กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 74 : กองทัพฝรั่งเศสถูกลอยแพในภาคเหนือของอิตาลี

            Sur le sablon par un hideux deluge,

            Des autres mers trouve monstre marin :

            Proche du lieu sera fait un refuge,

            Tenant Savone esclave de Turin. (V,88)

 

คำแปล

            จะมีผู้พบสัตว์น้ำชนิดหนึ่งจากท้องทะเล ขึ้นมาจากคลื่นลูกใหญ่แล้ว โจมตีชายหาด สัตว์ตัวนี้จะหาที่พักพิงใกล้สถานที่แห่งหนึ่ง (ขึ้นบก) และจะเข้ายึดซาโวนา (ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี) เพื่อจะใช้เป็นฐานปฏิบัติการยึดเมืองตูรินต่อไป

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพของฝ่ายตะวันออกจะปฏิบัติการรบแบบสะเทินน้ำสะเทินบกอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้รถถังดำน้ำได้เข้าโจมตีกองทัพของฝ่ายพันธมิตร ตามบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี โดยเฉพาะที่ซาโวนา ใกล้กับเมืองเจนัว ฝ่ายตะวันออกใช้จุดนี้เป็นหัวหาดที่จะบุกต่อไปยังเมืองตูริน  ในการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ ฝ่ายตะวันออกมีจุดมุ่งหมายที่จะลอยแพกองทัพฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำโปไม่ให้สามารถใช้เส้นทางส่งกำลังบำรุงหลัก ที่ตัดผ่านเทือกเขาแอลปส์ไปยังประเทศฝรั่งเศสได้

 

คำพยากรณ์ที่  59-62   63   64-65   66   67-70   71-73   74   75-77   78-79   80-81

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ