กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 38 : กองทัพฝ่ายตะวันออกเตรียมบุกอิตาลี

                        Entre Campaignie, Sienne, Flora, Tuscie

                        Six mois neuf jours ne pleuvra une goutte :

                        Lžetrange lange en terre Dalmatie

                        Courira sus, vastant la terre toute. (II,84)

คำแปล

            ในเมืองแคมพาเนีย เซียนา ฟลอเรนซ์ และทัสคานี (ในภาคกลาง ภาคใต้  และภาคตะวันตกของอิตาลี) จะเกิดภาวะแห้งแล้ง ไม่มีฝนตกลงมาเลยเป็นเวลา 6 เดือน 9 วัน ดัลมาเทีย (ยูโกสลาเวีย) รับเอาภาษาต่างชาติภาษาหนึ่งเข้ามาใช้พูดจากัน  ในไม่ช้าความแห้งแล้งก็จะครอบคลุมไปทั่วประเทศอิตาลี

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในขณะที่กองทัพของฝ่ายตะวันออกยึดประเทศยูโกสลาเวียได้ทั้งประเทศแล้วนั้น เป็นช่วงที่กำลังเกิดภาวะฝนแล้งในประเทศอิตาลีอย่างรุนแรง  ซึ่งทำให้เกิดทุพภิกขภัยทั่วประเทศ เพราะไม่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ในคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสหลายต่อหลายแห่ง มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรง เช่น เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง เกิดความแห้งแล้ง หรืออุทกภัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหล่านี้น่าจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่น่าจะเป็นไปได้ว่า พวกชาวตะวันออกที่บุกไปในยุโรปมีวิธีการที่จะควบคุมดินฟ้าอากาศและใช้มันให้เกิดประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์การรบกับฝ่ายพันธมิตรตะวันตก

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ