน์ ไพโรจน์9อ.วรนุช31.5202339.8C
432115110417004-8นางสาวศิริวรรณ สุขเขียว9อ.วรนุช33203745.5C+
433115110417006-3นางสาวนงนุช ไทยรัตน์9อ.วรนุช45.5205656.9B+
434115110417007-1นางสาวพัชนีย์ เพ็งพา9อ.วรนุช22183237.6D+
435115110417008-9นางสาวพีรดา ฉันทนาธำรงค์สิน9อ.วรนุช30203242.5C+
436115110417009-7นางสาววิลาสินี ธัญญาโภชน์9อ.วรนุช26202438.2C
437115110417010-5นางสาวเฟื่องฟ้า พึ่งมะลิลาย9อ.วรนุช20203540C
438115110417011-3นางสาวอภิญญา กันภัยเพื่อน9อ.วรนุช23.5203440.9C
439115110417012-1นางสาวภิญญดา สหชาติชัย9อ.วรนุช18193237.2D+
440115110417013-9นางสาวสุนิสา ทอทอง9อ.วรนุช24203842.5C+
441115110417015-4นางสาวพิมพ์ชนก คชเสนี9อ.วรนุช22203540.7C
442115110417020-4นางสาวธิดารัตน์ อินทรักษ์9อ.วรนุช40.5203748.2B
443115110417022-0นายวิศิษฐ์ เจริญสุข9อ.วรนุช28203542.9C+
444115110417023-8นายศุภกร จีนะพันธุ์ 9อ.วรนุช25201434.2D
445115110417024-6นางสาวอาธิตญา ฉวีวงษ์9อ.วรนุช23202838.5C
446115110417028-7นายศิวดล รัตนโอภา9อ.วรนุช14202534.2D
447115110417033-7นายพิทักษ์ เรืองเทศ9อ.วรนุช36205753.8B+
448115110417035-2นางสาวจารุณี เข็มทำ9อ.วรนุช31203945.5C+
449115110417036-0นายธนพล เกเย็น9อ.วรนุช19202435.6D
450115110417038-6นางสาวทัศนา อจลวิวรรธน์9อ.วรนุช22202035.3D
451115110417039-4นายภาณุพงษ์ จันทร์คำ9อ.วรนุช26203341.5C
452115110417041-0นางสาว จิตรา บุญอินเขียว9อ.วรนุช20202937.8D+
453115110417042-8นางสาว ชนุชพร ร่วมสุข9อ.วรนุช22202236D+
454115110417044-4นางสาว ทิพวรรณ ผิวเหลือง9อ.วรนุช37201739.6C
455115110417045-1นาย ธนากร เมฆลัย9อ.วรนุช12202332.7D
456115110417048-5นางสาว พรสวรรค์ สุริยายนต์9อ.วรนุช42202343.6C+
457115110417049-3นางสาว พิมวดี พิริยะเมธากูล9อ.วรนุช19.5203439.5C
458115110417050-1นางสาว ภิญญาพัชญ์ บุตรสวรรค์9อ.วรนุช28192939.7C
459115110417051-9นางสาว วรรณยุภา ทองไพรวรรณ9อ.วรนุช18.5204141.6C
460115110417054-3นางสาว ศุภลักษณ์ มังโรคา9อ.วรนุช19202636.4D+
461115110417055-0นางสาว สิรินทร์พร แข่งขัน9อ.วรนุช16203940C
462115110417056-8นางสาว สุกานดา ต๊ะคมแข็ง9อ.วรนุช21203339.6C
463115110417057-6นางสาว สุรีย์ กรองกาญจน์กุล9อ.วรนุช28204446.2C+
464115110417058-4นางสาว อนิสรา คงทอง9อ.วรนุช18203940.7C
465115110417060-0นางสาว ไพลิน ศรีสงคราม9อ.วรนุช30193643C+
466115110417061-8นายวัลลภ มีโพธิ์9อ.วรนุช24202036D+
467115110417062-6นางสาวภัทรพร ผลอำไพ9อ.วรนุช10201729.8F
468115110417066-7นายธภัทร อุดมมงคลพร9อ.วรนุช8201428F
469115110418001-3นางสาววิพาวรรณ มั่งเจริญ9อ.วรนุช23202938.9C
470115110418002-1นางสาวศุภาวรรณ ควรหา9อ.วรนุช28203542.9C+
471115110418003-9นายเอกภาพ ศรีมุข9อ.วรนุช28182537.3D+
472115110418005-4นายสุทธิพงษ์ โกมลสิงห์9อ.วรนุช33183643.1C+
473115110418007-0นายพรชัย ทองทิพย์9อ.วรนุช24202136.4D+
474115110418008-8นางสาวสุกัญญา ลำกูล9อ.วรนุช16.5201431.1F
475115110418012-0นางสาวจุฑามาศ น้อยสว่าง9อ.วรนุช6192831.4F
476115110418014-6นางสาวกาญจนา ม่วงงาม9อ.วรนุช21203741.1C
477115110418016-1นายวัชรชัย ป้านสกุล9อ.วรนุช20192736.1D+
478115110418018-7นางสาวจิตติมา พูลศิลป์9อ.วรนุช16202033.1D
479115110418020-3นายชัยวัฒน์ เต็มมูล9อ.วรนุช16201430.9F
480115110418021-1นายพิสัณห์ อ่อนสกล9อ.วรนุช13.5201630.7F
481115110418023-7นายกรกช อุ้มญาติ9อ.วรนุช17191831.7F
482115110418024-5นายกฤษดา เพลินจิตต์9อ.วรนุช10191227F
483115110418025-2นายสิทธิโชค โสสุด9อ.วรนุช20201231.6F
484115110418026-0นายยุทธนา เจนหรรษา9อ.วรนุช13191629.5F
485115110418027-8นายชัยชนะ เภาแก้ว9อ.วรนุช12202031.6F
486115110418028-6นายกิตติคุณ วิสารทพงศ์9อ.วรนุช18191832.1D
487115110418029-4นายกวิน เกียรติกิตติกุล9อ.วรนุช12202232.4D
488115110418030-2นายนพพร บัณฑิตย์9อ.วรนุช23202738.2C
489115110418031-0นายวิสุทธิพล อุ่นทรัพย์9อ.วรนุช17191329.9F
490115110418033-6นายอาทิตย์ สายปิง9อ.วรนุช21201934.5D
491115110418035-1นางสาวปิณฑิรา กลัดเนียม9อ.วรนุช16201932.7D
492115110418040-1นาย ฐาปนัท วุฒิเสน9อ.วรนุช23202637.8D+
493115110418042-7นาย ปรีชา สาบุตร9อ.วรนุช15191730.6F
494115110418043-5นางสาว พัชรภรณ์ โฉลกดี9อ.วรนุช20171730.5F
495115110418044-3นาย มานะชัย คงทรัพย์9อ.วรนุช18192635D
496115110418046-8นางสาว สุชาดา หอมคัก9อ.วรนุช12.5202332.9D
497115110418047-6นาย สุทธิพงษ์ กันเกียว9อ.วรนุช6201828.7F
498115110418048-4นางสาว สุธารา น้อมสมทรัพย์9อ.วรนุช17203037.1D+
499115110418049-2นาย สุนทร เฉินประยูร9อ.วรนุช20195546.3C+
500115110418050-0นาย อนุพงษ์ เรียงวงษ์9อ.วรนุช14191830.6F
501114910402036-1นายบุญญาฤทธิ์ เพิ่มพูน10อันชัญ23202938.9C
502114910403079-0นายพงษ์ศักดิ์ ยอดระบำ10อันชัญ22201734.2D
503115010421040-8นายนิติ โพธิ์ทอง10อันชัญ16181428.9F
504115010421045-7นายภูมินทร์ เติมทอง10อันชัญ12181828.9F
505115110414001-7นายยุทธดนัย คล้ายนุช10อันชัญ14202534.2D
506115110414002-5นายจิรวัฒน์ คะระนันท์10อันชัญ16203337.8D+
507115110414003-3นายธนาธร ปราณีราช10อันชัญ38203044.7C+
508115110414004-1นายกฤษดา เจตนาดี10อันชัญ16202434.5D
509115110414005-8นางสาวรสรินทร์ องค์แช่ม10อันชัญ33206254.5B+
510115110414006-6นายวศิน ยาสุข10อันชัญ16203438.2C
511115110414008-2นางสาวศุภิสรา จูโต10อันชัญ15202333.8D
512115110414013-2นายสุเมธ เทพนิกร10อันชัญ16202836D+
513115110414015-7นางสาวอรนุช เบ็ญจา10อันชัญ17202836.4D+
514115110414017-3นายนพชัย สวัสดิ์นะที10อันชัญ16201430.9F
515115110414018-1นายปิติพล อินนาคกูล10อันชัญ20202034.5D
516115110414019-9นายศิวะพล พยัคฆเพศ10อันชัญ14202433.8D
517115110414020-7นายอนุชา ช่างนาค10อันชัญ16202133.5D
518115110414021-5นางสาวจินัฐฎา ทองแท่น10อันชัญ351729.7F
519115110414023-1นายรัชพล เสือคนอง10อันชัญ19202937.5D+
520115110414024-9นายดุลยวัตต์ บุญจันทร์10อันชัญ14202233.1D
521115110414025-6นายนันทวัฒน์ สิงหพันธ์10อันชัญ14201028.7F
522115110414026-4นายชาคริต เพชรนก10อันชัญ30202439.6C
523115110414027-2นายขวัญชัย โพธิ์พันธ์เหมือน10อันชัญ30201937.8D+
524115110414028-0นายณัฐวุฒิ ศรีทอง10อันชัญ24203240.4C
525115110414031-4นายพรภวิษย์ พุ่มแย้ม10อันชัญ26202438.2C
526115110414032-2นายธนพล มณีรัตน์10อันชัญ24202236.7D+
527115110414035-5นายธีรวัฒน์ เพ็งขันธ์10อันชัญ32.5203243.5C+
528115110414036-3นายศุภกิจ คงสมบัติ10อันชัญ20201934.2D
529115110414037-1นายประกาศิต ลายา10อันชัญ18202334.9D
530115110414038-9นายณัฐวุฒิ หุ่นธานี10อันชัญ180W
531115110414039-7นายสมยศ รอดอารีย์10อันชัญ21202235.6D
532115110414040-5นางสาวจิรวี พบกระโทก10อันชัญ14172330.5F
533115110414043-9นายศุภกร ทองอรุณ10อันชัญ16202635.3D
534115110414044-7นายธงชัย แปลกหอม10อันชัญ18202033.8D
535115110414046-2นายศราวุฒิ จันทะนา10อันชัญ20202636.7D+
536115110414047-0นายธรรมวุธ ศรีสุข10อันชัญ18202234.5D
537115110414048-8นาย กิตติ คำพวง10อันชัญ33203745.5C+
538115110414050-4นาย ธนวัฒน์ ทัดเทียม10อันชัญ18.5202435.5D
539115110414051-2นาย ธรรมพล ตั้งพิพัฒน์ไพบูลย์10อันชัญ23.5204544.9C+
540115110414052-0นาย ธีรพงศ์ ทัศนาลัย10อันชัญ53206663.3A
541115110414053-8นาย นัทพงษ์ มั่นเสมอ10อันชัญ18203037.5D+
542115110414057-9นาย ราเชนทร์ นิลกรรณ์10อันชัญ25203240.7C
543115110414059-5นาย สถาพร นามแก้ว10อันชัญ34203946.5C+
544115110414060-3นาย สรรพสิทธิ์ บุญคำ10อันชัญ19203037.8D+
545115110414061-1นาย สุริยนต์ ทีปะลา10อันชัญ25202839.3C
546115110414064-5นายชัยณรงค์ ชาญสาริกรณ์10อันชัญ0186.5F
547115110414065-2นายคมสัน จันทร10อันชัญ16173435.2D
548115110418036-9นาย กิตติพงษ์ พิมพ์ทอง10อันชัญ22201934.9D
549115110418037-7นาย จิระพงษ์ แซ่ซู้10อันชัญ18202736.4D+
550115110418038-5นาย ชญานิน บุญจวง10อันชัญ120W
551115110418039-3นางสาว ชลาลัย ม่วงสมัย10อันชัญ28202940.7C
552115110418051-8นายวิชัย สุขสกล10อันชัญ22202035.3D
553114910401065-1นายไชยรัตน์ คงปาน11ฉันทนา16202836D+
554115110411002-8นายอาทิตย์ สบบง11ฉันทนา47206259.6B+
555115110411005-1นายสุวรรณ กระเทศ11ฉันทนา36.5205754B+
556115110411007-7นางสาวสายชล แก้วมณี11ฉันทนา17202334.5D
557115110411008-5นายนราธร กองทอง11ฉันทนา16204742.9C+
558115110411009-3นายจตุพร กฤติยา11ฉันทนา142025.1F
559115110411010-1นางสาวจารุวรรณ เจตนะจิตร11ฉันทนา19205245.8C+
560115110411011-9นายพงศา ภาวะโสภณ11ฉันทนา21202536.7D+
561115110411012-7นายชนินท์ อินทรอำนวย11ฉันทนา27203944C+
562115110411013-5นายสุขุม สระหนองจอก11ฉันทนา35204348.4B
563115110411015-0นางสาวสุลาวรรณ รัตนพรหมมี11ฉันทนา25203441.5C
564115110411016-8นายสาธิต ลาภอุทัยกาญจน์11ฉันทนา22203641.1C
565115110411017-6นายประจักษ์ ทูลกสิกร11ฉันทนา33204648.7B
566115110411018-4นายชัยวิชิต เหลืองรุ่งทรัพย์11ฉันทนา23204645.1C+
567115110411019-2นายปฐมพงษ์ กิติวัฒณ์กนกโชติ11ฉันทนา30204045.5C+
568115110411020-0นายเอกลักษณ์ เทพรักษา11ฉันทนา22203540.7C
569115110411021-8นายตะวัน ประกายสกุล11ฉันทนา40202443.3C+
570115110411022-6นายธีรยุทธ ชูวิชียร11ฉันทนา34202842.5C+
571115110411023-4นายวรวัฒน์ ตัณฑะจินะ11ฉันทนา23202537.5D+
572115110411024-2นายจักรพงษ์ นามหาไชย11ฉันทนา38205553.8B+
573115110411027-5นายนริศ กาจุ๊ด11ฉันทนา43.5205355.1B+
574115110411029-1นางสาวกมลชนก บัวดี11ฉันทนา38.5202944.5C+
575115110411030-9นายวิรุฬห์ หล่ำวิไลเกษร11ฉันทนา31202941.8C
576115110411031-7นายชัดชนะ ศรีสุข11ฉันทนา38203044.7C+
577115110411032-5นายกิตติคุณ ผลสุวรรณ์11ฉันทนา56205660.7B+
578115110411033-3นายสุวัฒน์ รามจันทร์11ฉันทนา24202738.5C
579115110411034-1นายศรัญญู องอาจ11ฉันทนา20202737.1D+
580115110411035-8นายอัครพล รจนากิจ11ฉันทนา27204646.5C+
581115110411036-6นางสาวศิลป์ชัย กล่อมสุข11ฉันทนา37206055.3B+
582115110411037-4นายรณชัย สีไว11ฉันทนา26.5203542.4C+
583115110411038-2นายสุริยา นามรักษา11ฉันทนา23205749.1B
584115110411040-8นายพิษณุ ปกครอง11ฉันทนา10202131.3F
585115110411041-6นายวีระศักดิ์ แก้วพิทักษ์11ฉันทนา22202737.8D+
586115110411042-4นายวรพงศ์ อรุโณ11ฉันทนา12201630.2F
587115110411043-2นายอภิเชษฐ์ เจียะรัตน์11ฉันทนา18202234.5D
588115110411044-0นายอิทธิพล หนูทอง11ฉันทนา26201434.5D
589115110411045-7นางสาววาสนา ค่ำคูณ11ฉันทนา18205044.7C+
590115110411046-5นาย ชัยวัฒน์ ขักขะโร11ฉันทนา64.5205162B+
591115110411047-3นาย ทินภัทร ทนทอง11ฉันทนา16202033.1D
592115110411049-9นาย มะโรง แสงทองสกุล11ฉันทนา30203945.1C+
593115110411050-7นาย วชิรวิชญ์ ผาดำ11ฉันทนา29203342.5C+
594115110411051-5นางสาว วราภรณ์ ชูเกิด11ฉันทนา18204844C+
595115110411052-3นาย ศุภชัย ศรีละบุตร11ฉันทนา44207061.5B+
596115110411053-1นาย อภิสิทธิ์ สีเสน11ฉันทนา39203948.4B
597115110411054-9นาย อาทิตย์ สิมมาหลวง11ฉันทนา59204959.3B+
598115110411055-6นาย เด่นณรงค์ หลวงแก้ว11ฉันทนา16203839.6C
599115110451004-5นางสาวกัลยากร แสงทอง11ฉันทนา17201732.4D
600115110451015-1นาย นาถพงษ์ สาขามุละ11ฉันทนา12201429.5F
601115110451016-9นาย ปราโมทย์ พันธุ์ภักดี11ฉันทนา25202939.6C
602115110451017-7นางสาว ปิยะนุช บังเอิญ11ฉันทนา14201731.3F
603115110451019-3นางสาว พัชราภรณ์ อินทะใจ11ฉันทนา17203037.1D+
604115110451020-1นาย รณรงค์ อัสสาริกรณ์11ฉันทนา14202935.6D
605115110451021-9นางสาว ลลิตา เยนา11ฉันทนา16202434.5D
606115110451022-7นางสาว ลัดดา จันทร์ย้อย11ฉันทนา26201735.6D
607115110451023-5นางสาว วรัญญา สีสอาด11ฉันทนา24201433.8D
608115110451024-3นางสาว วิฬารินทร์ ตั้งดี11ฉันทนา16202735.6D
609115110451026-8นาย สุขใจ มาเทศ11ฉันทนา14202032.4D
610115110451027-6นางสาว สุพัตรา ทองบุญ11ฉันทนา16201732D
611115110451028-4นางสาว สุภารักษ์ แสงดี11ฉันทนา16201832.4D
612115110451029-2นาย สุรศักดิ์ ขันจันทร์แสง11ฉันทนา29201234.9D
613115110451032-6นางสาว อติพร รัตนโชติ11ฉันทนา23204544.7C+
614115110451035-9นาย อำนาจ มิอ๊ะ11ฉันทนา18.5201933.6D
615115110451036-7นาย เทพคุณ เสียงศุภโชค11ฉันทนา21202336D+
616115110451038-3นาย เอกชัย บุญศรี11ฉันทนา14203537.8D+
617115110451039-1นาย โกศล พงไพร11ฉันทนา18202234.5D
618115140421038-7นายแสงเดือน ซอนจำปา11ฉันทนา19202234.9D
619115010453013-6นางสาววิภารัตน์ เสนาลา12ชนกนันท์1220827.3F
620115110412001-9นายธีระพัฒน์ ใจเรือน12ชนกนันท์23203039.3C
621115110412002-7นายจักราวุธ ไพเราะ12ชนกนันท์19202937.5D+
622115110412003-5นางสาวพรพรรณ หลาวเพ็ชร12ชนกนันท์42.5203949.6B
623115110412005-0นางสาวอรอุมา ทับขัน12ชนกนันท์22205246.9C+
624115110412006-8นายสามารถ มากเลย์12ชนกนันท์18201532D
625115110412007-6นายกษมา เนียมวิรัตน์12ชนกนันท์18203338.5C
626115110412013-4นายจตุพงษ์ วรวงค์12ชนกนันท์12202031.6F
627115110412014-2นายพัฒนโชค ปั้นเทียน12ชนกนันท์18201833.1D
628115110412015-9นายรุ่งชัย พันธ์แน่น12ชนกนันท์22191231.4F
629115110412016-7นายโอภาส ภูบุตรตะ12ชนกนันท์26201434.5D
630115110412017-5นายธนภูมิ งามเกลี้ยง12ชนกนันท์0173228.6F
631115110412018-3นายสุทธิศักดิ์ คุ้มแก้ว12ชนกนันท์15202835.6D
632115110412021-7นางสาวจิราภรณ์ จ่อนเขียว12ชนกนันท์8201428F
633115110412023-3นายธงชัย กิตติรัศมีวงศ์12ชนกนันท์8192531F
634115110412024-1นายสุทธิพงศ์ ฉันทวิเชียร12ชนกนันท์26191835D
635115110412026-6นายธวัชชัย สิงห์ลอ12ชนกนันท์28192839.4C
636115110412027-4นายสิงหา ม่วงมุข12ชนกนันท์16201029.5F
637115110412029-0นายลิขิต ภูอาภรณ์12ชนกนันท์2420831.6F
638115110412030-8นายกิตติพงษ์ พวงทองแค12ชนกนันท์32206555.3B+
639115110412031-6นางสาวสุพัตรา พ่วงศิลป์12ชนกนันท์1820628.7F
640115110412033-2นายธีระพงษ์ ปัจฉิมา12ชนกนันท์29202238.5C
641115110412035-7นายชลธี ไล้ทองคำ12ชนกนันท์101922.6F
642115110412036-5นางสาวศศิธร ชมชื่น12ชนกนันท์20202837.5D+
643115110412037-3นาย จตุพร มะโนหาญ12ชนกนันท์29204145.5C+
644115110412038-1นาย ทนง เกษมราษฎร์12ชนกนันท์26203341.5C
645115110412040-7นาย ประโชติ จ้อยสูงเนิน12ชนกนันท์10204238.9C
646115110412041-5นางสาว พรธิรา สุนทรเกตุ12ชนกนันท์8202130.5F
647115110412043-1นาย วงศกร จันทะคัด12ชนกนันท์25205147.6C+
648115110412044-9นาย สุรพงศ์ หมวกนาค12ชนกนันท์22203038.9C
649115110412045-6นาย อนุสรณ์ บุญชู12ชนกนันท์16202233.8D
650115110412046-4นาย เกียรติพงษ์ วิชัยต๊ะ12ชนกนันท์38205854.9B+
651115110412048-0นายศุภวัฒน์ รักษ์แก้ว12ชนกนันท์23202738.2C
652115110412050-6นายจักรพันธ์ อินทนิล12ชนกนันท์12201228.7F
653115110412054-8นายสุทธินันท์ เอียดศร12ชนกนันท์16201531.3F
654115110412057-1นายยศธร แปลยาว12ชนกนันท์16171227.2F
655115110412058-9นายวิวัฒน์ ผิวขำ12ชนกนันท์23202236.4D+
656115110451005-2นาย ฉันทโรจน์ ขำเลิศ12ชนกนันท์24171430.8F
657115110451006-0นาย ชนินทร์ ชัยพฤกษ์ไพรวัน12ชนกนันท์12171426.5F
658115110451009-4นาย ณัฐ กุลมาตย์12ชนกนันท์16171026.5F
659115110451010-2นางสาว ณัฐจิรา เพชรทอง12ชนกนันท์10172027.9F
660115110451011-0นาย ธนวัฒน์ คณานิธิกุล12ชนกนันท์15173033.4D
661115110451013-6นางสาว ธนาพร แสงฝาก12ชนกนันท์12172731.2F
662115110451014-4นางสาวอรษา ขวัญพงษ์12ชนกนันท์12171827.9F
663115110451043-3นายธรรมชาติ เขียวสอาด12ชนกนันท์17171428.3F
664 115110462004-2นายปกัณ ชมเกิดสกุล13จันทนี58.5206665.3A
665 115110462010-9นายภายุติ แก่นทอง13จันทนี14201630.9F
666 115110462011-7นายวศิน สีมาพลกุล13จันทนี29203543.3C+
667 115110462012-5นายอัครพันธุ์ สังข์วงษ์13จันทนี3619.56455.9B+
668 115110462013-3นายนภพล อติสุคนธ์(กิติพัฒน์ อิทธิ13จันทนี1419.53437D+
669 115110462014-1นายนทีกานต์ บุตรศรี13จันทนี28202639.6C
670 115110462016-6นายวิสรุช แสงมณี13จันทนี27203542.5C+
671 115110462019-0นายกฤษฎา จารีย์13จันทนี14202132.7D
672 115110462021-6นายเนรมิตร ถูกจิตต์13จันทนี2720832.7D
673 115110462022-4นายณัฐวุฒิ นาคย้อย13จันทนี20202034.5D
674 115110462023-2นายบุญเกิด แสงคำกุล13จันทนี49.5205457.6B+
675 115110462024-0นายวิสาข์ รังสิโยภาส13จันทนี47204553.5B+
676 115110462025-7นายขติสันต์ จันทร์ทอง13จันทนี35205753.5B+
677 115110462027-3นายกิดากานต์ เทพรัตนวิชัย13จันทนี34206054.2B+
678 115110462030-7นายก่อเกียรติ พัฒศิริ13จันทนี39203446.5C+
679 115110462031-5นายณัฐวุฒิ คชดี13จันทนี34.5205050.7B
680 115110462032-3นายนพรัตน์ มุ้ยแก้ว13จันทนี49205056B+
681 115110462033-1นายจิตพล ศรีสว่าง13จันทนี42.5204351.1B
682 115110462034-9นายนริศร์ เจียรศิลปดำรง13จันทนี50205357.5B+
683 115110462035-6นายกิตติพงษ์ เรียงหา13จันทนี20203038.2C
684 115110462038-0นายกิตติธัช อุดมชัยบรรเจิด13จันทนี22203841.8C
685 115110462039-8นายเมธี วงศ์วุฑฒิ13จันทนี10201629.5F
686 115110462040-6นายพงษภัทร สาระศาลิน13จันทนี11151825.5F
687 115110462041-4นายนิติรัตน์ ยางงาม13จันทนี16202434.5D
688 115110462043-0นายเหล็กกล้า ศรีพิจิตร13จันทนี20202636.7D+
689 115110462044-8นายวิราช พึ่งบางกรวย13จันทนี42203949.5B
690 115110462045-5นายวิชาญ เกริกกุลธร13จันทนี4201828F
691 115110462046-3นางสาวสุพัตรา เจริญศรีวิริยะกุล13จันทนี2019.5930F
692 115110462047-1นางสาววิลัยพร สีลา13จันทนี23204745.5C+
693 115110462049-7นายณัฏฐไกวัล สัมฤทธิ์13จันทนี48.5204353.3B+
694 115110462050-5นางสาว ปวันรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล13จันทนี53.5205358.7B+
695 115110462051-3นางสาว พัฒลียา ศรีสว่าง13จันทนี37205453.1B+
696 115110462052-1นาย พีระ บุญปลูก13จันทนี25204946.9C+
697 115110462053-9นางสาว พุฒมาศ กลิ่นขจร13จันทนี46206359.6B+
698 115110462054-7นาย รณภูมิ เขียววิชัย13จันทนี25.5203140.5C
699 115110462055-4นางสาว วรลักษณ์ แซ่อั๊ง13จันทนี3119.54346.4C+
700 115110462056-2นาย สรวิศ พฑูรย์วงศ์13จันทนี26.5205750.4B
701 115110462057-0นาย อภิสิทธิ์ เสียงเลิศ13จันทนี76.519.57976A
702 115110462058-8นายศุภกฤษณ์ อัศววิทูรวงศ์13จันทนี21.5201934.7D
703 115110472003-2นายนนทชัย แช่มช้อย13จันทนี47206761.5B+
704 115110472005-7นายวัชรวิช นิมิตรมงคล13จันทนี19182634.4D
705 115110472006-5นางสาววาเรญ อ้อยแขม13จันทนี42205254.2B+
706 115110472007-3นางสาวชื่นนภา สาธุจรัญ13จันทนี23201232.7D
707 115110472011-5นางสาวสุพรรษา สีหะจันทร์13จันทนี16201631.6F
708 115110472012-3นางสาวหนึ่งฤทัย ใหม่ผึ้ง13จันทนี18201933.5D
709 115110472018-0นาย ทรงศิลป์ ลีลาพีรพงศ์13จันทนี2219.55346.8C+
710 115110472019-8นาย ธงชัย ค้ากระบือ13จันทนี1019.51629F
711 115110472020-6นาย ธนวัตร อาจไพรินทร์13จันทนี2019.52034D
712 115110472021-4นางสาว นงลักษณ์ พุทธรักษา13จันทนี30.519.53944.8C+
713 115110472022-2นางสาว นราพร กองแก้ว13จันทนี16202534.9D
714 115110472023-0นางสาว นราภรณ์ ชำนาญการณ์13จันทนี18203037.5D+
715 115110472024-8นางสาว นฤมล กสิกรรม13จันทนี22201834.5D
716 115110472025-513จันทนี2019.52435.5D
717 115110472026-313จันทนี17182633.6D
718 115110472028-913จันทนี2019.51632.6D
719 115110472029-713จันทนี18203137.8D+
720 115110472030-5นางสาว ปวีณา ทองอินทร์พงษ์13จันทนี2219.51231.9F
721 115110472031-3นาย ปิยวัฒน์ อินทร์เพ็ญ13จันทนี28183440.5C
722 115110472032-1นางสาว ผกามาศ เลิศชะเวียง13จันทนี1619.52333.7D
723 115110472034-7นาย พิชิตชัย วงษ์ประเสริฐ13จันทนี2819.52739.5C
724 115110472035-4นาย พิเชษฐ์ เพชรหมี13จันทนี17203739.6C
725 115110472036-2นาย พีรพงศ์ จันทร์บาง13จันทนี3919.52542.8C+
726 115110472037-0นางสาว ภัทราภรณ์ ธัญญาโภชน์13จันทนี13202333.1D
727 115110472038-8นาย ภาคภูมิ อุดมญาติ13จันทนี1219.51429F
728 115110472039-6นางสาว วันทนา พุ่มโพธิ์ทอง13จันทนี20202034.5D
729 115110472041-2นางสาว วิรัถยา ใจตรง13จันทนี1519.54441C
730 115110472042-0นาย ศุภชัย ศรีมงคล13จันทนี1618.51128.3F
731 115110472043-8นาย ศุภวิชญ์ ปัญญาเชื้อ13จันทนี22.5193941.4C
732 115110472044-6นาย สุปรีย์ แสงประพาฬ13จันทนี26193039.4C
733 115110472045-3นางสาว สุรีวรรณ วัฒนธรรม13จันทนี19202435.6D
734 115110472047-9นาย อธิกฤตดิ์ ชัยไพรินศิริ13จันทนี4519.55254.8B+
735 115110472049-5นางสาว อรุณศรี วงษ์สนธิ์13จันทนี30203744.4C+
736 115110472050-3นาย เกรียงไกร เพ็ญจันทร์13จันทนี1419.53236.2D+
737 115110472051-1นางสาว เทวธิดา ทองพนัง13จันทนี20.5204343.1C+
738 115110472052-9นางสาว โสภิดา ช่วยแก้ว13จันทนี19201030.5F
739115110472053-7นายธีรภัทร พรมนุธาธิป13จันทนี20202134.9D
740115110472054-5นายวีระ ลิ่วเวหา13จันทนี21203038.5C
741115110471004-1นางสาวสุทธิภาฎา อามาตย์14ฉันทนา24202939.3C
742115110471006-6นางสาวอริสรา เกตุนาค14ฉันทนา32206454.9B+
743115110471008-2นายยุทธนา พูลวงค์14ฉันทนา38205553.8B+
744115110471009-0นางสาวศิริญญา ที่ภักดี14ฉันทนา13204942.5C+
745115110471012-4นางสาวน้ำค้าง คมสัน14ฉันทนา25203943.3C+
746115110471017-3นายผดุงเกียรติ ทวีการณ์14ฉันทนา67205664.7A
747115110471019-9นางสาวฌานุมาศ บุตรพรหม14ฉันทนา24202838.9C
748115110471020-7นายก่อพงศ์ ลักษณะพันธ์พงศ์14ฉันทนา47207664.7A
749115110471022-3นางสาวธิกานดา ทองงอก14ฉันทนา38203044.7C+
750115110471023-1นางสาวณัฐยา สาสดี14ฉันทนา34206054.2B+
751115110471026-4นายวสันต์ แดงด้วง14ฉันทนา27203944C+
752115110471031-4นางสาวธัญสินี ประทุม14ฉันทนา31205149.8B
753115110471032-2นายลิขิต ชาวโพธิ์สระ14ฉันทนา29203643.6C+
754115110471033-0นายธีรภัทร ทามาฤทธิ์14ฉันทนา25202437.8D+
755115110471034-8นายศุภวัชช์ พรหมทิพย์14ฉันทนา40206257.1B+
756115110471035-5นางสาวเพทาย บุญเพ็ง14ฉันทนา28.5203442.7C+
757115110471036-3นายกิตติศักดิ์ โกศักดิ์ศรี14ฉันทนา39205554.2B+
758115110471037-1นางสาวจิตรลดา นาคประดิษฐ์14ฉันทนา19203539.6C
759115110471038-9นางสาววิภาดา บุษบก14ฉันทนา40205454.2B+
760115110471040-5นายธรรมรัตน์ บุปผาชาติ14ฉันทนา19204242.2C+
761115110471041-3นายอนุสิษฐ์ คนเสงี่ยม14ฉันทนา16205445.5C+
762115110471042-1นางสาวนันท์นภัส เลิศสูงเนิน14ฉันทนา33203946.2C+
763115110471043-9นายธีรภาพ คงยิ่ง14ฉันทนา25204043.6C+
764115110471045-4นายโอภาส แย้มครวญ14ฉันทนา192026.9F
765115110471046-2นางสาวสุรีพร นุชเนตร14ฉันทนา46206660.7B+
766115110471048-8นายกษิดิศ พีรพลานันท์14ฉันทนา28205550.2B
767115110471051-2นายวิทวัฒน์ เงินเจริญ14ฉันทนา12202934.9D
768115110471053-8นางสาวนวรัตน์ ราชปัญญา14ฉันทนา50206963.3A
769115110471054-6นางสาวณัฐฐพร เกตุไทย14ฉันทนา24202537.8D+
770115110471055-3นางสาว กัณฐมณี สุขประเสริฐ14ฉันทนา4205441.1C
771115110471057-9นางสาว จิตติมา ศรีหัวแฮ14ฉันทนา22202637.5D+
772115110471058-7นาย ฉัตรชัย พูลเกิด14ฉันทนา21206551.3B
773115110471060-3นางสาว ชลธิดา สิทธิศักดิ์14ฉันทนา32204648.4B
774115110471061-1นาย ณัฏฐา พรโสภณรักษา14ฉันทนา36204348.7B
775115110471062-9นางสาว ณัฐจารี กองสา14ฉันทนา18202435.3D
776115110471063-7นางสาว ณิชกานต์ บุญเสริม14ฉันทนา33203344C+
777115110471065-2นาย ธนกฤต หีตจันทร์14ฉันทนา21203239.3C
778115110471066-0นาย ธนาวุฒิ แสงภูเขียว14ฉันทนา25203642.2C+
779115110471067-8นาย ธีระศักดิ์ พัดเพชร14ฉันทนา28207858.5B+
780115110471071-0นางสาว บุษบา ก่ำเสริฐ14ฉันทนา12204841.8C
781115110471072-8นางสาว บุษราภรณ์ ธนจารุวิทยากร14ฉันทนา26202036.7D+
782115110471073-6นางสาว ปริยวาที พิมพิสัย14ฉันทนา20203339.3C
783115110471074-4นางสาว ปริสา แซ่ตัน14ฉันทนา19204643.6C+
784115110471075-1นางสาว พรรณศิริ สุดจิตร์14ฉันทนา37.5206256.2B+
785115110471077-7นางสาวรัตนา เย็นลับ14ฉันทนา27.5203040.9C
786115110471078-5นางสาว วรรณิชา คชวรรณ14ฉันทนา22204042.5C+
787115110471079-3นางสาว วรารัตน์ ทองพุ่ม14ฉันทนา33203946.2C+
788115110471081-9นางสาว วัชราภรณ์ ฝังแก้ว14ฉันทนา27203040.7C
789115110471082-7นางสาว วิจิตรา เถาหมอ14ฉันทนา30203041.8C
790115110471083-5นางสาว วิจิตรา เสถียรบารมี14ฉันทนา41.5207060.5B+
791115110471084-3นาย วีรพล ปัญญาผ่องใส14ฉันทนา29203442.9C+
792115110471085-0นางสาว ศรัญญา บุญณราช14ฉันทนา8205944.4C+
793115110471086-8นางสาว ศศิประภา วังบรรณ์14ฉันทนา17202635.6D
794115110471087-6นางสาว ศันสนีย์ นุชบุญช่วย14ฉันทนา12202533.5D
795115110471089-2นาย สันติ ธรรมสละ14ฉันทนา21204845.1C+
796115110471090-0นางสาว สุกัญญา แก้วผงสุข14ฉันทนา29204045.1C+
797115110471091-8นางสาว สุกานดา จังพานิช14ฉันทนา29202941.1C
798115110471092-6นางสาว สุพรรษา จันทร์งาม14ฉันทนา39203848B
799115110471093-4นางสาว สุพรรษา ยินยอม14ฉันทนา23202838.5C
800115110471094-2นางสาว สุภกร ขุนพิทักษ์14ฉันทนา33205351.3B
801115110471096-7นางสาว อสมา เต็มรัก14ฉันทนา16203036.7D+
802115110471097-5นาย เจตน์ชญา พูลศิริ14ฉันทนา11.5203637.3D+
803115110471098-3นางสาว เสาวลักษณ์ พลอยครบุรี14ฉันทนา47205757.8B+
804115110471099-1นางสาว โสรญา สมหารวงค์14ฉันทนา36204850.5B
805115110472013-1นางสาว กมลทิพย์ มีหิรัญ14ฉันทนา15202936D+
806115110472014-9นางสาว ขวัญฤทัย ภูฆัง14ฉันทนา28203041.1C
807115110472015-6นางสาว จันทิมา ขันเงิน14ฉันทนา46202846.9C+
808115110472016-4นาย จิรพัฒน์ ทวีสุข14ฉันทนา46205757.5B+
809115110452002-8นางสาวผกาพรรณ มิ่งมาลัยรักษ์15อ.ณัฐรดา13202533.8D
810115110452003-6นางสาวพรพิมล เติมพงษ์15อ.ณัฐรดา20201733.5D
811115110452004-4นางสาวทัศนีย์ หล้าเพชร15อ.ณัฐรดา20201833.8D
812115110452007-7นางสาวอรทัย ชินรัมย์15อ.ณัฐรดา7151322.3F
813115110452008-5นางสาวธนพรรณ สำเภาทอง15อ.ณัฐรดา20192736.1D+
814115110452009-3นายธาดา กิตติวงศ์ศักดา15อ.ณัฐรดา10182028.9F
815115110452010-1นายวชิรพันธ์ วรรณนา15อ.ณัฐรดา18181831.1F
816115110452011-9นางสาววิลาวัณย์ ใจหล้า15อ.ณัฐรดา16202233.8D
817115110452012-7นางสาวชุลีพร คงประเวศ15อ.ณัฐรดา27183339.8C
818115110452013-5นางสาวศิริลักษณ์ มั่งมี15อ.ณัฐรดา16184941.6C
819115110452014-3นางสาวคณารัตน์ ขวัญอ่อน15อ.ณัฐรดา24182535.8D
820115110452016-8นายสันติสุข เทียนทอง15อ.ณัฐรดา6192128.8F
821115110452017-6นางสาวปนัดดา จ้อยรุ่ง15อ.ณัฐรดา24183238.4C
822115110452019-2นายเอกราช ฮวดสุวรรณ15อ.ณัฐรดา24191533.2D
823115110452020-0นายบัญชา เสียงหวาน15อ.ณัฐรดา16202033.1D
824115110452023-4นายสิทธิชัย เสมอชาติ15อ.ณัฐรดา12202232.4D
825115110452024-2นายรณชัย แก้วมีศรี15อ.ณัฐรดา10202030.9F
826115110452025-9นางสาวพรเพ็ญ บัวฮองแสง15อ.ณัฐรดา1818124.9F
827115110452028-3นายวรุจพงษ์ หวังชูเกียรติ15อ.ณัฐรดา18191029.2F
828115110452029-1นางสาวศิรินทร์พร พิศาลภูรินาท15อ.ณัฐรดา12202433.1D
829115110452030-9นางสาวสุรีย์พร คำบุรี15อ.ณัฐรดา27203944C+
830115110452033-3นางสาวนริศรา สุวรรณภูมิ15อ.ณัฐรดา18183135.8D
831115110452035-8นายกฤษฎา ไกลถิ่น15อ.ณัฐรดา1416021.1F
832115110452036-6นายจักรพันธ์ ค้างอบ15อ.ณัฐรดา20192234.3D
833115110452037-4นางสาวจิตา อ่อนละออ15อ.ณัฐรดา20183036.2D+
834115110452038-2นายจิระพงศ์ ล้อมน้ำ15อ.ณัฐรดา16202233.8D
835115110452040-8นาย ณัทภัค คุณาสินธาร15อ.ณัฐรดา12161826.9F
836115110452041-6นายธนพงษ์ พงษ์สุวรรณ15อ.ณัฐรดา18192233.5D
837115110452042-4นางสาวธมนวรรณ บัวยา15อ.ณัฐรดา18201632.4D
838115110452043-2นาย นธี วรกิจศิริ15อ.ณัฐรดา16192433.5D
839115110452045-7นาย พรพิษณุ ทองปิก15อ.ณัฐรดา12201529.8F
840115110452046-5นางสาวพรรณี หมวกเมือง15อ.ณัฐรดา18183336.5D+
841115110452047-3นางสาวพีรพร แสงภู่15อ.ณัฐรดา31182638.7C
842115110452048-1นางสาว วราลักษณ์ จีระกุล15อ.ณัฐรดา14201932D
843115110452049-9นางสาว ศันสนีย์ สุขมั่น15อ.ณัฐรดา20183136.5D+
844115110452050-7นาย ศิริพล บาระกุล15อ.ณัฐรดา1016019.6F
845115110452051-5นางสาว สุชีรา ไชยบุตร15อ.ณัฐรดา12202633.8D
846115110452052-3นาย สุทธิเกียรติ ย่ำรุ่ง15อ.ณัฐรดา18182031.8F
847115110452053-1นางสาว อรพรรณ ศักดิ์เย็น15อ.ณัฐรดา14202132.7D
848115110452054-9นางสาว อาทิตยา ลาทอง15อ.ณัฐรดา29183440.9C
849115110453004-3นางสาวบุษยารัตน์ เสือไพรงาม15อ.ณัฐรดา1419.52533.7D
850115110453005-0นางสาวสุพรรณี สีมาคูณ15อ.ณัฐรดา22192837.2D+
851115110453008-4นางสาวสุภาวดี คางชัยภูมิ15อ.ณัฐรดา10201830.2F
852115110453009-2นายเพชรชนะ สินธุวรรณะ15อ.ณัฐรดา616018.2F
853115110453010-0นายบวร เสามั่น15อ.ณัฐรดา0151219.4F
854115110453011-8นางสาวกันยาวรรณ ไกรดี15อ.ณัฐรดา20192435D
855115110453012-6นายนเรนทร์ฤทธิ์ กลิ่นพยอม15อ.ณัฐรดา34183643.5C+
856115110453013-4นางสาวธัญญลักษณ์ แซ่จั่น15อ.ณัฐรดา1219.52131.5F
857115110453014-2นายเจนสิทธิ์ อภิไชยาวาทย์15อ.ณัฐรดา14201630.9F
858115110453017-5นายพีระชัย นาคฝ้าย15อ.ณัฐรดา12193134.6D
859115110453021-7นายสันติสุข สิงหะ15อ.ณัฐรดา18202033.8D
860115110453022-5นางสาวพิมพาภรณ์ จินะใจหาญ15อ.ณัฐรดา18201431.6F
861115110453038-1นางสาว วิมลพันธ์ โชคตระกูลเกียรติ15อ.ณัฐรดา12202232.4D
862115110453039-9นาย วีรยุทธ เพ็งสุวรรณ15อ.ณัฐรดา25.5142030.5F
863115110453040-7นางสาว ศิริวรรณ วรรณกุล15อ.ณัฐรดา19183336.9D+
864115110453041-5นาย สยาม แก้วกุลนิล15อ.ณัฐรดา25192135.7D
865115110453042-3นาย สราวุธ อ่ำแก้ว15อ.ณัฐรดา14202132.7D
866115110453043-1นางสาว สุนิสา บัวส่อง15อ.ณัฐรดา1617.53536D+
867115110453044-9นางสาว อทิตยา วงษ์อนุ15อ.ณัฐรดา14202032.4D
868115110453045-6นาย อลงกรณ์ เอ็นจินดาห์15อ.ณัฐรดา26173840.3C
869115110453047-2นางสาว เกตุศราพร เชิดชู15อ.ณัฐรดา20201733.5D
870115110453048-0นางสาว เกศยา ดีประเสริฐ15อ.ณัฐรดา1617.55141.9C
871115110453049-8นางสาว เจนจิรา ปานมาศ15อ.ณัฐรดา2017.53537.5D+
872115010414042-3นายถิรพัชร์ กลิ่นจำปา16อัจฉรา20202034.5D
873115010414060-5นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิโต16อัจฉรา12202132D
874115010461239-7นายนิธิดล สมสมัย16อัจฉรา18202234.5D
875115040462035-5นายทนงศักดิ์ บุญประคอง16อัจฉรา207.3F
876115110452202-4นางสาวมัลลิกา ซึ่งจ่าย16อัจฉรา27204646.5C+
877115110452203-2นางสาวชลลดา พุ่มกะเนาว์16อัจฉรา22202236D+
878115110452204-0นางสาวธิรดา มังกรวงษ์16อัจฉรา22202035.3D
879115110452205-7นางสาววิชชุดา แปลงนาค16อัจฉรา17203237.8D+
880115110452208-1นางสาววรัญญา สุชล16อัจฉรา20201633.1D
881115110452209-9นางสาวเสาร์สุดา พาพันธ์16อัจฉรา22201031.6F
882115110452212-3นางสาวเฉิดฉาย ชูบุญ16อัจฉรา17202133.8D
883115110452213-1นายมนตรี พิมพ์เงิน16202428.7F
884115110452213-1นายมนตรี พิมพ์เงิน16อัจฉรา122024.4F
885115110452214-9นางสาวอนุสรา แก้วกลัด16อัจฉรา10202833.8D
886115110452215-6นายวราวุธ ทองกร16อัจฉรา12201830.9F
887115110452221-4นายธีรเมท แดงเจริญสุข16อัจฉรา18202435.3D
888115110452223-0นายวรวุธ พุทธโกศา16อัจฉรา14201831.6F
889115110452224-8นางสาววาสนา บุญเศรษฐ์16อัจฉรา16202936.4D+
890115110452226-3นายทศพล มนัสชัยเกียรติ์16อัจฉรา12202633.8D
891115110452231-3นาย ถิรวัฒน์ เลี่ยวสมบูรณ์16อัจฉรา292030.5F
892115110452232-1นาย ธีระวัฒน์ สอนไสย์16อัจฉรา23.5202537.6D+
893115110452234-7นาย วัชรากร ไชยวาน16อัจฉรา12202031.6F
894115110452235-4นางสาว อนุชิดา ใหมทอง16อัจฉรา8201829.5F
895115110452238-8นางสาว อุทุมพร ทิศกระโทก16อัจฉรา24202236.7D+
896115110452239-6นายนพดล ทิจะยัง16อัจฉรา28202438.9C
897115110452248-7นายเอกตินัย จันทร์ศรี16อัจฉรา19202034.2D
898115110453024-1นาย คงฤทธิ์ สังข์สิงห์16124.4F
899115110453025-8นางสาว จุฑามาศ อิ่มใจ16อัจฉรา24202036D+
900115110453026-6นาย ธัชภงค์ มั่งมูล16อัจฉรา14202433.8D
901115110453028-2นาย ธีระพล ลาลำโกน16อัจฉรา25203742.5C+
902115110453029-0นางสาว พรพิมล ฝาชัยภูมิ16อัจฉรา23203440.7C
903115110453031-6นาย ภานุพงศ์ พรหมมา16อัจฉรา38205654.2B+
904115110453035-7นางสาว วันธิดา ไชยสีหา16อัจฉรา12202533.5D
905115110453036-5นางสาว วาศิรินทร์ ฝั่งสาคร16อัจฉรา16201029.5F
906115110453037-3นางสาว วิภาวดี พรชัยสุรีย์16อัจฉรา16203538.5C
907115110453051-4นายอดิศร สุดสาคร16อัจฉรา22201834.5D
908115110453052-2นายพรเทพ พรหฤทัย16อัจฉรา122024.4F
909115110453053-0นางสาวเพียงดาว หวัดชัย16อัจฉรา20201231.6F
910115110453054-8นายกิตติพงศ์ อินทรลักษณ์16อัจฉรา10201228F
911114910409014-1นายเกียรติศักดิ์ จอมพลเรือง17สันติ1219625.5F
912115010421042-4นายสุทธิรักษ์ ศุภลักษณ์17สันติ18181228.9F
913115010421044-0นายจัตตุพงษ์ ใจงาม17สันติ15.5182633.1D
914115010421053-1นายสัมฤทธิ์ ไม้พวง17สันติ1418625.3F
915115010431046-3นายณัฐพล ชูรัตน์17สันติ10184337.3D+
916115010431052-1นายชนัตพล บำรุงสิน17สันติ11183936.2D+
917115010431054-7นายรังสิวุฒิ อินทร์นารี17สันติ25181632.9D
918115010431055-4นายชัยมงคล พูลสวัสดิ์17สันติ22101824.5F
919115011113028-4นายณัฐกร จันทะบัณฑิต17สันติ27182035.1D
920115110416002-3นายคฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์17สันติ22204845.5C+
921115110416005-6นางสาวนงนุช สุระเกตุ17สันติ28203442.5C+
922115110416006-4นายอภิราม หลีกพาล17สันติ23192937.9D+
923115110416007-2นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุมาน17สันติ34202441.1C
924115110416008-0นายเกียรติกุล คำวลี17สันติ24202738.5C
925115110416009-8นางสาววิภา ร้อยอำแพง17สันติ12203436.7D+
926115110416010-6นางสาวรจี หงษ์ทอง17สันติ14203236.7D+
927115110416011-4นางสาวสุพัชญา เหินสันเทียะ17สันติ12201028F
928115110416012-2นางสาวพชโรบล กาหล้า17สันติ12191629.2F
929115110416014-8นายสันติ วรรณา17สันติ24181833.3D
930115110416015-5นางสาวขวัญเรือน ต่ายเกิด17สันติ26193942.6C+
931115110416018-9นางสาวอัจฉรินทร์ คูละสุวรรณ17สันติ12203637.5D+
932115110416020-5นายนธพล ปาทองเย็น17สันติ10183233.3D
933115110416021-3นายณัฐวุฒิ นาคะจันทร์17สันติ21202837.8D+
934115110416022-1นายสิทธิพร พานกุหลาบ17สันติ21204343.3C+
935115110416024-7นายชัยณรงค์ นกแก้ว17สันติ19182032.2D
936115110416026-2นายวิชญ์พล โมราราย17สันติ14192533.2D
937115110416028-8นายปณต เอี่ยมงาม17สันติ39183243.8C+
938115110416030-4นางสาวธีรนุช มือขุนทด17สันติ18180-
939115110416033-8นายภัทรพงศ์ เหล่าลุมพุก17สันติ25203642.2C+
940115110416034-6นางสาวรัชภาวรรณ เนตรทิพวัลย์17สันติ8202833.1D
941115110416036-1นางสาวอรุณยุพา บัวทรัพย์17สันติ23203741.8C
942115110416037-9นางสาวบุญฑริกกา ต้นทรัพย์17สันติ14192031.4F
943115110416039-5นายกฤษณะ หางแก้ว17สันติ20203740.7C
944115110416040-3นางสาวกรทิพย์ เชื้อเพชร17สันติ14202634.5D
945115110416043-7นางสาวเมธาวี วรลักษณ์17สันติ11202232D
946115110416045-2นางสาวเมธินี บุญมี17สันติ18202234.5D
947115110416046-0นายธนกร มาลีหอม17สันติ15202634.9D
948115110416049-4นางสาววิไลพร แก้วหอม17สันติ16201631.6F
949115110416050-2นางสาว ณัฏฐา ชุมแสงณอยุธยา17สันติ22202637.5D+
950115110416051-0นาย ณัฐชัย คะลีล้วน17สันติ19173536.6D+
951115110416053-6นาย ภัทรชัย พงษ์เจริญ17สันติ30203242.5C+
952115110416054-4นางสาว มัลลิกา ชิณเดช17สันติ12203035.3D
953115110416056-9นางสาว วิกันตรา จิตบรรจง17สันติ16191630.6F
954115110416057-7นางสาว ศรัณยา จำปาเงิน17สันติ14202132.7D
955115110416058-5นางสาว สบาย ศรีหมุน17สันติ26202940C
956115110416059-3นาย สรคมน์ เทศทอง17สันติ25202638.5C
957115110416061-9นาย อนุภัทร แพรญาติ17สันติ10191728.8F
958115110416063-5นาย อัครเดช รัตนโมรา17สันติ27205048B
959115110416064-3นางสาว อังศุมา ประสานสันติ17สันติ20184742.4C+
960115110416065-0นายภาวิศ เนียมขุน17สันติ21202837.8D+
961115110416066-8นายพลศักดิ์ ศรีธาตุ17สันติ34204247.6C+
962115130461245-0นายณัฐพงศ์ วงศ์อยู่เมือง17สันติ27201635.6D
963115011113001-1นายมนตรี จันทร์สุขเจริญจินดา18ชนกนันท์93.3F
964115011113005-2นายคฑาวุธ ทองเสริม18ชนกนันท์14191429.2F
965115011113008-6นายภาคภูมิ ทับสิงหา18ชนกนันท์21191030.3F
966115011113009-4นายนุกุลกิจ เกตุวงศ์18ชนกนันท์20192435D
967115011113010-2นายทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์18ชนกนันท์14191830.6F
968115011113011-0นายวรพจน์ มนัสวานิช18ชนกนันท์14181628.9F
969115011113014-4นายสุริยะ จาริไพบูลย์18ชนกนันท์17191430.3F
970115011113015-1นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ18ชนกนันท์20191230.6F
971115011113018-5นายสาโรจน์ วัฒนไชย18ชนกนันท์18181630.4F
972115011113020-1นายธนวัฒน์ พราหมโณ18ชนกนันท์134.7F
973115011113022-7นายณัฐดนัย สอาด18ชนกนันท์16191028.5F
974115011113023-5นายนพดล จันทร์พร้อย18ชนกนันท์145.1F
975115011113024-3นายสุธีรัตน์ ภาแกคำ18ชนกนันท์165.8F
976115011113025-0นายชาญณรงค์ ชูสุย18ชนกนันท์145.1F
977115011113027-6นายนรินทร์ ดวงแก้ว18ชนกนันท์14181026.7F
978115011113029-2นายชัยวัฒน์ คำพันเกิด18ชนกนันท์18191631.4F
979115011113031-8นายณัฐชัย อ่อนยิ้ม18ชนกนันท์30192639.4C
980115030421064-6นายกิตติพล พันธุ์กสิกร18ชนกนันท์10182028.9F
981115030441003-0นายพิชิตชัย จัตตุพรพงษ์18ชนกนันท์16182231.8F
982115030441092-3นายเรืองฤทธิ์ แซ่ซิ้ม18ชนกนันท์20183136.5D+
983115030461153-8นายสราวุธ เจษฎางกูล18ชนกนันท์619824.1F
984115030461162-9นายศักดินันท์ นนท์เทศา18ชนกนันท์1218825.3F
985115130411001-8นางสาวนิภาพร เอี่ยมละออ18ชนกนันท์8202431.6F
986115130411002-6นายภานุพงศ์ ตับไหว18ชนกนันท์28203944.4C+
987115130411003-4นายทรงวุฒิ อินจม18ชนกนันท์22193740.5C
988115130411004-2นายวีรยุทธ เต็งหนัก18ชนกนันท์19192334.3D
989115130411005-9นายต้นฉัตร บุญชู18ชนกนันท์16204040.4C
990115130411006-7นายนฤชาติ สุวรรณศักดิ์18ชนกนันท์12203135.6D
991115130411007-5นายจักรพนธ์ นาน่วม18ชนกนันท์21202235.6D
992115130411008-3นายพรประชา ช่วยลือไทย18ชนกนันท์19203138.2C
993115130411009-1นายชูเกียรติ วัฒนจรัส18ชนกนันท์30204446.9C+
994115130411010-9นายคมกฤช สาระพันธ์18ชนกนันท์26182034.7D
995115130411011-7นายกิตติพงษ์ คำพรม18ชนกนันท์30203744.4C+
996115130411012-5นายชัยณรงค์ สุรขันธ์18ชนกนันท์18203338.5C
997115130411013-3นายอัฐวุฒิ คงมั่น18ชนกนันท์15201631.3F
998115130411014-1นายเพชรสุรินทร์ เล่บ้านเกาะ18ชนกนันท์16203940C
999115130411016-6นายชัชวาลย์ สิทธิแพทย์18ชนกนันท์34.5193443.9C+
1000115130411017-4นายเศรษฐพงษ์ สุภาเศษ18ชนกนันท์37204850.9B
1001115130411018-2นายนรา ตีระพงษ์ศักดิ์18ชนกนันท์17193437.5D+
1002115130411019-0นายโชติวิชช์ ศรีโพนทอง18ชนกนันท์19202134.5D
1003115130411020-8นายมานะศักดิ์ เติมชีพ18ชนกนันท์22203038.9C
1004115130411022-4นายวชิระ ม่วงทอง18ชนกนันท์16192935.4D
1005115130411023-2นายชนินทร์ สุระเวช18ชนกนันท์17182131.8F
1006115130411024-0นายเพชรรัตน์ อังกินันทน์18ชนกนันท์29193642.6C+
1007115130411025-7นายฉัตรชัย ชูช่วง18ชนกนันท์29181935.5D
1008115130411026-5นายอริญชย์ อึ่งน้อย18ชนกนันท์21.5194643.5C+
1009115130411027-3นายยุตานันต์ ทินพา18ชนกนันท์29.5205450.4B
1010115130411028-1นายจรัญญู ขุนณะ18ชนกนันท์22192536.1D+
1011115130411029-9นายสุชนม์ สุขนิรันดร์18ชนกนันท์16205044C+
1012115130411030-7นายอภิชาติ แก้วจันทร์18ชนกนันท์12202633.8D
1013115130411031-5นายสุรชัย เครือคำ18ชนกนันท์35192440.5C
1014115130411032-3นางสาววัลคุ์วดี วันดี18ชนกนันท์32204347.3C+
1015115130411033-1นายสุชาติ ผึ้งผัน18ชนกนันท์31.5203945.6C+
1016115130411034-9นายนิรันดร์ รักแก้ว18ชนกนันท์8192832.1D
1017115130411035-6นายอนุพงษ์ แน่งอนงค์18ชนกนันท์30206855.6B+
1018115130411036-4นายคมสันต์ สว่างเพราะ18ชนกนันท์24203340.7C
1019115130411037-2นายปรัชญา คงสง18ชนกนันท์14193837.9D+
1020115130411038-0นายภัทรพงษ์ พลศร18ชนกนันท์39206056B+
1021115130411039-8นายนพรัตน์ คุ้มขนาบ18ชนกนันท์8203134.2D
1022115130411040-6นายจักรพันธ์ สุภาพขจรกิจ18ชนกนันท์29202238.5C
1023115130411041-4นายณัฐพงษ์ บุตรสาลี18ชนกนันท์27193842.6C+
1024115130411042-2นายภาณุวัฒน์ สิมศิริวัฒน์18ชนกนันท์11203336D+
1025115130411044-8นายพิพัฒน์ ภาคสันเทียะ18ชนกนันท์10192632.1D
1026115130411045-5นายกิตติ โบศรี18ชนกนันท์20191431.4F
1027115130411046-3นายฤทธิชัย อุทธาเรือน18ชนกนันท์22182936.5D+
1028115130411047-1นายวันใหม่ ขวัญยืน18ชนกนันท์20192234.3D
1029115130411049-7นายวิมล จันทะพรมมา18ชนกนันท์14202032.4D
1030115130461101-5นายรัฐกานต์ วันตา19จรัส20203439.6C
1031115130461102-3นายทรงวุฒิ อมรสรนันท์19จรัส22202838.2C
1032115130461103-1นายสุรเชษฐ์ วงพาลา19จรัส21205246.5C+
1033115130461104-9นายอนุรักษ์ วงษ์ที19จรัส20203238.9C
1034115130461105-6นายจีรวัฒน์ ทองใบ19จรัส26204144.4C+
1035115130461106-4นางสาวนภาวรรณ มีศรี19จรัส17195143.7C+
1036115130461107-2นางสาวเจนจิรา นาทองคำ19จรัส30204446.9C+
1037115130461108-0นายวิทวัส เลิศรมยานันท์19จรัส23204645.1C+
1038115130461110-6นายวิโรจน์ แซ่ซ่ำ19จรัส19204844.4C+
1039115130461111-4นายประมวล ศรียา19จรัส26202839.6C
1040115130461112-2นายธเนศ พลพันธ์ข้อ19จรัส30.5203543.8C+
1041115130461113-0นายปฐมพงศ์ แสงพันธุ์19จรัส22203440.4C
1042115130461114-8นายปกาศิต แสงทอง19จรัส29154642.3C+
1043115130461116-3นายวันชัย บุญเพ็ง19จรัส17202736D+
1044115130461117-1นายสมชาย กลั้วพิมาย19จรัส25192537.2D+
1045115130461118-9นายสุธี ปักษา19จรัส20204443.3C+
1046115130461119-7นายสันธิการ ห้องกุหลาบ19จรัส22192034.3D
1047115130461120-5นายสุวัฒน์ หนูคีรี19จรัส25203742.5C+
1048115130461122-1นายชาญณรงค์ จันทร์สวัสดิ์19จรัส26184142.4C+
1049115130461123-9นายธนงศักดิ์ มัยกิจ19จรัส15194139.4C
1050115130461124-7นายพรเทพ โยธา19จรัส25194143C+
1051115130461125-4นายพฤติพงศ์ เลิศพานิชกุล19จรัส51.5197464.6A
1052115130461126-2นายจาตุรงค์ จี้ยอด19จรัส30206554.5B+
1053115130461129-6นายอรรถพร ดวงกลาง19จรัส34183643.5C+
1054115130461130-4นายวุฒิชัย ชัยเลิศ19จรัส20203640.4C
1055115130461131-2นายเสกสรรค์ หอมนวล19จรัส31194948.1B
1056115130461132-0นายจรัญ นันตระกูล19จรัส30205952.4B
1057115130461133-8นายสุรศักดิ์ จงศิริ19จรัส35.5202943.5C+
1058115130461136-1นายณัฐสิทธิ์ ปัญญาสุธากุล19จรัส25205950.5B
1059115130461137-9นายกฤษณา สุขสนิท19จรัส36195451.7B
1060115130461138-7นางสาวบุญเรือน อยู่หอม19จรัส14203738.5C
1061115130461145-2นายสุขุม พงศ์ยังประเสริฐ19จรัส24173137D+
1062115130461146-0นายชัชวาลย์ บุญหวาน19จรัส20182233.3D
1063115130431001-4นายกฤษฎา ให้วงศ์กุล21อ.ณัฐรดา57.5204858.4B+
1064115130431002-2นายชัยยันต์ พาเจริญ21อ.ณัฐรดา40203346.5C+
1065115130431005-5นายพิชิต จิวประเสริฐ21อ.ณัฐรดา28202639.6C
1066115130431006-3นายนพไนย วรเกิด21อ.ณัฐรดา2819.53642.8C+
1067115130431007-1นายสุรสิทธิ์ ชมวงษ์21อ.ณัฐรดา2319.53139.1C
1068115130431008-9นายธิติพัฒน์ สุธรรมานนท์21อ.ณัฐรดา2020830.2F
1069115130431009-7นายปิยะวุฒิ แถมเงิน21อ.ณัฐรดา4019.53948.2B
1070115130431010-5นายอุฬาร ไวว่อง21อ.ณัฐรดา16203839.6C
1071115130431011-3นายณภัฎ หวังสุข21อ.ณัฐรดา82.9F
1072115130431013-9นายอดิศักดิ์ อภัยศิลา21อ.ณัฐรดา3519.54649B
1073115130431014-7นายอานนท์ โชคชัยสิริ21อ.ณัฐรดา19202034.2D
1074115130431015-4นายวุฒิชัย เพ็งจันทร์21อ.ณัฐรดา28204948B
1075115130431016-2นายสุทัศน์ สมฤทธิ์21อ.ณัฐรดา45206359.3B+
1076115130431017-0นายธีรพงศ์ พันพัว21อ.ณัฐรดา31204648B
1077115130431018-8นายอภิชาต แนมขุนทด21อ.ณัฐรดา41.5206659.1B+
1078115130431019-6นายนพพร สอนราษฏ์ร21อ.ณัฐรดา29.519.53643.3C+
1079115130431020-4นายทรงกลด รัตนอังศิริกุล21อ.ณัฐรดา64207470.2A
1080115130431021-2นายกิติศักดิ์ แสงอรุณ21อ.ณัฐรดา35196254.3B+
1081115130431022-0นายเฉลิมพล อุปพงษ์21อ.ณัฐรดา31.5203443.8C+
1082115130431023-8นายอภิชาติ จันทร์แสง21อ.ณัฐรดา38.519.54048B
1083115130431024-6นายศุภศิริ วังแสน21อ.ณัฐรดา34204348B
1084115130431026-1นายวัชรพงษ์ พราหมณ์กระโทก21อ.ณัฐรดา28203542.9C+
1085115130431027-9นายเกริกชัย กฤตวงศ์วิมาน21อ.ณัฐรดา122024.4F
1086115130431028-7นายไกรศักดิ์ กะจันทร์21อ.ณัฐรดา29204045.1C+
1087115130431029-5นายนพดล เพ็งมา21อ.ณัฐรดา21203038.5C
1088115130431030-3นายเอกชัย โลหิตหาญ21อ.ณัฐรดา24203842.5C+
1089115130431031-1นายระพีวัฒน์ เดชเดโช21อ.ณัฐรดา20202034.5D
1090115130431034-5นายณัฐพร พุมมา21อ.ณัฐรดา20203439.6C
1091115130431035-2นายธีรชาติ พรรณเศรษฐ21อ.ณัฐรดา14202233.1D
1092115130431036-0นายสราวุฒิ พินิจจันทร์21อ.ณัฐรดา17204542.5C+
1093115130431038-6นายภราดร สามาลา21อ.ณัฐรดา31203343.3C+
1094115130431039-4นายศุภโชค ตันติวิวัทน์21อ.ณัฐรดา44204753.1B+
1095115130431040-2นายศราวุธ แฮนเพ็ชร์21อ.ณัฐรดา19202335.3D
1096115130431042-8นายพัชระ กอไม้21อ.ณัฐรดา18202234.5D
1097115130431044-4นายเอกวิทย์ อุดนัน21อ.ณัฐรดา29203041.5C
1098115130431046-9นายธนากร จารุมาลัย21อ.ณัฐรดา1220024.4F
1099115130431047-7นายพงศกร เพ็ชร21อ.ณัฐรดา12201228.7F
1100115130431048-5นายสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์21อ.ณัฐรดา24.5202939.5C
1101115130431049-3นายอานนท์ อรุณ21อ.ณัฐรดา20201733.5D
1102115130451002-7นายปฐมพงษ์ โจกตะคุ21อ.ณัฐรดา12202433.1D
1103115130451006-8นายกิตติพงษ์ ยอดจันทร์21อ.ณัฐรดา30201937.8D+
1104115130451007-6นายเมธสิทธิ์ ขวัญแก้ว21อ.ณัฐรดา16201330.5F
1105115130451008-4นางสาวอเรน บัวใบ21อ.ณัฐรดา16201531.3F
1106115130451010-0นายภูวดล สังฆวิจิตต์21อ.ณัฐรดา18201732.7D
1107115130451011-8นายศราวุธ มั่นยืน21อ.ณัฐรดา28202438.9C
1108115130451012-6นายมนตรี เนินพลับ21อ.ณัฐรดา1019022.6F
1109115130451014-2นายคชพงศ์ หลากคุณากร21อ.ณัฐรดา12201228.7F
1110115130451023-3นายเลอสรรค์ แสงอรุณ21อ.ณัฐรดา16201230.2F
1111115130451024-1นายอำพล ฉิมพุฒ21อ.ณัฐรดา35204549.1B
1112115130451025-8นายเทอดฤทธิ์ ธรรมใจดี21อ.ณัฐรดา16203739.3C
1113115130451026-6นายธนกฤต จรัสศิลปะคม21อ.ณัฐรดา20202335.6D
1114115130451031-6นายกำชัย อัคธรรม21อ.ณัฐรดา0202027.3F
1115115130451032-4นายปิยะศักดิ์ ศิริอารยะพันธ์21อ.ณัฐรดา8201929.8F
1116115130451038-1นายภูมิมาณัฐ เมโฆ21อ.ณัฐรดา1220827.3F
1117115030461245-2นายกิติศักดิ์ จาดโห้22สันติ1818827.5F
1118115030473026-2นายณัฐวุฒิ น้อยวัฒนา22สันติ14192232.1D
1119115030473056-9นายวัฒนชัย รวยลาภ22สันติ20182434D
1120115030473063-5นายทวีวุฒิ หมูเทศ22สันติ16192232.8D
1121115030473064-3นายธวัชชัย คำจันดี22สันติ16192132.5D
1122115130451015-9นายมนัสชัย เต็งชั่งตรง22สันติ18181831.1F
1123115130451017-5นายอัคราเชนทร์ ไทยแก้ว22สันติ22193037.9D+
1124115130451018-3นายพลกฤต ทิมอุบล22สันติ23204645.1C+
1125115130451020-9นายรัตนสกุล เจียมถิน22สันติ12181026F
1126115130451022-5นายพีระยุทร สุดจิตร์22สันติ18182031.8F
1127115130462001-6นายเพชร งอนสวรรค์22สันติ41.5206659.1B+
1128115130462002-4นายกฤษฎา เนียมขันธ์22สันติ33193543.7C+
1129115130462003-2นายกิตติพีชญ์ ดีหนู22สันติ27203642.9C+
1130115130462004-0นายสุรวุฒิ บุญจันทร์22สันติ24202337.1D+
1131115130462005-7นายอรรถวิทย์ พรหมเกาะ22สันติ36204950.9B
1132115130462006-5นายจักร์กฤษณ์ อุทัยรัศมี22สันติ22202838.2C
1133115130462007-3นางสาวนิศาชล ไพรพฤกษ์22สันติ36.5205653.6B+
1134115130462008-1นายวัจนนท์ นิลเหลือง22สันติ23192235.4D
1135115130462009-9นางสาวพวงทอง สิทธิยุโณ22สันติ12204741.5C
1136115130462010-7นายนฤพนธ์ วงศาโรจน์22สันติ30.5202941.6C
1137115130462011-5นายอภิรักษ์ ใจซื่อ22สันติ16203940C
1138115130462012-3นางสาวนราทิพย์ ปงใจ22สันติ22203139.3C
1139115130462013-1นางสาวจันทนา ภาชนะพูล22สันติ23202838.5C
1140115130462014-9นายอาจณรงค์ เกิดผล22สันติ22201533.5D
1141115130462015-6นายภูริวัฒน์ เลิศวิริยะปิติ22สันติ16193437.2D+
1142115130462016-4นายสกุลพจน์ ยิ้มขลิบ22สันติ26203943.6C+
1143115130462017-2นายอภิวัฒน์ วงศ์อภัย22สันติ24202036D+
1144115130462018-0นายทวีรัตน์ ขาวเอียด22สันติ27.5205449.6B
1145115130462019-8นายชัช จุลรัตน์22สันติ18202836.7D+
1146115130462020-6นายกิตติกร สุขจันทร์22สันติ26205047.6C+
1147115130462021-4นายวริศวงษ์ วสุรัตน์ธวัชกุล22สันติ27202840C
1148115130462022-2นายเดชธพล ถึงลาภ22สันติ22.5203942.4C+
1149115130462023-0นางสาวอรวรรณ กล้วยดี22สันติ24.5205247.8C+
1150115130462024-8นายศิริชัย แก่นไชย22สันติ21202235.6D
1151115130462027-1นายณรงค์รัฐ วิยาพันธ์22สันติ14202233.1D
1152115130462028-9นายคธาวุฒิ เสนาช่วย22สันติ22205548B
1153115130462029-7นายพิษณุ โพทะจันทร์22สันติ24205046.9C+
1154115130462030-5นายวสุรัตน์ อำมาตย์22สันติ20204644C+
1155115130462031-3นางสาวภาวิณี แก้วสุข22สันติ29.5203543.5C+
1156115130462032-1นายวัชรพงศ์ จีนประชา22สันติ21201533.1D
1157115130462033-9นายวศิน อินต๊ะแก้ว22สันติ19.5205346.4C+
1158115130462035-4นายเบญจพล ช่อมณี22สันติ14.5195142.8C+
1159115130462042-0นายปกัณฑ์ ภัครกุลนนท์22สันติ21202235.6D
1160115130462043-8นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ22สันติ22181431.1F
1161115130462044-6นายวีระพงษ์ ทองมา22สันติ34205050.5B
1162115130462045-3นายศักดา แก้วหา22สันติ24205649.1B
1163115130462046-1นายชาญวิทย์ พลทอง22สันติ8181426F
1164115130462048-7นายทิชานนท์ ต้นบัณฑิตกุล22สันติ22191733.2D
1165115130462049-5นายฐิติณัฐ ปิยชยันต์22สันติ2619630.6F
1166115010461243-9นายจิรายุ กนกแก้ว23มรกต20192234.3D
1167115010461260-3นายอภิชาติ เพ็ชรเนียม23มรกต8191627.7F
1168115140411001-7นายประกอบ สมบัตินนท์23มรกต12201830.9F
1169115140411002-5นายอำนาจ แก้วฉอ้อน23มรกต20203238.9C
1170115140411003-3นายรณฤทธิ์ เพชรสง23มรกต42204852.7B
1171115140411004-1นายพงศธร สิทธิทูล23มรกต14202835.3D
1172115140411005-8นายสุภากร พัดชีวา23มรกต4203734.9D
1173115140411007-4นายเฉลิมพงษ์ ทองเย็น23มรกต12202533.5D
1174115140411008-2นายสุรชัย ทางธรรม23มรกต20202235.3D
1175115140411009-0นายวิระ เรืองศรี23มรกต26205148B
1176115140411010-8นายกิตติศักดิ์ อุ่นเมือง23มรกต18.5202636.2D+
1177115140411011-6นายกฤษณะ โคจีจุล23มรกต12202031.6F
1178115140411012-4นายจิรศักดิ์ สุดวิไล23มรกต25202237.1D+
1179115140411013-2นายวีระยุทธ นวลมณี23มรกต12194037.9D+
1180115140411014-0นายถนอมพงษ์ สัปคง23มรกต20202636.7D+
1181115140411015-7นายจิณณะ แสงฤทธิ์23มรกต24204444.7C+
1182115140411017-3นายมนัสพงษ์ คำศักดิ์ดา23มรกต25203040C
1183115140411018-1นายไกรสร ทรัพย์เพิ่ม23มรกต1003.6F
1184115140411019-9นายณรงค์เดช พิเคราะห์กิจ23มรกต24203541.5C
1185115140411020-7นายสมศักดิ์ น้อยนาจารย์23มรกต12202834.5D
1186115140411021-5นายมานพ ธนกัญญา23มรกต26203040.4C
1187115140411022-3นายอุทิศ เกริกขจาย23มรกต4202630.9F
1188115140411023-1นายประเทศ บุญเจริญ23มรกต27204646.5C+
1189115140411025-6นายนริศ บุญธรรม23มรกต10202231.6F
1190115140411026-4นายสุวัชชัย ละใบยูโซ๊ะ23มรกต14102022.4F
1191115140411027-2นายศิรวิชญ์ ชุ่มไชยพฤกษ์23มรกต24204846.2C+
1192115140411028-0นายธนภัทร สมบัติ23มรกต36204449.1B
1193115140411029-8นายปารถนา สีฟ้า23มรกต1605.8F
1194115140411031-4นายปัณณธร กาญจนะ23มรกต2408.7F
1195115140411032-2นายสาธร คงจีบ23มรกต31204246.5C+
1196115140411033-0นายยุทธการ นาคสังข์23มรกต12202031.6F
1197115140411034-8นายวรรณชนะ กุลบุตร23มรกต14193035D
1198115140411036-3นายสาธิต จันทะสิงหาร23มรกต1003.6F
1199115140411037-1นายอณุชัย แสนบุตร23มรกต33204146.9C+
1200115140411038-9นายสุวิทย์ สุภโรจนีย์23มรกต14191830.6F
1201115140411040-5นายชลาวุฒิ ปัดถาวะโร23มรกต30203543.6C+
1202115140411041-3นายณัฐวุฒิ ชื่นเมือง23มรกต18202033.8D
1203115140411044-7นายชุมพล พูลสิน23มรกต25.5203140.5C
1204115140411045-4นายพรเทพ เทาใหม่23มรกต24203240.4C
1205115140411046-2นายสุพจน์ เจียรงาม23มรกต18203238.2C
1206115140411047-0นายกิตติชัย กลีบมณี23มรกต20203238.9C
1207115140411048-8นายสุภเมธ สุระอาษา23มรกต18171428.6F
1208115140411101-5นายกฤตานน จิรวงศ์24วัชระ43.5205455.5B+
1209115140411102-3นายสมชาย กาญจนเดชากุล24วัชระ21202637.1D+
1210115140411103-1นายอดิเรก แอนดาริส24วัชระ35204147.6C+
1211115140411104-9นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์24วัชระ20203038.2C
1212115140411105-6นายสุรินทร์ เจริญชัยสกุล24วัชระ26202237.5D+
1213115140411110-6นายประสพชัย ปรางค์ทอง24วัชระ18203740C
1214115140411111-4นายวิวัฒน์ วรรณโกษิตย์24วัชระ18206449.8B
1215115140411113-0นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค24วัชระ17201832.7D
1216115140411114-8นายไพศาล โชติพันธ์24วัชระ10.5201730F
1217115140411115-5นายถาวร ปัจจุสนันท์24วัชระ27203642.9C+
1218115140411116-3นายอ่ำ สุธารัตน์24วัชระ16201230.2F
1219115140411117-1นายวิฑูรชาติ สุบรรณรัตน์24วัชระ32202239.6C
1220115140411119-7นายอิศรินทร์ อรุณสวัสดิ์24วัชระ29.5202640.2C
1221115140411120-5นายณพพงษ์ ทวีโคตร24วัชระ27203241.5C
1222115140411122-1นายรัตนะ บุญปัญญโรจน์24วัชระ31204045.8C+
1223115140411124-7นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์24วัชระ21.5201332.5D
1224115140411125-4นายภมรรัช พันธ์ศรี24วัชระ11202633.5D
1225115140411126-2นายสกล กาญจนากร24วัชระ18203840.4C
1226115140411127-0นายโกเมศ มัชฌิมา24วัชระ15202233.5D
1227115140411129-6นายวาทิต บุพศิริ24วัชระ23201834.9D
1228115140411132-0นายชัชชัย วัฒยุ24วัชระ23203440.7C
1229115140411133-8นายวัฒนา เจนสาริกิจณ์24วัชระ17203237.8D+
1230115140411134-6นายอำนวย อาวรณ์24วัชระ29202037.8D+
1231115140411136-1นายคมกฤษ ไชยวรรณ์24วัชระ17201130.2F
1232115140411138-7นายภานุ สัจจวิโส24วัชระ18202435.3D
1233115140411140-3นายพิสิษฐ จันทร์กล้า ขาดสอบ final24วัชระ122024.4F
1234115140411142-9นายจักรพงษ์ โรจนรัต24วัชระ25201434.2D
1235115140411143-7นายชนะพงษ์ นกต่อ24วัชระ27201736D+
1236115140411144-5นายทรงธรรม เรืองโรจน์24วัชระ36204750.2B
1237115140411145-2นายประจวบ คำเรือง24วัชระ23206652.4B
1238115140411146-0นายปรัชญ์ ทัศนียาภรณ์24วัชระ46204151.6B
1239115140411147-8นายคณาธิป วิระสิทธ์ ขาดสอบ final24วัชระ222028F
1240115140411148-6นายสิทธิชัย บุญอ่อน24วัชระ24201534.2D
1241115140411150-2นายพิชัย มหรรณพ24วัชระ15203939.6C
1242115140411151-0นายรุจิรงค์ พรหมวิจิตร์24วัชระ16202033.1D
1243115140411152-8นายกิตติพัฒน์ เกตุสวัสดิ์24วัชระ23202236.4D+
1244115140411153-6นายทองทิพย์ เขมะโร24วัชระ15201631.3F
1245115140411154-4ว่าที่ร้อยตรีพิภพ นิกสะโสกะ24วัชระ23203440.7C
1246115140421048-6ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ปานเกิด24วัชระ16.5201431.1F
1247115140431002-1นายธีรวัฒน์ กล้าหาญ25จรัส19194241.2C
1248115140431003-9นายสุระเชน มะลิงาม25จรัส16192232.8D
1249115140431005-4นายเริงชัย เชิงกระโทก25จรัส26194444.5C+
1250115140431006-2นายพิทักษ์ เกษางาม25จรัส12152428.1F
1251115140431008-8นายสมเกียรติ กล่อมเกลี้ยง25จรัส18205145.1C+
1252115140431009-6นายวิศิษย์ศักดิ์ กลางสวัสดิ์25จรัส16181027.5F
1253115140431013-8นายภาณุพงศ์ ลาภกิจจึงเจริญ25จรัส13202333.1D
1254115140431014-6นายนนท์ วีระยุทธบัญชา25จรัส20201432.4D
1255115140431015-3นายสุธี หล่อวาเหล็ก25จรัส46.5206159.1B+
1256115140431016-1นายปรัชญา นาดูน25จรัส17201832.7D
1257115140431017-9นายธรานันท์ สุวรรณทา25จรัส9202231.3F
1258115140431018-7นายชำนาญ เจริญนาม25จรัส10202332D
1259115140431019-5นายวุฒิศักดิ์ ดอกไม้แก้ว25จรัส12152729.2F
1260115140431020-3นายสุริยา จันทร์แจ่มใส25จรัส45206861.1B+
1261115140431021-1นายสมพงษ์ ปัญญามณีเลิศ25จรัส31203845.1C+
1262115140431022-9นายพีระภัทร พานทอง25จรัส17202133.8D
1263115140431024-5นายอาทิตย์ อินทนนท์25จรัส24202939.3C
1264115140431025-2นายภานุ กลางทัพ25จรัส11202232D
1265115140431028-6นายอดุลย์ศักดิ์ จบศรี25จรัส23192636.8D+
1266115140431029-4นายพิชัย ปันปิง25จรัส25201434.2D
1267115140431030-2นายอัฐพล อินต๊ะพรม25จรัส34204649.1B
1268115140431032-8นายเดชฤทธิ์ โยธะคง25จรัส9203335.3D
1269115140431033-6นายธงชัย จันร่องคำ25จรัส29205450.2B
1270115140431035-1นายอรัญชัย ทวนทอง25จรัส23182334.7D
1271115140431036-9นายภาณุวัฒน์ รัตนสงฆ์25จรัส10202432.4D
1272115140431037-7นายชัยรัตน์ ฉิมพลี25จรัส1020826.5F
1273115140431038-5นายชาญวุฒิ แสนสุข25จรัส8194538.3C
1274115140431039-3นายปริญญา เซ่งล้ำ25จรัส18182433.3D
1275115140431040-1นายกฤษธิเชษฐ์ เสนีวงศ์ ณอยุธยา25จรัส24181632.5D
1276115140431046-8นายภาณุวัฒน์ ศรีเกษม25จรัส14202835.3D
1277115140431047-6นายพิพัฒน์พงศ์ ขนอนคราม25จรัส66194960.8B+
1278115140431048-4นายจักรธัช ส่องแสงจันทร์25จรัส24202838.9C
1279115140431049-2นายพันธิตร ปุ๊ดหนอย25จรัส31204949.1B
1280115140431051-8นายจรรยาภรณ์ จรุมเคลือ25จรัส20202536.4D+
1281115140431052-6นายวรุตม์ หมอบอก25จรัส22201834.5D
1282115140431053-4นายณัฐดนัย อาภรณ์ศิริ25จรัส16181428.9F
1283115140431054-2นายวีรยุทธ กล่อมศรี25จรัส14204240.4C
1284115140431062-5นายศุภมิตร สอนติ๊บ25จรัส12202031.6F
1285115140431064-1นายชาญชัย บุญสนอง25จรัส14201430.2F
1286115140431065-8นายวีระยุทธ ศรีสังข์25จรัส8182028.2F
1287115140431066-6นายจีรศักดิ์ สุทธิประภา25จรัส12201228.7F
1288115140431069-0นายวัฒนา ตรีครุธพันธ์25จรัส12171627.2F
1289115140431071-6นายพิชารัตน์ กาวิน25จรัส27184243.1C+
1290114910402040-3นายยุทธนา จันทศร26วานิช16151827.4F
1291115140462001-5นางสาวเพ็ญนภา พาวขุนทด26วานิช18195344.8C+
1292115140462002-3นายธิติวุฒิ เจริญธนาคม26วานิช210-
1293115140462003-1นายวีรยุทธ ครั่งกลาง26วานิช46179066.5A
1294115140462004-9นายศุภวิชญ์ ธนเจริญประดิษฐ์26วานิช200W
1295115140462006-4นายธีระภาพ นวลพลับ26วานิช20183036.2D+
1296115140462007-2นายรพีพงษ์ ไผทวรรณกุล26วานิช16193035.7D
1297115140462009-8นายวุฒิกร ทากิจ26วานิช22.5201634D
1298115140462010-6นายจาตุรนต์ ถิ่นประชา26วานิช16183335.8D
1299115140462011-4นายพิทยา บุญเรือง26วานิช100-
1300115140462014-8นายวิสิฎฐ์ เพชรหนู26วานิช20202235.3D
1301115140462015-5นายศุภกานต์ เทวัน26วานิช21194442.6C+
1302115140462016-3นายรณชิต ชำนาญนาค26วานิช18.5203840.5C
1303115140462017-1นายพลากร สาสิทธิ์26วานิช15202634.9D
1304115140462020-5นายสุรสีห์ มีสมวัฒน์26วานิช19194140.8C
1305115140462021-3นายจักรพันธ์ ชาติไทย26วานิช19193940.1C
1306115140462022-1นายสุปัญญา ปัญญาพูนตระกูล26วานิช12202734.2D
1307115140462023-9นายณัฐพล บุญรอด26วานิช14198253.9B+
1308115140462024-7นายวทัญญู ท่าพิมาย26วานิช12193636.5D+
1309115140462025-4นายพิทักษ์ โพธิ์พิทักษ์26วานิช100W
1310115140462026-2นายอนุสรณ์ ทองคำฟู26วานิช70W
1311115140462028-8นายวัชร พลเยี่ยม26วานิช25183740.5C
1312115140462030-4นายสุริยนต์ ดุษฎีวัฒนะธรรม26วานิช1418625.3F
1313115140462032-0นายสุธี คำสมุทร26วานิช20.5193037.4D+
1314115140462036-1นายณัฐพล มะลิวัลย์26วานิช28185046.4C+
1315115140462037-9นายคณิต พิบูลย์26วานิช20192234.3D
1316115140462038-7นายคมสันต์ ปิ่นมณี26วานิช23192837.5D+
1317115140462039-5นายยุทธภูมิ จันทร์มณี26วานิช17.5182734.2D
1318115140462040-3นายบุณยวิตร ศรีเชื้อ26วานิช18173435.9D
1319115140462041-1นายจิรกิตต์ จันทสร26วานิช8174837.4D+
1320115140462044-5นายพงศ์พิชญ์ บุตรพิมพ์26วานิช14.5202634.7D
1321115140462045-2นายปุรินทร์ บุญสม26วานิช21193539.4C
1322115140462047-8นายสุพจน์ แสนสิงห์26วานิช22192536.1D+
1323115140462049-4นายชาญวิทย์ จันปุ่ม26วานิช18193739C
1324115140461202-0นายจีรชัย มะลาไลย์27วิช้ย15201631.3F
1325115140461204-6นายนิยม พรหมฤทธิ์27วิช้ย20202636.7D+
1326115140461206-1นายปณัฐพงค์ เทพล27วิช้ย27202940.4C
1327115140461208-7นายวี รามประเสริฐ27วิช้ย17202535.3D
1328115140461213-7นายเอกชัย คำซื่อ27วิช้ย19201432D
1329115140461215-2นายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน27วิช้ย20202034.5D
1330115140461217-8นายยุทธพงษ์ สามล27วิช้ย8206145.1C+
1331115140461219-4นายสุรศักดิ์ เล็กบุญญาสิน27วิช้ย16201631.6F
1332115140461224-4นายเทอดเกียรติ หนองยาว27วิช้ย25203040C
1333115140461225-1นายสราวุธ จรูญรัตน์27วิช้ย27202438.5C
1334115140461226-9นางสาวสุภิญญา ศรีพรหม27วิช้ย32202942.2C+
1335115140461227-7นายเพชรราช ทาบัว27วิช้ย40204049.1B
1336115140461228-5นายวิษณุ แซ่เซียว27วิช้ย19201833.5D
1337115140461229-3นายศุภกิจ ขาวสวรรค์27วิช้ย332057.552.9B
1338115140461231-9นายกมลศิลป์ ยังกิว27วิช้ย28202539.3C
1339115140461232-7นายคณิน อยู่คง27วิช้ย20201833.8D
1340115140461233-5นางสาวสุวรรณา ไทรปาน27วิช้ย28201636D+
1341115140461234-3นายนครชัย จิ๋วเจาะ27วิช้ย32202841.8C
1342115140461235-0นายศรชัย เกษาพันธ์27วิช้ย29203744C+
1343115140461236-8นายโกศล กาญจนติฐ27วิช้ย20202436D+
1344115140461237-6นายอนวัฒน์ บุญยเลขา27วิช้ย44203950.2B
1345115140461238-4นายเทียนชัย ปติเก27วิช้ย37207360B+
1346115140461239-2นายอัศนัย ทองชำนาญ27วิช้ย12203336.4D+
1347115140461240-0นายวิทพล บุญเพ็ง27วิช้ย40206959.6B+
1348115140461241-8นายพิสุทธิ์ ประถมปัทมะ27วิช้ย30203342.9C+
1349115140461242-6นายสุนทร จำปาทอง27วิช้ย63208573.8A
1350115140461243-4นายนิติ แหยมคง27วิช้ย22203440.4C
1351115140461244-2นายสมศักดิ์ แซ่ห้อง27วิช้ย43204250.9B
1352115140461246-7นายชาญวิทย์ หวังอารีย์27วิช้ย12201830.9F
1353115140461248-3นายสุเมธ จั่นตอง27วิช้ย22202737.8D+
1354115140461251-7นายวัชระ พิมถาวร27วิช้ย22202737.8D+
1355115140461255-8นายวิชิต แก้วสวรรค์27วิช้ย34201437.5D+
1356115140461260-8นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์เจริญ27วิช้ย16202033.1D
1357115140421001-5นายอภิสิทธิ์ ดวงตา28สุชาติ14150-
1358115140421002-3นายศรีสุวรรณ์ ชื่นใจ28สุชาติ10201930.5F
1359115140421003-1นายภรต สุดจิตต์28สุชาติ39203546.9C+
1360115140421005-6นายพเยาว์ ปานเชี่ยวชาญ28สุชาติ14202333.5D
1361115140421007-2นายเสรี ธีระศรีปรีชา28สุชาติ4719.54854B+
1362115140421009-8นายสุรนาท หลิบนุกูล28สุชาติ19.5201632.9D
1363115140421010-6นายคฑาวุฒิ สุภาษิต28สุชาติ15201832D
1364115140421011-4นายชรัส ฤทธิ์น้อย28สุชาติ22202236D+
1365115140421012-2นายวิรัตน์ สีทอง28สุชาติ24201634.5D
1366115140421013-0นายยอดรัก แสงฮวด28สุชาติ29202238.5C
1367115140421014-8นายปัฐพี โถสูงเนิน28สุชาติ18160-
1368115140421015-5นายอภิชาติ โพธิ์สาจันทร์28สุชาติ16201029.5F
1369115140421018-9นายณรงค์ศักดิ์ ขันทะชา28สุชาติ44204351.6B
1370115140421021-3นายพงษ์เทพ อินทร์ควรชุม28สุชาติ20202436D+
1371115140421023-9นายฉัตรพล กองแก้ว28สุชาติ24203641.8C
1372115140421024-7นายพิทยา สาระมโน28สุชาติ14202634.5D
1373115140421025-4นายพนม บุญเหมาะ28สุชาติ28204145.1C+
1374115140421026-2นายรชานนท์ ดอนสุวรรณ์28สุชาติ24193941.9C
1375115140421027-0นายสมพร เดชหวังกลาง28สุชาติ24203340.7C
1376115140421029-6นายจักรพงษ์ คำสร้อยทอง28สุชาติ20202436D+
1377115140421030-4นายชัยยุทธ์ ทรัพย์ประเสริฐ28สุชาติ20201231.6F
1378115140421032-0นายประพันธ์ เชาว์ดี28สุชาติ17203237.8D+
1379115140421033-8นายพงษ์พันธุ์ เหล่าคนค้า28สุชาติ22.5204243.5C+
1380115140421034-6นายธนพล บัวขาว28สุชาติ18202033.8D
1381115140421037-9นายสุทัศน์ วงษ์รักษา28สุชาติ2319.53339.9C
1382115140421039-5นายรักชาติ ชัยวิเศษ28สุชาติ31203443.6C+
1383115140421040-3นางสาวชลดา เกษร28สุชาติ30.5203343.1C+
1384115140421041-1นายอานุภาพ มูหะหมัด28สุชาติ42206960.4B+
1385115140421042-9นายจตุรพร เย็นศิริ28สุชาติ65207972.4A
1386115140421043-7นายศักดิ์ชัย โหนทองหลาง28สุชาติ15202032.7D
1387115140421044-5นายกิติพงษ์ บางบ่อ28สุชาติ3319.53343.5C+
1388115140421045-2นายพิทักษ์ นามบุญเรือง28สุชาติ32203142.9C+
1389115140421047-8นายวิษณุ จำปาเรือง28สุชาติ16203036.7D+
1390115140421049-4นายปฏิวัติ สังวิบุตร28สุชาติ34205150.9B
1391115140421050-2นายสมเกียรติ ศรีทอง28สุชาติ32203243.3C+
1392115140421051-0นายประพันภร กระทุ่มเขต28สุชาติ20203841.1C
1393115140421054-4นายปิยฉัตร พรพรหมโชติ28สุชาติ20202134.9D
1394115140421056-9นายวสันต์ อภิวันท์สิริวัฒน์28สุชาติ16201230.2F
1395115140421057-7นายพงษ์ศักดิ์ ปลาตุ้ย28สุชาติ62.5207469.6A
1396115140421058-5นายธวัชชัย พลโนนงิ้ว28สุชาติ47196359B+
1397115140421060-1นายณัฏฐ์พงษ์ น้ำเลี้ยงขัน28สุชาติ28201836.7D+
1398115140421061-9นายพลวุฒิ อังกาทิพย์28สุชาติ18202636D+
1399115140421062-7นายเยี่ยมพล เทพานุพัฒน์28สุชาติ19201833.5D
1400115140421063-5นายวิทวัส ภู่รอด28สุชาติ21.52024.536.7D+
1401115140421066-8นายฉลองชัย หยาดคำ28สุชาติ16202635.3D
1402115140431059-1นายสายัณห์ คงเฉลิม29บดินทร์ชาติ12190-
1403115140472002-1นางสาววริศชยา รุ่งเรือง29บดินทร์ชาติ26202237.5D+
1404115140472003-9นางสาวอรสา แก้วขาว29บดินทร์ชาติ102023.532.2D
1405115140472004-7นางสาวจิราภรณ์ มหาโยธี29บดินทร์ชาติ12203035.3D
1406115140472006-2นายคุณากร พลับทอง29บดินทร์ชาติ24202537.8D+
1407115140472007-0นายศุภกร บรรเลง29บดินทร์ชาติ20204041.8C
1408115140472008-8นายไพฑูรย์ ทุมละออ29บดินทร์ชาติ10201629.5F
1409115140472009-6นายอภินันท์ เจริญสุข29บดินทร์ชาติ24191633.5D
1410115140472011-2นายปณต ไกรอนุพงษ์29บดินทร์ชาติ6202330.5F
1411115140472012-0นายทักษดนย์ ณ ลำพูน29บดินทร์ชาติ16201732D
1412115140472013-8นายดนุพล หนูยศ29บดินทร์ชาติ12191227.7F
1413115140472014-6นายกอบกูล คำนู29บดินทร์ชาติ12191729.5F
1414115140472019-5นายภานุพงศ์ ศรีนาคเอี้ยง29บดินทร์ชาติ9202632.7D
1415115140472024-5นางสาววัชรี จันภู29บดินทร์ชาติ26.5202538.7C
1416115140472027-8นายพชร เปียอยู่29บดินทร์ชาติ6202029.5F
1417115140472028-6นายกฤษดา สุภา29บดินทร์ชาติ20202034.5D
1418115140472030-2นายสันติ ทองไชย29บดินทร์ชาติ18202937.1D+
1419115140472034-4นายศราวุฒิ ทองทรัพย์ทวี29บดินทร์ชาติ20201532.7D
1420115140472037-7นายไพฑูรย์ แสงสุวรรณ์29บดินทร์ชาติ18202134.2D
1421115140472038-5นายปิยะพงษ์ รักช่วย29บดินทร์ชาติ10202030.9F
1422115140472042-7นายภูริทัต ใจหลัก29บดินทร์ชาติ12202934.9D
1423115140472044-3นางสาวนิภาภรณ์ ภวนานันท์29บดินทร์ชาติ14202032.4D
1424115140472046-8นายจักร เมืองมณี29บดินทร์ชาติ16190-
1425115140472049-2นายอับดุลกริม เจ๊ะดาโอ๊ะ29บดินทร์ชาติ18201833.1D
1426115140472050-0นางสาวอุบล อินทร์ศวร29บดินทร์ชาติ24203039.6C
1427115140472051-8นางสาวกัลยาณี ศรีวารินทร์29บดินทร์ชาติ21.5201834.4D
1428 115140441201-7นายเทวพร พานิชวงษ์30จันทนี16201430.9F
1429 115140441202-5นายรุ่งเกียรติ งานแข็ง30จันทนี26202839.6C
1430 115140441206-6นายสมปอง ศรีอุลิต30จันทนี10200W
1431 115140441207-4นายสิทธิชัย ทองลา30จันทนี19202034.2D
1432 115140441208-2นายเอกพล เพชรใหม่30จันทนี10192431.4F
1433 115140441213-2นายกิติศักดิ์ แย้มยืนยง30จันทนี37204349.1B
1434 115140441214-0นายกัมพล ทวิศักดิ์สิงห์30จันทนี22203239.6C
1435 115140441216-5นายเอกชัย แซ่คู30จันทนี23201232.7D
1436 115140441217-3นายจีรวุฒิ สุขแสง30จันทนี24203441.1C
1437 115140441218-1นายศักดิ์วินิตย์ หาศรี30จันทนี16201230.2F
1438 115140441220-7นายอนันต์ ผมทำ30จันทนี16202635.3D
1439 115140441221-5นายมนตรี บัวคอม30จันทนี8201227.3F
1440 115140441222-3นายกฤษณะ แก้วนาค30จันทนี21204242.9C+
1441 115140441224-9นายสุริยา แสงจันทร์30จันทนี14202433.8D
1442 115140441225-6นายณรงค์ฤทธิ์ เกษมสานต์30จันทนี20200-
1443 115140441226-4นายอนุกูล ยอดท่าหว้า30จันทนี18201230.9F
1444 115140441227-2นายอรรถชาติ สุพร30จันทนี19.5202435.8D
1445 115140441228-0นายสิทธิชัย ทองมา30จันทนี14202433.8D
1446 115140441229-8นายวุฒิพงษ์ แป้นชูผล30จันทนี6200-
1447 115140441231-4นายอัฐพงษ์ ธรรมแสน30จันทนี18202435.3D
1448 115140441234-8นายปรีชา ดีระเบียบ30จันทนี16202936.4D+
1449 115140441237-1นายชเนรินทร์ รักสัตย์30จันทนี18202033.8D
1450 115140441238-9นายจักรพงศ์ เรือนไธสง30จันทนี21201332.4D
1451 115140441239-7นายปิยะพงศ์ ปานช่วย30จันทนี18201532D
1452 115140441245-4นายสิทธิชัย ยศสาย30จันทนี31203142.5C+
1453 115140441247-0นายวิศรุต ภุมมา30จันทนี24202236.7D+
1454 115140441259-5นายจิรายุ ใจธรรม30จันทนี14201831.6F
1455114940404027-5นายพงษ์พันธ์ กาบเกี๋ยง30จันทนี14202233.1D
1456115040472012-2นายพินิจ เฉลยอาสน์30จันทนี22202035.3D
1457115040472036-1นายอธิบดี กลับสูงเนิน30จันทนี8200-
1458115010417062-8นายสุรเดช เลิศสมบูรณ์สุข31สุรฤทธิ์18202535.6D
1459115110903001-5นางสาวกิติมา รัตโนทัย31สุรฤทธิ์18201130.5F
1460115110903002-3นางสาวสุภาภรณ์ เชื้อหยก31สุรฤทธิ์21.5192435.5D
1461115110903003-1นางสาวน้ำทิพย์ สุหญ้านาง31สุรฤทธิ์20.5201834D
1462115110903004-9นายกิตติศักดิ์ กิจบำรุง 31สุรฤทธิ์16201029.5F
1463115110903005-6นางสาวจรินทร์ทิพย์ ด่านกระโทก31สุรฤทธิ์22202035.3D
1464115110903007-2นางสาวราณี ล่ำสัน31สุรฤทธิ์22192335.4D
1465115110903008-0นางสาวสุนิษา ศักดิ์เศรษฐ์31สุรฤทธิ์20201633.1D
1466115110903010-6นางสาวธัมมิกา สวยรูป31สุรฤทธิ์41191840.5C
1467115110903011-4นายอลงกรณ์ สุขอาบใจ31สุรฤทธิ์22201633.8D
1468115110903012-2นายสุเมธ จิตบุญ31สุรฤทธิ์25192637.5D+
1469115110903013-0นายพิพัฒพร ทิพย์ศรี31สุรฤทธิ์29192739.4C
1470115110903015-5นางสาวศิริรัตน์ ศรีชัย31สุรฤทธิ์35191236.1D+
1471115110903020-5นางสาวกฤษณา อยู่เจริญ31สุรฤทธิ์17.5202134D
1472115110903023-9นาย คณิตนนท์ ปึกขาว31สุรฤทธิ์20201934.2D
1473115110903025-4นาย จีรวัฒน์ ใจเที่ยง31สุรฤทธิ์20201833.8D
1474115110903026-2นางสาว ชลธิชา ปานทิม31สุรฤทธิ์12202433.1D
1475115110903027-0นาย ชิวากร ลักขษร31สุรฤทธิ์26193440.8C
1476115110903028-8นางสาว ชุตินันท์ กู่ก้อง31สุรฤทธิ์18202334.9D
1477115110903029-6นางสาว ณัฐชา ทองสอาด31สุรฤทธิ์20202034.5D
1478115110903030-4นางสาว ณัฐพร พิศนุ31สุรฤทธิ์1420627.3F
1479115110903031-2นางสาว ณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส31สุรฤทธิ์17.5193337.4D+
1480115110903032-0นางสาวดรุณรัตน์ วงษ์แก้ว31สุรฤทธิ์30201235.3D
1481115110903033-8นาย ทศพล มะลิกุล31สุรฤทธิ์124.4F
1482115110903034-6นางสาว ทัศนีย์ จันกล้า31สุรฤทธิ์13202232.7D
1483115110903035-3นาย ธนกฤต มนทการติวงค์31สุรฤทธิ์64.5194057B+
1484115110903037-9นาย ธัชพล เทียมฤทธิ์31สุรฤทธิ์12201630.2F
1485115110903041-1นางสาว พรชฏา สารพัด31สุรฤทธิ์19.5202034.4D
1486115110903043-7นางสาว พรธิวา พรมน้ำฉ่า31สุรฤทธิ์15201229.8F
1487115110903045-2นางสาว พัชรินทร์ คล้ายบุรี31สุรฤทธิ์103.6F
1488115110903046-0นางสาว พัชรินทร์ รักสัตย์31สุรฤทธิ์27192738.6C
1489115110903047-8นางสาว พัชรินทร์ เพลินศิลป์31สุรฤทธิ์12201630.2F
1490115110903048-6นางสาว พัชรี มากพริ้ม31สุรฤทธิ์16201230.2F
1491115110903049-4นางสาว พิมพ์ธิดา ปาลวัฒน์31สุรฤทธิ์17193136.5D+
1492115110903051-0นางสาว ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด31สุรฤทธิ์15203036.4D+
1493115110903053-6นางสาว รัชนีกร มีบุญมาก31สุรฤทธิ์14202534.2D
1494115110903054-4นางสาว รัตนา เจียประดับ31สุรฤทธิ์12201429.5F
1495115110903055-1นางสาว วรรณชนก ชำนาญกิจ31สุรฤทธิ์20201633.1D
1496115110903056-9นาย วรากร บูชาบุญ31สุรฤทธิ์13201429.8F
1497115110903058-5นางสาว วริษา ผลาหาร31สุรฤทธิ์228F
1498115110903060-1นาย วันเฉลิม ศรีนวลกราย31สุรฤทธิ์28201636D+
1499115110903063-5นางสาว ศิริจิตร พงษ์สนิท31สุรฤทธิ์24201935.6D
1500115110903064-3นางสาว ศิริพร เกษหอม31สุรฤทธิ์18202636D+
1501115110903065-0นางสาว สมฤดี พยุงวงษ์31สุรฤทธิ์13202333.1D
1502115110903066-8นางสาว สมฤดี สอนชอุ่ม31สุรฤทธิ์16201430.9F
1503115110903067-6นางสาว สมฤทัย จันทร์สุภา31สุรฤทธิ์14201028.7F
1504115110903068-4นางสาว สุภวรรณ เดชปรีดาผล31สุรฤทธิ์18201632.4D
1505115110903069-2นางสาว สโรชา นนท์รักษานุกูล31สุรฤทธิ์17201632D
1506115110903073-4นาย อรรถกร กิจบำเพ็ญ31สุรฤทธิ์28192136.8D+
1507115110903076-7นางสาว เกศินี รัศมีเพ็ญ31สุรฤทธิ์6202430.9F
1508115110903077-5นางสาว เนตรนภา มีอบ31สุรฤทธิ์12201830.9F
1509115110903078-3นางสาว เบญจมาศ อิศรานุกูล31สุรฤทธิ์37193143.7C+
1510115110903080-9นางสาวจันทนา หลักกรด31สุรฤทธิ์9202030.5F
1511115110903081-7นางสาวจันทนี หลักกรด31สุรฤทธิ์16201230.2F
1512115110903084-1นายรณชัย ชูเจริญ31สุรฤทธิ์12202433.1D
1513115110903085-8นางสาวอุมาภรณ์ สวามิชัย31สุรฤทธิ์16193637.9D+
1514115110903086-6นายวรโชติ สังขะรมย์31สุรฤทธิ์26202036.7D+
1515115110903088-2นางสาวจุฑามาศ สิทธิกุลณะ31สุรฤทธิ์14201229.5F
1516115110903089-0นางสาวยุวเรศ ธรรมวิชิตร์31สุรฤทธิ์15201129.5F
1517115110903090-8นางสาวนิตยา เกตุสุวรรณ์31สุรฤทธิ์16202836D+
1518115110903091-6นายธีรวัจน์ ลลิตกร31สุรฤทธิ์10202231.6F
1519115110903096-5นางสาววรรณษา เขียวกอ31สุรฤทธิ์16202133.5D
1520115110903097-3นางสาวธมลวรรณ ปานสำราญ31สุรฤทธิ์16202434.5D
1521115110903099-9นายพิศณุ สมพร31สุรฤทธิ์24202036D+
1522115110903100-5นายธนวัฒน์ ควรสนธิ31สุรฤทธิ์17201230.5F
1523115110903103-9นางสาวจิราภา พุ่มประทุม31สุรฤทธิ์16.5201431.1F
1524115110903105-4นายเชาวลิต พันธุ์ภักดี31สุรฤทธิ์16201129.8F
1525115110903110-4นายกฤษฎา เที่ยงวงศ์31สุรฤทธิ์18202234.5D
1526115110903113-8นางสาวทิวาพร ลือกำลัง31สุรฤทธิ์165.8F
1527115110903115-3นายอิสรินทร์ เจริญสุข31สุรฤทธิ์25192537.2D+
1528115110903116-1นางสาวฐิตาภรณ์ แบ่งลาภ31สุรฤทธิ์18201933.5D
1529115110903118-7นางสาวกฤษณา ทัพวงษ์31สุรฤทธิ์20193539C
1530115110903119-5นายอิทธิพล คำมาลา31สุรฤทธิ์22201834.5D
1531115110903120-3นางสาวสุทธินันท์ คูสกุล31สุรฤทธิ์15201229.8F
1532014751304018-7นางสาวจุฑามาศ ภูพาดหิน32สุรฤทธิ์14201731.3F
1533115110904001-4นางสาวอุรนิตย์ ผาจันทร์32สุรฤทธิ์24.5193239.5C
1534115110904002-2นางสาวสุภาพร รัตนพลที32สุรฤทธิ์17202434.9D
1535115110904003-0นางสาวปรียาพร บานแย้ม32สุรฤทธิ์22201132D
1536115110904004-8นางสาวรพีพร ทองโชติ32สุรฤทธิ์12201630.2F
1537115110904005-5นางสาวบังอร แกมรัมย์32สุรฤทธิ์10203134.9D
1538115110904006-3นางสาวจิตตินาถ พรรณะสี32สุรฤทธิ์23193038.3C
1539115110904007-1นางสาวจารุวรรณ มารุจกล้า32สุรฤทธิ์32195149.2B
1540115110904009-7นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสุขใจ32สุรฤทธิ์14202634.5D
1541115110904010-5นางสาววาสนา อยู่มั่น32สุรฤทธิ์21202436.4D+
1542115110904012-1นายอดิศักดิ์ เหมคช32สุรฤทธิ์22201332.7D
1543115110904014-7นางสาวจามจุรี เกตุบัวขาว32สุรฤทธิ์12202232.4D
1544115110904015-4นางสาววัชรี ชมพู32สุรฤทธิ์12203236D+
1545115110904017-0นางสาวสุดารัตน์ ชมรุ่ง32สุรฤทธิ์28192237.2D+
1546115110904019-6นางสาวปัทมา อ่อนท้วม32สุรฤทธิ์22201633.8D
1547115110904020-4นางสาวอรพิชญ์ วัณณคุปต์32สุรฤทธิ์8201327.6F
1548115110904021-2นายธนกร นาคสีคร้าม32สุรฤทธิ์12202031.6F
1549115110904022-0นายคณิน ศรีรัตน์32สุรฤทธิ์15203136.7D+
1550115110904024-6นางสาวพิมฉัตร โมดา32สุรฤทธิ์11201529.5F
1551115110904025-3นางสาววิสาพัชร์ ศรีนาค32สุรฤทธิ์14202534.2D
1552115110904029-5นางสาวขนิษฐา เอียมละออ32สุรฤทธิ์30.5194546.5C+
1553115110904035-2นางสาวสุกานดา ศรีโสภา32สุรฤทธิ์10201228F
1554115110904036-0นางสาวสุชาดา สุขประเสริฐ32สุรฤทธิ์12202132D
1555115110904037-8นายราชัย ดาราโพธิ์32สุรฤทธิ์15202634.9D
1556115110904040-2นางสาวสุภัค ยินดีรูป32สุรฤทธิ์22202236D+
1557115110904041-0นายไพบูลย์ ชิวะภา32สุรฤทธิ์38194448.8B
1558115110904042-8นางสาวสมระวี ดวงทอง32สุรฤทธิ์14202132.7D
1559115110904043-6นางสาวสุดาวดี มโนรมณ์32สุรฤทธิ์18.5193036.6D+
1560115110904045-1นางสาวดวงสมร ทองสุข32สุรฤทธิ์10201328.4F
1561115110904048-5นางสาวนรารัตน์ เทียนชัยทัศน์32สุรฤทธิ์16202434.5D
1562115110904049-3นางสาวศิรินันท์ รุ่งเรืองธรรม32สุรฤทธิ์24192436.5D+
1563115110904053-5นางสาววิภาดา ผลเจริญ32สุรฤทธิ์8202230.9F
1564115110904061-8นายจักรพงศ์ สังโชติ32สุรฤทธิ์30194646.6C+
1565115110904062-6นายอุตมรินน์ จรัญเต๋32สุรฤทธิ์14201229.5F
1566115110904064-2นางสาวนุชจรินทร์ นนทรีย์32สุรฤทธิ์20202436D+
1567115110904066-7นางสาวพินิจกานต์ อารีวงษ์32สุรฤทธิ์14201430.2F
1568115110904070-9นางสาวจาริษา สุขศรี32สุรฤทธิ์19.5201231.5F
1569115110904071-7นางสาวชนากานต์ สืบนิคม32สุรฤทธิ์18202033.8D
1570115110904072-5นางสาววาริณี คุ้มสะอาด32สุรฤทธิ์22202336.4D+
1571115110904073-3นางสาวศิริลักษณ์ สดใส32สุรฤทธิ์23192636.8D+
1572115110904074-1นายวรายุทธ กุลมา32สุรฤทธิ์10201830.2F
1573115110904082-4นางสาวณัฐสดา บุญมานิต32สุรฤทธิ์23201634.2D
1574115110904084-0นางสาว จิราพร จ้อยรุ่ง32สุรฤทธิ์19202636.4D+
1575115110904085-7นางสาว ชญาณ์พิสุทธิ์ แก้วสุวรรณ์32สุรฤทธิ์16202735.6D
1576115110904086-5นางสาว ดลยา ปุคลิต32สุรฤทธิ์38195552.8B
1577115110904088-1นางสาว นงรักษ์ เขียนปัญญา32สุรฤทธิ์22202236D+
1578115110904089-9นางสาว นพวรรณ ด่านบำรุงตระกูล32สุรฤทธิ์24193038.6C
1579115110904092-3นางสาว พนิดา บุญธรรม32สุรฤทธิ์18202736.4D+
1580115110904096-4นาย พีรวัฒน์ ดวงอาจ32สุรฤทธิ์16193537.5D+
1581115110904097-2นางสาว ภัสราภรณ์ เกรัมย์32สุรฤทธิ์15.5202032.9D
1582115110904099-8นางสาว รุ่งอรุณ วิวัฒน์32สุรฤทธิ์32.5192439.5C
1583115110904100-4นางสาว วรรณิกา จันทร์ศาสตร์32สุรฤทธิ์13202433.5D
1584115110904101-2นางสาว วรรณิษา นาคแกมทอง32สุรฤทธิ์14202433.8D
1585115110904104-6นางสาว ศมน ศรีตาแสน32สุรฤทธิ์18202134.2D
1586115110904106-1นางสาว สุกัญญา ศรีนอก32สุรฤทธิ์31192840.5C
1587115110904108-7นางสาว สุวรรณี แก้วล้อม32สุรฤทธิ์22.5202236.2D+
1588115110904109-5นางสาว หนึ่งฤทัย ห้าวหาญ32สุรฤทธิ์18201532D
1589115110904110-3นางสาว อนุชสรา คำตัน32สุรฤทธิ์24202036D+
1590115110904114-5นางสาวปนิศา นมัสการ32สุรฤทธิ์18192936.1D+
1591115110904115-2นางสาวสุพัตรา ชาวสวน32สุรฤทธิ์17.5201832.9D
1592115110904117-8นางสาวแก้วตา เจียรสถิตย์32สุรฤทธิ์8201829.5F
1593115110904118-6นางสาวจุฑาทิพย์ หงสกุล32สุรฤทธิ์21.5202536.9D+
1594115110904119-4นางสาวพุทธชาติ ประคำนอก32สุรฤทธิ์14203236.7D+
1595115011114007-7นางสาวดวงกมล เกียรติลุนสงฆ์3322202236D+
1596115011114008-5นายวรุตน์ แสนสระดี331420828F
1597115011114014-3นายประเวศน์ เถื่อนชนะ3312201630.2F
1598115011114015-0นายกฤษดา โสมเสา3314201430.2F
1599115011114018-4นายอนุศาสน์ อนุศาสนนันท์3310201629.5F
1600115011114020-0นายธีรชัย ขวัญกี้338201829.5F
1601115011114022-6นายอุกกฤษฎ์ แก้วสุขประสิทธิ์3313201630.5F
1602115011114024-2นายพงศธร ศิลปวานิชย์3313201429.8F
1603115011114029-1นายนิพนธ์ ยิ่งวงศ์3322201031.6F
1604115011114031-7นางสาวพัชรวรัตถ์ ทองเมืองหลวง3311201730.2F
1605115110214003-5นายเอกพล ไหมด้วง336201226.5F
1606115110214004-3นางสาวอรวรรณ เหล็กเขียว3310201428.7F
1607115110214005-0นายภัทรพล กีตา3325201634.9D
1608115110214007-6นายพงศ์วรรธน์ ประเสริฐไพบูลย์3318202134.2D
1609115110214008-4นายสมเกียรติ สมพอง336201728.4F
1610115110214010-0นายสิทธิพร สนแก้ว3310201830.2F
1611115110214011-8นายยุทธชัย โกสิงห์3316202033.1D
1612115110214012-6นายฐารวี แก้วมณี3314202032.4D
1613115110214013-4นางสาวนันทิยา อู่ทอง3318201833.1D
1614115110214015-9นายอิทธิ อั้งเอย3314201831.6F
1615115110214017-5นายณัฎฐ์ชานนท์ แต่งเกลี้ยง3316202033.1D
1616115110214018-3นายเจษฎา หมูรอด3320202235.3D
1617115110214020-9นายประมุข ทองทวีชัยกิจ338201428F
1618115110214022-5นายพิระเดช อินทรศักดิ์3312201630.2F
1619115110214023-3นายวัชระพล คงคารักษ์3314201028.7F
1620115110214025-8นางสาวณัฐธิตา ทับพุ่ม3320202134.9D
1621115110214028-2นายขวัญ สวัสดี3316202233.8D
1622115110214029-0นายชัยวัฒน์ ภิรมย์กล่ำ3320203038.2C
1623115110214030-8นายธีรพงษ์ สันป่าแก้ว3312201630.2F
1624115110214031-6นายไกรสร สุริโย3315201631.3F
1625115110214032-4นายศุภชัย เทียบหลี3314201630.9F
1626115110214033-2นางสาวชัชฎา ฉายเนตร33820825.8F
1627115110212001-1นางสาวพลอย ภวะโชติ3414202233.1D
1628115110212004-5นายสิทธิพงศ์ สุวรรณัง3416202534.9D
1629115110212009-4นายฉัตรชัย เจริญพร3430202439.6D
1630115110212011-0นายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข3412201931.3F
1631115110212012-8นายประเสริฐ คำเงิน3411202031.3F
1632115110212013-6นายชาญณรงค์ ลำดวน3410204740.7C
1633115110212014-4นายศตวรรษ เนียมมณี3426202638.9C
1634115110212015-1นายณัฐพล ดีอุต348201929.8F
1635115110212016-9นายมานพ ธวัชธนานนท์3418201230.9F
1636115110212017-7นายไวยวุธ เกาทัณฑ์341220827.3F
1637115110212019-3นายอลงกรณ์ สมัคการ3414201430.2F
1638115110212020-1นายศาสตรา จันทรนิภาพงศ์3412201429.5F
1639115110212021-9นายกุลชาติ ศิลปวิจารณ์3422201232.4D
1640115110212022-7นายณัฐพงษ์ เกตุอ่ำ3420201833.8D
1641115110212023-5นายวันเฉลิม รัตนวงษ์3416202836D+
1642115110212026-8นายสิทธิโชค ตรีโพลา3418202033.8D
1643115110212029-2นายเดชาวัต แก้วตะพาน3416202233.8D
1644115110212030-0นายสันทนะ เกิดสวัสดิ์3424201233.1D
1645115110212032-6นายไมตรี ผุดผ่อง34122024.4F
1646115110212033-4นายณัฐวัฒน์ สารประสพ341420627.3F
1647115110212034-2นายชาคริต แสนทวีสุข3432201035.3D
1648115110212035-9นายเอกพงษ์ อินใจ3416201631.6F
1649115011117027-2นายดุษฎี แซ่โค้ว35อันชัญ12202232.4D
1650115110217002-4นายวีระพล ดำเนินพาณิชย์35อันชัญ31202138.9C
1651115110217003-2นางสาวชนาภรณ์ เจ๊ะมะหะหมัด35อันชัญ1716624.4F
1652115110217004-0นางสาวศิริวรรณ พวงภู่35อันชัญ29202640C
1653115110217005-7นายจิระเดช สร้อยแสง35อันชัญ41207160.7B+
1654115110217006-5นายอรรณพ ภาคพาไชย35อันชัญ22201834.5D
1655115110217009-9นางสาวจิราภรณ์ พัฒนากูล35อันชัญ120W
1656115110217010-7นายวรพล วัชราพาณิชย์35อันชัญ31202540.4C
1657115110217011-5นางสาวภัชราพรรณ ผันผ่อน35อันชัญ23202537.5D+
1658115110217012-3นายภานุพงศ์ เพ็ชร์รัตน์35อันชัญ12203035.3D
1659115110217013-1นายนราธิป ศรีดี35อันชัญ12203637.5D+
1660115110217016-4นายกวิน ธีระวัฒนาสุข35อันชัญ16202334.2D
1661115110217019-8นายณัฐวุฒิ มีพวง35อันชัญ14202534.2D
1662115110217021-4นายจตุรงค์ แก้วจันต๊ะ35อันชัญ18202736.4D+
1663115110217022-2นางสาวพัชราภรณ์ แก้วลักมุก35อันชัญ21203239.3C
1664115110217024-8นายประกิต ภูมิวงค์35อันชัญ27.5203643.1C+
1665115110217025-5นายสรานุวัฒน์ ผ่านอ้น35อันชัญ12181226.7F
1666115110217027-1นายพุทธิพงษ์ ทรัพย์งาม35อันชัญ12202232.4D
1667115110217028-9นายณัฐพงศ์ ศรีวงษ์ชัย35อันชัญ22201734.2D
1668115110217029-7นายปิยะณัฐ นาคะ35อันชัญ15203036.4D+
1669115110217031-3นางสาวนริศรา แสงประเสริฐ35อันชัญ14201932D
1670115110217033-9นายณัฐวุฒิ สุวรรณประสาร35อันชัญ13201429.8F
1671115110217034-7นายสิทธิโชค อรุณชัย35อันชัญ17201230.5F
1672115110217035-4นายธิชากร ทองดี35อันชัญ14202534.2D
1673115110217036-2นายฉัตรชัย ทาสุรินทร์35อันชัญ47206661.1B+
1674115110217037-0นายกฤษณวร ขาวมะณี35อันชัญ19201833.5D

จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์
วิธีทำ: ใช้ PHP อ่านไฟล์ Excel