ผลการสอบวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x (4/11) + คะแนนปลายภาค x (4/11) + จิตพิสัย 20 %

No.รหัสนักศึกษา.ชื่อ-สกุลSectionผู้สอนกลางภาค 110จิตพิสัย 20%ปลายภาค 110 รวม 100% Grade
1115011002001-5นายกิตติ สุขประทุม1บดินทรชาติ241824.535.6D+
2115011002003-1นายธนากร ดอกกระโทก1บดินทรชาติ322019.538.7C
3115011002005-6นายกิตติชัย ศรีขรรค์ไชย1บดินทรชาติ12201529.8F
4115011002006-4นางสาวอรวิภา วงษ์ตาแพง1บดินทรชาติ432033.547.8B
5115011002007-2นางสาวสายรุ้ง เสือหาญ1บดินทรชาติ292029.541.3C+
6115011002009-8นางสาวเนตรชนก สมพงษ์1บดินทรชาติ34202441.1C+
7115011002010-6นายเจษฎา มูลทองตน1บดินทรชาติ261918.535.2D+
8115011002012-2นางสาวเสาวลักษณ์ อรรถโยโค1บดินทรชาติ22181431.1F
9115011002013-0นางสาวมัทนา มงคลเคหา1บดินทรชาติ26193942.6C+
10115011002014-8นายภัทภูมิ วุฒิยางกูร1บดินทรชาติ302029.541.6C+
11115011002015-5นางสาวจิตติพร เหลียวประภากุล1บดินทรชาติ28202037.5C
12115011002016-3นายชัชวาลย์ อรุณชาติตระกูล1บดินทรชาติ571946.556.6B+
13115011002017-1นายศุภวัฒน์ โพธิสิทธิ์1บดินทรชาติ25192938.6C
14115011002019-7นายประเสริฐ ลำเภา1บดินทรชาติ312039.545.6B
15115011002020-5นางสาววิภาวี เรืองพรวิสุทธิ์1บดินทรชาติ29195348.8B
16115011002021-3นายเกียรติศักดิ์ จ้ำสีชา1บดินทรชาติ371933.544.6B
17115011002024-7นางสาวสุพรรณนิการ์ คงมานะ1บดินทรชาติ362037.546.7B
18115011002025-4นางสาวจันทญา พลเกษตร1บดินทรชาติ182026.536.2D+
19115011002026-2นางสาวกิจประภา ชูประเสริฐ1บดินทรชาติ201924.535.2D+
20115011002027-0นายสุภัทรชัย สุวรรณโต1บดินทรชาติ18202636D+
21115011002028-8นางสาวนภาพร บัวพร1บดินทรชาติ312033.543.5C+
22115011002029-6นายธีรนัย เดชบุญญาภิชาติ1บดินทรชาติ32202741.5C+
23115011002031-2นางสาวเบญจลักษณ์ ไกรสกุลศักดิ์1บดินทรชาติ492044.554B+
24115011002032-0นางสาวพีรยา จันทรานุกูล1บดินทรชาติ492050.556.2B+
25115011002067-6นายวิธวินท์ เชรษฐศิริ1บดินทรชาติ262017.535.8D+
26115011002068-4นายพงศ์สันต์ แตงเผือก1บดินทรชาติ222032.539.8C
27115011002070-0นางสาวศศธร ทวีบุตร1บดินทรชาติ241924.536.6D+
28115011002074-2นางสาวสิริเกศ จันทะประเทศ1บดินทรชาติ212019.534.7D+
29115011002084-1นางสาวสิริพร อินอ่อน1บดินทรชาติ281831.539.6C
30115011002085-8นางสาวนิลยา เมฆอับ1บดินทรชาติ36206054.9B+
31115011002086-6นางสาวรุ่งนภา พิภักกิจ1บดินทรชาติ44196458.3B+
32115011002087-4นางสาววัลยาพร ไทยนุกูล1บดินทรชาติ23193640.5C+
33115011002088-2นางสาวสุรีวรรณ์ เข็มทอง1บดินทรชาติ351837.544.4C+
34115011002089-0นางสาวณัฐกุล ตันติไพจิตร1บดินทรชาติ312023.539.8C
35115011002091-6นายกิตติคุณ ชูไทย1บดินทรชาติ342021.540.2C
36115011002092-4นางสาวนฤมล สมแก้ว1บดินทรชาติ632059.564.5A
37115011002095-7นายกรกฎ มีเสถียร1บดินทรชาติ332047.549.3B
38115011002096-5นายอัฐภรณ์ บุญจังหูน1บดินทรชาติ382048.551.5B
39115011002110-4นายจุฑาพัฒน์ บุญหนุน1บดินทรชาติ242026.538.4C
40115011002111-2นายราม ชิ้นอินมนู1บดินทรชาติ241926.537.4C
41115011002113-8นายณัฐพงศ์ บุญช่วย1บดินทรชาติ342027.542.4C+
42014751501023-8นางสาวศศิธร ถึงประเสริฐ2ฉันทนา24202036D+
43114911504025-9นางสาวมุทิตา น้ำวล2ฉันทนา20202937.8C
44114911504051-5นางสาวจุฑามาศ เริ่มเจริญ2ฉันทนา35203344.7B
45114911504064-8นางสาวปริญญาพร ภัทรกุลภักดี2ฉันทนา312035.544.2C+
46115011002034-6นางสาวปรียานุช เรืองสังข์2ฉันทนา292044.546.7B
47115011002038-7นางสาวทิพวรรณ เมฆพัฒ2ฉันทนา24202638.2C
48115011002040-3นายภาคย์ คงนคร2ฉันทนา24201433.8D
49115011002041-1นายวิชาญ ธีระภาพ2ฉันทนา30201837.5C
50115011002042-9นายปริญญา กันหริ2ฉันทนา34202340.7C+
51115011002043-7นางสาวจุฑารัตน์ กระดาษทอง2ฉันทนา41204450.9B
52115011002044-5นายพสธร ทิมุนนี2ฉันทนา44204050.5B
53115011002045-2นายทัศนัย เสือเมือง2ฉันทนา41202945.5B
54115011002046-0นางสาวปรารถนา ทองปุสสะ2ฉันทนา40203145.8B
55115011002047-8นายคมสันต์ พันธ์หนองหว้า2ฉันทนา3613.1F
56115011002048-6นายนิติภูมิ เดชวงศ์ยา2ฉันทนา22202436.7D+
57115011002049-4นางสาวธันย์ชนก บุญฉายา2ฉันทนา35201939.6C
58115011002052-8นางสาวฌัลลิกา วิทยากุล2ฉันทนา312061.553.6B+
59115011002053-6นางสาวสุนทรี ผลดีประสิทธิ์2ฉันทนา322020.539.1C
60115011002055-1นายคมสันต์ ศรีสุวรรณ2ฉันทนา282039.544.5C+
61115011002056-9นางสาวปณัสสา สมเลข2ฉันทนา262028.539.8C
62115011002058-5นายณัฐรินทร์ ผดุงบุตร2ฉันทนา24203039.6C
63115011002059-3นางสาวนฤมล ใจบุญ2ฉันทนา372048.551.1B
64115011002060-1นางสาวขวัญฤดี พีรพรธรรม2ฉันทนา50204654.9B+
65115011002061-9นางสาวณัฐฐารัตน์ เทียนขาว2ฉันทนา732066.570.7A
66115011002062-7นางสาวขนิษฐา พึ่งสุข2ฉันทนา46202545.8B
67115011002063-5นายอุกฤษฏ์ กลับอำไพ2ฉันทนา28202438.9C
68115011002064-3นางสาวนภัคศรณ์ พิริยสุวัฒน์2ฉันทนา20202134.9D+
69115011002065-0นางสาวสุมาลี ขำตระกูล2ฉันทนา3713.5F
70115011002066-8นายกฤติกร ธรรมนิทา2ฉันทนา55204957.8B+
71115011002076-7นางสาวศุทธินี ศรีวิไชย2ฉันทนา30203342.9C+
72115011002078-3นางสาววาสุนี แก้วบุตร2ฉันทนา202025.536.5D+
73115011002080-9นางสาวเรวดี มุ้งทอง2ฉันทนา50206762.5B+
74115011002081-7นางสาวหทัยภัทร สุทิน2ฉันทนา12201830.9F
75115011002098-1นางสาวดวงฤทัย ตี่สุข2ฉันทนา662066.568.2A
76115011002099-9นายอธิคม สมใจนึก2ฉันทนา352053.552.2B
77115011002100-5นางสาวดาวรรณ หล่อนิล2ฉันทนา602054.561.6B+
78115011002101-3นายกฤษฎา รุ่งรัตนวิไล2ฉันทนา462024.545.6B
79115011002103-9นางสาวกรวิกา ตุรงคติณชาติ2ฉันทนา452053.455.8B+
80115011002104-7นางสาวมัลลิยา ทรงคำ2ฉันทนา442041.551.1B
81115011002105-4นายธวัชชัย อนันต์พัฒนา2ฉันทนา31204848.7B
82115011002106-2นางสาวชนัดดา สาตราภัย2ฉันทนา40204249.8B
83115011002107-0นายพีรพล กมลโกศล2ฉันทนา422040.550B
84115011002108-8นางสาววริยา เข็มรัมย์2ฉันทนา522053.558.4B+
85115011002109-6นางสาวกาญจนา กลิ่นเกษร2ฉันทนา4014.5F
86115031001002-2นางสาววรรณพร อภิวันท์สิริวัฒน์2ฉันทนา272022.538C
87115031001006-3นายคอฟิซ ดือราโอ๊ะ2ฉันทนา21202034.9D+
88115031001010-5นายอภิเชษฐ์ ขุนพยัคฆ์2ฉันทนา16201832.4D
89115031001013-9นายปองพล รินมุกดา2ฉันทนา24201835.3D+
90115031001018-8นายสุทธิพงค์ ชูกำเนิด2ฉันทนา23202035.6D+
91115031001027-9นายไพบูลย์ ศรีสุวรรณ2ฉันทนา242013.533.6D
92115031001051-9นายวัชระ ศรประดิษฐ์2ฉันทนา34202641.8C+
93014751501026-1นายสัญชัย ปลื้มญาติ3อันชัญ22182434.7D+
94014751501029-5นายอธิปไตย สุวรรณ3อันชัญ38202141.5C+
95115010801002-8นายนพปฎล วัยอัศว3อันชัญ422025.544.5C+
96115010801004-4นางสาวอทิตยา เกษวิยะการ3อันชัญ482019.544.5C+
97115010801007-7นายวิทยา ปู่สวัสดิ์3อันชัญ242036.542C+
98115010801009-3นายปฐมรัฐ โพธิ์หิรัญ3อันชัญ652066.567.8A
99115010801010-1นายจักรกฤษณ์ สงวนธิ3อันชัญ160W
100115010801011-9นายภวัต วรรณทอง3อันชัญ28201937.1C
101115010801012-7นางสาวชนิดา ศักดิ์สิริโกศล3อันชัญ30203041.8C+
102115010801013-5นายณัฐพงษ์ ระวัง3อันชัญ28202740C
103115010801016-8นางสาวจุฑามณี จันทร์เทศ3อันชัญ220W
104115010801018-4นายวีรยุทธ ต่อเชื้อ3อันชัญ260W
105115010801019-2นางสาวณัฐินี นงค์สูงเนิน3อันชัญ182030.537.6C
106115010801022-6นายจักรพันธุ์ ธุระยศ3อันชัญ242016.534.7D+
107115010801023-4นายวิสิษฏ์ ถมปัด3อันชัญ572062.563.5A
108115010801025-9นายอิทธิพงศ์ สุวรรณรูป3อันชัญ30202941.5C+
109115010801026-7นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเงิน3อันชัญ302030.542C+
110115010801027-5นายวัชนันท์ จิตภักดี3อันชัญ242041.543.8C+
111115010801028-3นายสิทธิโชค พัฒนานันท์3อันชัญ382022.542C+
112115010801029-1นายกิตติพงษ์ เนตรโพธิ์แก้ว3อันชัญ422051.554B+
113115010801030-9นายนวพจน์ สมบูรณ์ศิลป์3อันชัญ322022.539.8C
114115010801032-5นางสาวชวันธร วัชรเสวี3อันชัญ302033.543.1C+
115115010801034-1นายสุรสิทธิ์ ผลพิกุล3อันชัญ15203237.1C
116115010801036-6นายปิโยรส สุรินทร์3อันชัญ36203144.4C+
117115010801037-4นายปิติวรรธน์ จุลสุคนธ์3อันชัญ422034.547.8B
118115010801038-2นายภาณุพล ดรเขื่อนสม3อันชัญ16200W
119115010801039-0นายธนัท จงจิรวัฒน์3อันชัญ18203539.3C
120115010801040-8นางสาวณวรรณ พิบูลนรเศรษฐ์3อันชัญ572057.561.6B+
121115010801041-6นายแทนธง ฝันเยื้อง3อันชัญ37202442.2C+
122115010801042-4นางสาวกฤตยา แสนสุข3อันชัญ202026.536.9D+
123115010801045-7จ่าอากาศเอกศรัณย์ ลัดดาพวง3อันชัญ552065.563.8A
124115010801047-3นายสุวพร วรสิทธิ์3อันชัญ18201632.4D
125115010801048-1นางสาวพัชรี สนิทนอก3อันชัญ322017.538C
126115010801050-7นางสาวณภัทร หมั่นคง3อันชัญ192017.533.3D
127115010801051-5นายชญานิน สุจีนะพงษ์3อันชัญ28202238.2C
128115010801056-4นายสถิตย์ คงสุข3อันชัญ47204553.5B+
129115010801057-2นางสาวพรศิริ รัมมะเจ็ด3อันชัญ302017.537.3C
130115010801059-8นายยุทธจักร ใจคำ3อันชัญ20202335.6D+
131115010801061-4นายธันวา ไหวพินิจ3อันชัญ332035.544.9B
132115010801064-8นายดำรงชัย ภู่สุวรรณ3อันชัญ140W
133115010801069-7นายรัตนโชติ รุ่งวิทย์หงสะกุล3อันชัญ180W
134115010801070-5นายปองสิชฌ์ พิศิษฐการ3อันชัญ20201432.4D
135115010801072-1นายธนพล ทองดี3อันชัญ180W
136115010801073-9นางสาวจันทร์ทิพย์ เสือจำศิล3อันชัญ160W
137115010801074-7นายภคพงศ์ สุขสงวน3อันชัญ182045.543.1C+
138115010801076-2นางสาวนราภรณ์ เตยหล้า3อันชัญ811967.573A
139115010801079-6นางสาววรรณวิสา ชำนาญกิจ3อันชัญ25202839.3C
140115010801080-4นางสาวอิศรา มงคลคำนวณเขตต์3อันชัญ00W
141115010801082-0นางสาวอนัญญา นันทนานนท์3อันชัญ262020.536.9D+
142115010801084-6นางสาววรรณภรณ์ สุภรณ์ไพจิต3อันชัญ602072.568.2A
143115010801087-9นางสาวจิราภรณ์ เปรมภู่3อันชัญ342032.544.2C+
144115010801088-7นางสาวรวีวรรณ อภิรักษาทร3อันชัญ272038.543.8C+
145115010801089-5นายภาณุวัฒน์ ทับทิมดี3อันชัญ482052.556.5B+
146115010801090-3นายฐาปกรณ์ อ่อนประทุม3อันชัญ402065.558.4B+
147115010801093-7นายพงศธร สนสกุล3อันชัญ260W
148115010801094-5นายอัครพล จันทร์อุดม3อันชัญ22202637.5C
149115010801095-2นายวิบูลย์ เพชรธนพงศ์3อันชัญ142017.531.5D
150014551502011-6นายพนมกร ศรีสวัสดิ์4วรนุช28203141.5C+
151014751502023-7นายปริญญา สมสมัย4วรนุช242016.534.7D+
152014751503038-4นายเอกลักษณ์ เสาร์ฤกษ์4วรนุช232020.535.8D+
153014851502042-5นายศุภนิมิต วัฒนสนธิ4วรนุช28202840.4C+
154014851502050-8นายอรรถพงศ์ ภิรมย์ทอง4วรนุช32201637.5C
155014851502063-1นายจักรพันธ์ เฉยยั่งยืน4วรนุช30201536.4D+
156014851502075-5นายกิตติ คลังทับ4วรนุช27201033.5D
157014851502076-3นายสิทธิชัย โชติตระกูล4วรนุช292016.536.5D+
158014851502078-9นายณัฐพงศ์ เพ็ชรอินทร์4วรนุช27202137.5C
159014851502085-4นายเกรียงไกร แย้มยิ้ม4วรนุช26201434.5D
160014851503049-9นายจักรพงศ์ กิจรุ่งเรือง4วรนุช38203044.7B
161014851503073-9นายปรัชญา ทะนารี4วรนุช272025.539.1C
162014851503089-5นายจตุพล ธรรมวงศ์4วรนุช182029.537.3C
163014851503093-7นายอรรคพล โชติทัตต์4วรนุช26202237.5C
164114911502014-5นายยุทธศักดิ์ ทวีชาติ4วรนุช24202738.5C
165114911502022-8นายนิคม พาลี4วรนุช182026.536.2D+
166114911502055-8นายณัฐพล พุทธรักษา4วรนุช28202740C
167114911502056-6นายพนมรุ่ง เสาใบ4วรนุช37202843.6C+
168114931502033-3นางสาววลีรัตน์ ผลอุดม4วรนุช2001613.1F
169115010802022-5นายอภิลักษณ์ แสนสุข4วรนุช31202741.1C+
170115010802023-3นางสาววรัญญา ตากดำรงค์กุล4วรนุช502043.554B+
171115010802024-1นางสาวกรรณิกา ศูนย์กลาง4วรนุช37203947.6B
172115010802025-8นางสาวพิมล กิ่งน้อย4วรนุช382027.543.8C+
173115010802026-6นางสาวกมลชนก กองแสน4วรนุช242022.536.9D+
174115010802027-4นางสาวฐาปนี วังกานนท์4วรนุช382033.546B
175115010802028-2นายรัชพงศ์ วงศ์แพทย์4วรนุช141834.535.6D+
176115010802029-0นายพิเชษฐ์ สู่ความดี4วรนุช18202636D+
177115010802030-8นายชยพล เกรียงวิภา4วรนุช34201437.5C
178115010802031-6นายชนาทร โพธิ์แจ้ง4วรนุช27202940.4C+
179115010802032-4นางสาวอัญญารัตน์ ทองโพธิ์4วรนุช31203644.4C+
180115010802033-2นายอุดมศักดิ์ ดวงพรหม4วรนุช43204351.3B
181115010802034-0นางสาวนภาพร รักอิสสระ4วรนุช31203142.5C+
182115010802035-7นางสาวโสภา คำแสน4วรนุช34182138C
183115010802036-5นางสาวสุชาดา เปรมแปลก4วรนุช18181831.1F
184115010802037-3นางสาวเบ็ญจพร เกรียงชัยพฤกษ์4วรนุช33202942.5C+
185115010802038-1นางสาวโสภณา ทองทรัพย์ใหญ่4วรนุช38206156B+
186115010802040-7นายอดุลย์ ตอฮา4วรนุช201816.531.3F
187115010802041-5นางสาวปณัสสา บรรณทอง4วรนุช38203948B
188115010802042-3นายธราธร ตาลพรรณ์4วรนุช30.5203644.2C+
189115010802044-9นายโสภณ ซิ้มจี๋4วรนุช702080.574.7A
190115010802045-6นายคาวี ทาบึงกาฬ4วรนุช28202037.5C
191115010802046-4นางสาวจรรยารัตน์ จันทร์เขียว4วรนุช142038.539.1C
192115010802049-8นางสาวนันทนา หัวดอน4วรนุช162017.532.2D
193115010802050-6นายวิษณุ รุ่งเรืองศักดิ์4วรนุช20202335.6D+
194115010802051-4นายชาลี กลิ่นเถา4วรนุช32201637.5C
195115010802052-2นางสาวณิชนันทน์ โพธิ์สุวรรณ4วรนุช24201835.3D+
196115010802054-8นายพนากร มีมนต์4วรนุช23202738.2C
197115010802055-5นางสาววิภาดา เกื้อธนะอนันต์4วรนุช341818.537.1C
198115010802056-3นางสาวรุจิรดา จันทร์เพ็ญ4วรนุช302030.542C+
199115010802057-1นายฝน วัฒนสุธิสาร์4วรนุช26203742.9C+
200115010802058-9นายกิตติพงศ์ ทองอร่าม4วรนุช262049.547.5B
201115010802060-5นางสาวภัทรภรณ์ โชติกพงษ์4วรนุช53206462.5B+
202115010802061-3นายสายชล อุดมอภิญญา4วรนุช322045.548.2B
203115010802062-1นางสาวภรณ์ทิพย์ รอดสำราญ4วรนุช422035.548.2B
204115010802063-9นายอภิสิทธิ์ กล่อมกุล4วรนุช25203240.7C+
205115010802070-4นางสาวชลธิชา ดาเอก4วรนุช182022.534.7D+
206115010802071-2นางสาวชาริยา หมื่นนาค4วรนุช20202235.3D+
207115010804070-2นายอรรจน์ รัฐถาวร4วรนุช26182335.8D+
208114931501004-5นายวชร กันหา5ชนกนันท์20201131.3F
209114931501017-7นายอิทธิวัตร ชูชาติ5ชนกนันท์22171831.5F
210114931501020-1นางสาวอนุธิดา เหมะสิขัณฑะกะ5ชนกนันท์20172031.5F
211115010802001-9นางสาวปัทมา การุณ5ชนกนันท์28201937.1C
212115010802002-7นางสาวปวีณา สีเที่ยงธรรม5ชนกนันท์28191835.7D+
213115010802004-3นายนทีเทพ สุขสำราญ5ชนกนันท์242049.546.7B
214115010802005-0นางสาวเจนจิรา บุญส่งรุ่งเรือง5ชนกนันท์212014.532.9D
215115010802007-6นางสาวขวัญฤดี สีแก้ว5ชนกนันท์22201433.1D
216115010802009-2นางสาวสุชานาถ เอี่ยมกาย5ชนกนันท์26201635.3D+
217115010802010-0นางสาววรรณวิมล แจ้งศรี5ชนกนันท์262026.539.1C
218115010802011-8นางสาวชาลินี นาทะพันธุ์5ชนกนันท์30191936.8D+
219115010802012-6นางสาวมณีรัตน์ ง่วนกิม5ชนกนันท์812062.572.2A
220115010802013-4นางสาวสุภาภรณ์ ปรีชา5ชนกนันท์31201436.4D+
221115010802014-2นายนพดล บุญอุดมเสถียร5ชนกนันท์32203142.9C+
222115010802017-5นางสาวจิราภรณ์ สวยน้อย5ชนกนันท์21192234.6D
223115010802018-3นางสาวเกศลาวัณย์ สังขมรรทร5ชนกนันท์24194744.8B
224115010802020-9นายศรันย์ อ่วมดี5ชนกนันท์182040.541.3C+
225115010802021-7นายพิพัฒน์ เดชะผล5ชนกนันท์41183947.1B
226115010802064-7นางสาวบุศรา ไชยพัฒน์5ชนกนันท์22201633.8D
227115010802065-4นายโกศล มิโอ๊ะ5ชนกนันท์152017.531.8D
228115010802066-2นายอภิสิทธิ์ สิงหวัฒน์5ชนกนันท์29202138.2C
229115010802068-8นายพรเทพ มีศิลป์5ชนกนันท์222023.536.5D+
230115010802069-6นายอุทาน บุรานนท์5ชนกนันท์12202031.6D
231115010802073-8นางสาวกนกกร กาญจนารักษ์5ชนกนันท์462020.544.2C+
232115010802074-6นางสาวพัฒนาวดี แทนวันดี5ชนกนันท์30203242.5C+
233115010802075-3นายธีรภัทร ดวงพุฒ5ชนกนันท์26202839.6C
234115010802076-1นางสาวธนิตา สินสมบุญ5ชนกนันท์30184344.5C+
235115010802077-9นางสาวพรศิริ โรจน์รักษ์5ชนกนันท์28182938.7C
236115010802078-7นางสาววัชรียา ไชยรัตน์5ชนกนันท์49206561.5B+
237115010802080-3นายธิบดี สรรพกิจ5ชนกนันท์23192937.9C
238115010802081-1นางสาวศิรดา ศรีประเสริฐ5ชนกนันท์492067.562.4B+
239115010802087-8นางสาวทรายแก้ว พญาเจือเพชร5ชนกนันท์28203241.8C+
240115010802088-6นางสาววรวรรณ วรวาทิน5ชนกนันท์35204047.3B
241115010802089-4นางสาวนารี ทรัพย์เจริญ5ชนกนันท์262051.548.2B
242115010802090-2นางสาววริษา บำรุงสิน5ชนกนันท์33202541.1C+
243115010802091-0นางสาวพรรณิภา อินทมาตย์5ชนกนันท์28203241.8C+
244115010802092-8นางสาวจุฑามาศ ใจดี5ชนกนันท์322018.538.4C
245115030801001-8นางสาวกษมา พุทธิเดช5ชนกนันท์14201731.3F
246115030801002-6นางสาวสุทธาสิณี หลักคำ5ชนกนันท์20203640.4C+
247115030801005-9นายชาญชัย ธรรมเกษร5ชนกนันท์21204242.9C+
248115030801006-7นางสาวปิณฑิรา ตลับศรี5ชนกนันท์261946.545.4B
249115030801010-9นายนพัฒน์ สายเชื้อ5ชนกนันท์142017.531.5D
250115030801011-7นางสาวเกศนีย์ มะโนสุวรรณ5ชนกนันท์412049.552.9B
251115030801012-5นายธวัชชัย โคตะวงศ์5ชนกนันท์14201831.6D
252115030801014-1นายวีรภัทร จิตอุเบกขา5ชนกนันท์24181532.2D
253115030801015-8นายทวี นุ้ยปรี5ชนกนันท์26201033.1D
254115030801016-6นางสาวชลธิชา มั่นเขียว5ชนกนันท์151930.535.5D+
255115030801017-4นายพงค์ณธี ภูฒัง5ชนกนันท์162020.533.3D
256115030801019-0นายลองเฉลิม รุ่งเรือง5ชนกนันท์341916.537.4C
257115030801020-8นายอภิวัฒน์ สว่างแจ้ง5ชนกนันท์32192238.6C
258115030801021-6นายธราดล จิตมั่นชัยธรรม5ชนกนันท์282025.539.5C
259115030801024-0นางสาวณิชากร นาคทอง5ชนกนันท์26182536.5D+
260115030801027-3นายจักรกฤช ชัยเสรี5ชนกนันท์32203042.5C+
261115030801033-1นายนพดล กิจอนันต์5ชนกนันท์30202439.6C
262115030801034-9นางสาวสินินาถ ปักเคธาติ5ชนกนันท์36205051.3B
263115030801041-4นางสาวอารียา แคว้นเขาเม็ง5ชนกนันท์301825.538.2C
264115030801042-2นายวิศิษฐ์ เสาว์น้อย5ชนกนันท์23192937.9C
265115030801047-1นางสาวรสสุคนธ์ สุทธิวงษ์5ชนกนันท์302033.543.1C+
266115030801050-5นายอดิศักดิ์ เหมือนมิ่ง5ชนกนันท์34202240.4C+
267115030801051-3นายปฐมพงษ์ รื่นระวัฒน์5ชนกนันท์32202540.7C+

จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์
วิธีทำ: ใช้ PHP อ่านไฟล์ Excel