กดปุ่ม  stop  เพื่อหยุด   และปุ่ม  play  ดูการหมุนต่อ

สังเกตทิศทางของทอร์ก และ โมเมนตัมเชิงมุม

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ทำไมทิศทางของทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุมจึงตั้งฉากกัน

  2. ทอร์กมาจากแรงส่วนใด

  3. ทำไมลูกข่างไม่ล้ม

 

  เรื่องที่ 1  การหมุนของลูกข่างกับแมวตก

เรื่องที่ 2  ความเสถียรภาพของไจโร

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ