กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 7 : เกิดการแบ่งแยกระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆ

                        Un peu de temps les temples des couleurs

                        De blanc et noir des deux exxtremmmelees :

                        Rouges et jaunes leur embleront les leurs,

                        Sang, terre, peste, faim, feu d’eau affolee. (VI, 10)

 

คำแปล

            ฝ่ายศาสนจักรจะฟื้นฟูอำนาจและอิทธิพลขึ้นมาในช่วงเวลาสั้น ๆ พวกผิวขาวกับผิวดำจะรวมตัวกัน ส่วนพวกผิวแดงกับผิวเหลืองจะแยกออกไปรวมตัวอยู่ต่างหาก แผ่นดินจะนองไปด้วยเลือด เกิดโรคระบาด ทุพภิกขภัย สงคราม และการปฏิวัติ

 

ตีความและวิเคราะห์

            การที่ฝ่ายตะวันออกไกลมีอำนาจทั้งการเมืองและการทหารเพิ่มขึ้นนั้น จะมีผลกระทบต่อความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศ นอสตราดามุสสามารถมองเห็นอนาคตได้อย่างแจ่มชัดว่า จะเกิดความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ จะเริ่มเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงและจะสลายตัวไปในที่สุด ทั้งนี้เพราะอ้างเอาความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์มาเป็นเหตุและปัจจัย อีกประการหนึ่งก็เพราะมีการแข่งขันกันเพื่ออำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศ พวกผิวแดงและผิวเหลือง ซึ่งหมายถึงชาติต่าง ๆ ในตะวันออกกลางและตะวันออกไกล จะพร้อมใจกันผละออกจากที่ประชุมเจรจาระหว่างประเทศ และต่างฝ่ายก็พยายามแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยกำลังทหาร  ผลที่ติดตามมาก็คือเกิดการสู้รบกันอย่างนองเลือดในเอเชีย ติดตามมาด้วยโรคระบาด  ทุพภิกขภัย  อัคคีภัย และอุทกภัยอย่างร้ายแรง นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของมหาสงครามโลกครั้งที่ 3

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ