กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 15 : การรวมตัวทางการเมืองในประเทศตะวันออก

                        Mer par solaires sure ne passera,

                        Ceux de Venus tiendront toute l’Affrique :

                        Leur regne plus Saturne n’occupera,

                        Et changera la part Asiatique. (V,ll)

 

คำแปล

            ผู้ที่มาจากดวงอาทิตย์ (ศาสนจักรโรมันคาทอลิก) จะไม่สามารถสัญจรทางทะเลได้โดยปลอดภัย ผู้ที่มาจากดาวศุกร์ (ประเทศอาหรับต่าง ) จะยึดแอฟริกาได้ทั้งหมด   ผู้ที่มาจากดาวเสาร์ (กองทหารในประเทศเล็ก ๆ) จะไม่สามารถคุ้มครองประเทศของตนได้อีกต่อไป และส่วนอื่นๆของเอเชียจะตกอยู่ในภาวะทำนองเดียวกัน

 

ตีความและวิเคราะห์

            จากการที่ฝ่ายอาหรับมีกำลังอำนาจเข้มแข็งขึ้น รวมทั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักพาตัวพระราชาคณะดังกล่าวแล้ว ทำให้ฝ่ายศาสนจักรในประเทศอิตาลีมีความตระหนักว่า  การเดินทางทางทะเลไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับประชาชนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะเดียวกันพวกอาหรับก็จะผนึกกำลังของตนเองทั่วแอฟริกาเหนือและแอฟริกาใต้ และใช้กำลังทหารบุกยึดหรือใช้วิธีการขับไล่ผู้ปกครองที่นิยมฝ่ายตะวันตกออกจากอำนาจ ส่วนในเอเชียส่วนอื่นๆ ผู้นำของฝ่ายตะวันออกไกลคือประเทศจีนก็กำลังจะดำเนินแผนในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมเอเชียให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24 

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ