กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 53 - 54 : ฝรั่งเศสเข้าสู่สงคราม

                        Si France passe outre mer lygustique,

                        Tu te verras en iles et mers enclos :

                        Mahommet contraire, plus mer Hadriatique :

                        Chevaus et d’anes tu rongeras les os. (III,23)

                        Naufrage a classe pres d’ onde Hadriatique :

                        La terre tremble emue sus l’air en terre mis :

                        Egypte tremble augment Mahometique,

                        L’Heraut soi rendre a crier est commis. (II,86)

 

คำแปล

            ฝรั่งเศสเอย แม้นกองทัพของเจ้าผ่านทะเลนอกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีออกมาได้ แต่เจ้าก็จะไปติดกับดักอยู่ในระหว่างเกาะต่าง ๆ และในทะเล โมฮัมเหม็ด (ฝ่ายอาหรับ) จะบดขยี้เจ้าอย่างรุนแรงที่สุดในทะเลอะเดรียติก และในที่สุดเจ้าจะแร้นแค้นถึงกับต้องแทะกระดูกม้าและลากินด้วยความหิวโหย

            กองเรือรบจะพินาศย่อยยับใกล้ทะเลอะเดรียติก แผ่นดินจะสั่นสะเทือนมีฝุ่นฟุ้งไปในอากาศ กำลังของโมฮัมเหม็ดในประเทศอียิปต์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น และโฆษกของผู้พ่ายแพ้จะได้รับคำสั่งให้ประกาศยอมจำนน

 

ตีความและวิเคราะห์

            ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันตกกับฝ่ายตะวันออกกระชั้นใกล้เข้ามา  จนเกินกว่าที่ฝรั่งเศสจะวางเฉยอยู่ต่อไปได้ กองทัพเรือของฝรั่งเศสจะเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วย โดยจะส่งกองเรือรบของฝรั่งเศสไปปิดล้อมกองทัพของฝ่ายตะวันออกที่อยู่ในประเทศอิตาลี เพื่อไม่ให้สามารถรับกำลังบำรุงจากประเทศแอลเบเนียได้ กองเรือรบของฝรั่งเศสจะปะทะกับกองเรือรบของฝ่ายตะวันออก  และผลของการกระทำยุทธนาวีกันครั้งนี้ กองเรือรบของฝรั่งเศสจะถูกทำลายย่อยยับในทะเลอะเดรียติก ในขณะเดียวกันฝ่ายอาหรับ ซึ่งเกรงว่าจะถูกฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกโจมตีตลบหลังจะเสริมกำลังในประเทศอียิปต์มากขึ้น เมื่อถึงตอนนี้แล้ว กองทัพของฝ่ายตะวันออกจะสามารถควบคุมเส้นทางคมนาคมในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ทั้งหมด และจะใช้ความสำเร็จทางการทหารครั้งนี้เพื่อทำสงครามโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตนต่อไป

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ