ผลการสอบวิชาปฏิบัติการฟิสิกสพื้นฐาน 1 ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

No.รหัสนักศึกษา.ชื่อ-สกุลSectionผู้สอนReport 50%จิตพิสัย20% ปลายภาค 40ปลายภาค 30% รวม 100% Grade
1114911306086-1นางสาวศิวพร บุญประกอบ1สุชาติ4619148.473.4B
2115111108027-1นางสาววิภาดา โพธิ์อาศัย1สุชาติ46202313.879.8B+
3115111108028-9นางสาวปาณิสรา ปาณะศรี1สุชาติ48202816.884.8A
4115111108029-7นางสาวศุลีพร กาไว1สุชาติ462015.59.375.3B+
5115111108030-5นางสาวปานรวี โกญจนันท์1สุชาติ462013.58.174.1B
6115111108031-3นางสาวการณ์นภา เผือกหนู1สุชาติ462018.511.177.1B+
7115111108032-1นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว1สุชาติ47203118.685.6A
8115111108033-9นางสาวชลธิชา วันศุกร์1สุชาติ472033.520.187.1A
9115111108035-4นายวิภูภัทร์ บูรณะสุคนธ์1สุชาติ462016.59.975.9B+
10115111108037-0นางสาวกุสุมา พิลึก1สุชาติ462015.59.375.3B+
11115111108039-6นายธีระพงษ์ นิลละออ1สุชาติ4720352188A
12115111108040-4นางสาวมัลลิกา วีระมิตร1สุชาติ47202414.481.4A
13115111108041-2นางสาวธนัชพร เฟื่องงามพร1สุชาติ462021.512.978.9B+
14115111108042-0นางสาวฐานิต พุ่มพัว1สุชาติ015----
15115111108043-8นางสาวสุวิมล ผิวทน1สุชาติ46202313.879.8B+
16115111108044-6นางสาวศุภักษร แก้วกิ่ง1สุชาติ462039.523.789.7A
17115111108045-3นางสาวสุพัตรา เผ่าพันธ์สร1สุชาติ47202615.682.6A
18115111108047-9นางสาววันวิสา ธัญญอุดร1สุชาติ47202716.283.2A
19115111108048-7นายอุกฤษฏ์ คงเทพ1สุชาติ46201710.276.2B+
20115111108049-5นางสาวสาวิตรี ขาวเนียม1สุชาติ46201710.276.2B+
21115111108050-3นางสาวเบญจมาภรณ์ นวลศิลป์1สุชาติ462063.669.6C+
22115111108052-9นางสาวชลิตรา วงษ์นุ่ม1สุชาติ4620251581A
23115111108053-7นายกรลภัส แก้วชัย1สุชาติ461822.513.577.5B+
24115111108054-5นางสาวพิไลพรรณ ไชยรักษ์1สุชาติ4620201278B+
25115111108055-2นางสาวจิตรานนท์ เกศแก้วรณฤทธิ์1สุชาติ00----
26115111108056-0นางสาวทัศนีย์ ทวีเกิด1สุชาติ46202816.882.8A
27115111108057-8นางสาว กฤตพร ชะนะเกตุ1สุชาติ462026.515.981.9A
28115111108059-4นางสาว จุฑามาศ ฤทธิยา1สุชาติ46202112.678.6B+
29115111108060-2นางสาว ชนิดา ตันเจริญศิลป์1สุชาติ462025.515.381.3A
30115111108080-0นางสาว หทัยทิพย์ สว่างรุ่ง1สุชาติ4620201278B+
31115111108081-8นางสาว อรุโณทัย กันทะเสน1สุชาติ46202816.882.8A
32115111108083-4นางสาว เมธาพร พงศกรรังศิลป์1สุชาติ462019.511.777.7B+
33115111108085-9นางสาว แสงนภา จำปาสุริ1สุชาติ462033.520.186.1A
34115111108087-5นายนฤพล สมานเพียร1สุชาติ462024.514.780.7A
3500-
36115111108001-6นางสาวนาตยา พูลพิพัฒน์2วรนุช ฉันทนา47.50202112.680.10A
37115111108002-4นางสาวนิจสิรี เอียมธนานุรักษ์2วรนุช ฉันทนา47.78202213.280.98A
38115111108003-2นางสาวนาตยา อยู่สำราญ2วรนุช ฉันทนา45.56202414.479.96A
39115111108005-7นายวัชระ ดำจุติ2วรนุช ฉันทนา48.33202313.882.13A
40115111108006-5นางสาวสุภัทสรณ์ ส่งเสริม2วรนุช ฉันทนา46.6719.52615.681.77A
41115111108007-3นางสาวอริศรา เพชรแก้ว2วรนุช ฉันทนา47.222023.514.181.32A
42115111108009-9นางสาวนิตินัย ทองเหลือง2วรนุช ฉันทนา00.00-
43115111108010-7นางสาวสุภลักษณ์ ศิริมังคะโร2วรนุช ฉันทนา46.3919.52213.279.09B+
44115111108011-5นางสาวกมลทิพย์ โชประการ2วรนุช ฉันทนา46.672024.514.781.37A
45115111108012-3นายนที น้อยเศรษฐี2วรนุช ฉันทนา47.502030.518.385.80A
46115111108013-1นางสาววรัญญา สิงห์อ่ำ2วรนุช ฉันทนา46.392022.513.579.89B+
47115111108015-6นางสาวศุภรานันท์ เทพไชย2วรนุช ฉันทนา46.672022.513.580.17A
48115111108017-2นายอาทิตย์ บุญศรี2วรนุช ฉันทนา47.22202313.881.02A
49115111108018-0นางสาวหงส์รัตน์ ชูคง2วรนุช ฉันทนา47.2219.526.515.982.62A
50115111108020-6นางสาวเมตตา กาไว2วรนุช ฉันทนา48.3319.5201279.83B+
51115111108021-4นางสาวอรพรรณ เสนาพรหม2วรนุช ฉันทนา47.22202112.679.82B+
52115111108022-2นางสาวแก้วเก้า เสมาพัฒน์2วรนุช ฉันทนา45.2818.51810.874.58B
53115111108023-0นางสาวนงค์เยาว์ คำนนส์ใส2วรนุช ฉันทนา45.2818.510669.78C+
54115111108024-8นางสาวเมทินี แสงสวัสดิ์2วรนุช ฉันทนา46.112010.56.372.41B
55115111108025-5นางสาวสุวิมล สุมลตรี2วรนุช ฉันทนา47.22202615.682.82A
56115111108026-3นางสาวพัชรินทร์ ทองแก้ว2วรนุช ฉันทนา47.222022.513.580.72A
57115111108063-6นางสาว ทัศนีย์ สมบูรณ์2วรนุช ฉันทนา46.9419.52816.883.24A
58115111108064-4นางสาว ธนัฏฐา สุทธิมาศ2วรนุช ฉันทนา46.6719.516.59.976.07B+
59115111108065-1นางสาว ธิดารัตน์ ถือทอง2วรนุช ฉันทนา00.00-
60115111108068-5นางสาว บังอร พลดงนอก2วรนุช ฉันทนา46.672017.510.577.17B+
61115111108069-3นางสาว พรรณวษา สรสมศักดิ์2วรนุช ฉันทนา46.9420251581.94A
62115111108070-1นางสาว พัชรินทร์ ดาทอง2วรนุช ฉันทนา46.11202313.879.91B+
63115111108072-7นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกษสิงห์โต2วรนุช ฉันทนา46.67201710.276.87B+
64115111108074-3นาย วทัญญู หนูช่วย2วรนุช ฉันทนา47.50202313.881.30A
65115111108075-0นางสาว วรรณนิภา วรรณดี2วรนุช ฉันทนา47.50202414.481.90A
66115111108076-8นางสาว วรรษา บุญจร2วรนุช ฉันทนา44.7220201276.72B+
67115111108077-6นางสาว วารุณี พลเยี่ยม2วรนุช ฉันทนา44.7219.519.511.775.92B+
68115111108078-4นางสาว สุดารัตน์ เกตโล2วรนุช ฉันทนา44.442028.517.181.54A
69115111108079-2นางสาว สุริษา อยู่ทองอ่อน2วรนุช ฉันทนา45.56203621.687.16A
70115111108088-3นายฮาซัน แยนา2วรนุช ฉันทนา45.561915.59.373.86B
71115111108089-1นางสาวมณีรัตน์ พันตาแก้ว2วรนุช ฉันทนา46.3919.524.514.780.59A
72115111108090-9นางสาวมาสีเตาะ ยามา245.8318.521.512.977.23B+
73115110303014-4นางสาวชุติมา ชิตรัฐถา3สุรฤทธิ์361821.512.966.9C+
74115110303015-1นายวสันต์ สินเพ็ง3สุรฤทธิ์381815.59.365.3C+
75115110303016-9นางสาวนัฐกาญจน์ บุรัตน์3สุรฤทธิ์381831.857.8D+
76115110303017-7นางสาวพัชรี วงษ์ละคร3สุรฤทธิ์381842.458.4D+
77115110303018-5นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์3สุรฤทธิ์000-
78115110303021-9นางสาวอธิตา เกิดผล3สุรฤทธิ์381815.59.365.3C+
79115110303022-7นายสุรสิทธิ์ แก้วประเสริฐ3สุรฤทธิ์3518201265C+
80115110303023-5นายชวลิต เหนือสุข3สุรฤทธิ์341816.59.961.9C
81115110303024-3นายณัฐวุฒิ มีเย็น3สุรฤทธิ์341831.853.8D
82115110303025-0นางสาวกัลยาณี ตุ้มเพ็ชร์3สุรฤทธิ์341811.56.958.9D+
83115110303028-4นางสาวกฤตยา โสลิภา3สุรฤทธิ์000-
84115110303033-4นายกฤติน ธาราสุข3สุรฤทธิ์000-
85115110303035-9นายอัตถสิทธิ์ วิชชจุฑากุล3สุรฤทธิ์000-
86115110303038-3นางสาวชนากานต์ สุขอุดม3สุรฤทธิ์3718148.463.4C
87115110303039-1นางสาวกฤตยา ศรีมงคล3สุรฤทธิ์000-
88115110303040-9นางสาวน้ำทิพย์ นพธัญญะ3สุรฤทธิ์000-
89115110303041-7นางสาวชิดชนก ดอนเจดีย์3สุรฤทธิ์371820.512.367.3C+
90115110303042-5นางสาวกาญจนา เล้าประเสริฐ3สุรฤทธิ์391810663C
91115110303045-8นาย ชัยพฤกษ์ นับแซ่ดิน3สุรฤทธิ์391823.514.171.1B
92115110303049-0นาย ปกรณ์ กรอบกระจก3สุรฤทธิ์39180057D+
93115110303050-8นางสาว รัชนี ซุยพันธ์3สุรฤทธิ์391863.660.6C
94115110303052-4นาย วิทวัส ผูกรักษ์3สุรฤทธิ์381823.514.170.1B
95115110303053-2นาย วุฒิศักดิ์ อ่อนสะเดา3สุรฤทธิ์3818169.665.6C+
96115110303058-1นางสาว ไอลดา นาคนารี3สุรฤทธิ์3818127.263.2C
97114911305021-9นางสาวนาตยา นวลศรี4381728.517.172.1B
98114911305089-6นายสิปปวิชญ์ มูลผดุง438163118.672.6B
99115110303001-1นายนเรศ แสงอรุณ440192414.473.4B
100115110303002-9นายรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข4401818.511.169.1C+
101115110303006-0นางสาวมาลินี แก้วดี4411811.56.965.9C+
102115110303008-6นายสุวรรณฤทธิ์ อุดมเมธาภรณ์44018148.466.4C+
103115110303010-2นายชัยวัฒน์ พรสันติ4201830.518.356.3D+
104115110303011-0นางสาวเบญจวรรณ คงประเสริฐ4401728.517.174.1B
105115110303013-6นายอัศวพงษ์ บุญโย4401823.514.172.1B
106115110303059-9นายอิทธิภูมิ เชื้อวงษ์บุญ436146.53.953.9D
107115110303060-7นายทศพร รัตนพันธ์43719116.662.6C
108115110303061-5นายชัยภัทร วรนุช440172112.669.6C+
109115110303062-3นายภัทรวุฒิ อำภาพันธ์4371930.518.374.3B
110115110303063-1นางสาวกนกพร ประเสริฐแสง43618201266C+
111115110303065-6นายทศพร โพธิ์สาวัง43718127.262.2C
112115110303067-2นางสาวมณฑิรา มีศิลป์4361710.56.359.3D+
113115110303068-0นายบุญชู วุฒิวงศ์วณิช4361714.58.761.7C
114115110303064-9นายพรหมรักษ์ ภูมสุวรรณ4311663.650.6D
11500-
116115110310002-0นางสาวฤทัย ดวงแข500-
117115110310003-8นายพงศ์ศิริ ศรีเกตุ500-
118115110310004-6นางสาวกัญญารัตน์ พวงแก้ว500-
119115110310005-3นางสาวกฤตยา แทนสูงเนิน547.8203420.488.2A
120115110310006-1นายธีรพล ส้มสันเทียะ543.42026.515.979.3B+
121115110310007-9นางสาวสุพัตสร ทีขาว536.6201810.867.4C+
122115110310008-7นางสาวสุนันญา สลิดรัก546.9192716.282.1A
123115110310009-5นายเทพพิทักษ์ เพ็งรอด546.62018.511.177.7B+
124115110310010-3นายสุรวุฒิ ลัดกลาง54120169.670.6B
125115110310011-1นายนันทวัจน์ คูประสิทธิ์500-
126115110310012-9นายจักรพงษ์ สากูต537.52010.56.363.8C
127115110310013-7นางสาวณัฐมน หาดแก้ว545.62010671.6B
128115110310015-2นาย ชูชาติ สุราภา535.320201267.3C+
129115110310016-0นาย ณัฐพงศ์ ชูสุข533.1209.55.758.8D+
130115110310020-2นาย สนธยา อุ้ยทรัพย์544202.51.565.5C+
131115110310022-8นางสาว สีรุ้ง ดีมาลัย545.62016.59.975.5B+
132115110310024-4นาย โสฬส เพิ่มทองคำ537.21984.861C
133115110310025-1นางสาวสุนิศา อ่ำเกตุ542.520148.470.9B
134115110310027-7นางสาวธนิตา พันธุเขียน529.410039.4F
135115110310028-5นางสาวสายทิพย์ ชมเงิน524.110034.1F
136115110310029-3นางสาวฮูดา มั่นคง500-
137115110310031-9นางสาวนิตยา โชคชัย539.120148.467.5C+
138115110310032-7นายนัฐพงษ์ ศรีชมภู527.2206.53.951.1D
139115110310033-5นางสาวนิตติยา ครองศิลป์545.3197.54.568.8C+
140115110310034-3นายภวัต นาคอ่อน547.22029.517.784.9A
141115110310035-0นายพัชรพล ไกรอาบ546.9201810.877.7B+
142115110310036-8นางสาวดุษฎี อุดมศักดิ์53010040F
143115110310037-6นางสาววราภรณ์ สภากรณ์541.3195363.3C
144115110310038-4นายกฤษฎา สุนทรวรพจน์5392010.56.365.3C+
145115110310040-0นางสาวอมฤตตา โพธิ์นอก520.910030.9F
146115110310041-8นางสาวกนกวรรณ ประลามุข541.62023.514.175.7B+
147114911306083-8นายประณต รำมะเวช6วัชระ จันทนี17.7516.5034.25F
148115110306034-9นางสาวชลลดา สังเวียน6วิชัย เดี่ยว42.31823.514.174.4B
149115110306035-6นางสาวสุภาภรณ์ คำหอม6วิชัย เดี่ยว42.3182112.672.9B
150115110306037-2นายธรรมนูญ ศิลปสาย6วิชัย เดี่ยว38.318137.864.1C
151115110306038-0นางสาวขนิษฐา วิสุทธิ6วิชัย เดี่ยว44.518137.870.3B
152115110306039-8นางสาวปริฉัตร ซาพวง6วิชัย เดี่ยว44.51818.511.173.6B
153115110306040-6นางสาวสุดาภรณ์ ไร่พริก6วิชัย เดี่ยว42.51818.511.171.6B
154115110306041-4นายสุรกิจ ชมภูพื้น6วิชัย เดี่ยว41.5182615.675.1B+
155115110306042-2นางสาวขวัญทอง คงสวาท6วิชัย เดี่ยว44.5182917.479.9B+
156115110306043-0นางสาวไอริณ เจริญสุข6วิชัย เดี่ยว41.518148.467.9C+
157115110306044-8นางสาวชุลีพร สุขอ่อน6วิชัย เดี่ยว33.31819.511.763C
158115110306045-5นางสาวเบญจมาภรณ์ บุตรดี6วิชัย เดี่ยว43.8183319.881.6A
159115110306046-3นายจักรกฤช จันทร์สอน6วิชัย เดี่ยว38.31818.511.167.4C+
160115110306047-1นายชินวัฒน์ ภาคีฉาย6วิชัย เดี่ยว41.518137.867.3C+
161115110306050-5นายณัฐพล นวลละออ6วิชัย เดี่ยว41.51827.516.576B+
162115110306051-3นางสาวมณีรัตน์ เกษแจ่ม6วิชัย เดี่ยว43.31831.518.980.2A
163115110306052-1นางสาวจันทร์เพ็ญ นาคช่วย6วิชัย เดี่ยว42.51814.58.769.2C+
164115110306053-9นางสาวรวีวรรณ พรรณภักตรา6วิชัย เดี่ยว43.8181911.473.2B
165115110306054-7นางสาววันวิษา บุตรการ6วิชัย เดี่ยว43.818137.869.6C+
166115110306055-4นางสาวธนรัตน์ บุญเสริม6วิชัย เดี่ยว42.3181911.471.7B
167115110306056-2นางสาวกนกพรรณ เกาหอม6วิชัย เดี่ยว41.5182615.675.1B+
168115110306058-8นางสาวพรรณิดา บุญชื่น6วิชัย เดี่ยว44.5182816.879.3B+
169115110306059-6นางสาวจิตราพร กิตติอุดมคุณ6วิชัย เดี่ยว44.51828.517.179.6B+
170115110306061-2นายพรรษพล เกตุประจักษ์6วิชัย เดี่ยว--015
171115110306062-0นางสาววีรญา ปัญจะมะวัต6วิชัย เดี่ยว43.81819.511.773.5B
172115110306063-8นางสาวหทัยทิพย์ พรหมจาริน6วิชัย เดี่ยว43.818352182.8A
173115110306064-6นางสาวสุธารัตน์ มรรคทรัพย์6วิชัย เดี่ยว44.51820.512.374.8B
174115110306066-1นางสาวพนิดา นิจศรีวงษ์6วิชัย เดี่ยว43.818169.671.4B
175115110306068-7นางสาวรัตติกาล รอดเล็ก6วิชัย เดี่ยว42.3182112.672.9B
176115110306069-5นางสาวประภาพร ใจมั่น6วิชัย เดี่ยว--015
177115110306070-3นายปิยวัชร สันทัดเลขา6วิชัย เดี่ยว42.31819.511.772B
178115110306071-1นางสาวอรณิช สิงหะพันธุ์6วิชัย เดี่ยว42.81830.518.379.1B+
179115110306072-9นางสาวพรรณชนก ก่อโกเมศ6วิชัย เดี่ยว43182716.277.2B+
180115110306073-7นางสาวณัฐชญา พุฒแก้ว6วิชัย เดี่ยว43.318201273.3B
181115110306074-5นางสาวสุธิตา โชติกวนิช6วิชัย เดี่ยว--015
182115110306075-2นางสาวขนิษฐา ชึรัมย์6วิชัย เดี่ยว43182213.274.2B
183115110306076-0นายปรมินทร์ เกิดโภคา6วิชัย เดี่ยว--015
184115110306077-8นางสาวมณีรัตน์ วรรณการ6วิชัย เดี่ยว42.81816.59.970.7B
185115110306078-6นายไชยวัฒน์ นรสิงห์6วิชัย เดี่ยว33.31842.453.7D
186115110306079-4นายวุฒิไกร จอดนอก6วิชัย เดี่ยว38.51829.517.774.2B
187115110306081-0นางสาวนิลวรรณ มูลราช6วิชัย เดี่ยว33.8187.54.556.3D+
188115110306082-8นางสาวศิริรัตน์ บรรลุ6วิชัย เดี่ยว44.5182816.879.3B+
189115110306083-6นางสาวกมลชนก ต่วนภูษา6วิชัย เดี่ยว44.51819.511.774.2B
190115110306084-4นางสาวอุทัยวรรณ มูรามัญ6วิชัย เดี่ยว--015
191115110306085-1นางสาวญาดา เอกสุวรรณ6วิชัย เดี่ยว44.51874.266.7C+
192115110306086-9นายพันธุ์ธัช สิทธิโรจน์6วิชัย เดี่ยว--015
193115110306135-4นางสาว ธัญญรัตน์ ปัญญายิ่ง6วิชัย เดี่ยว38.31824.514.771B
194115110306136-2นางสาว นุชจรี ทีประลา6วิชัย เดี่ยว44.51819.511.774.2B
195115110306137-0นางสาว พัชรียา โซะเฮง6วิชัย เดี่ยว44.5181810.873.3B
196115110306138-8นางสาว พิมวดี อรุณ6วิชัย เดี่ยว42.51825.515.375.8B+
197115110306139-6นางสาว ยุวลักษณ์ อินนา6วิชัย เดี่ยว42.51824.514.775.2B+
198115110306148-7นายอิบรอฮีม เป๊าะจิ6วิชัย เดี่ยว44.51810.56.368.8C+
199115110306001-8นางสาวผกาวรรณ หงษ์จอหอ7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.518.512.57.571.5B
200115110306002-6นายพิเชษฐ์ แสนสิงห์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.519148.472.9B
201115110306003-4นางสาวศิริพร พันเดช7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์00-
202115110306004-2นางสาวจุฑามาศ พิศมัย7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์37.814.5116.658.9D+
203115110306005-9นายปริญญา ฝาระมี7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.5193420.484.9A
204115110306006-7นางสาวณิชนันทน์ ชลเจริญ7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์47.2192213.279.4B+
205115110306009-1นางสาวอนงค์นาฏ โรจนรัตน์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์46.71915.59.375B+
206115110306010-9นางสาวสุกัญญา มีสมบัติ7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์46.7192716.281.9A
207115110306011-7นางสาวพัทธนภา ไวสู้ศึก7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์37.21720.512.366.5C+
208115110306012-5นางสาวแพงจันทร์ สุวรรณบุตร7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.518.52112.676.6B+
209115110306013-3นางสาวอัจฉรียา ผลจันทร์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.51920.512.376.8B+
210115110306014-1นางสาวฟาร์ติมา แก้วเพชร7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์00-
211115110306015-8นางสาววรรณา อ่วมสุขโข7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์42.21821.512.973.1B
212115110306016-6นางสาวสุพัตรา ราชตาชู 7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์46.7193219.284.9A
213115110306017-4นางสาวกมลวรรณ อ่อนรู้ที่7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์40.51730.518.375.8B+
214115110306018-2นางสาวนิธิวดี ธาตุทองคำ7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์43.3182313.875.1B+
215115110306020-8นางสาวอารยา ยงกสิการณ์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์42.819148.470.2B
216115110306022-4นางสาวนภัสวรรณ ยันตระประกิจ7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์46.11924.514.779.8B+
217115110306025-7นางสาวชวิกานต์ สวนพลาย7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.518.530.518.382.3A
218115110306026-5นางสาวสุภาณี สิมสวัสดิ์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.51884.868.3C+
219115110306027-3นางสาวปิยนุช สมพงษ์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์15.5192816.851.3D
220115110306028-1นางสาวปาลิดา สมใจเพ็ง7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์46.1182414.478.5B+
221115110306029-9นางสาวรัตติกาล โตอ่อน7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์46.719251580.7A
222115110306030-7นางสาวสดุดี ผลมะขาม7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.518.515.59.373.3B
223115110306031-5นางสาวอารียา เบนกุโรโม7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์46.71917.510.576.2B+
224115110306032-3นางสาวนารี เด่นชัย7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.517.52112.675.6B+
225115110306033-1นางสาวปิยนุช นุ่มสนิท7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์41.115.514.58.765.3C+
226115110306133-9นางสาว ชุติมา สุวรรณจันทร์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์39.416.51911.467.3C+
227115110306134-7นาย ธนพนธ์ นนทมา7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์45.518.526.515.979.9B+
228นายณัฐพล สกุลรักษ์7สุรฤทธิ์ ชนกนันท์47.218.5116.672.3B
229115110306087-7นางสาวจิราภรณ์ คงศร8วัชระ จันทนี000-
230115110306088-5นายธนัชพล ปานคำ8วัชระ จันทนี000-
231115110306089-3นางสาวอนุสรา พงษ์ทอง8วัชระ จันทนี42.2519.5127.268.95C+
232115110306090-1นางสาวนฤมล ศุขปราการ8วัชระ จันทนี42.752020.512.375.05B+
233115110306091-9นายศรัณย์ นวลดี8วัชระ จันทนี000-
234115110306092-7นายวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช8วัชระ จันทนี43.252021.512.976.15B+
235115110306093-5นางสาวพิมลจันทร์ สุทธาบุญ8วัชระ จันทนี42.2519.5116.668.35C+
236115110306094-3นางสาวศิริลักษณ์ รัศมี8วัชระ จันทนี42.752024.514.777.45B+
237115110306096-8นางสาวอรพรรณ เพ็งพันธุ์8วัชระ จันทนี43.25201255.25D+
238115110306097-6นางสาวปิยภรณ์ เพ็งจรูญ8วัชระ จันทนี000-
239115110306098-4นายเวทิน พันจันทึก8วัชระ จันทนี382020.512.370.3B
240115110306099-2นางสาวอภิญญา ด้วงดี8วัชระ จันทนี42.752014.58.771.45B
241115110306100-8นายปรมินทร์ เกษร8วัชระ จันทนี43.252017.510.573.75B
242115110306101-6นางสาวภรณี ยิ้มสวงน8วัชระ จันทนี43.5203420.483.9A
243115110306102-4นางสาวหาดแก้ว ฟักสกุล8วัชระ จันทนี43.52013.58.171.6B
244115110306103-2นางสาวชลดา รุ่งเรือง8วัชระ จันทนี43.52030.518.381.8A
245115110306105-7นางสาวอรุณี ศิริเทศ8วัชระ จันทนี39.25191810.869.05C+
246115110306106-5นางสาวปภัสรา ใจซื่อ8วัชระ จันทนี000-
247115110306107-3นางสาวชลฤทัย ผดุงพล8วัชระ จันทนี42.752015.59.372.05B
248115110306108-1นางสาวสิริมนต์ ยอดประดู่8วัชระ จันทนี42.752095.468.15C+
249115110306109-9นางสาวสุนิสา สินน้อย8วัชระ จันทนี000-
250115110306110-7นายปรัชญา มูลละ8วัชระ จันทนี000-
251115110306112-3นางสาวพนิดา หลำบางช้าง8วัชระ จันทนี42.2519.52615.677.35B+
252115110306113-1นางสาววรรณภา ละอองทอง8วัชระ จันทนี000-
253115110306114-9นางสาวสุลีพร จำรัสฉาย8วัชระ จันทนี442020.512.376.3B+
254115110306115-6นางสาวณัฐกฤตา เดชมณี8วัชระ จันทนี43.25202213.276.45B+
255115110306116-4นางสาวจิรนันท์ หิริโอ8วัชระ จันทนี43.252026.515.979.15B+
256115110306119-8นางสาววิริสา พันทะรด8วัชระ จันทนี000-
257115110306120-6นายนรินทร์ เครือใหญ่8วัชระ จันทนี43.252095.468.65C+
258115110306121-4นางสาวเอมริกา รอเซ็น8วัชระ จันทนี442018.511.175.1B+
259115110306123-0นางสาวอภิญญา สิงหา8วัชระ จันทนี41.75202816.878.55B+
260115110306124-8นางสาวมยุรี จงเจริญสุข8วัชระ จันทนี41.7519.5201273.25B
261115110306125-5นายอนุพงศ์ รุ่งแจ่ม8วัชระ จันทนี43.25202716.279.45B+
262115110306127-1นางสาวสจิกา เจริญ8วัชระ จันทนี42.7519.52615.677.85B+
263115110306128-9นางสาวกนกกาญจน์ มงคลเจริญ8วัชระ จันทนี44201911.475.4B+
264115110306129-7นางสาวธัญวรัตน์ เทศนาบุญ8วัชระ จันทนี41.7519.526.515.977.15B+
265115110306130-5นางสาวจุฑามาศ สุทธิรักษ์8วัชระ จันทนี42.7519.517.510.572.75B
266115110306131-3นางสาวศิริรัตน์ โตทอง8วัชระ จันทนี43.5201710.273.7B
267115110306132-1นางสาวประกายแก้ว ศรีแจ่ม8วัชระ จันทนี43202414.477.4B+
268115110306142-0นางสาว ศุภลักษณ์ ฉัตรตระกูลรักษ์8วัชระ จันทนี341915.59.362.3C
269115110306143-8นางสาว สิริขวัญ เย็นดี8วัชระ จันทนี42.7520127.269.95B
270115110306145-3นางสาว อภิญญา อ่อนดีกุล8วัชระ จันทนี3519.515.59.363.8C
271115110306146-1นางสาว อารีรัตน์ หอมสุวรรณ8วัชระ จันทนี42.752021.512.975.65B+
272115110306147-9นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วงาม8วัชระ จันทนี43.252015.59.372.55B
273115110902018-0นางสาวธีราพร วังชัย94319127.269.2C+
274115110902025-5นายทวิชาติ แก้วเพ็ง9422025.515.377.3B+
275115110902026-3นางสาววาริน กลีบเข็มพก9432020.512.375.3B+
276115110902028-9นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว94320301881A
277115110902029-7นางสาวสุชาดา ไทยวี941203118.679.6B+
278115110902031-3นางสาวหญิงไทย เกิดจันทึก939.5193118.677.1B+
279115110902032-1นางสาวนพวรรณ เนื่องศรี934.52015.59.363.8C
280115110902034-7นางสาวญาดาวดี บัวเรือง9422026.515.977.9B+
281115110902036-2นางสาวกฤษฏิญา พรหมจันทร์9392027.516.575.5B+
282115110902037-0นางสาวประภัสสร มีเคลือบ9392037.522.581.5A
283115110902039-6นายสราวุธ พรหมเพชร9381836.521.977.9B+
284115110902041-2นายสุทิน บุญธรรม943201810.873.8B
285115110902042-0นางสาวเสาวลี มั่งประเสริฐ9432020.512.375.3B+
286115110902043-8นายสุเมธ คุณเสงี่ยม944202414.478.4B+
287115110902044-6นางสาวพัชรภรณ์ พัฒน์ทอง94318127.268.2C+
288115110902045-3นางสาวริญญาวรรณ วสันต์ทอง9401913.58.167.1C+
289115110902046-1นางสาวศิริพร ปิ่นจันทึก942203319.881.8A
290115110902047-9นางสาวพรชนก แก้วเทวี9411933.520.180.1A
291115110902048-7นายชาติภูมิ ระย้าโทน940202716.276.2B+
292115110902082-6นางสาว จันทิรา ศรีละพันธ์943195365C+
293115110902083-4นางสาว จินตนา คำมโรปาน9412026.515.976.9B+
294115110902084-2นางสาว จิรภา ศรีจันทร์941201911.472.4B
295115110902086-7นางสาว จีรพร จันทวงษ์9431930.518.380.3A
296115110902088-3นางสาว ณัชชา พฤกษ์หัตถพงศ์9442020.512.376.3B+
297115110902091-7นาย ธนบัตร รัตตัญญู934.52025.515.369.8C+
298115110902092-5นางสาว ธนาภรณ์ งานทวีโรจน์944.52018.511.175.6B+
299115110902093-3นาย ธวัชชัย จุฑามาศ94120352182A
300115110902140-2นายภาณุกร บุญมาก941201710.271.2B
301115110902141-0นางสาวนุชจรี มัทนัง937.52022.513.571B
302115110902142-8นางสาวสุดธิดา สากลวารี937.5172414.468.9C+
303115110902143-6นางสาวสุรางคนา ไหมจุ้ย944202414.478.4B+
304115110902051-1นางสาวสุนิษา สมศักดิ์10สุชาติ472021.512.979.9B+
305115110902055-2นางสาวพรพิมล ทองกัลยา10สุชาติ4720127.274.2B
306115110902059-4นายประสงค์ เลี่ยวไพโรจน์10สุชาติ441821.512.974.9B
307115110902062-8นางสาวทิพย์สุดา ภักดี10สุชาติ452010671B
308115110902102-2นางสาว บี ภู่เพชร10สุชาติ472028.517.184.1A
309115110902104-8นางสาว ปวีณา ตีกา10สุชาติ472018.511.178.1B+
310115110902105-5นางสาว พชรกร วรชุน10สุชาติ4417.515.59.370.8B
311115110902106-3นางสาว พรประภา รัตนทิพย์10สุชาติ472028.517.184.1A
312115110902107-1นางสาว พรรณราย สิงห์เถื่อน10สุชาติ301024.514.754.7D
313115110902108-9นางสาว พรรณวิไล ม่วงเอี่ยม10สุชาติ47209.55.772.7B
314115110902109-7นาย พิสิฐ ห่อทรัพย์10สุชาติ401524.514.769.7C+
315115110902110-5นางสาว ภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร10สุชาติ47202112.679.6B+
316115110902112-1นางสาว มานิตา คำบาง10สุชาติ45192313.877.8B+
317115110902113-9นาย รชฏ แสงอำไพ10สุชาติ3915251569C+
318115110902114-7นาย รัฐภูมิ นามนนท์10สุชาติ472018.511.178.1B+
319115110902116-2นางสาว รุ่งทิวา วิหครัตน์10สุชาติ47202213.280.2A
320115110902117-0นางสาว รุ้งทิพย์ แสนจำหน่าย10สุชาติ4720127.274.2B
321115110902118-8นางสาว วชิราพรรณ บวรชาติ10สุชาติ45181710.273.2B
322115110902119-6นายวสันติ์ หนูช่วย10สุชาติ431724.514.774.7B
323115110902120-4นางสาว วัชรา ศรีอนันต์10สุชาติ4720137.874.8B
324115110902121-2นางสาว วิจิตรา ประสมทอง10สุชาติ4720402491A
325115110902123-8นางสาว ศันสนีย์ เสาหงษ์10สุชาติ472019.511.778.7B+
326115110902124-6นางสาว ศิริกาญจน์ บุญทิม10สุชาติ472017.510.577.5B+
327115110902125-3นางสาว ศิริลักษณ์ นามวงศ์10สุชาติ441984.867.8C+
328115110902128-7นางสาว สายฝน โค้วสกุล10สุชาติ472023.514.181.1A
329115110902129-5นาย สิริวัฒน์ หงษ์นาค10สุชาติ441736.521.982.9A
330115110902130-3นางสาว สุดาภรณ์ กฤตยขจรสกุล10สุชาติ472017.510.577.5B+
331115110902144-4นางสาวณิชาภา ศิริเรือง10สุชาติ472025.515.382.3A
332115110902145-1นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีแก้ว10สุชาติ47205370B
333115110902146-9นายสรายุทธ อาทิน10สุชาติ47202414.481.4A
334115110902001-6นางสาวกัญญารัตน์ เสาวภา11ณัฐรดา เดี่ยว42.32037.522.584.8A
335115110902004-0นางสาวสุภัทตรา จันทร์อ่วม11ณัฐรดา เดี่ยว43.31928.517.179.4B+
336115110902005-7นายวรพงษ์ สินเพียร11ณัฐรดา เดี่ยว42.51927.516.578B+
337115110902006-5นางสาวจุฑารัตน์ บัวแก้ว11ณัฐรดา เดี่ยว42.82016.59.972.7B
338115110902009-9นางสาวอารียา ศรีโสภา11ณัฐรดา เดี่ยว34.519169.663.1C
339115110902010-7นางสาวบลธิรา ชีวพรพิมล11ณัฐรดา เดี่ยว41.82028.517.178.9B+
340115110902011-5นางสาวปิยดา จิตต์จันทึก11ณัฐรดา เดี่ยว37.82034.520.778.5B+
341115110902012-3นางสาวมาลินี มณีรัตน์11ณัฐรดา เดี่ยว41.520352182.5A
342115110902013-1นางสาวพรศิลา พานแก้ว11ณัฐรดา เดี่ยว422037.522.584.5A
343115110902014-9นายวรพล อินทร์ธูป11ณัฐรดา เดี่ยว43.8163219.279B+
344115110902016-4นางสาวเสาวรส บุญถึง11ณัฐรดา เดี่ยว43.318301879.3B+
345115110902017-2นางสาวอัมพิกา ทรงบุญรอด11ณัฐรดา เดี่ยว43.5193621.684.1A
346115110902063-6นางสาวชิดชนก สมานวงค์11ณัฐรดา เดี่ยว43.51923.514.176.6B+
347115110902064-4นายธิติ รุจิเชาว์11ณัฐรดา เดี่ยว41.8182716.276B+
348115110902065-1นายพันธุ์พฤกษ์ ดาวัลย์11ณัฐรดา เดี่ยว38.81927.516.574.3B
349115110902068-5นางสาวสายรุ้ง นพฤทธิ์11ณัฐรดา เดี่ยว41.81927.516.577.3B+
350115110902069-3นายวรุฒ อภัยภักดี11ณัฐรดา เดี่ยว41.51815.59.368.8C+
351115110902070-1นางสาวนุชธิดา ชิณวงษ์11ณัฐรดา เดี่ยว39.81931.518.977.7B+
352115110902071-9นางสาวนัฐยาภรณ์ ละนิล11ณัฐรดา เดี่ยว39.818116.664.4C
353115110902074-3นางสาวบูรณา เกษาอาด11ณัฐรดา เดี่ยว43.319127.269.5C+
354115110902075-0นางสาวพัชรภรณ์ ม่วงทิม11ณัฐรดา เดี่ยว43.320116.669.9C+
355115110902076-8นางสาวกัญญารัตน์ เขียวแก้ว11ณัฐรดา เดี่ยว38.81910.56.364.1C
356115110902077-6นางสาวรัตนาวดี ยิ่งสม11ณัฐรดา เดี่ยว38.81922.513.571.3B
357115110902079-2นางสาวศันสนีย์ มนต์แก้ว11ณัฐรดา เดี่ยว38.82021.512.971.7B
358115110902095-8นางสาว นงลักษณ์ อารัมภ์พจน์11ณัฐรดา เดี่ยว432027.516.579.5B+
359115110902096-6นางสาว นภาพร เกตุเผือก11ณัฐรดา เดี่ยว43.320402487.3A
360115110902097-4นางสาว นัชนาถ ทิพวัจนา11ณัฐรดา เดี่ยว38.3181911.467.7C+
361115110902098-2นางสาว นัฏฐา ศรีสวัสดิ์11ณัฐรดา เดี่ยว42.820116.669.4C+
362115110902099-0นางสาว นัยนา เพชรทองขาว11ณัฐรดา เดี่ยว43.3201710.273.5B
363115110902100-6นางสาว นุชจรีย์ พิมายกลาง11ณัฐรดา เดี่ยว43.52028.517.180.6A
364115110902101-4นางสาว น้ำทิพย์ แสงไชย11ณัฐรดา เดี่ยว44.8204124.689.4A
365115110902132-9นางสาว สุภารัตน์ พ่อขุนทด11ณัฐรดา เดี่ยว40.8202414.475.2B+
366115110902135-2นางสาว อรวรรณ รักยง11ณัฐรดา เดี่ยว40.520352181.5A
367115110902137-8นางสาว อุษาภรณ์ ศรีนรจันทร์11ณัฐรดา เดี่ยว40.5202615.676.1B+
368114911305144-9นายทักษ์ดนัย สุวรรณ12สุรฤทธิ์4418148.470.4B
369115010901003-5นายสนธยา นิธิธนิโยปกรณ์12สุรฤทธิ์45188.55.168.1C+
370115010901004-3นางสาวพรรวษา หงษ์ทอง12สุรฤทธิ์46185.53.367.3C+
371115010901005-0นางสาวฐิติชญา ยุพา12สุรฤทธิ์451834.520.783.7A
372115010901009-2นางสาววรรณิศา ชมสุดา12สุรฤทธิ์461833.520.184.1A
373115010901012-6นางสาวภัทราวรรณ ทิมปรางค์12สุรฤทธิ์461828.517.181.1A
374115010901013-4นายจารุพันธ์ เหล่าแก้วก่อง12สุรฤทธิ์461816.59.973.9B
375115010901016-7นายสัณพวุฒิ สุขเกษม12สุรฤทธิ์451831.518.981.9A
376115010901017-5นางสาวเพ็ญนภา ม่วงดำ12สุรฤทธิ์461825.515.379.3B+
377115010901018-3นางสาวศันสนีย์ อ่วมแก้ว12สุรฤทธิ์45181710.273.2B
378115010901019-1นางสาวลำใย สุระพิน12สุรฤทธิ์46181911.475.4B+
379115010901024-1นางสาวมัธนา สิงห์ทอง12สุรฤทธิ์451823.514.177.1B+
380115010901026-6นายชนบดี เหลืองสด12สุรฤทธิ์4518169.672.6B
381115010901027-4นางสาวจิรารัตน์ วิชัยวงษ์12สุรฤทธิ์4618301882A
382115010901031-6นายวัลลภ ขุนวิเศษ12สุรฤทธิ์4618301882A
383115010901034-0นางสาวอินทิรา สีหาบุญทอง12สุรฤทธิ์451813.58.171.1B
384115010901038-1นางสาววันเพ็ญ ชื่นมาลา12สุรฤทธิ์000-
385115010901039-9นางสาวเพ็ญนภา สายคำเกตุ12สุรฤทธิ์451819.511.774.7B
386115010901044-9นางสาวสุนิษา บัวประเสริฐ12สุรฤทธิ์4518201275B+
387115010901045-6นางสาวพิณทิพย์ พระเดโช12สุรฤทธิ์45181911.474.4B
388115010901047-2นางสาวสิรินันท์ สุดเม่ง12สุรฤทธิ์421815969C+
389115010901054-8นายนิติดล วุฑฒกนก12สุรฤทธิ์461821.512.976.9B+
390115010901055-5นายศิกวัส แสงทอง 12สุรฤทธิ์461839.523.787.7A
391115010901056-3นางสาวรุ่งรัตน์ มั่นสิงห์12สุรฤทธิ์461823.514.178.1B+
392115010901057-1นางสาวศรัญญา สุวันนะ12สุรฤทธิ์46182313.877.8B+
393115010901058-9นางสาวจิรนันท์ ป้อมสุวรรณ12สุรฤทธิ์46183319.883.8A
394115010901061-3นางสาวพรทิพย์ จินสิน12สุรฤทธิ์45181810.873.8B
395115010906005-5นางสาวสิรภัทร เนตรกูล12สุรฤทธิ์4618301882A

จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์
วิธีทำ: ใช้ PHP อ่านไฟล์ Excel