ผลการสอบวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x 0.40 + คะแนนปลายภาค x 0.40 + จิตพิสัย 20 %

No.รหัสนักศึกษา.ชื่อ-สกุลSectionผู้สอนกลางภาค 100จิตพิสัย 20%ปลายภาค 100 รวม 100% Grade
1114911306083-8นายประณต รำมะเวช1มรกต62.4W
2114911306086-1นางสาวศิวพร บุญประกอบ1มรกต16165040.6C
3115010901019-1นางสาวลำใย สุระพิน1มรกต23182636.7D+
4115010901039-9นางสาวเพ็ญนภา สายคำเกตุ1มรกต20172734.8D
5115030303006-0นายฤกษ์ชัย จันทร์ชื่น1มรกต145.6W
6115110310005-3นางสาวกฤตยา แทนสูงเนิน1มรกต16202736.2D+
7115110310006-1นายธีรพล ส้มสันเทียะ1มรกต17203338.8C
8115110310007-9นางสาวสุพัตสร ทีขาว1มรกต1381619F
9115110310008-7นางสาวสุนันญา สลิดรัก1มรกต18204342.8C+
10115110310009-5นายเทพพิทักษ์ เพ็งรอด1มรกต13192734D
11115110310010-3นายสุรวุฒิ ลัดกลาง1มรกต16201130.4F
12115110310012-9นายจักรพงษ์ สากูต1มรกต16201632.2D
13115110310013-7นางสาวณัฐมน หาดแก้ว1มรกต11202734.2D
14115110310015-2นาย ชูชาติ สุราภา1มรกต14181930.5F
15115110310016-0นาย ณัฐพงศ์ ชูสุข1มรกต20192034.3D
16115110310020-2นาย สนธยา อุ้ยทรัพย์1มรกต16202134D
17115110310022-8นางสาว สีรุ้ง ดีมาลัย1มรกต18202536.3D+
18115110310024-4นาย โสฬส เพิ่มทองคำ1มรกต14201932.5D
19115110310025-1นางสาวสุนิศา อ่ำเกตุ1มรกต10201629.8F
20115110310027-7นางสาวธนิตา พันธุเขียน1มรกต187.2W
21115110310028-5นางสาวสายทิพย์ ชมเงิน1มรกต00W
22115110310029-3นางสาวฮูดา มั่นคง1มรกต803.2-
23115110310031-9นางสาวนิตยา โชคชัย1มรกต1620528.2F
24115110310032-7นายนัฐพงษ์ ศรีชมภู1มรกต1372019.5F
25115110310033-5นางสาวนิตติยา ครองศิลป์1มรกต21193339.4C
26115110310034-3นายภวัต นาคอ่อน1มรกต55204959.8B+
27115110310035-0นายพัชรพล ไกรอาบ1มรกต18201733.4D
28115110310036-8นางสาวดุษฎี อุดมศักดิ์1มรกต41.6W
29115110310037-6นางสาววราภรณ์ สภากรณ์1มรกต4201828.1F
30115110310038-4นายกฤษฎา สุนทรวรพจน์1มรกต33183644.3C+
31115110310039-2นายขจรเกียรติ ขวัญพงศ์1มรกต14201731.8F
32115110310040-0นางสาวอมฤตตา โพธิ์นอก1มรกต176.8W
33115110310041-8นางสาวกนกวรรณ ประลามุข1มรกต17203639.9C
34 014851310577-2นายอัฐพล น้อยบุดดี2จันทนี18202134.8D
35 115110303001-1นายนเรศ แสงอรุณ2จันทนี9202432.3D
36 115110303002-9นายรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข2จันทนี17202234.8D
37 115110303003-7นางสาวบังอร ผิวผ่อง2จันทนี700-
38 115110303006-0นางสาวมาลินี แก้วดี2จันทนี13201229.6F
39 115110303008-6นายสุวรรณฤทธิ์ อุดมเมธาภรณ์2จันทนี14201731.8F
40 115110303010-2นายชัยวัฒน์ พรสันติ2จันทนี25192538.1C
41 115110303011-0นางสาวเบญจวรรณ คงประเสริฐ2จันทนี15203739.5C
42 115110303013-6นายอัศวพงษ์ บุญโย2จันทนี18182534.3D
43 115110303014-4นางสาวชุติมา ชิตรัฐถา2จันทนี16203037.3D+
44 115110303015-1นายวสันต์ สินเพ็ง2จันทนี15201732.2D
45 115110303016-9นางสาวนัฐกาญจน์ บุรัตน์2จันทนี14202032.9D
46 115110303017-7นางสาวพัชรี วงษ์ละคร2จันทนี10192130.6F
47 115110303021-9นางสาวอธิตา เกิดผล2จันทนี16202635.9D
48 115110303022-7นายสุรสิทธิ์ แก้วประเสริฐ2จันทนี22.5202839.2C
49 115110303023-5นายชวลิต เหนือสุข2จันทนี1719.52836.5D+
50 115110303024-3นายณัฐวุฒิ มีเย็น2จันทนี14191530.1F
51 115110303025-0นางสาวกัลยาณี ตุ้มเพ็ชร์2จันทนี18191531.7F
52 115110303038-3นางสาวชนากานต์ สุขอุดม2จันทนี16201732.6D
53 115110303041-7นางสาวชิดชนก ดอนเจดีย์2จันทนี17203138.1C
54 115110303042-5นางสาวกาญจนา เล้าประเสริฐ2จันทนี14192232.6D
55 115110303043-3นายพงศกร พัวพันธ์2จันทนี16191330.1F
56 115110303045-8นาย ชัยพฤกษ์ นับแซ่ดิน2จันทนี19192636.1D+
57 115110303049-0นาย ปกรณ์ กรอบกระจก2จันทนี1400-
58 115110303050-8นางสาว รัชนี ซุยพันธ์2จันทนี10203034.9D
59 115110303052-4นาย วิทวัส ผูกรักษ์2จันทนี18203640.3C
60 115110303053-2นาย วุฒิศักดิ์ อ่อนสะเดา2จันทนี16193839.2C
61 115110303058-1นางสาว ไอลดา นาคนารี2จันทนี19192736.4D+
62115110303059-9นายอิทธิภูมิ เชื้อวงษ์บุญ2จันทนี13202233.2D
63 115110303060-7นายทศพร รัตนพันธ์2จันทนี13202132.8D
64 115110303061-5นายชัยภัทร วรนุช2จันทนี11193536.1D+
65 115110303062-3นายภัทรวุฒิ อำภาพันธ์2จันทนี32192641.3C
66 115110303063-1นางสาวกนกพร ประเสริฐแสง2จันทนี15203940.2C
67 115110303065-6นายทศพร โพธิ์สาวัง2จันทนี16201732.6D
68 115110303066-4นายศุภณัฐ พรหมฤทธิ์2จันทนี12180-
69 115110303067-2นางสาวมณฑิรา มีศิลป์2จันทนี1719.53037.2D+
70 115110303068-0นายบุญชู วุฒิวงศ์วณิช2จันทนี18192936.7D+
71104860311001-1นายณัฐพล สกุลรักษ์2จันทนี21202437.1D+
72115010901003-5นายสนธยา นิธิธนิโยปกรณ์3สุรฤทธิ์21193540.1C
73115010901004-3นางสาวพรรวษา หงษ์ทอง3สุรฤทธิ์19192937.1D+
74115010901005-0นางสาวฐิติชญา ยุพา3สุรฤทธิ์27192438.5C
75115010901009-2นางสาววรรณิศา ชมสุดา3สุรฤทธิ์26193140.7C
76115010901012-6นางสาวภัทราวรรณ ทิมปรางค์3สุรฤทธิ์15202635.5D
77115010901013-4นายจารุพันธ์ เหล่าแก้วก่อง3สุรฤทธิ์27192840C
78115010901016-7นายสัณพวุฒิ สุขเกษม3สุรฤทธิ์24195749.3B
79115010901017-5นางสาวเพ็ญนภา ม่วงดำ3สุรฤทธิ์25192638.5C
80115010901018-3นางสาวศันสนีย์ อ่วมแก้ว3สุรฤทธิ์35194549.4B
81115010901024-1นางสาวมัธนา สิงห์ทอง3สุรฤทธิ์33195853.3B+
82115010901026-6นายชนบดี เหลืองสด3สุรฤทธิ์18194843.7C+
83115010901027-4นางสาวจิรารัตน์ วิชัยวงษ์3สุรฤทธิ์26203342.4C+
84115010901031-6นายวัลลภ ขุนวิเศษ3สุรฤทธิ์29192941.1C
85115010901034-0นางสาวอินทิรา สีหาบุญทอง3สุรฤทธิ์13193838C
86115010901038-1นางสาววันเพ็ญ ชื่นมาลา3สุรฤทธิ์104-
87115010901044-9นางสาวสุนิษา บัวประเสริฐ3สุรฤทธิ์16202334.8D
88115010901045-6นางสาวพิณทิพย์ พระเดโช3สุรฤทธิ์17201833.3D
89115010901047-2นางสาวสิรินันท์ สุดเม่ง3สุรฤทธิ์27192639.3C
90115010901054-8นายนิติดล วุฑฒกนก3สุรฤทธิ์23193039.1C
91115010901055-5นายศิกวัส แสงทอง 3สุรฤทธิ์64197270.8A
92115010901056-3นางสาวรุ่งรัตน์ มั่นสิงห์3สุรฤทธิ์31192139C
93115010901057-1นางสาวศรัญญา สุวันนะ3สุรฤทธิ์20193037.9D+
94115010901058-9นางสาวจิรนันท์ ป้อมสุวรรณ3สุรฤทธิ์21202537.5D+
95115010901061-3นางสาวพรทิพย์ จินสิน3สุรฤทธิ์23202437.9D+
96115110306068-7นางสาวรัตติกาล รอดเล็ก3สุรฤทธิ์20201332.7D
97115110306070-3นายปิยวัชร สันทัดเลขา3สุรฤทธิ์32194046.3C+
98115110306071-1นางสาวอรณิช สิงหะพันธุ์3สุรฤทธิ์218.4-
99115110306072-9นางสาวพรรณชนก ก่อโกเมศ3สุรฤทธิ์187.2-
100115110306073-7นางสาวณัฐชญา พุฒแก้ว3สุรฤทธิ์1120827.3F
101115110306075-2นางสาวขนิษฐา ชึรัมย์3สุรฤทธิ์21193339.4C
102115110306077-8นางสาวมณีรัตน์ วรรณการ3สุรฤทธิ์15202334.4D
103115110306078-6นายไชยวัฒน์ นรสิงห์3สุรฤทธิ์20201834.5D
104115110306079-4นายวุฒิไกร จอดนอก3สุรฤทธิ์43192846.4C+
105115110306081-0นางสาวนิลวรรณ มูลราช3สุรฤทธิ์23201635D
106115110306082-8นางสาวศิริรัตน์ บรรลุ3สุรฤทธิ์30.5192640.7C
107115110306083-6นางสาวกมลชนก ต่วนภูษา3สุรฤทธิ์16202535.5D
108115110306085-1นางสาวญาดา เอกสุวรรณ3สุรฤทธิ์12202232.8D
109115110306089-3นางสาวอนุสรา พงษ์ทอง3สุรฤทธิ์14201932.5D
110115110306090-1นางสาวนฤมล ศุขปราการ3สุรฤทธิ์20202436.7D+
111115110306092-7นายวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช3สุรฤทธิ์22202738.6C
112115110306093-5นางสาวพิมลจันทร์ สุทธาบุญ3สุรฤทธิ์14201731.8F
113115110306094-3นางสาวศิริลักษณ์ รัศมี3สุรฤทธิ์20202637.5D+
114115110306096-8นางสาวอรพรรณ เพ็งพันธุ์3สุรฤทธิ์22203240.4C
115115110306098-4นายเวทิน พันจันทึก3สุรฤทธิ์24202237.6D+
116115110306099-2นางสาวอภิญญา ด้วงดี3สุรฤทธิ์18202636.7D+
117115110306100-8นายปรมินทร์ เกษร3สุรฤทธิ์20202537.1D+
118115110306101-6นางสาวภรณี ยิ้มสวงน3สุรฤทธิ์21213040.3C
119115110306102-4นางสาวหาดแก้ว ฟักสกุล3สุรฤทธิ์20202135.6D
120115110306103-2นางสาวชลดา รุ่งเรือง3สุรฤทธิ์17203539.5C
121115110306105-7นางสาวอรุณี ศิริเทศ3สุรฤทธิ์8202532.3D
122115110306107-3นางสาวชลฤทัย ผดุงพล3สุรฤทธิ์16202334.8D
123115110306108-1นางสาวสิริมนต์ ยอดประดู่3สุรฤทธิ์22202437.5D+
124115110306112-3นางสาวพนิดา หลำบางช้าง3สุรฤทธิ์16202736.2D+
125115110306114-9นางสาวสุลีพร จำรัสฉาย3สุรฤทธิ์21202136D+
126115110306115-6นางสาวณัฐกฤตา เดชมณี3สุรฤทธิ์19195847.7C+
127115110306116-4นางสาวจิรนันท์ หิริโอ3สุรฤทธิ์27203844.6C+
128115110306120-6นายนรินทร์ เครือใหญ่3สุรฤทธิ์12201329.5F
129115110306121-4นางสาวเอมริกา รอเซ็น3สุรฤทธิ์11203236D+
130115110306123-0นางสาวอภิญญา สิงหา3สุรฤทธิ์27203543.5C+
131115110306124-8นางสาวมยุรี จงเจริญสุข3สุรฤทธิ์22203240.4C
132115110306125-5นายอนุพงศ์ รุ่งแจ่ม3สุรฤทธิ์19201834.1D
133115110306127-1นางสาวสจิกา เจริญ3สุรฤทธิ์16202234.4D
134115110306128-9นางสาวกนกกาญจน์ มงคลเจริญ3สุรฤทธิ์17202636.3D+
135115110306129-7นางสาวธัญวรัตน์ เทศนาบุญ3สุรฤทธิ์12202333.2D
136115110306130-5นางสาวจุฑามาศ สุทธิรักษ์3สุรฤทธิ์1020927.3F
137115110306131-3นางสาวศิริรัตน์ โตทอง3สุรฤทธิ์22.5202738.8C
138115110306132-1นางสาวประกายแก้ว ศรีแจ่ม3สุรฤทธิ์20202537.1D+
139115110306142-0นางสาว ศุภลักษณ์ ฉัตรตระกูลรักษ์3สุรฤทธิ์12201630.6F
140115110306143-8นางสาว สิริขวัญ เย็นดี3สุรฤทธิ์34202843.8C+
141115110306145-3นางสาว อภิญญา อ่อนดีกุล3สุรฤทธิ์18202536.3D+
142115110306146-1นางสาว อารีรัตน์ หอมสุวรรณ3สุรฤทธิ์23204545.6C+
143115110306147-9นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วงาม3สุรฤทธิ์18201934.1D
144114911305021-9นางสาวนาตยา นวลศรี4วิชัย27204145.7C+
145114911305089-6นายสิปปวิชญ์ มูลผดุง4วิชัย26205951.9B
146115010906005-5นางสาวสิรภัทร เนตรกูล4วัชระ2619.54345.5C+
147115010906036-0นางสาวนพมาศ สารพงษ์4วัชระ17202736.6D+
148115111108001-6นางสาวนาตยา พูลพิพัฒน์4วัชระ19202436.3D+
149115111108002-4นางสาวนิจสิรี เอียมธนานุรักษ์4วัชระ29203142.9C+
150115111108003-2นางสาวนาตยา อยู่สำราญ4วัชระ26.5202339C
151115111108005-7นายวัชระ ดำจุติ4วัชระ41204653.1B+
152115111108006-5นางสาวสุภัทสรณ์ ส่งเสริม4วัชระ26202639.9C
153115111108007-3นางสาวอริศรา เพชรแก้ว4วัชระ29203945.8C+
154115111108010-7นางสาวสุภลักษณ์ ศิริมังคะโร4วัชระ27202439.5C
155115111108011-5นางสาวกมลทิพย์ โชประการ4วัชระ26202138C
156115111108012-3นายนที น้อยเศรษฐี4วัชระ60205262.9A
157115111108013-1นางสาววรัญญา สิงห์อ่ำ4วัชระ21202236.4D+
158115111108015-6นางสาวศุภรานันท์ เทพไชย4วัชระ16202134D
159115111108017-2นายอาทิตย์ บุญศรี4วัชระ17204743.9C+
160115111108018-0นางสาวหงส์รัตน์ ชูคง4วัชระ25202840.2C
161115111108020-6นางสาวเมตตา กาไว4วัชระ22203140.1C
162115111108021-4นางสาวอรพรรณ เสนาพรหม4วัชระ24202137.2D+
163115111108022-2นางสาวแก้วเก้า เสมาพัฒน์4วัชระ11203035.3D
164115111108023-0นางสาวนงค์เยาว์ คำนนส์ใส4วัชระ8203034.1D
165115111108024-8นางสาวเมทินี แสงสวัสดิ์4วัชระ14202233.6D
166115111108025-5นางสาวสุวิมล สุมลตรี4วัชระ36202944.9C+
167115111108026-3นางสาวพัชรินทร์ ทองแก้ว4วัชระ18202335.6D
168115111108027-1นางสาววิภาดา โพธิ์อาศัย4วัชระ24204044.1C+
169115111108028-9นางสาวปาณิสรา ปาณะศรี4วัชระ28204346.8C+
170115111108029-7นางสาวศุลีพร กาไว4วัชระ15202334.4D
171115111108030-5นางสาวปานรวี โกญจนันท์4วัชระ14202334D
172115111108031-3นางสาวการณ์นภา เผือกหนู4วัชระ24203040.5C
173115111108032-1นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว4วัชระ27203041.7C
174115111108033-9นางสาวชลธิชา วันศุกร์4วัชระ36205654.8B+
175115111108035-4นายวิภูภัทร์ บูรณะสุคนธ์4วัชระ19202737.4D+
176115111108037-0นางสาวกุสุมา พิลึก4วัชระ9202432.3D
177115111108039-6นายธีระพงษ์ นิลละออ4วัชระ43205055.4B+
178115111108040-4นางสาวมัลลิกา วีระมิตร4วัชระ14203237.2D+
179115111108041-2นางสาวธนัชพร เฟื่องงามพร4วัชระ26201836.9D+
180115111108042-0นางสาวฐานิต พุ่มพัว4วัชระ1719.5026.3F
181115111108043-8นางสาวสุวิมล ผิวทน4วัชระ32204649.5B
182115111108044-6นางสาวศุภักษร แก้วกิ่ง4วัชระ29202841.8C
183115111108045-3นางสาวสุพัตรา เผ่าพันธ์สร4วัชระ37203246.4C+
184115111108047-9นางสาววันวิสา ธัญญอุดร4วัชระ3419.54750.2B
185115111108048-7นายอุกฤษฏ์ คงเทพ4วัชระ2719.53241.9C
186115111108049-5นางสาวสาวิตรี ขาวเนียม4วัชระ16203238C
187115111108050-3นางสาวเบญจมาภรณ์ นวลศิลป์4วัชระ9202231.6F
188115111108052-9นางสาวชลิตรา วงษ์นุ่ม4วัชระ20.5202035.5D
189115111108053-7นายกรลภัส แก้วชัย4วัชระ35193947.2C+
190115111108054-5นางสาวพิไลพรรณ ไชยรักษ์4วัชระ24202237.6D+
191115111108056-0นางสาวทัศนีย์ ทวีเกิด4วัชระ14202835.8D
192115111108057-8นางสาว กฤตพร ชะนะเกตุ4วัชระ25201635.8D
193115111108059-4นางสาว จุฑามาศ ฤทธิยา4วัชระ18202837.4D+
194115111108060-2นางสาว ชนิดา ตันเจริญศิลป์4วัชระ37203748.3B
195115111108063-6นางสาว ทัศนีย์ สมบูรณ์4วัชระ29203745.1C+
196115111108064-4นางสาว ธนัฏฐา สุทธิมาศ4วัชระ26203442.8C+
197115111108068-5นางสาว บังอร พลดงนอก4วัชระ20203641.1C
198115111108069-3นางสาว พรรณวษา สรสมศักดิ์4วัชระ55205963.5A
199115111108070-1นางสาว พัชรินทร์ ดาทอง4วัชระ24202538.7C
200115111108072-7นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกษสิงห์โต4วัชระ12203035.7D
201115111108074-3นาย วทัญญู หนูช่วย4วัชระ20202236D+
202115111108075-0นางสาว วรรณนิภา วรรณดี4วัชระ35203647.1C+
203115111108076-8นางสาว วรรษา บุญจร4วัชระ25202940.5C
204115111108077-6นางสาว วารุณี พลเยี่ยม4วัชระ16201933.3D
205115111108078-4นางสาว สุดารัตน์ เกตโล4วัชระ29203945.8C+
206115111108079-2นางสาว สุริษา อยู่ทองอ่อน4วัชระ29203042.5C+
207115111108080-0นางสาว หทัยทิพย์ สว่างรุ่ง4วัชระ23203140.5C
208115111108081-8นางสาว อรุโณทัย กันทะเสน4วัชระ2919.53945.3C+
209115111108083-4นางสาว เมธาพร พงศกรรังศิลป์4วัชระ11203135.7D
210115111108085-9นางสาว แสงนภา จำปาสุริ4วัชระ52206865.5A
211115111108087-5นายนฤพล สมานเพียร4วัชระ10202733.8D
212115111108088-3นายฮาซัน แยนา4วัชระ10201529.5F
213115111108089-1นางสาวมณีรัตน์ พันตาแก้ว4วัชระ17203037.7D+
214115111108090-9นางสาวมาสีเตาะ ยามา4วัชระ13201229.6F
215115110902001-6นางสาวกัญญารัตน์ เสาวภา5วิชัย28192740C
216115110902004-0นางสาวสุภัทตรา จันทร์อ่วม5วิชัย21206250.9B
217115110902005-7นายวรพงษ์ สินเพียร5วิชัย21191934.3D
218115110902006-5นางสาวจุฑารัตน์ บัวแก้ว5วิชัย24203241.2C
219115110902009-9นางสาวอารียา ศรีโสภา5วิชัย22202537.9D+
220115110902010-7นางสาวบลธิรา ชีวพรพิมล5วิชัย25203442.4C+
221115110902011-5นางสาวปิยดา จิตต์จันทึก5วิชัย25207055.5B+
222115110902012-3นางสาวมาลินี มณีรัตน์5วิชัย26.5194746.7C+
223115110902013-1นางสาวพรศิลา พานแก้ว5วิชัย21202637.9D+
224115110902014-9นายวรพล อินทร์ธูป5วิชัย12194540.2C
225115110902016-4นางสาวเสาวรส บุญถึง5วิชัย282034.543.7C+
226115110902017-2นางสาวอัมพิกา ทรงบุญรอด5วิชัย29185750.3B
227115110902018-0นางสาวธีราพร วังชัย5วิชัย161925.4F
228115110902025-5นายทวิชาติ แก้วเพ็ง5วิชัย16192434.1D
229115110902026-3นางสาววาริน กลีบเข็มพก5วิชัย11203135.7D
230115110902028-9นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว5วิชัย35195352.3B
231115110902029-7นางสาวสุชาดา ไทยวี5วิชัย23192537.3D+
232115110902031-3นางสาวหญิงไทย เกิดจันทึก5วิชัย21193740.9C
233115110902032-1นางสาวนพวรรณ เนื่องศรี5วิชัย25202539.1C
234115110902034-7นางสาวญาดาวดี บัวเรือง5วิชัย21202236.4D+
235115110902036-2นางสาวกฤษฏิญา พรหมจันทร์5วิชัย25203342C+
236115110902037-0นางสาวประภัสสร มีเคลือบ5วิชัย21.5204243.9C+
237115110902039-6นายสราวุธ พรหมเพชร5วิชัย26184645.1C+
238115110902041-2นายสุทิน บุญธรรม5วิชัย22193239.4C
239115110902042-0นางสาวเสาวลี มั่งประเสริฐ5วิชัย22203340.8C
240115110902043-8นายสุเมธ คุณเสงี่ยม5วิชัย26193341.4C
241115110902044-6นางสาวพัชรภรณ์ พัฒน์ทอง5วิชัย25203542.7C+
242115110902045-3นางสาวริญญาวรรณ วสันต์ทอง5วิชัย39204652.3B
243115110902046-1นางสาวศิริพร ปิ่นจันทึก5วิชัย21203039.3C
244115110902047-9นางสาวพรชนก แก้วเทวี5วิชัย25203643.1C+
245115110902048-7นายชาติภูมิ ระย้าโทน5วิชัย44206762A
246115110902051-1นางสาวสุนิษา สมศักดิ์5วิชัย16202836.6D+
247115110902055-2นางสาวพรพิมล ทองกัลยา5วิชัย22202437.5D+
248115110902059-4นายประสงค์ เลี่ยวไพโรจน์5วิชัย41183246C+
249115110902062-8นางสาวทิพย์สุดา ภักดี5วิชัย31192741.2C
250115110902063-6นางสาวชิดชนก สมานวงค์5วิชัย152044.542.2C+
251115110902064-4นายธิติ รุจิเชาว์5วิชัย8184035.7D
252115110902065-1นายพันธุ์พฤกษ์ ดาวัลย์5วิชัย34204048.1B
253115110902068-5นางสาวสายรุ้ง นพฤทธิ์5วิชัย15.5203237.8D+
254115110902069-3นายวรุฒ อภัยภักดี5วิชัย19193338.6C
255115110902070-1นางสาวนุชธิดา ชิณวงษ์5วิชัย31203745.9C+
256115110902071-9นางสาวนัฐยาภรณ์ ละนิล5วิชัย15202334.4D
257115110902074-3นางสาวบูรณา เกษาอาด5วิชัย9201930.5F
258115110902075-0นางสาวพัชรภรณ์ ม่วงทิม5วิชัย18202536.3D+
259115110902076-8นางสาวกัญญารัตน์ เขียวแก้ว5วิชัย21203340.4C
260115110902077-6นางสาวรัตนาวดี ยิ่งสม5วิชัย14203438C
261115110902078-4นายณัฐพล จิตประพัตร์5วิชัย18170-
262115110902079-2นางสาวศันสนีย์ มนต์แก้ว5วิชัย19193238.2C
263115110902082-6นางสาว จันทิรา ศรีละพันธ์5วิชัย11194238.7C
264115110902083-4นางสาว จินตนา คำมโรปาน5วิชัย25204646.7C+
265115110902084-2นางสาว จิรภา ศรีจันทร์5วิชัย23183640.3C
266115110902086-7นางสาว จีรพร จันทวงษ์5วิชัย31204649.1B
267115110902088-3นางสาว ณัชชา พฤกษ์หัตถพงศ์5วิชัย13203437.6D+
268115110902091-7นาย ธนบัตร รัตตัญญู5วิชัย39204150.5B
269115110902092-5นางสาว ธนาภรณ์ งานทวีโรจน์5วิชัย26194345C+
270115110902093-3นาย ธวัชชัย จุฑามาศ5วิชัย19192937.1D+
271115110902095-8นางสาว นงลักษณ์ อารัมภ์พจน์5วิชัย10204038.5C
272115110902096-6นางสาว นภาพร เกตุเผือก5วิชัย212035.541.3C
273115110902097-4นางสาว นัชนาถ ทิพวัจนา5วิชัย22202437.5D+
274115110902098-2นางสาว นัฏฐา ศรีสวัสดิ์5วิชัย16203539.1C
275115110902099-0นางสาว นัยนา เพชรทองขาว5วิชัย18193438.6C
276115110902100-6นางสาว นุชจรีย์ พิมายกลาง5วิชัย11203436.8D+
277115110902101-4นางสาว น้ำทิพย์ แสงไชย5วิชัย40195555B+
278115110902109-7นาย พิสิฐ ห่อทรัพย์5วิชัย33194046.7C+
279115110902110-5นางสาว ภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร5วิชัย36203647.5C+
280115110902112-1นางสาว มานิตา คำบาง5วิชัย20204243.3C+
281115110902113-9นาย รชฏ แสงอำไพ5วิชัย54185559.6B+
282115110902114-7นาย รัฐภูมิ นามนนท์5วิชัย30204247.3C+
283115110902132-9นางสาว สุภารัตน์ พ่อขุนทด5วิชัย22203441.2C
284115110902135-2นางสาว อรวรรณ รักยง5วิชัย26206654.4B+
285115110902137-8นางสาว อุษาภรณ์ ศรีนรจันทร์5วิชัย14203136.9D+
286115110902140-2นายภาณุกร บุญมาก5วิชัย17193137.1D+
287115110902141-0นางสาวนุชจรี มัทนัง5วิชัย25203643.1C+
288115110902142-8นางสาวสุดธิดา สากลวารี5วิชัย22194142.7C+
289115110902143-6นางสาวสุรางคนา ไหมจุ้ย5วิชัย20203340C
290115110902144-4นางสาวณิชาภา ศิริเรือง5วิชัย18203439.6C
291115110902145-1นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีแก้ว5วิชัย231928.538.6C
292115110902146-9นายสรายุทธ อาทิน5วิชัย29204949.4B
293115110902147-7นางสาวภวิศา สุนทรวิภาต5วิชัย7150-
294115030302003-8นายอภิชาติ มั่นหมาย6วรนุช10182832.2D
295115110306001-8นางสาวผกาวรรณ หงษ์จอหอ6วรนุช20202436.7D+
296115110306002-6นายพิเชษฐ์ แสนสิงห์6วรนุช20202938.5C
297115110306004-2นางสาวจุฑามาศ พิศมัย6วรนุช11181929.3F
298115110306005-9นายปริญญา ฝาระมี6วรนุช25202539.1C
299115110306006-7นางสาวณิชนันทน์ ชลเจริญ6วรนุช14202434.3D
300115110306009-1นางสาวอนงค์นาฏ โรจนรัตน์6วรนุช182028.537.6D+
301115110306010-9นางสาวสุกัญญา มีสมบัติ6วรนุช20202637.5D+
302115110306011-7นางสาวพัทธนภา ไวสู้ศึก6วรนุช15192534.1D
303115110306012-5นางสาวแพงจันทร์ สุวรรณบุตร6วรนุช14202735.4D
304115110306013-3นางสาวอัจฉรียา ผลจันทร์6วรนุช21202336.8D+
305115110306015-8นางสาววรรณา อ่วมสุขโข6วรนุช20203440.4C
306115110306016-6นางสาวสุพัตรา ราชตาชู 6วรนุช18202235.2D
307115110306017-4นางสาวกมลวรรณ อ่อนรู้ที่6วรนุช28191937.1D+
308115110306018-2นางสาวนิธิวดี ธาตุทองคำ6วรนุช15202133.6D
309115110306020-8นางสาวอารยา ยงกสิการณ์6วรนุช19201934.5D
310115110306022-4นางสาวนภัสวรรณ ยันตระประกิจ6วรนุช23201434.3D
311115110306025-7นางสาวชวิกานต์ สวนพลาย6วรนุช28203042.1C+
312115110306026-5นางสาวสุภาณี สิมสวัสดิ์6วรนุช16202435.1D
313115110306027-3นางสาวปิยนุช สมพงษ์6วรนุช19202938.1C
314115110306028-1นางสาวปาลิดา สมใจเพ็ง6วรนุช18201934.1D
315115110306029-9นางสาวรัตติกาล โตอ่อน6วรนุช20204142.9C+
316115110306030-7นางสาวสดุดี ผลมะขาม6วรนุช10202633.5D
317115110306031-5นางสาวอารียา เบนกุโรโม6วรนุช72010.526.6F
318115110306032-3นางสาวนารี เด่นชัย6วรนุช28202138.8C
319115110306033-1นางสาวปิยนุช นุ่มสนิท6วรนุช21202236.4D+
320115110306034-9นางสาวชลลดา สังเวียน6วรนุช21192837.6D+
321115110306035-6นางสาวสุภาภรณ์ คำหอม6วรนุช22204043.3C+
322115110306037-2นายธรรมนูญ ศิลปสาย6วรนุช20191632.8D
323115110306038-0นางสาวขนิษฐา วิสุทธิ6วรนุช15202535.1D
324115110306039-8นางสาวปริฉัตร ซาพวง6วรนุช10202332.4D
325115110306040-6นางสาวสุดาภรณ์ ไร่พริก6วรนุช16201632.2D
326115110306041-4นายสุรกิจ ชมภูพื้น6วรนุช16202334.8D
327115110306042-2นางสาวขวัญทอง คงสวาท6วรนุช29201938.5C
328115110306043-0นางสาวไอริณ เจริญสุข6วรนุช16202134D
329115110306044-8นางสาวชุลีพร สุขอ่อน6วรนุช25202238C
330115110306045-5นางสาวเบญจมาภรณ์ บุตรดี6วรนุช14204642.3C+
331115110306046-3นายจักรกฤช จันทร์สอน6วรนุช18201934.1D
332115110306047-1นายชินวัฒน์ ภาคีฉาย6วรนุช18191632D
333115110306050-5นายณัฐพล นวลละออ6วรนุช23.5202538.5C
334115110306051-3นางสาวมณีรัตน์ เกษแจ่ม6วรนุช11202031.7F
335115110306052-1นางสาวจันทร์เพ็ญ นาคช่วย6วรนุช17201733D
336115110306053-9นางสาวรวีวรรณ พรรณภักตรา6วรนุช29203845.4C+
337115110306054-7นางสาววันวิษา บุตรการ6วรนุช14203739.1C
338115110306055-4นางสาวธนรัตน์ บุญเสริม6วรนุช19202637.1D+
339115110306056-2นางสาวกนกพรรณ เกาหอม6วรนุช20202537.1D+
340115110306058-8นางสาวพรรณิดา บุญชื่น6วรนุช14203337.6D+
341115110306059-6นางสาวจิตราพร กิตติอุดมคุณ6วรนุช13203437.6D+
342115110306062-0นางสาววีรญา ปัญจะมะวัต6วรนุช21182936.9D+
343115110306063-8นางสาวหทัยทิพย์ พรหมจาริน6วรนุช28202540.3C
344115110306064-6นางสาวสุธารัตน์ มรรคทรัพย์6วรนุช22203140.1C
345115110306066-1นางสาวพนิดา นิจศรีวงษ์6วรนุช36202342.8C+
346115110306133-9นางสาว ชุติมา สุวรรณจันทร์6วรนุช14203939.8C
347115110306134-7นาย ธนพนธ์ นนทมา6วรนุช38.5204150.3B
348115110306135-4นางสาว ธัญญรัตน์ ปัญญายิ่ง6วรนุช30202741.8C
349115110306136-2นางสาว นุชจรี ทีประลา6วรนุช17203238.4C
350115110306137-0นางสาว พัชรียา โซะเฮง6วรนุช23202237.2D+
351115110306138-8นางสาว พิมวดี อรุณ6วรนุช19202536.7D+
352115110306139-6นางสาว ยุวลักษณ์ อินนา6วรนุช21203942.6C+
353115110306148-7นายอิบรอฮีม เป๊าะจิ6วรนุช10201730.2F
354115110902102-2นางสาว บี ภู่เพชร6วรนุช22202236.8D+
355115110902104-8นางสาว ปวีณา ตีกา6วรนุช26204044.9C+
356115110902105-5นางสาว พชรกร วรชุน6วรนุช11202433.1D
357115110902106-3นางสาว พรประภา รัตนทิพย์6วรนุช22.5201835.5D
358115110902107-1นางสาว พรรณราย สิงห์เถื่อน6วรนุช19184040.1C
359115110902108-9นางสาว พรรณวิไล ม่วงเอี่ยม6วรนุช41202846.6C+
360115110902116-2นางสาว รุ่งทิวา วิหครัตน์6วรนุช28202038.5C
361115110902117-0นางสาว รุ้งทิพย์ แสนจำหน่าย6วรนุช21192436.1D+
362115110902118-8นางสาว วชิราพรรณ บวรชาติ6วรนุช19204242.9C+
363115110902119-6นายวสันติ์ หนูช่วย6วรนุช35184648.7B
364115110902120-4นางสาว วัชรา ศรีอนันต์6วรนุช11202031.7F
365115110902121-2นางสาว วิจิตรา ประสมทอง6วรนุช22204244.1C+
366115110902123-8นางสาว ศันสนีย์ เสาหงษ์6วรนุช17.5202034.3D
367115110902124-6นางสาว ศิริกาญจน์ บุญทิม6วรนุช29183542.3C+
368115110902125-3นางสาว ศิริลักษณ์ นามวงศ์6วรนุช20202035.3D
369115110902128-7นางสาว สายฝน โค้วสกุล6วรนุช26203442.8C+
370115110902129-5นาย สิริวัฒน์ หงษ์นาค6วรนุช38204150.1B
371115110902130-3นางสาว สุดาภรณ์ กฤตยขจรสกุล6วรนุช18202636.7D+

จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์
วิธีทำ: ใช้ PHP อ่านไฟล์ Excel